Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
108.78 MB
2016-06-30 15:55:55
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
900
3406
Rövid leírás | Teljes leírás (400.72 KB)

A Cserháti 75 éve a megyei sajtóban
1940 – 2015

Források: Zalai Hírlap, Vasárnapi Zalai Hírlap, Zalai Közlöny, Zala

A következő szöveg a cikkekből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Zalai Közlöny 1940. október 2.
225. szám 3. oldal
MÓCSY BÉLA
ningy. kir. gazdasági tanár, akit a földművelési miniszter a novcmt-berbcn megnyíló nagykanizsai téli gazdasági iskola és mezőgazdasági szaktanácsadó állomás szervezési és előkészítési munkálataival, mint igazgatót megbízott, megérkezett Nagykanizsára és megkezdte látogatásait és működését. Mócsy Béla lapunk hasábjain rövidesen ismertetni fogja az uj iskola mibenlétét és célját.
Zalai Közlöny 1940. október 4. 227. szám 2. oldal
Novemberben megnyílik a téli gazde-lskola
A volt zeneiskolában kapott helyiséget az iskola és a mezőgazdasági szaktanácsadó állomás
Régi vágya teljesül most Nagykőn}, z-sa és Zola vármegye gazdaközőnségé-nek, amikor a földmüyelé<sngyi minisztérium lehetővé tetto, liogy — Nagykanizsa város és Zala vármegye kezd©-menyezése és áldozatkészsége folytán — novemberben megkezdlieti, működését a nagykanizsai m. kif. téli gazdasági iskola és mezőgazdasági szaktanácsadó állomás.
Nagykanizsa város cca 3 kat. holdnyi területe* ajánlott fel a zsidó temető tmietletti telken a földmüjvelés-ügyl minisztériulmjiiak, hogy azon téli gazdasági iskolát és az iskolához tanulóotthont építhessen. Az iskola építése a közbejött nehézségek miatt csak 1911. évben kezdődhet meg, de a város vezetősége teljes mértékben átérezve az iskola működésének köz-éi\'dekü fontosságát és a földmüvdés-ügyi minisztériumnak azt a kívánságát, hogy az iskola még ez évbeo megkezdhesse működését, - ideiglenesen helyt adott ii téli gazdasági iskolának A királyipál-utcai volt Városi zeneiskolában. .¡" ; J \\ » \\
Az iskola tehát meg van, novomf-berljien megkezdődik a beiratkozott gazdaifjak tanítása, szükséges azonban, hogy a nagyközönség is teljes mértékben ¡megismerje ós megszeresse ezt az iskolát, megértse annak fontosságát, hogy segédkezet nyújthasson az Iskolának nemzictfelejineiő
munkájában. 1 ,
A téli Gazdasági iskola elsősorban szakiskola, ahol a kor elő\'Chaladott-ságának megfelelő szaktudást nyernek azok a gazdaifjak, akiknek kezén yan vagy lesz a nemzeti vagyon hatalmas hányad3.- A szaktárgyak köny-nyebb megértése végett olyan tárgyakat is tanulnak « tanulók, melyek általános ismeretkörüket bővítik. Igen nagy előnye az iskolának, hogy nem vonja el a tanulóit a szorgos gazdasági munkák idején, hanenn csak a téli hónapokban, amikor a szülő könnyen nélkülözi a fiu segitő kezét.
A szaktudáson kívül nagy 9jlyt helyez az iskola a tanuló jellemének nevclésénc, az összetartozandóság és testvériség fejtosztéséne és különösen a katonás, hazafias szellemben való nevelésre. ( ■ \\ •
Az iskolába csak azok a legalább 15- életévüket betöltött, birtokios, földműves családból szárszó gazda ifjak nyernek felvételt, akik az iskola elvégzése után odahaza a sajátj vagy szülői birtokon gazdálkodnak. A tanulmányi idő két esztendő, imjely idő alatt a két téli félévben (november közepétől március közepéig) az iskolában elméleti oktatásban részesülnek a tanulók, tavasszal és nyáron pedig, amikor a tanuló odahaza dolgozik a gazdaságban, az iskola tanárai több alkalommal felkeicsík mindegyik tanulót az otthonukban, ahol a
tanár .útbaigazítása és felügyelete ^ mellett megtanulják a gyakorlatban is végrehajtani az elméletben tanultakat. Ez alkalommal a tanár a tanuló szüleit, a szomszédos gazdákat is ellátja szaktanáccsal.
Az iskola tanulói a kétéves tanulmányi idő elteltével a saját gazdaságukban előállított tcrmelvényekböt verscnykiállítást icndeznek, nyilvános vizsgán beszámolnak a tanultakról és megkülönböztetésül az iskolát el nem végzett gazdáktól, »aranykalászos gazda« cimet és jelvényt kapnak.
A tanítás teljesen ingyenes az iskolában, vidéki gazdaifjak, akik esetleg bejárni nem tudnak, az iskola lanulóolthoiiában nyernek egészséges és bőséges ellátást évi 160 pengőért.
A vármegye, Nagykanizsa városa ós egyes községek abból a célból, hogy szegényebb sorsú gazdaifjaknak is lehetővé tegyék az iskola elvégzését, alapítványokat létesítettek. Kivánbtos volna, ha minden község létesítene 12 alapítványi helyet az iskolában, mert az igazán csekély imjértékben terhelné a községet, vfcüb\'nt a község költségén tanuló gazdaifju odahaza a község javára kamatoztatná az iskohV* ban szerzett tudását.
Ezúton is felkérem ZaUwá\'JmPgy© gazdaközönségét, tegye lehetővé fiai számára, hogy tófnól jwgyobb sZifonr
ban beiratkozhassanak ebbe a saját\' érdekükben is eisőnendü fontosságú iskolába. |,i
A nagyközönség támogatását pedig nagyon kérem különösen abban az irányban, hogy gazdáinkban a ta* nubíivágyás és az előrehaladás iránti közöny legyőzésére irányuló tevékenységével nyújtson segédkezet az iskolának, hogy. közös munkává! és közös akarattal közelebb vihessü^ sz^nt célunkat, a szebb, boldogabb/ gazdagabb Nagymagyarország elérését a megvalósulás felé,
Móosy Béla a téli gazdasági iskola igazgatója.
Zalai Közlöny 1940. október 30. 249. szám 4. oldal
Gazda-panaszok, gazda kívánságok a nagykanizsai járási mezőgazdasági bizottság őszi közgyűlésén
November 15-én nyílik meg a nagykanizsai gazdasági iskola
Tegnap délelőtt 10 órai kezdettel i tartotta meg Őszi közgyűlését u mgy-fcanizsai járási mezőgazdasági bizottság gróf Somssich Antni földbirtokos elnökiek- nlilt. a tagok élérfk részvé-lete mellett. A megjoienlck soraiban olt láttuk többek ¡között Gyömlöny István v. orszaggy. kápvlso\'ől. vitéz Bntzik I^ujos kir. kormányföL\'nácsos, bank iga aga lót. Pálffy Lásafló». Somogyi Gyula, Klek Géza föidbjrtokosakat, dr. Fodor Aladár és dr. Sebestyén szolg i-birókat, - Mócsy Béla gazdasági isk- igazgatót, Szielyert Gusztáv gazdasági fcliígycflőt, FrohnleitnCr rérsei uradalmi intézői, a Futura kéipvirseL\'tében vitéz Márait, »Vagy Jenői a k:yx)svári Mezőgazdasági Kamara részéről, Kiss István zalaszentbaiázsj pléb:inJ>t és a járás számos .gazdáját.
Gróf Somssich Antal elnöki megnyitójában vázolta az általános mezőgazdasági lie\'yzelet a járásban foglal -kozott a t ikarmány-lkérdéssel. A gabo-na beváltási árak elég.magasak volnának, hangsúlyozta, ha a Fid ura nem vonn& !e különböző cimekcn. Be van Ijllva a rozs és galxmának takarmányozási célokra való felhasználása, A mUrhaárak elég jók. de nagy gondot -okoz a gazdának a tajkiirtnányozás kérdése. A boriinak is elég magasak. A mezőgazdasági szakoktatás kimélyitése
i egyik főproblémája a földművelésügyi miniszternek. Kzért állitotl fei gazda-sági iskolát Nagykanizsán is, hogy a gazdák fiai nyersnek megfelelő kikép^ zésl.v Fontos, hogy
a gazdák közvetlenül adják el és értékesítsék állalalkat,
minden közvclitő szerv kikapcsolásával. Azért a községekl>en irjálk Össze az értékesítendő állatok it és közöljék ve», hogy kellő értékesítésük iránt intézkedhessen. A Kain ira teljese« ingy«u vizsgálja felüt a gazdáknak a biztosítási kötvényeket: fordnljan ik hizalonv-inal ebben is a (Kainarához.
Az e\'nöki bevezető n\'án Mócsy Béla igazgató tartotta meg érdekes előadását
az uj nagykanizsai gazdasági iskoláról,
amely november 15-én nyilik meg és működési köre egész Zala megyére terjed ki. Célja; i \'gazdák riammk megfe-, lelő elinéteti és gyakorliti kiképzés©\' a mezőgazdaság minden ágában. Tehát nem állásra való képesítés, mint Ke-bida vagy Pápa. Az iskola két (téli) évfolyamú. A távolabb <akó gazdaifjak u négy és fél hónapi té,li évad alatti ellátásért mindössze Í50 pengőt fizetnek az internálásban. Hogy niogkőny-
nyilsék a dolgot, a kö?ség«k alai>Üh ványt létetiieiwk ős az if|ak a községek költségén látogathatják az Iskolát. A kormány különös súlyt liolyez a gazda sági szakoktatásra, fiuknál, leányoknál egyaránt. A nagykanizsai gazdasági iskola cityben ,
gazdasági szaktanácsadó állomás Is,
Umcly a gazdaközőnséfWk min donikor rendelkezésére ált.
Gróf Somssich l>ejel<*iti, liogy Ko-márvá tusban mezőgazdasági tanfolyam
nyilt meg K0 főnyi h:4lgít4ságga^
Nagy- Jenő kamarai fogalmazó (Kaposvár beszélt orról az ultörő munkáról. a)ni i nagykanizsai gazdasági Iskolát megelőzte. Szóvájtoite az flszo-borjuk vágási li^tpUmáróJ szóló rcaide-lelel és annak módosítását tartotta szükségesnek. Beszélt u Futuju olícn elhangzóit panaszokról. Minden panaszt küldjenek l>e a Kamarához, a mely megteszi intézkedését. Inditvá-nyáia a közgyűlés a bizottság jegyzőjévé Mócsy Béla gazdasági, iskolai igazgatót választotta meg. Majd megköszönte a Kamara ncvébon
gróf Somssich tevékenységéi a gazdaközönség érdekében,
nemkülönben » községi mezőgazdasági bizottságok elnükejndk.
Dr. Magyar Miklós kir. főállatorvos szólt ezután uz üszőrendeiethez. Somogyi Gyula ]>alini. földbirtokos utal Wrra, hogy országos érdek, liogy ne minden l>orju legyem levágva. Helyesli, hogy a tör|>ebirtokoS;)k és gazdasági cselédek szabadó» rendelkezhessünk ti !>orjak re\'ől. Hy értehnü rcanleletiixV dositást követel. Majd a 11» j>rtagő kanizsai korpaárak\'at teszi szóvá; Napra-forgó-j>ogácsn 27.50 i>engől>e kend (1). Naivon szükséges Nagykuuizsa-vidékéw, liogy az abrak-takarniányok olcsón jussnak a gazdaközönségl\'.ez. Szóvá leszi, hogy eltűnt az ár|>a. A Fntura adjon nagykanizsai áron árpát. Sziebert gazda sági felügyelő a/, abrak-taknnnány árai minimalizálás;\'!t tartja szükségének.
GgzdakivAnságok
Somogyi Gyula oz.ulán még a kői-munkák .kiiendclésérűl és a (uuyegctö májmélelyről beszélt.
Pálffy László iK)trétei földbirtokos a «paragrafus-rágás. sérelmeit lior.za fel. Pirbus Sitnon geJseszigeti gazd i a Séllyey-birtok kislutózosibérletre való felhasználását kéri. Kozma József kisgazda (Garabonc) uj zsilipek készilését kéri. Szóvá teszi, liogy nem vizsgálják n»eg a cséj>lőgói>ckel, sok marad még benne, egyes gó|>ek teljesen aíkilmatijit. nok. Sziebert felügyelő vákvszoL a gazda maga a hibás:
szoktassa rá a cséplőt, hogy rendesen csépeljen.
Per esetén a biróság m»gilé.li a kárt. Nagy Jenő utal egy doml>óvj\\ri eifcti«, nbol az egész nyárra leállítottak ogy cséplőgé|)lulajdonost hasonló panasz miatt. Majd a petróK\'um* körűt Mm®-rüll kívánságokat teszi szóvá országos viszonylatban licjv^é^ek és lámpa sz», rinl kell a kérdést felülbírálni és a petróleum mennyiséget f^\'eaneltíl. — Somssich e\'nftk javaslatára a bizottság már mosl kéri
a jövő tavaszra való rézgállc
beszerzést. Czifia László ^lomokkomáronO uisző-lökár megálhipttását kéri adówáRt swn-])ontl)ól. Kedvezményes ár«»o való ,üsz4 beszerzését és kedvezményes áru Di^-tqlt n májméteJyes áltatok ^\'(ófíyitilWrü - hangsúlyozza. Vitéz Má,tray a Futuni ellen elhnugzOttakra v^tUszol és mog, nyugtatja a gazdaközönségpt. A tukar-mánnyal való oHátásl vúJik^jsi a Fntura. Még sok egyéb gazda-kérdés került luipiicndre. A
A délzalai gazda^>arlam«at gyűlés? 12 óm után éfl vége*. •
Zalai Közlöny 1940. november 13. 259. szám 2. oldal
Pénteken reggel VenI Sancteva! nyílik meg a kanizsai gazdasági Iskola
mezőgazdasági szaktanács-adó állomás és a növény-egészségügyi börzét irodája
A Király Pál utcai volt városi zeneiskola helyiségeiben lázas munka folyik. Most- rendezik be az uj kanizsai nv. kir, gazdasági iskola ideig, lenes helyiségeit,,amely az ;uj intézménynek inindadclig otthont fog nyújtani, mjg a jövő iskolaév-ódban a Horthy . Miklós utón, a vaj-gyár közelében felépítik az uj, modern iskolaépületet, amely egész Zala és a somogyi szél mezőgazdasági szakoktatásinak és szaktanács adó-állomásnak, stb. ocjitrumia lesz és amely nek jótékony hálását rövidesen az egész vidék gazdaközönsége fogja élvezni. , . i i
Mócsy Béla igazgató - imiután az egész megyében pionirlmlunkát végzett - napok óla az iskola és fiu" otthon berendezésén fáradozik. Nagy ¡munka volt az iskolapadoktól kezdve az otthon szalmazsákjáig mindent összehozni, előteremteni, hogy a megállapított terminusra megnyíljék az iskola és megkezdődhessék a tanítás. Mócsy igazgató nagy ügyszeretettel, példás lelkesedéssel és az úttörők fanatizmusával végzi szép magyar misszióját.
A zeneiskla igazgatói szobája meg marad most is igazgatói irodának. Az első emeietcn van a tanlcrön-, a hálószobák, az ebédlő a fiuk részé, re, a felügyelő szobája, stb.
Az iskola kb. 10 növendékkel indul. Van már szép számmal alapítványi hely, ameiy alkalmasint még jobban szaporodik. Mócsy igazgató végigvezet bennünket az uj iskolá. ban és h;\\lávaf emlékezik ttneg drt Krátky István polgármesterről, aki nagy segítségére volt úttörő mun. kájában és nagy része van az uj intézmény létesítésében, úgyszintén dr. Lontay Alán kanizsai járási főszolgabíróról és dr. Yida Penenc letenyei főszolgabíróról.
Az uj iskola november 16-éa,péu-
Zalai Közlöny 1940.
november 13. 259. szám 3. oldal
féken- reggcí fél 8 órakor nyílik wg, Vcni Sanclcv.ai a* piarista templomiban és utána megkezdődik a lanilás.
Egyidejűleg megnyílik a mezői gazdasági -szaktanácsadó állomás, majd rövidesen a növényegészségi körzet irodája, amelyek a gazdaközönség részére, mindenkor rendelkezésére állanak, minden ügyükben.
Nagykanizsa újból egy fonlosköz-» intézménnyel gyarapodott.
Zalai Közlöny 1940. november 262. 259. szám 2. oldal
á nagykanizsai gazdasági iskola ünnepélyes kapunyitása
Ven! Sancte és Mócsy Igazgató évadnyitó beszéde
November 15-én dé\'előlt nyitotta meg kapuit az uj nagykanizsai kél évfolyamú téli gazdasági iskola a\\Kir% I\'ál utcai volt városi zeneiskola helyiségeiben, wroiy teljesen megfeddi az uj intézmény céljainak. in^g a jövöfi\'vfea (clépül a földmüvcdésügyi kormány jóvoltából a Horthy ulon a modern építkezésű és clsöiendü berendezésű uj iskolaépü\'e\'. .és fiu-otthon- i \'
Az uj iskola kapunyitása a szent-islváni Magyarországhoz illően: ünnepi sjentmisével és Voni Sanitevd vélte kezdetét, Amit P. Gulyás Coliért reren. <es-|)lébános végre\'.t, aki egy házszónok-Ja\'ában rámutatott arra, hogy a /gazda áll legköztCBbl) a jó Islen hez. Az ünnepi is\'en tisztelet u Magyar Himnusz akkordjaival fejeződött le. Tanári kar és növendékek a plébánossal ezután átvonultak a l;oiendc;jett iskolába, alioi Mócsy Béla igazgató, P. Gulyás GcHéit plébános, dr. Horváth Atluvnáz hittanár, Fellé Pál tanár, FOrjés Lászftó városi főkertész, stb. foglaltak helyet az emelvényen.
Mócsy Béla igazgató ezután megkezdte iskola évadnyitó beszédet, hangsúlyozván, hogy először Isten házálxm voltak, hogy áldását ós segítségét kérjék az intézmény nekiindulásához. A kezdet nehézségeivel indulnak útnak. Ma mindenkinek tanulnia kell, elsősorban a magyar gazdának, mert a m|>-gyar föld (17 százalékban a magyar gazdák kezében vau. Gs ezeknek versenyt kell tartani a szomszédokkal, mert kídönben lemaradnak. A magyar földmüvelésügyi kormány megkVta annak fontosságát, hogy a magj\'ar nép kellően ki\'egyen oktatva és azért nem riad vissza semmi áldozattól, hogy a gazdasági szakoktatást elöscgitjo. Ez az iskola egy műhely is, ahol a gazdaifjak lelke kimüxeU\'klik ós a jövő feladataira fogékonnyá és alkalmassá tevődik.
Ebbe az iskolába csak olyan ifjak jöjjenek, akik vasakarattal akarnak dolgozni a saját ós egész Magyarország boldogulásának érdekében.
A második év végén aranykalászos gazdákat avatnak. Fzeknél fontos, hogy a lelkük legyen telve arany kalászokkal valláserkölcsi és hazafias téren. A tantestületnek és ifjúságnak együtt keli dolgoznia, lia célt akarunk érni: a kor igényeinek megfelelő gazdákat, fa\'u-vezetőket kikéj>ezni. Az intézetben nem ?üri a káromkodást, hangsúlyozza nyomatékosan: a káromkodást tüzzol-vas-snl ki kell gyomláüni a magyar nép
a község vezetői és a gazda-érdekek zászlóvivői legyenok.
Is\'en áldását kérte a tantestületre és a magyar gazdairjuságra. Varga Géza (XemesapáU) az őss;es
liogy jó tanulók akarnak lenni és a magvar haza hűséges polgárai.
Bemnek József (Nagykanizsa) a gazdaifjak nevében leszólt. Szükség van képzelt fiatal gazdákra, mert a kié a föld: azé az\'ország, azé a haza! A ránk szakadt zivatarban csak ugy tudjuk megállani hctyünlet, csak ugy tudjuk kikerülni a veszélyt, ha szeretjük a földel. Édes hazánk szabadsági» és függetlenségét. Köszönetet mond a m. kir. földmüvelésügyi miniszternek, oki felismerte, hogy a magyar hazának képre\'t gazdaifjakra van szüksége. Is. len áldását kéri mindazokra, akik ezt az utat megnyitották a magyar gazdU. ifjak számára.
A fiatal növendék l>eszédér.ek tartalmas, lelkes előadása olyan hatást váltott ki, liogy nemcsak az igaagató, hanem a megjelent vendégek, a plébános és a tanárok is odamentek liozzá és elismerésüket fejezték ki. Mi sokat várunk ettől a növendéktől.
Mócsy igazgató ezután felolvasta az intézet szabályait.
Ezzel a ni. kir. nagykanizsai téli gazdasági iskola megkezdte működését..
főikéből., mert
a káromkodás miatt ver bennünket az Isten 1
roesü\'cet akarunk sjerezni a paraszt, szónak, a paraszt öntudatnak. 1 .egye-nok mindenkor derűsek, vidámak, vd-Jásos és hazáiszerető magyar gazdaifjak. Is\'en nevében nyitja meg az uj iskolát.
P. Gulyás Gellórt ,i>lébúnos a ve.o. tőség nevében beszélt azokról a feladatokról, amikoKaz iskola célul tüzölt (kt u haza, az ország a vásr>s\\ a vidék érdekében- Egy s tbbb jövőnek útjait akarják átállítani itt a magj\'ar gazdri-ifjuság számára, hogy akik majdan innen kikerüh.ok eblnői az iskolából
lanulók nevében mondott köszönetet a földművelésügyi minisz\'ernek, aki le. helővé telte ennek az intézinényftc-k fel. tUlilását és lélesitesót, .mJnt az igazgató, nák és tantestületnek. Fogadalmat tett,
Zalai Közlöny 1941. szeptember 24. 218. szám 2. oldal
Vitéz gróf Teleki B a nagykanizsai téli
N«gy napja voJi tegnap u nagyka-! nizsai uk kir. tóli gazdásági iskola és I mezőgazdasági szakáik) másnak. Vi-! téz gróf Teteki Bél" főispán, kormánybiztos, aki nyiga is mtntQgpzda, dr. Krátky István kir, kormányfőt"-nácsos, polgármester kíséretében meglátogatta az uj iskolát ideiglenes helyiségében, a Volt Városi Zeneiskola Király Páinitoafci épületében Vitéz gróf Tetcki Béla főispán Budapestről jövel - "h<*i a főispáni értekezleten vett részt - Nagykanizsán kiszállott, hogy meglátogassa a kanizsai tanintézetiek Benjáminját és meg tekintse működését, belső berendezését, tanmenetét, valamint a fiatal magyar«ágot, a jövő magyar gazda-nemzedékét. A vasúti állomáson dr. Krátky István polgármester és ÍÍ(y csy Bél« intézeti igazgatók fogadták az előkelő vendégei, aki az állomásról egyenesan a Király Pá 1-uteába hajtatott. Mócsy igazgató itt részletesen informálta a főispánt az in-tézet eddigi úttörő tevékenységéről, a növendékek létszámáról, az intézet belső életéről, örömmel hatotta a főispán, hogy a nagy téli hidegek alatt egyik-másik községből, igy pl. Réeséről néhány növendék gyalog, szerrel jött bc naponta az iskpiábp é« mindegyik pontosan érkezett az előadásra. , . i . h { | j
Vitéz gróf reiekt Bén főispán és dr. Krátky István polgármester ezután benyitottak a tanterembe, ahol Perjés László városi kertészeti intér, zö tartott éppen előadást a gyümölcstermesztésről. Főispán és \'polgármester végighallgatták az elő-
éla főispán látogatása gazdasági iskolában
"dóst, úgyszintén Mócsy Béla igazgató óráját, aki általános bemutató előadást tartott. Nagyon(»tszetnfőn ispénn«k az ifjti tm&gyarok takarmányozási számítása, amit figyeiemjuijel h«Hgatolt végig. Ezután megtekintette az internátus konyháját, ahol az ebédet főzték a bennlakó fiuk részére. Vitéz gróf iOleki főispán megízlel te az egyes ételeket, mbjd átment az ebédlőbe,,ahol időközbén a bennlakó növendékek ebédre gyülekeztek. i*ieki főispán és Krátky pol gárjnester végig olt voltak a fiuk ebédjén, "mely húslevesből, főzelékből és húsból állóit. Igen ízletesen volt elkészítve, bőséges adagolásban. A főispán eiyéd alatt kedvesen elbeszélgetett a fiukkal, kikérdezte őket szüleik fciől, eJöhakidávukról é> arra intette őket, hogy sajátítsanak j et mindent a mezőgazdaság ágaiból, j I hogyha mí-ijd átveszik kis birtokú, \' kat, földjüket, azt anöjd gyakorla-;bia j átvihetik, gyümölcsöztethetik.
Ekkor érkeactl «z intézetbe Hor. | váth József zajAkamsi kisgazda, akinek fia az intézjet bennlakó nóvendér .1 ke. Mikor megláttA u főispánt, me- | ieg szayakbtftn mondott neki köszönetet PJ zalai gazdák nevében azért, hogy lehetővé tette ezt az iskola ló-; tesitését a zalai ga/daifjak részérő, ahonnan egy tanul 5bfl>, nívósabb és gyakorlatilag is, jobban kiképzett uj gazdageneráció indul ki. A főispán elbeszélgetett Horváth gazdával majd íeginigyobl) megcléjgedését fejezte ki Mócsy ig| izgatónak a lá(to,tl(akf és tapasztaltak felett és az állomísra hajtatott.
. <*)
Zalai Közlöny 1941. március 14. 61. szám 5. oldal
Befejeződött a kanizsai téli gazdasagi Iskola első évfolyama
A volt városi zeneiskola helyiségeiben ideiglenesen otthont nyert ra. kir. teli gazdasági iskolában tegnap délelőtt ljofejc-zödött az első évfolyam. Az utolsó órán osztályozó ismétlés volt, majd Mócsl Béla igazgató elbúcsúzott a növendékektől. Kérte őket, hogy a most meginduló mezőgazdasági munkáknál érvényesítsék mindazt, amit tanultak, vezessenek naplót napi munkájukról és ha ősszel ismét eljönnek, számoljanak be, mit végeztek, hogyan sikerült érvényesíteni a gyakorlatban, a mit tanultak. A növendékek nevében Tüske Ferenc köszönte meg az igazgatónak és tanároknak fáradságukat.
Győrvárott is most fejeződött be ry hat hetes kir. gazdasági taofblyam, amit Rézbányái Béla ny. jószágfelügyelő vezetett. A záróvizsgán miniszteri biztos volt Mócsi Béla, a nagykanizsai kir. gazdasági iskola igazgatója.
Zalai Közlöny 1941. szeptember 24. 218. szám 2. oldal
Kinőtt eddigi helyiségéből a nagy. kanizsai téli gazdasági iskola
Az őszre elkészül az Iskola Horthy Miklót-uJ! építkezése?
A téli gazdasági iskola építősének ügye lassan megoldáshoz közeledik. A téli gazdasági iskola első esztendejét, mint ismeretes, a régi zeneiskolai épületben töltötte. Ez az épület azonban csak ideiglenesen szolgálhatott otthonul, annál is inkább, mert az idén ősszel már megnyílik az iskola második évfolyama és így kb. 70 bentlakó növendék elhelyezéséről kell gondoskodni. /Jövőre tehát a zeneiskola Király Pál-utcai volt épülete szükí losz, ezért sürgős á Horthy Mikiós-ut átjárón tuli
| harmadára levezeti téli gazdasági szakiskola felépítése. A város vezetősége és az intézet igaz-gatósága mindent elkövet, hogy az építkezés még a tavasszal még a tavasszal megkezdődhessen. Mócsy Béla igazgató a napokban újból eljár a minisztériumokban és bár az építkezés megkezdése elé még akadályok gördüllek, minden remény megvan arra,- hogy azokat át lehet hidalni és az őszre mégis csak elkészülhet Nagykanizsa legfiatalabb intézetének uj otthona.
Zalai Közlöny 1941. május 1. 99. szám 4. oldal
A nyáron megkezdik a kanizsai gazdasági iskola építését
A földművelésügyi minisztérium kiküldötte és a tervezd mérnöke Nagykanizsán
A polgármester fáradhatatlan tevékenysége a nagykanizsai kir. gazdasági szakiskola felépítése érdekéhen meg-hozta a kivánt eredményt. Dr. \'Vadnay ■László gazdasági szakpftfügyelö, á minisztérium kiküldötte és Sz$\' László egyetemi\' adjunktus, építészmérnök megérkeztek Nagykanizsára, liojgv " vajgyár mclfettl lelken helyszíni szemlét tartsanak, Utána töbi> mint két érjín át tárgyaltak dr. Krátkv István Ittlgármeslerrel, majd Mócsv Béla igazgató tcrjesztet\'c n kivánaftna-kat. Szét László l>emutnlta * polgármesternek az iskola tervezetrt. Az épület egyszorüségében is tetszetős lesz és emelni fogja a városnak Horthy Miklós uti képé». A 300.000 i>engö
költséggel tervezett épület egyem«totes, mugában foglalja az internátus termeit, az igazgató és két tanár lakását is.
A v/\'ros az iskola építéséhez leiekkel, fűtéssel, világítással, karbantaitás-sapés bizonyós összjeggttf járul hozzá.
Az épület a ItHI gazdasági iskolán kívül a magyar házrflsszonykópzésnek is hajlékot fog nyújtani és egyéb gazdasági intézmények is otthont és el-helyezést nyernek benne.
Az építkezés uiég a nyár folyamán megkezdődik.
A községek és gazdák jól teszik, hu már most lejelentik növendékeit az idei iskolaévre, mert a fölvétel u jelentkezés sorrendjében történik.
Zalai Közlöny 1941. szeptember 24. 218. szám 2. oldal
illfil I LJunizsai járás mezőgazdasági Jefrxelitoefc* íflkir feópe
Gazda-Ügyek, p»n»9zok én . »¿»elmek tf flagykanlzsal gazdágyflléBen — ft ,nag(yl(*Bln«i Járá,M. me.«fl«»^lft»4gl . .b«»U»íg gylléae
A nagykanizsai járási mező;, gazdasági .bizottság most tartót-/ ta tavaszi\'gyűlését. a: városháza tanácstermiben gróf üfluissicl). Antal ormándlakl földbjplokos elnöklete alatt, amelyen szép számmal jelent meg a . járáa gazdaközönsége. Ott láttuk Csóthi Géza. prelátus, murake-reszturi apátplébános!, dr. I.on-tay.Aláu járási főszolgabírót, Mócsy Béla gazdasági iskolai-igazgatót, Szieberth Ago,st. gaz-t , (Jasági felügyelői.. Henc/. László,\' ■a Dunáritnn Mezőgazdasági Kai; ■nara titkárát, Palffy. László/ Rubint károly, Somogyi .Gyula, Kovács Scbestény\' Miklós, stb* \' földbirtokosokat, vitéz Mátniy Lajost, a Sutura képviselőjét, ott láttuk a kanizsai gazdasági iskola : zöjdsapkásps .növendékeit, slb.
\'iQrétiiSomssloh, elnöki megnyitójában
hosszabban kitért az általános „gazdasági helyzetrp-gflbonater-melés. állattenyésztés, értékesítés, stb. és az ezzel kapcsolatos kérdésekre. A tiszta mangalica tenyésztés,. fRutpsságára • hivtq fel a gazdaközönség .figyelmét, hogy egy. községben egységes^ seulés-lalkít legyen, ne ■ mind-\' , megannyi kereszteződés." Szóvá tette a takarmánykiutalás ügyét. Kitért a kenyér és liszt-kénlésre. Az c t\'éren mutatkozó visz-szásságok megszüntetését kéri a a Kaimba uti^n, Majd foglalkozott a.... gazdasági .szakoktatás ügyével., Méltatta Mócsy Iléla, a . nagykanizsai gazdasági szakiskola igaagatöjának és-szakállomás vezetőjének munkásságát íj gazdaifjak továbbképzése érdekében. foglalkozott komár-yárosi. gazdasági, ^ui&íyam sikerével. \' Szívesen jár közbe,
hogy minél több, községben mi-ílezzcnek ilyen. Jautolyajnokat. Végül kért«: Mócsy....igazgatót, hogy áldáso? .tevékenységét folytassa tovább az„c<tdigi lelkeset déssel és ügybuzgaloimnal. Maii Szieberth gazdasági felügyelőnek* mondott köszönetet tevfr kepységéérl a. gazdatársadalom érdekében.
Ssíleberth-Aö08*
a rézgálio. kérdéssel kapcsolatban .iwmertelte az ,igénylés és .kiutalás módját, az ezen. a téren mutatkozó. nehézségeket. Sokan nem jelentették be- igénylésüket és igy;.vessenek .magukra, ha iekéstek a kiutalásnál. A, főszolgalnrói hivatal egyébként, minden intézkedésUnegtett éy eljárt az illetékes, tényezőknél. Az .a.,kívánság, hogy de-oentralizál/ák a gálic-kiutalást. Mohára nem utalnak ki gálicotí Szieberth felügyelő : ezután ismertette.« mozőgazdasági helyzetet. | . A vetés 20°/,-bpu. eBstt kl l
kanizsai Járásban. A téli, szántások elmaradtak. A\' .tavasziak is megkéstek. A miJ .nisztériumból köles-akció indult ki. Az állatállomány .erőse" csökkent. A szarvasinwlm 2000, a sertés is 20(10, a ló kb. fiOO-zal .csökkeni. ,Magyon fontom hogy a gazdaköíöíjség az áUatiényto tést fokozza. A,lörzskö«y>\'vcze\' lés ingyenes, csak a kiküldött el-látásáról kell gondoskodni. Vigyázzunk a jövőben arra, hang-s.ulyoztí),. hogy. fajmarhát tenyésszünk, mert .«tekintetben nagy kereslet és jó árak várhatók. A pzdakpzöpség készüljón ,fe| már most,nz ejköxetkezemlfl békeóllapotra és ez: U .okszerű , fajillat tenyésztés, ex,fogja,megmenteni e.ftudlkit. A .sertés törzSköuyvvezetésre is sor kerül. iuíiuKaiicát ma egyedül,. Magyarországon tenyésztik\'. Síi pgyedÁl. Vagyunk a letéteményesei q magyar man\' giilica . (enyészetnek, . kereslete mbjduj sokkal nagyobb, mint » yorsclwtiireié. N« , keverjük *
Zalai Közlöny 1941. szeptember 24. 2
fajiéi. Eaárt van * törzskönyvedé s. A kölesnél (nem a japánit) á.vöröskölest ajánlja. A flyii-mölcsfákal a mai körülmények között mindenki házilag lisztit-sa. A földek megművelésénél: mindon darabka fáidat ba kall vatnl és nagy flgyelammél meg-müvalnl.
Beszéli a Babona lés termény jgénvbcvétoléről. A város és a falu egymásra van utalva. Minden szemes gabonát ajánlja fel a gazda emberi táplálkozásra. Rámutatott a gróf Somssich-uradalom gazdasági cselédjeinek nemes gesztusára, akik az ö kis szegénységükből előhoztak gabonát és zsiradékot és azt felajánlották a magyar honvédségnek ! Ka a szegény cselédek ezt letlék, akkor a gazdáknak is hasonló módon kell járniuk. Felkérte a gazdákat, hogy a községekben válasszanak komoly gazdavezetőket. A nagykanizsai járás az országban a kormánytól legjobban támogatott járás, ahol a legtöbb kutat és fürösztőt állították fel a legelön. Nagyon fontos az ál-lalténvésztésnél az állatfürösz-tés. Végül megdicsérte a nagykanizsai járás mellett a Idényei járást is mezőgazdasági tevékenység szempontjából.
Gnrabonc község képviselője a legelő talajvizéről tett panaszt. Szicbcrth felügyelő válasza: minden ügyben forduljon bizalommal hozzája és a járási fő-szolgabirósághoz, ahol minden ügyben készséggel eljárnak és intézkednek.
Szieberlh még szóvátcszi,
hogy
a kukorica kapáláa nagyon
bafolyáiolja a termé« «red-ményét.
Ahol háromszor vagy többször is kapálták a kukoricát, ott sok* kai nagyobb volt a terméseredmény. Azért oly fontos a gazdasági szakoktatás, a gazdák kellő kiképeztotése. Minél több gazdaifjut a kanizsai téli gazdasági iskolába 1 — hangoztatta — hogy minél több és minél jobb önálló magyar gazdát tudjunk neveim. Szóvá tette tej alacsony átvételi árát.
A* OMTK 17 fillérei ára
nem kivánatos akkor, amikor a magánosok 20 fillérjével veszik át a tejet. Rigyácon egy magánember akar tejszövetkezetet létesíteni. aki rendkívül előnyör sen veszi át a tejet és segit a gazdáknak még a tohénvétel-nez. Ezt ajánlja a gazdaközönségnek. Majd a háziasszonyképző tanfolyamot ajánlja a gazda-társadalo\'m figyelmébe, amit a földművelésügyi miniszter ren-dr-
Móosy Béla Igazgató
tájékoztatta ezután a gazdakm zőnséget a kanizsai téh gazdasági iskoláról és a felvétel fel-
18. szám 2. oldal
tételeiről. A tanitis teljesen ín-pyeues. csak az ifjú teljes ellátásáéit kell naponta 1 pengőt fizetni. Előterjesztést tett a vármegye vezetőségének, hogy a gazdaifjak ingyen vétessenek fel az dskola internátusába ¡és ennek költségeit a községek fizes sék előnyős módon. Ilyen módon a kérdést előnyösen lehetne megoldani. Kérte a gazdaközönséget, hogy kövessenek el mindent a gazdaifjuság megfelelő kiképzése érdekében és világosítsák fel a községek népét a gazdasági szakoktatás, illetve továbbképzés óriási fontosságáról és kihatásáról az egész gazdasági életre. A nagykanizsai iskola egyben szaktanácsadó állomás Is. A gazdák bizalommal forduljanak ügyeikkel hozzá. Fii 1 m veti tő gépe t is szerzett be a gazdasági szakoktatás céljaira a falvakban; Kérte, hogy szervezzék meg a gazdasági előadásokat a községekben.
Qozda- éa gazdaasazonyképző intézetté fejlesztik az épQléi alá kerülő uj kanizsai gazdasági iskolát
a Horthy Miklós-uton.
Gróf Somssich elnök őrömének adott kifejezést, hogv az ifjú gazda-generáció (gazdasági iskola növendékei) is részt vet-tok a gazd agy ülésen.
Somogyi Gyula palini földbirtokos komolyan rámutat annak nagy kárára, hogy 96%-os oalraképea kukorioé-val etetik az állatokat, akkor, amikor a vetőmag még nincs biztosítva. Kérte, hogy a járás gazdaközönsége is kaphasson lűzlalási célokra kukoricát. A korpaárakról beszélt. Akkor, amikor a tej literjéért 17 fillért fizetnek, nem lehet a korpa ára 23 pengő. Kérte, hogy» országosan állapítsák meg az abraktakarmány árát. Szóvátet-te a gazdasági cselédeknél mu< tatkozó állatcsökkenést. Beszélt az exportállatok magas öulyv veszteségéről, a mezőgazdasági munkabérekről és a leventefoglalkoztatás időjéről.
Az egyes kérdésekhez számos felszólalás hangzott el.
Nagyon értékes munkát végzett a járási gazdagyíilós, mely gróf Somssich AntaVelnők zárószavaival ért véget.
O
Zalai Közlöny 1941. július 4. 151. szám 2. oldal
Nagyszámban jelentkeznek a földmllves-ifjak a kanizsai téli gazdasági iskolába
Az iu\'j nagykanizsai m. kir. téli gazdasági iskola épületének terveit és költségelőirányzatát most készili Széli budapesti tervező építészmérnök, hogy mielőbb megkezdhessek az iskóia építkezését. Az iskola Királyi Pál-utcai igazgatói irodájában azonban egyre-másra jelentkeznek már az uj iskolai évadra a növendékek, hogy biztosítsanak maguknak felvételt. Az első évfolyamról hazakerült ifjak legjobb propagálói ennek a kitűnő intézetnek, ugy, hogy a második évben sokkal több növendéke lesz. mint a mull év első évfolyamában. A gazdaközönség is kezdi belátni a továbbképzés szükségességél, a községek is tudatára jönnek annak, hogy mit jelent a falvak számára a szakszerűen kiképzelt gazdaifju
és igyekeznek egyre-másra alapítvány-hellyel íehotővé tenni egy-egy ifin kiképzését
A nagykanizsai kir. léli gazdasági iskola, szaktanácsadó állomás és háziasszonyképző intézet rövidesen központja lesz délnyugat \'számos gazdaintézményének. Mócsy Béla igazgató a nyári idő alatt is folytatja agilis szervező munkáját a déJza-liii községekben.
Zalai Közlöny 1941. július 19. 164. szám 4. oldal Kiírásra kerülnek a nagykanizsai m. ktr. téli gazdasági iskola építkezési munkálatai
350.000 pengő a kötítégveté»
A nagykanizsai ni. kir. téli gazdasági iskola építési terveit és költségvetését Széli László budapesti építészmérnök, egyetemi adjunktus már napok elölt elkészítette és elküldte a j>ol-gármesternek. A N000 légköb-méternyi (hosszúságú (a front 58 in) egyemeletes épület minden tekintetben szolgálni fogja a magyar mezőgazdasági szakoktatást és vele kapcsolatos intézményeit. Mócsy Béla igazgatónak nagy tervei vaunak a jövőre nézve. A délzalai gazda-közönségnek egy erőteljes intézménye lesz, amely nemcsak a téli gazdasági iskolát, hanem a szaktanácsadó-állomási, a gyümölcsexport megszervezését, valamint a háziasszony-képzést foglalja magában. Az egész épület a jövő számára készül és tervezésénél figyelembe vétetett az intézmény további kiépítése és fejlesztése.
A földszinten elhelyezést nyernek a különböző irodák, az igazgatói iroda és lakás, a növendékek ebédlője, a személyzeti lakások, fürdőszobák, nng az első emeleten a hálótermed, két tanári lakás, fürdő és beteg-és egyéb helyiségek nyernek elhelyezést. Az épület kivitele igen tetszetős külsejü, szárnyépülettel és előirányzott költségvetése kb. .\'{50.000 pengő,
Ahogy ílletékJs helyen értesülünk, az építési munkák kiírása most tiár a legközelebbi napokban, megtörténik, hogv mielőbb megindulhasson az uj állami építkezés, amely sok dolgos kanizsai iparos és munkáskéznek fog munkát és kenyeret nyújtani.
A magyar kormány egy^jabb nobilis gesztusa Nagykanizsa városa és Zala gazda közönségével szemben.
Zalai Közlöny 1941. szeptember 24. 218. szám 2. oldal
Megkezdődtek a nagykanizsai gazdasági Iskola építési (fOld) munkálatai a Horthy Miklós-utoir *
A jövő évben már uj hajlékát» költözködik ■ nagykanizsai m. klr. gazdaaáfl Iskola, izaktanícsillomás és hálta ssxonyképzö-lntéztt
A polgármesternek a földművelésügyi minisztériummal folytatott tárgyalásainak eredményekéit örömmel jelenthetjük, hogy a mult napokban megkezdődött a Horthy Miklós-uton — a vajgyár közelében — az uj nagykanizsai m. klr. téli gazdasági iskola épületének építkezése. Először kijelölték az é|»tke-zés területét, lecövekelték, majd. megkezdték az építkezés föld-munkálatait. A munkákat nünd-.addig folytatni fogják az idén ainig az időjárás tehetővé teszi ezt. Jövő esztendőben teljesen el készül és megfelelő keretben ad-
ját át rendeltetésének az uj épületet.
Az uj épület disze lesz a városnak. Széip, modern stílusban készül és költsége kb. 350—400 ezer pengős keretek közölt mozog.
Az uj épületben a téli gazdasági askolán kivül a m. kir. földmüvelésügyi minisztérium szaktanácsadó állomása, a növényegészségügyi állomás, több más földművelési intézmény és különösen a m. kir. háziassoznv képző — amelyre Déldunánlui-nak különös sziiksiégo van — nyer elhelyezést.
Valóságos áldása lesz az uj épületben elhelyezésre kerülő földművelési és gazda-intézmények sorozata egész Déldunán-tulnak.
Zalai Közlöny 1940. november 16. 259. szám 2. oldal
Holnap nyilik meg a téli gazdasági iskela
A gazdaközönség nagy érdeklődése a gazdalfjak továbbképző Intézménye Iránt
A nagykanizsai téli gazdasági iskola első évfolyama várakozáson felül sikerült. Nagyban folytak az elÖkésZ\'Üe. lek az uj iskolai évadra, amelyre igen nagy érdeklődés mutatkozott ugy a gazdaifjak és azok szülei, mint az egyes községek részéről. A jtfentkezó-fCk száma (felülmúlta az e\'ső évfolyam növendékeinek számát. A legszélesebb körfl érdeklődés és az a . megértői, amellyel a ^azdaközönséig és. a falvak viselteitek a gazdaifjak továbbképző intézménye iránt, anrtak a lelkes rmui-kának és megszervezésnek \'köszönhet«), amit Mócsy Béla igazgató aa egész nyár folyamán a községekben kifejtett. Sajnos azonban a keltű férőhely és a szükséges oktatók hiánya miatt nem lolictott az ujabb elsősöket felvenni
és az e]sö évfolyamot megnyitni, t.\'gy, hogy az idén csak a múlt esztendei évfolyam folytatása nyert elhelyezést. A v©H városi zeneiskola ho\'yiségeiben nem lehetett még egy másik évfolyam növendékeit elhelyezni. Ereknek most már a lcgköze\'ebbi évfolyamra keli várni, amely már « modem, pon^Mls uj intézetben \'kezdődik. Az uj Intézet épületének munkálatai nagyban halad* nak előre.
A téli gazdasági isko\'a második évfolyama bolnap, -szombaton wggel kezdő<lik Kiölte Vem Sancte a piarista templomban, utána megkezdődik a rendes tanmenet.
Ismét látjuk a kedves zöld egyen, sapkás gazdaifjakat Kanizsa utcáin.
Zalai Közlöny 1940. november 29. 259. szám 2. oldal
Nagy lendülettel folyik a gazdasági iskola építése
Megírtuk, hogy Mócsy Béla ¡do\'xgató nagy szervezési tnun-Kia nyomán egész Délzalában óriási érdeklődés nyilvánult meg a nagykanitsai téli 8a«iasáöi i«-
kola »rAnt. Salnos, megfelelő férőhely hiányában az idén nem uhetett megnyitni az első évfolyamot, hanem csak a mult 4vi évfolyam folytatását (második évfolyam). Az első évfolyam megnyitása most már csak asr az uj iskolaépületben történik. Alkalmunk volt megtekinteni a vajgyár és izr. temető közti tel-
ken épülő gazdasági iskola épit- ! kezését, amely valóban nagy lendülettel és fokozott munkateljesítménnyel történik A falak mái- az első emelet kezdeti magasságáig vannak felhúzva, azonban a kibontakozó épületből máris meg lehel állapítani, annak nagyságát és egyszerűségében is nemes építészeti stílusát, amely nagyban emelni fogja a Horthy Miklós-ut szépségét. Amennyiben az időjárás lehetővé teszi, az építési munka a falaknak a telies emeletig való felhúzásáig folyik és a tavasszal folytatódik annak teljes befejezéséig. Az uj iskolaépület hivatalos átadása, illetve avatása a földmüvelésügyi kormány képviselőjének jelenlétében * történik.
Az uj iskola számos inező-
fjazdasági intézménynek fog hajékot, illetve elhelyezést nyújtani és a téli gazdasági iskola mellett felállításra kerül a földművelésügyi minisztérium női gazdasági és háztartási (háziasszonyképző) dunántuli szakoktatása is.
Zalai Közlöny 1940. november 235. 259. szám 2. oldal
34 aranykalászos gazdát avatnak október 25-én Kanizsán
November kOzepetálán nyílik meg a téli gazdasági Iskola uj évadja — Befejezés előtt a Horthy Miklósul! uj Iskolai épület
A nagykanizsai m. kir. téli gazdasági iskolában a beiratá-sok befejeződtek. Örömmel kell megállapítanunk, hogy az uj évfolyamra több mint hatvan növendék Jelentkezett, az első, évfolyam 3-t növendékével szemben, a kevés férőhely és tanárhiány miatt azonban csak\'-tü-et lehetett felvenni. Az Iskolai évad
még a Királyi Pál utcai helyiségekben kezdődik. Amennyiben a Horthy-uti uj iskola ebben az évben elkészül és átadásra kerül, akkor az uj épületbe átköltözködnek. A mostani iskolai évad megkezdése az őszi vetési munkák és betakarítás után. november közepe tájára várható..
A most végző növendékek október 26 én termeiéi! verseny-keretében vlzsgsznak
és számolnak be gyakorlatilag (12 növendék hazafias szolgála-és ugyanakkor kerülnek az \' tot teljesít.) aranykalaszos gazdák avatásra. I Ugy tudjuk, hogy a Horthy A földművelésügyi miniszter I Miklós-uti uj iskola épülete be-képviseletében gróf Somssich 1 fejezés felé közeledik és remény Antal ormándi fő dbirtokos, a . , , ,
járási mezőgazdasági bizottság j " \'\'T\'.z f "i elnöke vesz részt az Tmnepi ak- , u<lJ"k rendeltetésének. Ünnej>é-tuson, amikor 34 ifjú gazdái lyos felszentelésére azonban már aranykalászos gazdává avatnak. | esak a jövő évben kerül sor.
Zalai Közlöny 1940. november 26. 259. szám 2. oldal
Nem hiába épfll a téli gazdasági Iskola Nagykanizsán
Az első aranykalászos gazda-
Háború tan és a legnagyobb hadi-\' üz*m 7- mondotta ráimigyininisz-terünk minapi költségvotési expozéiában u mezőgazdasúg. Politikánk legfontosabb pillére valóban .a. termeié«.
Ezeknek a gondolatoknak a jegyében nyitotta meg Nagykanizsán gróf Sorassich Antal nagybirtokos, a földművelésügyi miniszter képviselője a Kozgonyi-utcai népiskola tornatermében a m. kir. téli gazdasági iskola gazdaavató ünnepét és termelési kiállítását.
— Az iskola rendkívüli időkbon rendkívüli eredményeket .ért el, majd igv folytatta beszédét: - - Tanultatok a talaj baktériumokról, molyok kellő ápolás mollott a föld tormő-erojét fokozzák. Nemzetünk éloté-ben ti vagytok a talaj baktériumok, hogy tudással és tapasztalattal fokozzátok a falu gazdasági orodmé-nyoit.
Mócsy Béla igazgató fololvasta gróf Toloky Béla főispán üdvözlő táviratát, molyot szűnni nom akaró ta])Bsal vottek tudomásul.
Baazétnak a ■zámok
Mócsy igazgató ismertette az iskola két évenok fontosabb osomé-nyeit éa, adatait. Semmi som bizonyítja jobban az elért oredményt, mint ar,Mhogy az iskola hatása alapján egy tanuló, uj istálló épülotot, 11 tanuló modern trágyatolopot, kettő kukoricagórét és egy tanuló takármány silót,épített. Nyolcan no-mesitott vetőmagot szaporítanak, tizen kapáló gépeket alkalmaznak, közösen pedig egy szoloktort szereztek be. Az őszi mélyszántást, a nemesített vetőmag előnyeit az iskola tanítványai visnk szét a környéken. Az ipari növényoktormeléso terén kötelezettségükön felül dolgoznak, Plander György kiskanízsai gazda-ifjú 14.0 q-ás kat. holdas szójabab termésével nemcsak Nagykanizsái), hanem országos viszonylatban is kimagasló eredményt ért ol. Másfél vagon műtrágyát használtak fol a kisgazda-ífjak gazdaságaikban.
Mócsy igazgató köszönetet mondott a\' földművelésügyi kormányzatnak, moly minden lehetőséget megadott a gazdasági tudás fojlosz-tésére. Hámutatott az uj iskola közel félmilliós építkezésére. Végül elbúcsúzott a tanári testülot novében is tanítványaitól, kik elsőnek hagyták el az iskolát.
Ax iskolai gaxdakBr gyül黫
Nikleez András szopotnoki gazda-ifju elnöki* tévol díszközgyűlést tar-
avatás és termény-klAIIItás
tott az iskola gazdaköre. Plander ifjú aa exprojb hizlalás jövedelmezőségét és nemzetgazdasági jelentőségét bizonyította. Bali György kiskanízsai gazda-ifju nagyon megszívlelő tanácsokat mondott el a gyümölcstermelésről. Az iskolától, annak oktatói karától, mint a tanulók Benjáminja, Dávid Ernő búcsúzott megindító szavakkal.:
Gróf Somssich Antal elnök ez-György szakavatott felkészültséggel számolt be a szójabubbal folytatott kísérleteiről. Németh Vilmos határozott hangon szavalt. Paksa Lajos komórvárosi gazda-ifju az ok-szorü talajmüvolést világította meg. Gulyás István ozmánbukki gazda-után kézfogással aranykalászos gazdává a vatta,az iskola 06 nöMondékét, kik közül többen mint kéthotes újoncok jöttek ol orro a napra.
Gulyás István a földművelésügyi miniszter adományát, egy kukorica-morzsolót kapott termelési eredménye jutalmául. Plander György ogy teljesenifelszerelt okofojot, Bali György két lovolos magtakaró boronát, Vargha György egv magasnyomású permetezőgépet kapott jutalmul. Töhbon pénz, könyv és ki-sobb jutalmakban részesültok.
Term4»-kl4ültái
A tornatonnot zsúfolásig megtöltő közönség feszült figyelőmmel, nö-vokvó erdoklódéssol hallgatta az aranykalászos gazdaifjak szaktudással 6« hazafias érzéssel átitatott olő-adásait. A Himnusz elénokléso után megtekintették a. gazdag és változatos terméskiállitást.\'
Aki ezen nz ünnopélyon részt tett azzal az érzéssel jött el onnan: — a falu tudatában van feladatának, tudja,.hogy a várost nekik kell élelmezniük. Láttunk itt szebbnél-szebb gyümölcsöket, acélos búzákat, tiszta vetómagvakat, hazai tormo-lósü mazsolát, gondosan közeit idői és óborokat és nom ogy helyen bo-szédos fénykép nagyításokat. A kiállításhoz tartozott a növondékok számvitolo is. Ez bizonyította, hogy ma a gazda először számol, aztán kalkulál és végül költ. A múltban tez a sorrend éppen fordított volt.
Nagykanizsa és környóko megérdemli a földművelésügyi kormányzat támogatását, mert tettokkel bizonyította be, hogy fokozza termelését mennyiségből! és minőségben és őzzel hazafias kötolezottségót hívón toljeaiti. •
VANDKA JENŐ i
Zalai Közlöny 1942. november 10. 254. szám 5. oldal
- (A téli gazdasági Iskola
évnyi tása)
Tegnap tartotta meg a nagykanizsai m. kir. téli gazdasági iskola Voni Sanctóját ,6a évnyitásót. A piarista tomplomban azontmiso volt, majd Voni Sancte és utána a nö-vondékok tantermükbe vonultak, ahol P. Gulyás Goílórt plébónos-házfőnök leikos beszédot intézott a gazdaif, jakhoz, vázolván-a továbbképzés jolontőségét nemzeti szompon-tokból. Majd Mócsy Béla igazgató mogkezdto olsó előadását. A gazdasági iskola uj épületén az utolsó simításokat végzik. Rövidesen tel-j090)1 elkészül és ünnepélyos korotok között adják át rondoltotésénok.
Zalai Közlöny 1943. február 6. 29. szám 5. oldal
A kanizsai kir. téli gazdasági iskola az idén február végén fejezi be évadját,
hogy a Király PAl-utcal épületet átalakíthassák a forgalmi adóhivatal elhelyazége céljaira
A legutóbbi városi közgyűlésen a ■polgármester bejelentette, hogy a piarista rendház ós gimnázium épületcsoportjának ama részét, anol a zeneiskola volt elhelyezve és ahol ma a m. kir. téli gazdasági iskola ós internátus nyert szük elhelyezést — a városi forgalmiadóhivatal elhelyezése céljából öl évre bérbe vélték a rendtől. Az épületet" a hivatal céljaira 13.000 pengő költséggel kell, hogy átalakítsák, amihez a képviselőtestület egyhangúlag hozzájárult. Tekintettel uz átalakítási munkák sürgős voltára, a téli gazdasági iskola az idén nem márciusban, hanem már február végén befe-
jezi félévadját, hogy semmi akadálya ne legyen az átalakítási munkák gyors megkezdésének. Az iskolaévad korábbi befejező séhez Mócsv Uéla igazgató most kérte a földművelésügyi miniszter engedélyét.
Az ul, Horthy Miklós-utl téli gazdasági iskola szép palotájának építkezése teljesen befejeződött, a belső berendezés azonban még nem készült el, ugy, hogy. áprilisig is eltart, inig teljesen beköltözhető lesz. Az átadás és beköltözés Időpontja ezek szerint még bizonytalan, de mindenesetro a nyár folyamán meg fog történni.
Zalai Közlöny 1943. március 6. 53. szám 4. oldal
A téli gazdasági Iskola n] épületébe költözött
A Király Pál-utcai plarlsta-épölet átalakítása forgalmi adóhivatal cél|alra rövidesen megkezdődik
A I<51 i gazdasági iskola idei cl-móleli tanfolyama befejeződött. A növendékek mind hazaménlek, hogy otthon, saját földjükön megkezdjék a gyakorlati munkát. Evégből az iskola oktatói kimennek a helyszínre a növendékekhez, akik "gyakorlatilag bemutatják nekik tudásukat. A téli gazdasági iskola felszereléseivel, bútorzatával a \'Királyi Pál utcai piarista épületből most már végleg átköltözött a Horthy Miklós-uti uj intézeti .
épületbe, ahol az iparosság berendező ének befejező* munkáját végzi.
Igazgató, tanárok, oktatók nagy szervezési munkájukat végzik.
A legközelebbi lxjiratás és oktatás már az uj épületben történik.
A Királyi Pál-utcai ópületnek a forgalmi adóhivatal céljaira való átalakítása már a legközelebbi napokban történik.
Zalai Közlöny 1940. november 9. 259. szám 2. oldal
A zalai kisgazda-társadalom élniaharásának ünnepe volt
a nagykanizsai téli gazdasági iskola ünnepélyes átadása
Már egy éve áll a nagykanizsai léll •gazdasági Iskola, anékül, Hogy a hivatalos átadásra és Ünnepélyes megnyitásra sor kerülhetett volna. A mai nehéz idők kényszerítő körülményei miatt csak zártkörU, kis ünnepség keretében törlént meg vasárnap az Inlézel átadása. Mindez azonban mit sem von le annak a jelentőségéből, hogy a magyar kultúra egy Intézményének a kapuja (ámít fel a joDbu ánvá-gyedó," haladni akaró gazdalfjuság előtt.
Szép számmal jelen vollak a város, a
járás, az egyházak, valamint több más közhivatal képviselői, az iskolák vezetői. A leánygimnázium, igazgatóján éa tanárain kívül, növendékeivel Is szép számban képviseltette magát.
A Hiszekegy Imádságos szavalnak cl-hangzása után P. Gulyás Gellért ferences plébános intézett szívből jövő, szeretetteljes szavakat az iskola vezetőségéhez, a vendégekhez ¿8 a beiratkozott gazda-i íjakhoz.
A keresztény magyar lélek az a) iskolában
— A tudni-, Ííal*dnivágyá8 bele van •Itva az emberi szlvcbe és agyakba — mondotta —, de átérzi ennek szükségességét az ország kormányzata is s ennek a gzellemnek megfelelően Intézményeket létesít, amelyek a tudás szikráját oltják bele a fiatal nemzedékekbe.
- Országunk tartópillére volt és az ms Is a mezőgazdaság. A mezőgazdasági munka megbecsülése jut kifejezésre abban a megértésben és támogatásban, amely tehetővé tette ezen Iskola felépítését és megnyitását. Megérdemli ez az ertékes, munkás réteg, a magyar mezőgazdák társadalma, hogy minden megyében ilyen épületeket emeljenek haladó szellemű egyedeik mezőgazdasági tekintetben való kiművelésére,
— Amellett, hogy ez az Iskola tudást nyújt a fiatal gazdanemzedékeknek, kell hogy lelke is legyen ezen intézménynek, amely növendékeit tökéletesebb, áldoza-
sabb magyarokká és községeltekben pél-dát adó polgárokká neveli.
— Iskolát ayatunk a tiszta erkölcsnek, a haladásnak és az ember megneraeiité-séuek, olyan intézményt, amoly méltóképpen szolgálja a főid gyermekének boldogulását, jövőjét, — mondotta P. Qulyás Jeliért, majd a katolikus egyház szeretetével köszöntötte a tanulókat és kérte az Istent, hogy .az a munkásság, amit ilt kifejtenek, szolgálja a haza szebb és boldogabb Jövendőjét.
Az Igazi keresztény lelkiségtől áthatott papi szavak nagy hatást keltettek a fiatal gazdaifják lelkében.
Dr. Kráíky István polgármester lendületes szónoki szavai szóllak ezután az ünnepély résztvevőihez. Minden mondata erő hit, meggyőződé«., és elismerés. Elismerés azokkal szemben, akik lehetővé tették támogatásukkal, alapítványokkal az, iskola felépülésé).
,Ez az iskola nem pizonyitványt ad, hanem több és Jobb kenyerei"\'
be azt a maguk példájával, hogy a magyar gazda nemcsak műveli verejtékével a földet, hanem szerolmcsc is á magyar rögnek, áldozatkész polgára, kötelességteljesítő békében és háborúban, bátor, kiváló honvéd, amikor a haza hívja.
A polgármester szavait az ünnepség résztvevői nauy tetszéssel fogadiák. s kü-lönö en az iskola most beiratkozott tanulói feje\'/fék ki h sszantartó tapssal köszönetüket azokért az őszinte, a magyar földművessel szembeni meleg szavakért, aáielyek Nagykanizsa város vezetőjének ajkáról hangzottak el
Mócsy Béla igazgató köszönetet mondott azoknak, akiknek jóvoltából az iskola létrejöhetett. Visszapillantást vetett a kezdet küzdelmes éveire, majd kérte a tanulókat, hogy legyenek szorgalmas, odaadó hallgatók, amivel Jelentékenyen megkönnyítik tanáraik munkáját. Csak az egyetértéssel végzeit munkának van ored-ménye. Az Isten áldását kérte a közös
Párhuzamot vonván a kj*gazdá!c helyzete és az l<kola felállításának jogosultsága közölt, kiemelte a polgármester, hogy milyen nagy szükég van a mezőgazdák elméleti, de még inkább gyakoriali okta fására, ami nélkül nem képesek megfelelni a mai, haladó Idők f ikozott köve telménycinek, a minőségi termelés korszerű kívánalmainak. Hiszen hazánk Jövője igen tekintélyes mértékben függ a kisgazda életrevalóságától, képzettségétől, testi-lelki erejétől, nemkülönben erkölcsi mentalitásától és világnézetétől. Hz az iskola nem bizonyítvány1\'ad, Inneni képesítést, rátermettséget, készültséget a jobb, minőségileg, mem^lségile^ különb termelésre, több és jol-0 kenyérre. Az innen kikerülő gazdajíj\'ak arra lesznek hlvaiva, hogy a tudás, szellemi és erkölcsi erők birtokában, visszakerülve falujukba, vezetői, élenjárói, példaadói, utmutalól legyenek az egész falu közéletének, társadalmi, kulturális, gazdasági vonatkozásban egyaránt, valamint a levente-mozgalomnak,
Bedenek József gazdaií|u szólott ezután I s amely nemcsak az eke szarvával a ke-kolatársai nevében. hlsS szavai a köszö- \' 7.ében dolgozott a Imáért, hanem, ha kellet, karddal a kezében meg is védelmezte azt.
A közösen elénekelt Himnusz\' zárta be az ünnepségei, amely egyik jele annak, hogy Nagykanizsán is lehet valamit csinálni, csak akarat, megértés és\' nem ulolsó sóiban áldozatkészség kell hozzá.
a közbirtokossági éleinek é3 a ga/daságí I munkára, amely a most Induló negyedik élet minden megnyilvánulásának. Igazolják 1 tanévvel kezdődik meg.
„Et az iskola a magyar parasztság egyik fellegvára"
enek József gazdaií|u szólott ezulái iskolatársai nevében, blső szavai a köszönet volt azok iránt, akiknek az iskola a fennállását köszönheti. Különösen kiemelte igazgatója áldozatkész munkásságát, soha nem lankadó akaraterejét, amely akkor sem csorbult meg, amikor a kezdet stádiumában a helyzet vigasztalannak látszott.
Lobogó lélek hatolta át minden s-avát, bárkiről, bír niról szólott is.
— A most megnyitó iskola erős vára, oszlepa a zalai és kapizsal élniakarásnak — mondotta/ — A nemzetnek sok ilyen Iskolára van szüksége. Mi gazdaitjak ugy tekintjük ezt az iskolát, mint a magyar parasztság fellegvárát ós ez a fellegvár lesz hivatva arr.\\ hogy harcos kisgazdákat neveljen.\'Hogy mennyire szüksége van a magyarságnak ilyen harcosokra, mutálj \\ az előttünk lejátszódó nagy világégéí, amelyben népek lünnek el a történőiéin szipadáról. A most dulé küzdelem kimenetelét nem tudja senki, de ait biztosan állithaljuk, hogy csak a földet turó \'paraszt, kezében az eke szarvával, tudja biztosítani az ezeréves magyar létet.
Arra kérte a közönséget, hogy hirdessék mindenfelé a magyar paraszt megbecsülését, hogy mindenütt szeressék ait a magyar parasztot, aki forrón szeretett anyanyelvünket ezer éven keresztül ápolta I
Zala 1950. május 28. 123. szám 3. oldal f 1 "----
Állattenyésztési Technikum indul Nagykanizsán
A mezőgazdasági gimnáziumok űjtÍDiisú hároméves mezőgazdasági technikumokká való átszervezése jelentős mértékben hozzájárul a magasabbíokú, korszerűbb, a gyakorlattal szorosan összekapcsolódó ismeretek aránylag rövidebb idő alatt való elsajátításának biztosításához. Nfigy szükség van tehát arra, hogy munkás• és paraszt-fiatalok mi né! na\'vobb számban jelentkezzenek ezekre a technikumokra. Egvedüli feltétel a 14 —17. életév betöltése és az elemi iskola 8 osztályának elvég-
zése. A nők bevonása különösen fontos ezekbe a mezőgazdasági középiskolákba, amelynek elvégzése után minden hall-gctó azonnal elhelyezést nyer valamelyik állami gazdaságban, termelöcsoportnál, vagy gépállomáson, mint agronómus, se-gédagronómus és mint földmüvelésügyi igazgatási szakelőadó, Az iskola székhelyétől távolabb lakók kollégiumi bentlakásba^ részesülnek.
Megyénkben Nagykanizsán létesül állattenyésztési technikum, amely már ebben az évben megkezdi működését. Az iskolára való jelentkezéssel kapcsolatos ivek és felhívások minden községünkbe elfutottak é.s felkeltették fiataljaink érdeklődését. Szükséges azonban, hogy necsak az iskolák igazgatósága, hanem a párt- és tömegszervezetek, a járási mezőgazdasági osztályok is foglalkozzanak a már jelentkező és arra érdemes ifjak szervezesé-vel és felvilágosításával.
Felvételre az éltalános iskola igazgatójánál lehet jelentkezni és a felvétel iránti kérelmeket a Mezőgazdasági Igazgatóság személyzeti osztályának címezve május végéig kell elküldeni.
Zala 1950. október 5. 232. szám 2. oldal
3fe|giiyilt a mezőgazdász továbbképző iskola
A nagykanizsai gazdasági iskolában rövid ünnepséget rendeztek az ÁMG mezőgaz dász továbbképzőtanfolyan megnyitása alkalmával. A Köztársasági induló után Gltick Zoltán iskolaveZe ő be szédében rámutatott arra, hogy mezőgazdaság szocialista épi tése.a termelőszövetkezeti mozgalom fejlődése fokozo-t fel
adatokat ró a mezögazdá-szókra.
— Szükséges, hogy a gépállomások mezőgazdászai kellő ismerettel rendelkezzenek a nagy Szovjetunió szocialista mezőgazdaságáról - mondotta, — A feladatoknt csak ugy ud juk megoldani, ha a gyakor-. lali tudással lépést tart elméleti fejlettségünk, agronómiai "udásunk. Mi előadók azon le Műnk. hogy a hallgatóknak az anyagot « legérthetőbben ad-jk tovább, hog.v minél tökéletesebben megértsék azt.
Pálffi Józscl\' elvtárs a városi tHtiács oktatási osztályának nevében mondott beszédet. - Kz 3 tanulás, amely a Szovjetunió mczőguzdnságáviil ismertet meg. szorosan ossíeVsposoló-dlk a békés, alkotó munkával, a béke megvédésével — mondotta. A földművelésügyi mi-nlsz-érium küldötte, Slmkn Is(.. v.án elvtárs beszéde után hoz zisrólók kövclkeítt\'k. Sznhó lslván karcagi mezőgazdát« kifejtette, hogy a Párt útiul rájuk bizot feladatot tudásuk fokozásával, elméleti szmvona-\' luk emelésével még jobban, tökéletesebben tudják majd megoldani: — Igyekszünk az iskola tananyagát teljes mértékben elsajátítani és munkahe\' lyünkre "visszatérve jó munkánkkal bteonyi\'juk be. hogy érdemesek vagyunk a Párt bizalmára, megfelelők leszünk mezőgazdaságunk szocialista szektorának további fejlesztésére, a minisztertanács határozata végrehajtásának előmozdítására. a béketábor erejének fokozására.
Zalai Hír lap 1954. január 15. 12. szám 4. oldal
A nagykanizsai mezőgazdasági technikum a mezőgazdaság fejesztéséröl szóló határozat
1942-ben a földművelésügyi minisztérium és a város anyagi segítsége révén Nagykanizsán kizárólag a földbirtokosok, kulá-kok gyermekei részére téli gazdasági iskolát építettek.
Most, hogy személyesen kerestük fel a szép, modern iskolát s együtt kutattunk Dycenti Ernő igazgatóhelyettes elvtárssal a régi iskola emlékei között, meggyőződtünk róla, hogy valóban csak a földbirtokosok, kulákok gyermekeié volt ez az iskola is. Nem kirívó példát említünk, mikor Bánfj Zoltán magyarföldi, Gál Győző keíkáskápolnai. Lencsák András liszói 30—40 holdas gazdák gyermekeinek neveit közöljük. Ezek az >urfi\'-ak természetesen nem azért tanultak, hogy tudásukat a verítékező családok munkájának könnyítésére használjál;; fel. Nem is törekedtek komoly szakképzettség elsajátítására. Évente igen kevés szakképzett mezőgazdász ment a parasztság segítségére 1945-ig. Még ma is érezzük mezőgazdaságunkban a szakemberhiányt, bár a felszabadulás óta számtalan, tanuló hagyta már el szaktanfolyamaitokat, mezőgazdasági szakiskoláinkat. Erről beszél Dycenti elvtárs is:
— Az elmúlt évben 38 hallgató végezte el eredményesen iskolánkat. 15 hallgató ment mezőgazdasági főiskolára, kettő állatorvosi, négy agrártudományi egyetemre, egy pedagógiai főiskolára tanulni. Iskolánk két növendéke pedig a Szovjetunióban az Oleg Kosevoj intézetben tanul.
Adtunk át fiatalokat a gyakorlatnak is. A felsőrajki állami gazdaságnak Csári Lászlót állattenyésztési brigádvezetőnek, a badacsonyi állami gazdaságnak pedig Balázs Ernő. brigádvezetőt, aki örömmel újságolta,, hogy 1300 •—1400 forint havi fizetése van Kovács József már kísérleti áldomáson dolgozik.
Azért, hogy eredményeinket még fokozni tudjuk az 1953—54-es tanévben, pártunk és kormányunk programmja nyomán uj formát öltött a kanizsai mezőgazdasági iskola is. A nevelőtestület tagjai lelkiismeretes önképzéssel az oktatási módszer és a tanulmányi eredmény fokozása során alkalmazzák mindazokat az irányelveket, melyeket e téren pártunk és kormányunk elénk kitűzött.
E célkitűzések határozzák meg a mezőgazdasági technikum feladatát, hogy szocialista mezőgaz daságunk számára elnv " ti és gyakorlati szempontból egyaránt ijólképzett. középfokú szakembe-i**teet neveljen.
Kormányunk uj programmja, népünk megnövekedett igényei napról-napra többet követelnek jövő. szakembereinktől, de több lehetőséget is biztosítanak fejlődésükhöz. Legfontosabb az, hogy minél több gyakorlati tapasztalatot adjunk hallgatóinknak. Ennek érdekében a gyakorlati oktatást olyan időszakban állítjuk be, mikor a hallgatók legtöbbet láthatnak, tapasztalnak. Az első évesek tavaszi mezőgazdasági munkákban vesznek részt, a másodévesek a nyáreleji mezőgazdasági feladatokat ismerik meg a gyakorlatban, majd a környék legjobb állami gazdaságába, termelőszövetkezetébe vagy gépállomására mennek üzemi gyakorlatra, ahol tapasztalt szakeimberek, ag-ronómusok vezetésével végeznek gyakorlati munkát. A harmadévesek képesítő előtt szintén kimennek egy hónapra. Mindezzel az is célunk, hogy fiataljaink necsak elsajátítsák a helyes munkafolyamatokat. hanem meg is szeressék. ¡Igyekszünk olyan kiváló munkahelyeket választani, mint a za-lasárszegi, sajci, palini munkahelyek. ahova tangazdasági gyakorlatra, Alsófakos. Vécse, Szent-grót, stb. községekbe pedig üzemi gyakorlatra visszük hallgatóinkat.
Ezt a célt szolgálja a technikum időtartamának meghosszabbítása is. Egy évig kötelező gyakorlaton lesznek növendékeink a legkiválóbb szakembereink mellett. Már az iskolában is komoly alapot kap minden tanuló. Biztosítjuk számukra a tanuláshoz szükséges legbonyolultabb gép- és állatállományt — fejezte be Dycenti elvtáís.
Az iskola szaktanárjaj tudásukat, tehetségüket pártunk célkitűzésének szolgálatába állították. Gazdag, szép és rendezett szertáruk jó munkájukról tanúskodik. Az uj koimányprogramm fokozott feladat elé állítja őket is. Részt kell venniök a termelőszövetkezeti mozgalom megszilárdításában és a mezőgazdasági termelés fokozásában. Az eddiginél nagyobb segítséget kell adniok a patronáló munka fokozásán, szaktanácsadáson. a minőségileg sokkal jobb káderképzésen keresztül a termelőszövetkezeti mozgalomnak. Tangazdaságukat ugy építsék ki, hc-gy mintaszerű gazdaságok legyenek. s a fejlett szocialista nagyüzemi gazdálkodás tekintetében példát mutassanak a tanulók a gépállomások, állami gazdaságok. termelőszövetkezetek - és az egyénileg gazdálkodó\' dolgozó parasztok számára.
Hergott Elvira
Zalai Hírlap 1957. november 8. 259. szám 3. oldal
1957. november 8.
2167 hallgatóval — 75 ezüstkalászos tanfolyam működik majd megyénkben
■Még néhány nap és az öreg zalai mezőségeken befejeződnek egy dolgos, bizakodtató ■esztendő paraszti munkálatai. Elcsendesednek, pihenni térnek a szántóföldek, a kapálás, aratás, cséplés, vetés és szüretelés ■helyében új munkához lát a parasztember. A tanuláshoz... Hogy jövőre még többet jövedelmezzen a jószág, gazdagabban fizessen a föld, gyarapodjon a zalai földműves kultúra.
Az elmúlt évben mintegy negyven ezüstkalászos tanfolyam működött megyénkben ■nyolcszáz hallgatóval. Az elleav farradalom vihara e hasznos ■és százados hagyományokkal rendelkező parasztokosító iskolákban is puszított. Az idén új bizodalommal és megnyugvással kezdenek az elszáguldott földműves tudomány utoléréséhez a parasztemberek. Közegeinkben és termelőszövetkezeti gazdaságinkban ötvenhárom ezüstkalászos tanfolyam működik majd ezerhatszázihet-venegy hallgatóval. Az ötvenhárom iskolából kilencben az ■állattenyésztésről, hétben pedig a kert-, szőlő- és gyümölcs-gazdálkodásiról tanítanak. A tanfolyamok mindenütt a parasztemberek kezdeményezéséibe alakultak. így például a szőlő- és gyümölcstermelést, valamint a korszerű állattenyésztést tanító iskolákat ott hozták létre, ahol az elméleti ismereteknek a gyakorlatban már régi hagyományai vannak. KISZ-szervezeteink kezdemé-
nyezésére Kemendollár, Zalalövő, Nagykanizsa és Zalaszentbalázs helységekben ifjúsági ezüstkalászos tanfolyam működik.
Az idei esztendőben több száz munkás gyarapítja mezőgazdasági szakismereteit állami gazdaságainkban. Huszonkét tanfolyamon négyszázki-lencvenhatan tanulnak majd.
Az iskolák előadói megyénk legkiválóbb mezőgazdasági szakemberei lesznek. Ott találjuk a tanfolyamvezetők sorá-

ban a Keszthelyi Mezőgazdasági Akadémia professzorait és tanárait, a Kehidai Szakiskola, valamint a Nacvkanizsai Mezőgazdasági Technikum tapasztalt tanítómestereit.
Az ezüstkalászos tanfolyamok ünnepélyes megnyitása november 15-én és 16-án lesz községeinkben. Az iskolák előadói november 14-én közös megyei értekezleten beszélik meg a sok száz földműves ember tanításával, művelésével kapcsolatos gyakorlati tennivalókat.
Zalai Hírlap 1959. február 20. 43. szám 6. oldal
Nagykanizsa középiskolás sakkbajnokságai
viszonylag kis létszám mellett folytak le, s azon az Általános Gimnázium versenyzői szerepeltek a legjobban.
A csapatverseny végeredménye:
1. Altalános Gimnázium 32 pont,
2. Kőolajipari Technikum 1972 pont,
3. Mezőgazdasági Technikum 13 pont.
Az egyéni bajnokság végeredménye:
1. Máté István (Gimnázium) 9 pont,
2. Köcski László (Gimnázium) 8 pont,
3. Sziva Antal (Gimnázium) 8 pont,
4. Takács Tibor (Gimnázium) 7 pont,
5. Dombos János (Kőolajipari Technikum) 6 pont,
6—7. Hildebrand Elek (Gimnázium) 5V2 pont,
6—7. Rétfalvi László (Kőolajipari Technikum) 5\'A pont,
8—9. Horváth Ferenc (Gimnázium) 5 pont,
8—9. Fehér Tamás (Mezőgazdasági Technikum) 5 pont,
10—11. Varga Imre (Kőolajipari Technikum) 4 pont,
10—11. Sajni Árpád (Kőolajipari Technikum) 4 pont,
12. Lőrinc László (Mezőgazdasági Technikum) 3V2 pont.
Zalai Hírlap 1959. május 15. 112. szám 1. oldal
Középiskolás
parasztok
Tegnap az egyik mezőgazda-, sági középiskolánk tanára a \' levelező oktatás osztálynaplóit \\ mutatta. Több mint hatvan ko- , ros, meglett férfi jár a techni- 1 kuni első és második osztálya-ba. Pártmunkások, falusi ta- . nácselnökök, gépállomási dol-1 gozók, de többségben földmű- [ vesek: szövetkezeti elnökök, i brigádvezetők, parasztok. Soha\' nem látott nagyszerű haladá- \\ sát, megújhodását példázza ez -a magyar falunak. Ezelőtt ti- \' zenkét esztendővel a zalai pa- 1 rasztok több mint hetven szá- > zaléka még hat osztályt sem | végzett. A könyvtől, a kultúra-, tói egykoron a hatalom minden \' eszközével távoltartott, a ret-\' íegő földféltésben, a nemzedé-, keken át öröklődő küszködés- < ben felnőtt, megőszült \' falusi | emberek most tanulni kezde- i nek. Minden rábeszélés, köte- 1 lezés nélkül. Eddig mintegy [ félezer paraszt végezte el Za- < iában az általános iskola nyolc\' osztályát, s készülnek a külön- [ böző középiskolákba, techniku- < mokba. |
Nem, még nem általános jel- < lemzője a felnőtt parasztok\' tanulási készsége, tudásszomja, összes falvainknak. De a ta-1 nuló, iskolákba járó földműve- [ sek csapata évről évre gyara-, podik. Egyre több azoknak a1 száma, akik a napi fárasztó | munka után fél éjszakákon át i a könyvek fölé hajolnak, vagy harminc-negyven kilométere-! ket utaznak a különböző iskolákba, foglalkozásokra. Szabadidejüket, pihenésüket adják a paraszti műveltség gyarapí-1 tásáért. Nagyfakosról, s Mura-j szemenyéről az elnökök, Zalaszentbalázsról meg még több szövetkezeti községből egysze-ríí növénytermelők és állatgon-1 dozók járnak a Nagykanizsai j Mezőgazdasági Technikumba., S ezeknek az idős, dolgos embereknek a szorgalmát, érdek- j lődését sok fiatal követhetné. , Középiskolás parasztok . . . Tiszteletet, s követést érdemlő munkásai ők falvaink, egész mezőgazdaságunk felvirágoztatásának.
A. L.
Zalai HMap 1959. június 19. 142. szám 1. oldal
Érettségi után..
Hiszem, és tudom, hogy megállják a helyüket! — A szavak, — melyeket Kcrráth tanár kerekített mondattá néhány másodperccel ezelőtt —,
sűrítve vamunk bizakodással. A nagykanizsai Mezőgazdasági Technikum érettségiző diákjairól beszélgetünk az igazgató szoba -félhomályában. Hárman vagyunk: az osztályfőnök, az egyik végző diák: Kiss Attila és az újságíró. A nyitott ablakon belopakodik a nyár zsongása, a folyosón alig hallható léptek közelednek és távolodnak. Harmincegyen érettségiznek az idén, ennyien ismerkedtek négy éven át a mezőgazdasági tudományokkal. Néhány hét múlva szétszóródnak a szélrózsa minden irányába, hogy részesei legyenek az új magyar mezőgazdaság megteremtésének. Hívják, várják őket a termelőszövetkezetek, állami gazdaságok, tangazdaságok. Vajon
kinék merre vezet az útja?
*
Hova megy ez a barna nyurga, nyílttekintetű legény, aki itt ül velem szemben, akiről azt mondják, hogy nagy jövő áll előtte? Hogyan döntött Kiss Attila, a miklósfai fiú?
— A Gödöllői Agrártudományi Egyetemre jelentkeztem — mondja. A hang nem erőltetett, nem bújkálnak a betűk között kételyek. Tovább megy, mert nyitva áll az út, mert van tehetsége, esze, akarata, támogatják nevelői, tanárai is.
Néhány perc múlva belemelegszik a beszélgetésbe, ömlik belőle a vallomás, olykor gyerekes mosoly vegyül felnőttesen komoly szavaiba.
— Változatos volt az életem, ennek nem örülök. Hódmezővásárhelyről kerültünk Miklósfára, az általános iskolát már itt végeztem el, jelesen. Aztán jött a kérdés: mihez volna kedvem? Kicsi koromban a lovakat szerettem, aztán a gépeket, később kigondoltam, hogy állatorvos leszek. Beiratkoztam ide. A nővérem tavaly végzett,
itt...
Attiláék hatan vannak test-
vérek. Édesanyja neveli őket. Amikor a fiú bekerült az iskolába, helyet kcupott a kollégiumiban is. Szeretettel vették körül a társak, barátok, tanárok. Jól tanult, segített a többieknek.
Most itt a *nagy hajrá«, ma délután őt is érettségizni szólítják.
— Felkészültem, sokat tanultam, kitűnőre szeretnék »érni», hiszen a továbbjutás szempontjából ez nagyon jontos.
Agrármérnök akar lenni, most már, nem állatorvos ...
— Nem akarok ünneprontó lenni, de megkérdem: és mi történik, ha...
— Tudom mire gondol. Hogy ha nem vennének fel... Erre is felkészültem, nem esnék kétségbe. Dolgozni szeretek, elmennék agronómusnak. Csakis szövetkezeibe mennék, mert ott égetően szükség van a fiatalokra.
No, de nincs ok arra, hogy kételkedjünk az egyetemi felvételben. Beszélgessünk arról, hogy mi lesz atkkor, ha diplomát szerez Gödöllőn?
— Vissza akarok jö-nni erre a vidékre!
— Miért?
—Két okból... — Az egyik: szeretem ezt a vidéket, csak itt vannalk barátaim, itt érzem a legjtíbban magam, másik ok: még négy kistestvérem van, az édesanyámnák sók a gondja, segíteni akarom őket.
Egyenes beszéd! Kiss Attila jól gondolkodik.
Sak száz, sok ezer magyar paraszt és munkásszármazású fiú, lány készül most az egyetemeikre.
Ök lesznek a jövő szakemberei.
Visszavárják őket a falvak, a termelőszövetkezetek, az embereik.
öt év múltán Kiss Attilát is visszavárja Zala megye.
Pallag János
Zalai Hírlap 1960. június 29. 152. szám 3. oldal
Országos jellegű politechnikai tanfolyamot nyitottak Nagykanizsán a Mezőgazdasági
Technikumban
Baranya, Somogy, Vas és Zala megyéből 75 pedagógus érkezett hétfőn reggel Nagykanizsára, hogy részt vegyen a Művelődésügyi Minisztérium és a Központi Pedagógus Továbbképző Intézet által rendezett kéthetes politechnikai tanfolyamon.
A Mezőgazdasági Technikum épületében hétfőn délelőtt ünnepélyes keretek között nyitották meg a nagyjelentőségű tanfolyamot. Beszédet Hajdú József, a Mezőgazdasági Technikum igazgatója mondott, amelyben kifejtette, hogy ez a tanfolyam hivatott képesítést adni az általános iskolák ötödik osztályában idén kezdődő mezőgazdasági politechnikai oktatás szakszerű vezetésére.
A tanfolyam hallgatói megismerkednek mindazon elméleti és gyakorlati feladatokkal, amelyek az általános isko-
lai politechnikai oktatás mezőgazdasági tantervében szerepelnek. A tanfolyam elméleti és gyakorlati előadásait Hajdú József igazgató, Koránt József, Csepregi Sándor, a mezőgazdasági technikum szaktanárai és Baj István általános iskolai szakfelügyelő vezetik. A tanfolyam hallgatói gyakorlati
munkát a mezőgazdasági technikum palini tangazdaságában, a téli műhelymunkák elsajátítását pedig a Hunyadi-iskola politechnikai műhelyében végzik.
A tanfolyam hallgatói számára közös filmszínház, múzeumlátogatások és sportrendezvények formájában szórakozásról is gondoskodtak.
Zalai HMap 1960. november 11. 266. szám 3. oldal
Cserháti Sándor nevét veszi fel a kanizsai mezőgazdasági technikum
A technikum diákotthonát kollégiummá alakítják
A nagykanizsai mezőgazdasági technikum névadó ünnepséget rendez szombaton. Az iskola Cserháti Sándor nevét veszi fel. Cserháti Sándor — 1852 —1909 — a magyar mezőgazdaság kiemelkedő alakja volt. A m&gyaróvári mezőgazdasági akadémián vezette a növénytermesztési tanszéket. Tudományos kutatásairól írt művei megtöltenek egy könyvtárat, s még ma is számos mezőgazdasági ismeret alapját képezik. Nevéhez fűződnek az első kísérletek a gabonaneműek terméseredményeinek fokozására és a cukorrépa cukortartalmának növelésére. Élete, munkássága nagyszerű példakép lesz tehát a kanizsai technikumban tanuló leendő gyakorlati mezőgazdászok számára.
A névadó ünnepséggel egy időben történik meg a diákott-
hon fejlettebb formára, kollégiummá való átalakítása is.
— Diákotthonunk ifjúságának öntudata és fejlettsége — mondotta Benedek Ilona igaz--gatóhelyetítes — elérte azt a szintet, hogy kiérdemeljék a kollégiumi önkormányzatot. A művelődésügyi és földművelésügyi minisztériumok erre hivatott előadói és a KISZ Központi Bizottságainak megbízottai vizsgálták meg a diákotthon helyeztet, életét, s a tapasztalatok alapján, valamint a városi párt- és KISZ-bizottság javaslatára úgy döntöttek, hogy diákotthonunknak a kollégiumi cím, illegve az önkormányzati forma adományozható. Gyerekeink nagyon büszkék ezre a kiitüntetésre, és lázasan készülődnek a nagy ünnepségre. Mi sokat várunk a kollégiumi formára való áttéréstől. A
gyerékek közösségi életük irányításában nagyobb önállóságot kapnak. A fegyelem, a rend és a tanulmányi színvonal növelése kérdéseiben elsősorban önmaguknak kell eredményeket elérniük, s az egymással szem beni igényességük is jó kovásza lesz az új típusú, szocialista ember soraikból való kialakításának.
A névadó- és kollégiumava-tó ünnepség szombaton 16 óraikor kezdődik. Hajdú József igazigató ünnepi beszéde után kultúrműsor lesz, majd közös vacsorát és ifjúsági bált rendeznek.
A Vörösihadsereg úti leány

és az Ady Endre utcai fiú kol-, légium után tehát a mezőgaz-^ dasági technikum diákotthona\'\' is kollégiummá alakul, ezzel a nagykanizsai kollégiumok száma háromra szaporodik.
Zalai Hírlap 1961. november 11. 266. szám 5. oldal
Népművelési szakkört alakítanak a Cserháti Sándor mezőgazdasági technikumban
A nagykanizsai Cserháti Sándor mezőgazdasági technikum növendéked Borsfay Géza tanár és Pölöskey József népművelési felügyelő vezetésével, népművelési szakkört alakítanak.
November végétől áprilisig a szakkör tagjai művelődés-i politikai előadásokat hallgatnak, megismerkednek a íalusi népművelési munka, ismeret-1 terjesztés, művészeti csoportok működése, irányítása, filmelőadások, könyvtárak stb. gva-korlatd és elméleti problémáival. A szakkör tagjai szervezetten vesznek részt film- és színházi előadásokon, hangversenyeken, felmérik szülőfalujuk kulturális életének
eredményeit, hibáit, a jövő tennivalóit, s erről elemző dolgozatot. készítenek.
— Régi gond — mondotta Pölöskey \\József ¡népművelési felügyelő —. hogy a falvakba kerülő fiatal szakemberek nem veszik ki kellően részüket a társadalmi életből, a falusi népművelési munka segítéséből. Nos. szákkörünk feladata, hogy a mezőgazdasági technikum növendékeit felkészítse a népművelési munkára, s axnikor majd mint szakemberek munkát kapnak a termelőszövetkezetekben, állami gazdaságikban, aktívan, hozzáértőén bekapcsolódjanak a falu kulturális életének irányításába.
Zalai Hírlap 1963. január 30. 24. szám 4. oldal
SPORT
MIIIIIIIIIHI*t»»»y
Q nagykanizsai városi asztalitenisz CSB résztvevői
Lezárult a nagykanizsai városi asztalitenisz csapatbajnokság nevezési határideje. Az utolsó napig 16 férfi és 8 női együttes küldte be nevezését. A városi asztalitenisz szövetség a férfiakat két nyolcas csoportra osztotta.
Férfiak:
I. csoport: Kiskanizsp Ingatlanközvetítő Vállalat, Mezőgazdasági Techn. II., Bútor- és Faipari Vállalat, Felsőfokú Mezőgazdasági Techn. I., Városi Tanács, Honvéd I., MEDOSZ III.
II. csoport: Kórház, Gépgyár KISZ, Honvéd II., Mezőgazdasági Techn. I., Landler Gimnázium, Felsőfokú Mezőgazdasági Techn. II., Bútor- és Faipari Vállalat, Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat.
Nők:
MÁV KISZ, Bútor- és Faipari Vállalat, Kórház, Landler Gimnázium I.—II., Thury Közgazdasági Techn. I.—II., MEDOSZ II.
A kétfordulós bajnokság küzdelmei megkezdődtek.
Zalai Hírlap 1963. április 9. 82. szám 3. oldal
Biztositják-e a megye szakember-utánpótlását
szakközépiskoláink?
Zala megye nem dicsekedhet túl sok középiskolával, s ezek között is kevés a szakközépiskola. Két közgazdasági, egy mezőgazdasági technikum, olajipari és vegyipari szaktechnikum működik jelenleg megyénkben, s ehhez még hozzászámíthatjuk a most indult gépipari technikumot, s a felsőfokú mezőgazdasági technikumot is.
. Vajon ezek a viszonylag kis tanulólétszámot befogadni képes szakközépiskolák biztosíthatják-e a megyében az ő szakterületükön jelentkező szakember utánpótlást? — erre a kérdésre próbáltunk választ kapni-az iskolák vezetőitől és a megyei tanács munkaügyi osztályától.
A válaszokból nem valami biztató kép bontakozott ki. Olyan problémák vetődtek fel, amelyek jelenleg sem megoldottak, s nem látszanak megnyugtatóan megoldódóaknak az elkövetkezendő években sem.
A közgazdasági technikumok problémái
gazdasági Technikumban. Itt mezőgazdasági, ipari és általános osztályok működnek. Az idén körülbelül 70—72 tanuló végez. Ezek fele ipari, fele mezőgazdasági szakképesítésű lesz. A termelőszövetkezetek nem 35, de 350 könyvelőt, tervezőt, statisztikust is foglalkoztatni tudnának, s az ipari üzemek is többszörösen nagyobb számban igényelnének ipari adminisztrációs szakembereket. Itt az iskola bővítésével lehetővé vált több osztály megindítása, de még így sem lesznek képesek fedezni az évről-évre növekvő szakember-szükségletet.
A két technikumban igen sok a levelező hallgató. Ezek zöme azon a munkaterületen dolgozik, amilyen szakra jár, és munkaköre miatt kell megszereznie a középiskolai végzettséget. Érettségi bizonyítványukkal tehát új munkaerőt nem nyerünk.
ü mezőgazdasági technikumban
sem, könnyebb a helyzet. Itt a termelési szakemberek képzését kellene ugrásszerűen fokozni, mert a kanizsai technikum egy-égy évben végző 35—40 tanulója töredékét sem fedezi a szükségleteknek. Az idén végző 39 tanuló közül is 17 tovább tanul, vagy más pályára megy, és csak mindössze 22 kerül a tsz-ekbe.
Igény és jelentkező bőségesen van, ettől akár három osztályt is indíthatnának évente. Sajnos, a technikum sem hely-lyel, sem megfelelő számú nevelővel nem rendelkezik. Itt azonban egy-két éven belül lényeges javulás várható, mivel az iskola mintegy 15 millió forintos beruházással bővül. Ugyancsak segít a felsőfokú technikum megindulása is. Itt a jövő esztendőben 55—60 fő végez, s ezek számát is hozzá lehet adni a középfokú technikum által kibocsátottakéhoz.
A mezőgazdasági technikumban hatalmas méretű a levelező oktatás. Jelenleg 19 osztályban 650 hallgató tanul. Körülbelül fele-fele arányban fiatal és idősebb korosztály vesz részt ebben az oktatási formában, de ezek többsége is mar
dolgozik, tehát belőlük sem várható nagyobbszámú új szakember.
Mit mond a munkaügyi ositáiy?
Azt, ami ezekből a tényekből logikusan következik: a szakközépiskolák jelenleg nem tudják kielégíteni a megyei szaii-ember utánpótlás területén jelentkező igényeket. A gimnáziumok ugyanis a politechnikai cktatás ellenére sem képesek szakvégzettséget nyújtani. így csak a szaktechnikumoktól remélhető az utánpótlás.
Könyvelőből, statisztikusból, tervesből sokkal több kellene. Ugy látják, hogy a közgazdasági technikumokban több osztályt kellene nyitni, sőt a létesülő új gimnáziumok egyike helyett is jobb lenne közgazdasági technikumot indítani.
A megyei munkaügyi osztály most készíti a 20 éves távlati tervet a várható szakemberszükségletről. E távlatban az igények még csak nőnek, s a szakmai utánpótlás nem látszik kellően biztosítottnak, különösen, ha a jelenlegi adottságokat vesszük figyelembe.
És a megoldás?
Bizonyára ott keresendő, ahol a szakközépiskolák vezetői, a művelődésügyi osztály és a szakminisztériumok keresik: több szakközépiskolát és több osztályt kell létesíteni, még az
esetleges kettős váltású tanítás bevezetése árán is, mindaddig, amíg a jelenlegi nagymértékű — és az elkövetkezendő években még csak növekvő — szakemberhiány nem enyhül.
És itt nemcsak adminisztratív szakemberekről van szó. Láttuk, hogy a mezőgazdasagi technikum esetében is hasonló a helyzet. Az olajipari szakember utánpótlásról a megkérdezett illetékes „halaszthatatlan elfoglaltsága" (?) miatt nem tudott ugyan felvilágosítással szolgálni, de ott is akad megoldásra váró kérdés elég. A legfontosabb az, hogy nincs megfelelő számú tantermük, és nincs elég kollégiumi hely sem. Az olajipari technikum pedig országos szempontból is igen fontos iskola, hiszen csak itt folyik középfokú olajipari szakemberek képzése.
Az illetékes vezető szervek jól ismerik ezeket a problémákat. Állandóan küzdenek megoldásuk érdekében, de, sajnos, minden erőfeszítés kevésnek bizonyul.
Átfogó, mindent megoldó javaslatot tenni mi sem tudhatunk, de szükségesnek látjuk felhívni a figyelmet erre a fontos problémakörre. Minden érdekelt szerv együttes munkája talán már rövidebb időn belül is enyhíteni tudná ezeket a gondokat.
Takács István
Zalai Hírlap 1963. július 21. 169. szám 10. oldal
A Nagykanizsai Felsőfokú Mezőgazdaság! Technikum
növénytermesztési tagozat igazgatósága
pétfelvételt hirdet
A jelentkezés feltétele: középiskolai érettségi, vagy mezőgazdasági szakiskolai bizonyítvány. Jelentkezni az érettségi bizonyítványt kiállító iskolákon keresztül, vagy közvetlenül a Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum Tanulmányi Osztályán 1963. augusztus 5-ig lehet.
Bővebb felvilágosítást az iskola igazgatósága ad. 71329 IGAZGATÓSÁG
Zalai Hírlap 1963. szeptember 18. 218. szám 3. oldal
108 hallgató tanul az idén a nagykanizsai felsőfokú mezőgazdasági technikumban
A nagykanizsai mezőgazdasági technikum első évfolyamán 50, második évfolyamán pedig 58 fiatal tanul az idén. A hallgatók mintegy 40 százaléka zalai fiatal — és a felsőfokú mezőgazdasági tech-
Ünnepélyesen megnyitották az új tanévet
felsőfokú dott. Elöljáróban a felsőfokú technikumok megalapításának jelentőségéről, majd az elmúlt első esztendő tapasztalatairól szólt.
— Kormányunk rendeletileg szabályozta, hogy melyek azok
ni\'kum elvészése után előrelát- a munkakörök, amelyek betöl-
hatóan megyénk mezőgazdaságát erősíti majd,
A felsőfokú mezőgazdasági technikum ünnepélyes tanévnyitóját héttőn, a nagykanizsai Hevesi Sándor Városi művelődési ház oszlopos termőben rendeztek -meg. A megnyitón megjelent Kiss Gyula, a megyei tanács elnökhelyettese, Katona József né, a megyei pártbizottság munkatársa, Baranyai Sándor, a megyéi ta-áács művelődési osztályának vezetője, Zsidi Lajos, a járási tanács elnökhelyettese, Petike Antal, a városi tanács társadalmi elnökhelyettese és Pervein Tibor, a városi pártbizottság tagja.
Ünnepi beszédet Hajdú József, a felsőfokú mezőgazdasá-
téséhez felsőfokú technikusi diploma szükséges — mondotta —. Hogy milyen munkaköri elhatárolás vam a gyakorlatban az egyetemet végzett agrármérnök és a felsőfokú technikumban diplomázó felsőfokú szaktechnikus között, úgy érthetjük meg legjobban, ha az iparban használatos munkaköri elhatárolást vesszük példának. Az agrármérnök, az ipari mérnökkel egyenlő, míg a felsőfokú szaktechnikus olyan murikaikörit tölt be a mezőgazdaságban, mint amilyent az iparban egy üzemmérnök, vagy művezető.
— Elmélyült munkára szólítjuk hallgatóinkat — mondotta befejezésül az igazgató —. Ezt a két évet használják fel arra, hogy minél többet sa-
ból. Igyeikezznek jól tanulni, hogy a későbbiekben majd eredményesen állhassák meg helyüket termelőszövetkezeteinkben, állami gazdaságainkban.
gi teöhnikum igazgatója mon- játítsanak el aibből a tananyag -
Az iskola pártszervezete nevében Csepregi Sándor, felsőfokú mezőgazdasági tanár, a városi pártbizottság nevében Pervein Tibor, a megyei tanács nevében Kiss Gyula üdvözölte a hallgatókat ós eredményes tanulást kívántak nekiük.
Az iskola énekkarának műsora után Szalontai Béla KISZ-titkár mondott rövid beszédet.
Az ünnepélyes tanévnyitó az első évfolyam hallgatóinak eskütételével nyert befejezést.
A felsőfokú mezőgazdasági technikumiban kedden megkezdték az előadásokat, amelyeket a városi művelődési házban ós a régi pártszékház épületében tartanak meg. A csoportos foglalkozások, konzultációk, kollokviumok céljaira az I. körzeti pártszervezet is az iskola rendelkezésére bocsátja klubhelyiségét.
Zalai HMap 1965. augusztus 3. 181. szám 3. oldal
Napról napra
nőnek a falak a nagykanizsai Mezőgazdasági Technikum részére épülő kollégiumon. A % impozáns, hatemeletes épület a megye egyik legnagyobb oktatási intézménye lesz.
(Kiss T. felv.)


Zalai HMap 1965. szeptember 16. 218. szám 3. oldal
A% építők biankódnak
Látogatás a kanizsai kollégium építkezésén
A Zala megyei Állami Építőipari Vállalat több nagykanizsai építkezésén . is bizonyította, hogy tudnak gyorsan és jól dolgozni. A Nagykanizsai Felsőfokú Mezőgazdasági
Technikum hallgatói részére épülő kollégiumról azonban — legalább is az ütem tekintetében — nem mondható el ugyanez. Az elmúlt hetekben csupán néhány munkás dolgozott az épületen, pedig már tavaly is, éppen a lassú ütem miatt maradtak le 2 millió lorint értékű munkával. Ebben az évben 8 millió forint értékű munka vár elvégzésre, s ha augusztus végéig összegezzük, hogy ebből mennyit teljesítettek — kedvezőtlen képet kapunk.
Az első negyedben a tervezett egymillió 42 ezer forint értékű munkából 915 ezer, a második negyedben a 2,1 millióból egymillió 297 ezer torint értékű munkát végeztek el. A harmadik negyedre 3 millió 645 ezer a terv és az eltelt két hónap alatt egymillió 3U ezer — augusztusban 640 ezer! — forint a teljesítés. A számadatok azt bizonyítják, hogy nincs ok az optimizmusra.
A modern, betonvátas új létesítménynél elkészültek a hatodik színttel, s a födémezést, az ebédlői rész szigetelését végzik az építők.
— Nagyobb erőket vonultattunk fel, hogy meggyorsítsuk a munkálatokat — mondta Imrei László építésvezető
—. Közel félszázán dolgoznak most már az épületen, öt különböző brigádban. Számításaink szerint az évből hátralévő négy hónap alatt teljesíthető a S milliós előirányzat. Munka- és gépi erő pillanatnyilag elegendő áll rendelkezésünkre. Néhány fontos anyag hiánya zavarja ügyan a munkát, de emiatt más munkálatokat végezhetünk.
Gondot okoz az építőknek, hogy a termofor kéményhez szükséges elemek nem állnak rendelkezésre, s emiatt az épület tetőépítését nem tudják fokozatosan végezni és befejezni. Csak a harmadik emeletig elegendő a válaszfaltéglájuk, és több, mint 10 ezer darab hiányuk van. Remélik azonban, hogy nem késik áz intézkedés, s megszűnik az anyaghiány.
Téliesített munkahely lesz a kollégiumi építkezés. így lehetőség van ahhoz, hogy az ezévre tervezett munkálatokat elvégezzék. Bevezetik a kettős műszakot, s előreláthatólag 250 dolgozót foglalkoztatnak ezen az építkezésen.
Optimisták az építők. ígérik, a nyolcmillió forint értékű munka elvégzését. A vállalat vezetői és a helyszínen dolgozók is egyöntetűen vallják: az idei beruházási összeg mind felhasználásra kerül.
— Elkészült a villanyvezeték, szeptember első hetében megkezdtük a tornaterem építését és exévbefi tető alá is
hozzuk — mondta Lenkovles László művezető.
Olyan munkaütem lesz itt, amely biztosítja az ígéret va-lóravéltátót.
r. j.
Felvételünk időpontjában ilyen stádiumban volt a kollégium épülete. Igaz, azóta berakták az ablaktokokat, de még hátra van az épitkwés leghosssadal masabb munkája: a belső seerelés.
(Kise Ferenc felvétel»)
Zalai Hírlap 1965. november 24. 277. szám 1. oldal
AZ ÉPÍTŐKÖN MÚLIK
Szeptember közepén bizakodva mondták a Nagykanizsai Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum építői, hogy az ez évre tervezett 8 millió forint értékű munkát elvégzik. Ennek érdekében nagyobb erőket vontak erre az építkezésre, biztosították a szükséges anyagokat, s akkor már a téliesí-tés előkészületeiről is szóltak.
Sxerkezetileg elkészült az építmény...
Az elmúlt két hónap alatt jelentős előrehaladás történt az építkezésen, s megkezdődött a korszerű tornaterem alapozása, betonozási munkálata.
— A kollégium szerkezetileg készen áll — mondta Imrei László építésvezető —. Elvégzésre vár az épület belső vakolása, a burkolási, a vízvezeték- és fűtésszerelési munka, amit a tél folyamán kívánunk megcsinálni. Jelenleg 80—90 fő dolgozik itt. Anyagunk van elegendő.
Az építőket is váratlanul ér te a korai tél, felborította szá mításukat.
— Emiatt csak a napokban végezzük a téliesítést — mondta Klug János művezető. — Egy-két napon belül azonban
tovább folytatjuk a munkát, mert rendelkezésünkre állnak a szükséges fűtőberendezések, a tüzelőanyag.
Az épületben várja az üzemeltetést egy habarcskeverő, beállítanak két Heating kályhát, valamint az 5—6. emeletre négy—öt széntüzelésű kályhát és koksz-kosarat. Ezt a két emeletrészt nádpallóval, fóliával, üvegezéssel lezárják, éjjel-nappal fűtenek, s így a különböző szakmák dolgozói végezhetik a soron következő tennivalókat.
...kétmillió forint beépítésre vár
Hatmillió forint értékű munkát végeztek el október végéig az építők, de még 2 millió beépítésre vár. a megkésett téliesítés, a várható további hidegek nem sok jóval biztatnak.
— Több mint egy hónap van hátra ebből az esztendőből — mondta Imrei László. — Ez idő alatt rengeteget lehet tenni, s ahogy számoljuk, teljesíthető a 8 milliós beruházási terv. A szellőzőberendezések elkészítése, a liftek beépítése félmillió forintot jelent — végez gyors számolást az építésvezető. —
Ha a kazánok is megérkeznek — s a vezetékeket megépíthetjük, ez újabb félmillió. A másik milliót pedig az egyéb munkáknál tudjuk biztosítani.
Bizakodnak az építők
Ha késve is, de téliesítik az építkezést, ami biztosítja a folyamatos belső munkálatok végzését a technikumnál. Ez, valamint az előző számítás ad bizonyos alapot a bizakodásra. No, de mi történik akkor, ha a számításba hiba csúszik és az alvállalkozók késnek, nem érkeznek meg — a határozott ígéret ellenére sem — a kazánok, továbbra sem kapnak forrasztható betonvasat?
Szép dolog a bizakodás, ez azonban ezen az építkezésen már nem látszik elégségesnek. Ttt már többre van szükség. Arra, hogy az évből még hátralévő hetekben fokozott erőfeszítéseket tegyenek az építők a 8 millió forint beépítése érdekében, hogy az idén a beruházó ne veszítse el az erre kapott összeget, mint az elmúlt esztendőben. Hogy ez miként lesz az év végén — az építőkön, az ő jó munkájukon múlik.
Takács János
Zalai Hírlap 1966. január 16. 13. szám 1. oldal
Amire büszke lehet majd Nagykanizsa
22 millióba kerül a Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum új létesítményeinek építése és berendezése
1964-ben kezdték építeni a nagykanizsai Felsőfoikú Mezőgazdasági Technikum kollégiumát az Ady Endre utcában.
Képünk az új létesítmény makettjéről készült, amelyet nemrégen egy országos építészeti kiállításon mutattak be nagy sikerrel. A minden részében mutatós, korszerű vonalú létesítményt Kiss Imre építészmérnök vezetésével az É. M. Általános Épülettervező Vállalat kollektívája tervezte.
A kollégiumban 240 diákot tudnak majd elhelyezni. Egy-egy szobában három diák lakik. A szobákat varia-heverők-kel, tanulóasztalokkal, kombinált szekrényekkel, műanyagborítású székekkel, mahagóni asztallal, szőnyegekkel, függönyökkél rendezik be. Az előszobákban léghűtéses rendszerű élelmiszeres szekrényeket állítanak fel.
Mindegyik emeleten berendeznek egy-egy tásras, jól felszerelt tanulószobát és egy-egy társalgót. Emeletenként lesz eev-egy szojja a nevelők számára is. Minden emeleten berendeznek még kád- és zuhanyfürdőt, valamint mosdót.
A közlekedést személyfelvonóval biztosítják. A felvonót\' a kollégium lakói maguk kezelik.
A földszinten helyezik el az orvosi rendelőt, várószobát, a beteg- és a vendégszobákat. A főépület mögötti melléképülethez vezető átkötőrészb«ín büfé és ruhatár lesz. A melléképületben pedig a jól felszerelt konyha és a 300 férőhelyes étterem kan helvet. Az étterem önkiszolgáló rendszerrel működik majd. Építészeti érdekessége, hogy színház-, illetve előadóteremmé alakítható. Az étteremben eey olyan részt képeznek ki, amit nercek alatt színn^ddá lehet átalakítani.
A főépület előterében egy gombaalakú, vasbetonvázas, körös-körül üvegfalú kisebb épület van. Ezt olvasóteremnek rendezik be. valamint alkalma« lesz klubdélutánok lebonyolítására is.
Az új létesítményhez tarto-
zik még egy tornaterein, amelyben a közönség számára lelátót építenek. A sportcsarnokban orvosi rendelőt, tanári szobákat, szertárakat, öltözőket, játékvezetői szobákat, büfét és ruhatárat helyeznek még el. A sportcsarnok mellett — e célra már megvásárolták a szükséges területet — kézilabda, kosárlabda és rönlabda szabadtéri pályákat építenek.
A kollégium és a sportcsarnok építése, felszerélése és berendezése mintegy 22 millió forintba kerül. A kollégiumot ez év augusztusának végén, a sportcsarnokot pedig december 31-én adiáik át rendeltetésének. A technikum régi épületében megszüntetik a kollégiumot, konyhát és éttermet. A réri épület teljes egészében tanul-mánvi célokat szolgál majd a jövőben.
Az új kollégium és sportcsarnok — mint, az épület makettje is igazolja — Nagykanizsa leeszebb létesítménye lesz, amelyre büszke lehet majd a város valamennyi lakója.
Zalai Hírlap 1966. július 5. 157. szám 1. oldal
A város új nevezetessége lesz
A befejező munkálatok folynak Nagykanizsán a Felsőfokú
Mezőgazdasági Technikum diákszállójának építésén. Tervek szerint a kivitelező — a Zala megyei Állami Építőipari Vállalat nagykanizsai építésvezetősége — augusztus végén megkezdi az impozáns új létesítmény átadását, amely valószínűleg a város új nevezetessége lesz.
(Kiss Tibor felvétele)
Zalai Hírlap 1966. szeptember 1. 206. szám 3. oldal
Uj otthon —
átadás előtt
Látogatás a Nagykanizsai Felsőfokú Mezégazdasági Technihumban
A fémvázas, bukószámyas ablakok vakítóan verik vissza a nap lágyan cirógató, Ő6zies sugarait. Valóban gyönyörködted látvány ez a hatemeletes, mezőtúri téglaburkolással elkészített épület. S ami a leg-ragyobb öröm: a megye egyik legimpozánsabb létesítményért, az 1964-ben megkezdett Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum modern diákszállójá-rsk építkezése — az utolsó stádiumába érkezett.
/ Gyorsított ütemben
Az építkezést járva — Kucs-ícó Ferenc építésvezető kalauzé\' bennünket. —, még mindenütt serény munka folyik. A Kepe brigád már csinosítja a leendő udvarrészt, Czindris Jenó ácsbrigádja is elkészítet-t| már a kerítés betonalapjának zsaluzását, s hamarosan elkészül a kerítés is. A Molnár b Palotás festőbrigád a lépcsőházban végzik a befejező festési munkálatokat. Minden emeleten rendezgetés, takarító«. egyszóval a befejező munkálatok folynak.
— Mintegy 130 főnyi épitő-cdrdn dolgozik itt, s ha a határidő közel is van, bízok ab-b-". hogy az átadásra minden rendben lesz — mondja az építésvezető. — Már több, mint két hete szabad szombaton és vasárnap is dolgoztunk, hnqy időre végezzünk.
Megvallva az igazat, kissé irigykedve gondolunk azokra * fiatalokra, akik hamarosan elfoglalják helyüket, ebben a minden kényelemmel ellátott
otthonban. Lesz itt minden! Társalgó, olvasószoba, közös tanulószoba, büfé, mosdók, fürdők, egészségügyi helyiségek. Jól felszerelt konyha, s a háromszáz személyes éttereim egyúttal tágas színházterem is lesz — színpaddal.
A folyosókon mindenütt neonvilágítás, a padlón műanyagburkolat, lift és még valami — a kilátás. A hatodik emeletről kitekintve, festő palettájára kívánkozó látvány tárul elénk: Nagykanizsa madártávlati képé. Ez a folyosó bizonyára kedvenc tartózkodási helye lesz az iskola képzőművészet iránti rajongóinak.
Három diák egy szobában
Kétszáz negyven diák számára nyújt otthont az új létesítményben nyolcvan szoba. Nézzük csak meg közelebbről, hogy is fognak itt lakni.
Kalauzunk benyitja az egyik ajtót. Az előtérben beépített szekrények, ruhák és egyéb holmik számára, majd következik a parkettás lakószoba, melyben modern vonalú rékaimiék, íróasztalok várják gazdáikat. A mennyezeten háramlángú, műanyagernyős függő, míg nappal három nagyfelületű ablakon árad be a fény. Egy-egy szobában három diák fog lakni.
Átadás — határidőre
A 18 millió forintos beruházással készült létesítmény mű-
szaki átadása a határidő betartásával, augusztus 31-én elkezdődött, s az előztes tervek szerint már szeptember 4-én beköltözhetnek a diákok is.
Az építkezésen kialakult, beruházó és kivitelező közötti jó viszony, a kölcsönös együttműködés tehát meghozta gyümölcsét, de köszönet illeti a dolgozókat is, akik pihenőnapjaikat feláldozva, megfeszített szorgalommal munkálkodnak azon, hogy a tanév kezdetére azok vegyék birtokukba a kollégiumot, akiket illet — egyre fejlődő mezőgazdaságunk leendő technikus jelöltjei.
Kiss Tibor
Zalai Hírlap 1966. szeptember 7. 211. szám 1. oldal
Első tanév az új épületben
Évnyitó a nagykanizsai Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumban
Az intézet fennállása óta a negyedik tanévnyitóra gyülekeztek tegnap reggel 10 órakor a nagykanizsai Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum hallgatói. Ez az ünnepség kétszeresen is jelentős volt. Nemcsak egy új tanév kezdődött el, hanem egyben új épületben, kényelmes, az oktatás tárgyi követelményeinek a réginél összehasonlíthatatlanul magasabb szinten megfelelő előadó- és tanulótermékben, laboratóriumokban látnak majd hozzá az 1966—67-es tanév feladatainak elvégzéséhez az intézet hallgatói — számszerint 110-en.
A Középfokú Mezőgazdasági Technikum épületében, — melyből a kollégiumi átkerült az új kollégium épületébe, s az így felszabadult helyet a Felsőfokú Technikum foglalta el — Hajdú József, a Felsőfokú Technikum igazgatója
mondott beszédet Hangsúlyozta: — az intézet fennállása — 1962 óta — 200 új mezőgazdasági szakembert bocsátott ki. Ezek zöme Zala megyében dolgozik. Kedvező véleménnyel vannak róluk a termelőszövetkezetek, állami gazdaságok, s ez a vélemény az intézet munkájának elismerése is.
Elmondotta, hogy 1966—67-es tanévben 54 első éves hallgatójuk — ebből 8 leány — kezdi meg tanulmányait, örömmel közölte, hogy az intézet növénytenmelő szakjellégéneik megfelelően sikerült a palini gazdaságban kialakítani egy 500 holdas tangazdaságot, amely az intézet gyakorlati tanszékének vezetése alatt áll, s teljes mértékben megoldja az eddig sok problémát okozó gyakorlati oktatást. Ezenfelül még egy 20 holdas bemutató telep létesül, ahol a nagygazdaságban nem ter-
mesztett növények termelésével is megismerkedhetnek a hallgatók. Kialakítanak egy két-holdas mintakertészetet is a zöldségfélék termesztése gyakorlati oktatásának céljaira. Az igazgató végül hangsúlyozta: — az igen nagymértékben megjavult tárgyi feltételek, a régi 4 tanszék megerősödött oktató gárdája, a mezőgazdaságra a harmadik ötéves tervre váró hatalmas feladatok egyrészt lehetővé teszik, másrészt megkövetelik a hallgatóktól, hogy tudásuk legjavát adva, erejüket megfeszítve sa játítsák el az ismereteket.
Ezután az új elsőéves hallgatók dr. Vizler Ernő igazgatóhelyettes előtt letették az esküt, majd a hallgatok folytatták a már tegnap megkezdett berendezkedést az új kollégiumban, melynek termein, hálószobáin még az utolsó simításokat végzik a szakmunkások és a takarítók.
Zalai Hírlap 1966. szeptember 18. 221. szám 1. oldal
Honfoglalás az A-d%$ MfcábattElkészült Nagykanizsán, az Ady utcában a Felsőfokú Mezőgazdasági Technikám áj diákszállója. A város impozáns lakóépületét birtokba is vették a hallgatók. (Riportunk a 3.
oldalon). (Kiss Ferenc felvétele)
Zalai Hírlap 1966. szeptember 18. 221. szám 3. oldal
Honfoglalás az Ady utcában
Még itt vannak az építők, de már a lakók Rendezik az új otthonukat.
Erre mondják, hogy Bábel. Modern Bábel.
A folyosón hegasztőpiszloly, a lift-tok előtt próbalámpa villog, itt vésnek, amott a vízvezetéket igazítják, s a folyosón pedig végig asztalok, székek, heverők utaznak. S hangulati aláfestésként: „Hátul fogd!" „Még egy kanál misun-got!" „Vigyázz a falra!" „Ket ember gyorsan a könyvtárba!"
240 fiatalnak
Az igazgatói irodát erre a napra az első emeleti folyosón rendezték be, szemben a lépcsőházzal.
— Néhány nap, és túljutunk ezen a káoszon — mondja az igazgató, dr Keserű Kálmánná. Bosszankodásnak, nehezte-lésnek egyetlen megnyilvánulását sem tapasztalhatom sem itt, sem később a szobákban. A honfoglalás az honfoglalás. Ezzel jár.
Most osztották el az épületet, tudjuk meg az igazgatónőtől.
— Jutott mindenkinek hely?
— Kétszáznegyven személyes a szálló, ki tudjuk elegí-teni a közép- és a felsőfc.kok igényét, is.\' Sőt, biztosítunk helyet a levelező hallgatóknak is.
Az otthon és az intézet igazgatója egyaránt a legnagyobb elégedettség baneián nyilatkoznak az épületről. Ez a korszerűen épített és berendezett létesítmény a legkényesebb igényeket is kielégíti.
ízléses, praktikus
De örülnek a lakók is.
Baliki Lalos és Molnár Vilmos technikus-Illőitek kísérnek végié a? énületen.
— Tessék először 37 ebédlőnket megnézni. Olvan mint egy színházterem. És a\' olvasóterem is érdekes a gomba alatt.
Az ebédlőben a mennyezet
tartóoszlopait kerámia-burkolat borítja. A terem egyik végét az önkiszolgáló étterem pultja, a másikat a beépített színpad zárja le. Csillog minden, szemre legalább annyira tetszetős az épület belül is — mint kívül.
Sodornak tovább, gyerünk a hálótermekbe. Közvetlenül az ajtó mellett három beépített szekrény, külön szellőzővel ellátott ételtárolókkal. A szobában három modern heverő és három modern beépített szekrény, íróasztallal. A falakon képek és virágok.
— Egyelőre nem gondolhattunk arra, hogy a szobákat egy kicsit rendbetegyük. Sok munka van még a hurcolkodással. Később tessék majd megnézni, hogyan nézünk ki — mondják ifiú kísérőim.
Mutatják a tanulószobákat is. Oj padok, a falakon szemléltető eszköz keretek. Minden szinten van egy tanulószoba, s eev-eev közös helyiség. Mosdó, •ürdő. ki\'ilön cin ".tisztító állvánnyal és egy teakonyha. Ha netán valaki megéhezne... S var> az ényietben orvosi rendelő, büfé. betegszoba is.
Minden egy helven
Az V. emelet egyik szobájában lányokat találunk. Mind a hárman a felsőfokú technikum hallgatói.
— Hogy tetszik az új otthon?
— Jó helyen kérdezi. Tavaly mind a hárman albérletben lalktunk a városiban. Én például a Bolgár Hadsereg úlján kaptam szobát 250 forintért, de még levegőt sem volt szabad vennem ... Itt minden megvan egy helyen — mondia a baranyai \'róth Irén A polcra már felkerült a kedvenc mackó s mint mondják, holnap a virágok következnek.
— Ha minden jól megy, még két évig lesz a szobánk érdemes otthonossá tenni — mondja Molnár Mária.
Ahova csak nézünk, szorgoskodó fiatalokat látunk.
Már a berendezés stádiumában azon fáradoznak, hogyaa őrizhetnék meg jobban ezt a remek otthont. Emeletenkuit szocialista megőrzésre veszik át a berendezéseket.
S még valamit elárulnak. Megalakultak a diáktanacsok, s már körvonalazzák annak terveit is, miként használják majd ki jobban az otthon sokat ígérő sport- és kulturális lehetőségeit.
— Tavaly semmire nem volt hely. Most lesz. Nem fogjuk kihasználatlanul hagyni — mondia Bukovics István, a felsőfokú technikum másodeves hallgatója.
Ha olyan ambícióval látnak hozzá, mint a honfoglaláshoz, biztosan . ..
Karvalics László
A nevelői szobák -gylke. Hason\'«! \'leverőket és beépített szekrényeket helyeztek el a halótermekben is.
(Kiss Ferenc felvétele)
Zalai Hírlap 1966. november 4. 261. szám 1. oldal
Ünnepélyesess felavatták Nagykanizsán a mezőgazdasági technikum diákotthonát
Dr. Soós Gábor földművelésügyi miniszterhelyettes beszéde
.Tegnap délután avatták fel Nagykanizsán a Felsőfokú- és a Cserháti Sándor Középfokú Mezőgazdasági Technikum új diákotthonát.
Az avató ünnepségen megjelent dr. Soós Gábor földművelésügyi miniszterhelyettes, Tóth Lajos, a megyei pártbizottság titkára, dr. Török Lajos, a megyei tanács vb elnöke, Poffacsics Károly, a megyei tanács vb elnökhelyette-
se, Pagonyi Gyula, a nagykanizsai városi pártbizottság titkára, Nagy Lajos, a nagykanizsai városi tanács elnöke, továbbá a megye, a város, és a járás politikai. társadalmi, gazdasági és kulturális életének több vezetője.
Az ünnepségen részt vettek az ÉM. Zala megyei Állami Építőipari Vállalat dolgozói is.
Az avató ünnepséget az új létesítméfty színházi előadásokra is alkalmas éttermében tartották meg. A vendégeket, a tantestületet és a diákokat Hajdú József, a Felsőfokú- és a Cserháti Sándor Középfokú Mezőgazdasági Technikum igazgatója köszöntötte.
Ezután dr. Soós Gábor földművelésügyi miniszterhelyettes mondott avató beszédet.
Méltatta az új létesítmény jelentőségét, köszönetet mondott az építőknek kiváló munkájukért, majd hangsúlyozta:
— Jelenleg az országban húsz felsőfokú mezőgazdasági technikum működik. Az a célunk, hogy a magasabb szintű oktatás anyagi, technikai és szellemi feltételeinek megteremtésével az elkövetkező években folyamatosan tízre csökkentsük a felsőfokú mezőgazdasági technikumok számát. de hároméves főiskolai
szintű oktatást valósítsunk meg. Ezek az intézmények — közöttük a nagykanizsai is — mezőgazdasági üzemmérnököket bocsátanak majd ki.
A miniszterhelyettes beszéde után az ÉM Zala megyei Állami Építőipari Vállalat nagykanizsai főépítésvezetősége dolgozóinak nevében Kucs-kó Ferenc építésvezető átadta az új létesítményt Hajdú József igazgatóinak. Az ifjúság nevében Kelemen Béla, a felsőfokú technikum másodéves hallgatója mondott köszönetet a nagyszerű diákotthonért.
Az avatóünnepséget kultúrműsorral, majd hangulatos diák-bállal fejezték be.
A 28 millió forintos költséggel épült, 6 emeletes diákotthonban 80 lakószoba van, amelyben 240 diák kapott he- \' lyet. az otthonban kiváló tanulási lehetőségeket biztosítottak. minden lakószobában íróasztallal felszerelt tanulófülke, az épületben pedig klub, könyvtár és olvasóterem áll a tanulók redelkezésére.
A diákotthonhoz egy korszerű, 300 személyes nézőterű sportcsarnok is tartozik, amit az év végén vesznek birtokukba az iskola növendékei.
t. e.
Zalai Hírlap 1967. március 3. 53. szám 3. oldal
Négy év Nagyhani%sa alkotásaiból
Nagykanizsa egyik legszebb épülete a Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum kollégiuma. A tornateremmel és a régi épület átalakításával együtt 23,3 millió forintot áldozott népgazdaságunk e létesítményre.
A közelmúltban ünnepelte megnyitásának egyéves évfordulóját a nagykanizsai líi lakótelepen az ABC áruház Különösen a telep háziasszonyainak második műszakját könnyíti ez a létesítmény.
A Zala megyei Vasipari Vállalatnál többek kőzött új fém-tisztító műhely is épült az elmúlt esztendőben. Az új műhelyben — ahol a cserépkályh ákhoz szükséges ajtók készülnek — korszerű elszívóberende zés védi a dolgozók egészségét.
Zalai Hírlap 1967. március 24. 71. szám 5. oldal
Öregdiákok között
Államvizsga a Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum levelező tagozatán
1964-ben ötvenöt felnőtt iratkozott be a felsőfokú technikum levelező tagozatára, s most harminchetén államvizsgáznak, tesznek egy utolsó nagy próbát az oklevélért.
Vígh István, 48 éves, a galamboki Zalagyöngye Tsz fő-agronómusa mondja:
— Nehéz három évet kellett végig küzdeni. Nap mint nap dolgozni, megbirkózni ezernyi, sokrétű gonddal, s ezzel egyidőben tanulni, helytállni az iskolában.
Ami azt illeti, iskolai eredményeiért elismerést érdemel. Szigorlatai átlag négyesre sikerültek.
— Bízom, hogy az államvizsga is sikerül. Űgy érzem, a géptani vizsgám jó, s valószínűleg megy majd a növénytermesztés és az üzemtan is.
Érdemes volt tanulni
Vizsgára vár Zsiga Gáspár, a bagodvitenyédi Zalavölgye Tsz íőagronómusa is. Fiatal ember, mindössze 28 éves. Korábban a tsz főkönyvelője volt
— Jobban szeretem a tényleges mezőgazdasági munkát — mondja — Ez az iskola sokat segít, most már úgy érzem, hogy valóban felkészültem a hivatásomra.
Az üzemtani államvizsga az új üvegfalú kupolacsarnokban folyik. A vizsgabizottság elnöke dr. Soós Gábor földművelésügyi miniszterhelyettes. Azt mondja, azért vállalta ezt a feladatot, mert alaposan tájékozódni akar a megye szakmai oktatásának a helyzetéről.
Kiss Simon, a kiskomáromi földművesszövetkezet elnöke áll, illetve ül a vizsgabizottság előtt. Munkakörében jól hasznosítható a mezőgazdasági szakképzettség.
A géphasználat szervezéséről és a munkaerő egyenletes foglalkoztatottságáról beszél. Határözbttáh, magabiztosan felel.
— A gépek gazdaságos kihasználásának a legjobb módszereiről halljunk valamit — veti közbe a kérdést a miniszterhelyettes.
Ezt a kérdést is szabatosan, jól foglalja össze.
Bár nem szabályos, de meglessük, Kiss Simonnak a kiváló feleletekért ötöst ír a jegyzőkönyvbe a vizsgabizottság valamennyi tagja.
Bekukkantunk a növénytermesztési államvizsgára. Itt dr. Nagy Gyula, az Országos Tervhivatal osztályvezetője az elnök.
Egy ötös felelet
Tóth Lajos, a zalaszentgróti Állami Gazdaság növényter-
mesztő agronómusa felel. A vegyszeres gyomirtás a gabonafélékben, a kukorica vegyszeres gyomirtása, valamint az olaj- és rostlen termesztésének a feltételei című kérdések szerepelnek a tételében.
Remekül felel. Még az elnök közbevetett kérdése sem zökkenti ki a nyugalmából:
— Mi különbség van a di-konirt és a hungazin hatasa között?
— A dikonirt gyors növe-
kedésre készteti a gyomnövény földfeletti részeit. Így a gyökereivel nem tud elég tápanyagot kapni, vagyis, ahogy mondani szoktuk „halálra lé-legzi" magát a gyomnövény. A hungazint viszont a talajra permetezzük, s a kikelő gyomnövény tulajdonképpen már a talajból magába szívja a pusztító mérget.
A vizsga után Tóth Lajos is megnyugszik, ötös osztályzatot kapott.
Jó átlageredmények
— A levelező tagozat hallgatói szorgalmasak voltak, igyekeztek mindig jól felkészülni — mondja Hajdú József igazgató. — ők már az életben bizonyítottak, s most a gyakorlati tudásukhoz elméleti megalapozást kaptak. Bátran mondhatom, átlag eredményeik különbek, mint a rendes, a nappali tagozatú hallgatóké. Ismét indítunk levelező tagozatot. A felvételi vizsga már megvolt, az idei levelező tagozaton harminc
hallgatónk lesz, valamennyien megyénkben dolgoznak a mezőgazdaságban.
Áztán megtudjuk a vizsgaeredményeket. Mindössze négyen nem kapnak még oklevelet. Háromnak egy-egy, egynek pedig két tantárgyból kell majd pótvizsgáznia.
Az „osztály" többsége tehát most már „okleveles felsőfokú technikus". Ennek minden bizonnyal megyénk mezőgazdasága látja majd hasznát.
Timár Ede
Zalai Hírlap 1967. május 6. 105. szám 5. oldal
1400 végzős diák
Ma kezdődnek a ballagások a megye középiskoláiban
Két esemény foglalkoztatja ezekben a napokban a végzős középiskolásokat és nem kevésbé a tanáraikat: az érettségi és a ballagás. Az előbbi izgalmas, az utóbbi kellemes esemény, amelyre egész életükben szívesen emlékeznek majd vissza az érettségizi diákok.
Zalaegerszeg középiskoláiban ma tartják a ballagásokat A Ságvári Endre Gimnáziumban 160 végzős diák búcsúzik az iskolától, öt érettségiző osztályt bocsát ki az idén a gimnázium. Délelőtt kilenc órakor veszi kezdetét a „kisballagás", amikor iskolatársaiktól és osztályfőnöküktől köszönnek el a negyedikesek.
A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Altalános Gimnázium és Szakközépiskola ma délelőtt 10 órakor búcsúztatja negyedikeseit. Az ünnepség fényét áz iskola zenekarának játéka és az énekkar szereplése adja. „Üj munkára indulunk!" — énekli majd a 174 végzős hallgató és az iskola alsós diákjai. Az ünnepség után a tanulók a mártírok emléktábláját keresik fel és virágokat helyeznek el előtte.
a zalaegerszegi Csány László Közgazdasági Technikum és Szakközépiskola 120 végzős tanulót bocsát el az idén. Az iskolai ünnepséget ma délelőtt tíz órakor tartják. Az ünnepély után a végzős diákok megkoszorúzzák az iskola épületében elhelyezett Csány László emléktáblát, majd az iskola zászlaját átadják a harmadikosoknak.
A zalaegerszegi Általános Gépipari Technikumból az idén kerül ki a második végzős évfolyam, összesen 86 tanuló.
Az egyik legfiatalabb zalaegerszegi iskolában, a 3. számú Szakközépiskola és Gimnáziumban ma délelőtt kilenc órakor tíallá&rék -\'á\'\' negyédv*--kesek. Két osztály, 52 tanuló válik meg az idén az iskolától, egy mezőgazdasági gépszerelő és az idén először érettségiző kereskedői Szakközépiskolai osztály.
A nagykanizsai kirakatokban is megjelentek a középiskolások hagyományos tablói. A diákok ballagásra ké-
szülnek. Legtöbben ismét a Landler Jenő Gimnáziumban ballagnak. Itt hat negyedikes osztály 152 növendéke vesz búcsút az iskolától. A dr. Mező Ferenc Gimnázium és Ipari Szakközépiskolában az iskola fennállása óta most készül érettségire a legtöbb növendék: öt osztályban 130 negyedikes ballag. A Zsigmondy Vilmos Kőolajbányászati és Mélyfúróipari Technikumban 55, a Winkler Lajos Vegyipari Technikumban 68, a Thu-ri György Közgazdasági Technikumban TI, a Cserháti Sándor Mezőgazdasági Technikumban 35 diák érettségizik az idén.
A Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumban 60 végzős növendék készül a „Sárgulási" ünnepélyre. Május 12-én hagyományos kocsifelvonulást, majd sárgulási bált rendeznek.
A letenyei gimnázium a megye egyik legfiatalabb középiskolája. Az idén először két osztályból 52 végzős diák
ballag ma délelőtt 11 órakör. Az iskolai ünnepség után a napköziben díszebéden vesznek részt a tanulók.
A lenti gimnázium az idén második alkalommal bocsát ki végzős tanulókat. Ma déli tizenegykor búcsúzik a 83 negyedikes az iskolától és tanáraiktól, s az iskolai ünnepség után a ballagok kimennek a járási tanács és a járási pártbizottság székháza elé, ahdl a járási KISZ-titkár köszönti a diákokat.
A salaszentgróti Béri Balogh Ádám Gimnázium végzős tanulói ma délelőtt 11 órakor tartják a szokásos búcsúünnepséget, utána megkoszorúzzák a szovjet hősök emlékművét.
A pacsai gimnázium egyidős a letenyei gimnáziummal. Az első érettségiző osztályt bocsátja útnak, 29 tanulóval. Az ünnepséget a gimnázium új sportpályáján hétfon tartják.
Zalai HMap 1967. szeptember 28. 229. szám 5. oldal
i
Fegyveres erőinket ünnepelték
Lelkes hangulatú ifjúsági nagygyűlés Nagykanizsán
Tegnap délután másfélezer fiatál foglalt helyet Nagykanizsán a Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum Sportcsarnokában. A Fegyveres Erők Napja tiszteletére rendezett ifjúsági nagygyűlésen a helybeli fiatalok mellett resztvettek több dunáintúli katonai alakulat KlSZ-sziervezetének a küldöttei, s képviseltették magukat a hazánkban ideiglenesen tartózkodó szovjet csapatok komsizomolistái is. A nagygyűlés elnökségében Molnár György, a KISZ Központi Bizottságának titkára. Baranyai János, £ megyei pártbizottság titkára. Lendvai Miklós, a KISZ megyei bizottságának titkára, Kutika Károly vezérőrnagy, Lakatos Béla vezérőrnagy, a város párt és állami és ifjúsági vezetői, a fegyveres alakulatok parancsnokai foglaltak helyet.
A nagygyűlés részvevőit, fegyveres erőink jelenlevő képviselőit úttörők köszöntötték. maid Vándor László elvtárs, a megyei párt-végrehajtó bizottság tagja, a városi pártbizottság első titkára üdvözölte a vendégeket és a népes hall Hatóságot.
Ünnepi beszédet Molnár György elvtárs, a KISZ Központi Bizottságának a titkára mondott. Méltatta a Fegyveres Erők Napjának jelentőségét, maid hangsúlyozta, hogy ifjúsági szervezeteinknek nagy gondot kell fordítaniuk a fegyveres erők KISZ-szervezeteivel való gyümölcsöző együttműködésre, a fiatalok szocialista hazaszeretetre, honvédelemre való nevelésére. Az elmondottakkal való egyetértését a más-féleaernyi ifjú hallgatóság sokóig szűnni nem akaró lelkes tapssal fejezte ki.
A nsav tetszéssel fogadott ünnepi beszéd után kitünteté- Az flnwepsés elnöksége
sekre került sor. Molnár <Buzek "énes felvétele)
György elvtárs, a KISZ Központi Bizottságának nevében tizenöt katona-fiatalt, az ifjúsági munkában és a kiképzés*, ben élért kiváló eredményeiért arainykoszorús KlSZ-jeivény-nyel tüntetett ki. Tíz katona, illetve katonai KlSZ-alapszer-vezet pedig a KISZ Központi Bizottságának a dicsérő oklevelét \'kapta meg.
A lelkes hangulatú ifjúsági nagygyűlés Vándor László élvtárs záró szavaival, majd az Internacionálé dallamaival ért véglet.
Az ifjúsági nagygyűlés\' után színvonalas műsort rendeztek, amelyen a KISZ KB központ\' művészegyüttesének világhírű rajkózenekara és az együttes szólistái szerepeltek nagy si-
Zalai Hírlap 1968. március 10. 59. szám 7. oldal
■ Az első 5 esztendő mérlege:
Továbblépés az eiső sikerek nyomán
a nagykanizsai Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumban
1962 őszén indult el Nagykanizsán a középfokú technikumira támaszkodó és. azzal párhuzamos felsőfokú mezőgazdasági technikusképzés. . Vajon hogy telt el az első öt esztendő megyénk egyetlen felsőoktatási intézményeben?
Xehéx indulás — gyorts sikerek
Hajdú József igazgató és a feSsőfókú technikum oktatói egyaránt nefhéz indulásra emlékeznek Az igények ugyan szinte parancsolóan jelentkeztek a magasabb szintű szakemberképzés iránt, kezdetben mégis anyagi és személyi problémákkal küzdött az új iskola.
A középfokú bázisiskola azonban kitűnő tartalékokkal rendelkezett, átsegítette a felsőfokú testvérintézményt az első nehézségeken. A 15—20 éves szakmai-oktatási tapasztalattal rendelkező „középfokú" oktatógárda legjobbjait válogatták a növénytermesztőgépszerelő felsőfokú technikum tanári karába, akik azóta bebizonyították, hogy gyakorlati tapasztalataik többet érnek egy gyakorlatias szellemű iskolában, mint — ahogy egyesek vélték —, az esetleg kutatóintézetekből „importált\'\' elméleti szakemberek olykor itt nagyon is elvontnak érzett tudása.
— Magánszorgalomból és szervezett keretek között valóban felsőfokú tudást, illetve doktori címet és szakmérnöki diplomát szerezték és szereznek tanáraink — mondotta Hajdú József. -— Jelenleg is csupán, heti 13 órája van egy-egy oktatónknak, hogy jusson idő a továbbképzésre. 3 hogy eredményes-e mindez? Mikulás János tanszókvezetőnk írta az általánosan hásznált agro-technológiai jegyzetet, Korátlb József a „Géptan" szerzője, Varjasa Károly munkája pedig a politikai gazdaságtan jegyzet
A kutatóintézetekkel közös kísérleteiknek, szakmai-oktatási rendezvényeiknek rangja lett országszerte, s közben egy húsz holdas bemutató telep mellett majd 30 milliós költséggel új\' otthonit is -kapott az iskola, továbbá tizennat fős tanári testületük mindegyik ragja új. kényelmes\' lakáshoz jutott. A rang mellé tehát gyorsan társultak a megbecsülés jelei is.
sőfokú technikusokat adó iskolatípus megvalósítására. Ma a szakemberek szerint a felsőfokú mezőgazdasági technikum már nem csupán hogy egyetemi szinten segít hozza a szakképesítés megszerzéséhez, hanem az alkalmazott gyakorlati szakmában még többet is nyújt az egyetemnél. Hiszen hallgatóink-nevelőink maguk is kísérletezve végzik munkájukat. szoros kapcsolatban a környező mezőgazdasági üzemekkel.
Pusztai József, az iskola egyik alapító tanára elmondja, hogy a kutatóintézetek — különösen a keszthelyi társintézménnyel alakult ki jó kapcsolatuk — -számos kísérlet; témát adnak kidolgozásra az iskcflának. Korábban főként gyep és cukorrépa kísérletekkel foglalkoztak, tavaly pedig a vöröslhere magfogásának növelése volt az első számú témájuk. A zalaszentbalázsi, a hahóü és a nagyfakosi tsz-szel együttműködve, szép eredményekhez segítették hozzá az új iránt érdeklődő közös gazdaságiókat.
Két év helyett három
A vöröshere témáról egyébként országos tanácskozás zajlott le nemrégiben Nagykanizsán — több mint 600 szakember részvételével —
számos újabb együttműködési javaslatot eredményezve az iskolának.
— Miért volt szükség a kétéves tanulmányi idő egy évvel való meghosszabbítására? — tettük fel a kérdést.
— Éppen a hallgatók, a majdani szakemberek érdeké-ben történt a jelenlegi tanévtől kezdődően az átszervezés — mondja Csepregi Sándor, az intézmény piattatkára. — A középfokú technikum ősztől átalakul szakközépiskolává, s a felsőfokú képzés is igazodik az új követelményekhez. A harmadik tanév beiktatásával nem csupán az átfogóbb tudás megszerzésére kívánunk lehetőséget adni a hallgatóknak, hanem arra is. hogy megszerezzék az egy-egy szakmán belüli gyors és speciális .Átváltásihoz", az új terület ellátásához szükséges alapokat és készségeket. Vagyis: még értékesebb. a sokrétűbbé vált termelési igényekhez jobban alkalmazkodó szakembereket kívánunk nevelni.
Tizenihat helyett máris 25 tantárgyra nőtt az ősszel indított első hároméves évfolyam „programja" és bővült az egyes tanszékiek hatóköre is.
Egy produktiv tudást nyújtó — hallgatói majd száz százalékban megbecsült gyakorlati szakemberek lesznek — zalai főiskola születésének vagyunk tehát tanúi.
A termelés szolgálatában
— Hamar kiderült, hogy a magasabb szakmái követelmények mellett a középfokú technikusok életkoruknál fogva st-m alkalmasak vezetőnek — folytatja az igazgató. — Ezért volt szükség a tífdásban-veze-iési készségben is érettebb fel-
Zalai Hírlap 1969. február 15. 38. szám 6. oldal
Mezőgazdasági szakemberek tanácskozása Nagykanizsán
Tegnap Nagykanizsán a Felsőfokú Mezőgazdasági
Technikumban a Magyar Agrártudományi Egyesület Zala megyei Szervezete nagykanizsai csoportja és más társadalmi szervek 600 szakember részvételével mezőgazdasági szakmai tanácskozást redez-tek, amelyen elsőnek Jakus Vendel, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium műszaki-fejlesztési főosztályának vezetője mezőgazdaságunk műszaki fejlesztésének soronlevő tennivalóiról tartott előadást. A többi között elmondotta, hogy a legfontosabb feladat a talaj termé-
kenységének fokozása, a terméshozamok és a mezőgazdasági termékfajták választékának bővítése. A főosztályvezető hangsúlyozta, nem szabad megfeledkezni a háztáji gazdaságok korszerűsítéséről sem. Gondoskodni kell mielőbb arról, hogy a háztáji gazdaságokat korszerű és olcsó kisgépekkel lássák el.
Ezután dr. Bélák Sándor egyetemi tanár, a Keszthelyi Agrártudományi Főiskola rektora a termelőszövetkezetek vezetésének időszerű kérdéseiről tartott előadást. A többi között hangsúlyozta:
— A vezetés módszereinek központjában az embernek kell állnia, nem szabad megfeledkezni arról, hogy nemcsak vele, hanem érte dolgozunk. a termelőszövetkezetekben.
Megyénk mezőgazdasági termelésfejlesztési kérdéseiről Fülöp Győző, a megyei tanács mezőgazdasági és élelmezésügyi osztályának vezetője, a gyümölcstermesztés legjobb
munkamódszereiről Kótum Károly, a Veszprém—Zala megyei Állami Gazdaságok területi igazgatója tartott előadást.
Az előadásokat széleskörű vita követte.
A szakmai tanácskozás alkalmával nyitották meg a Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumban a szövetkezeti könyvszolgálat mezőgazdasági szakkönyv kiállítását.
Zalai Hír lap 1969. február 19. 41. szám 4. oldal
Tornatermi körséta Nagykanizsán
ORSZÁGOS FELMÉRÉSEK, statisztikáik tanúskodna« arról, hogy hazánk — benne megyénk te — tarnatermekben, sportcsarnokokban szegény.
A kanizsaiak ilyen szempontból — főleg\' az utóbbi néhány évben — nem panasaokdhatnak: hatról kilencre nőtt a város is-Ikulai tornatermeinek száma. S (lie ez nem is jelent bőséget, egyelőre kielégíti az igényeket.
Hétfőn este tornatermi körsétát tettünk Nagykanizsán.
Első állomásunk az Ady Endre Úton lévő Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum tágas tornaterme volt. Az ülőhelyes leláté üres, a terem azonban hangom volt: a terem-kézilabda tornára készülő NVTE férfi „kézisei" tartották edzésüket. A játékosok éppen „tűz" alá vették a kapusokat, hangyák István, majd Voss Attila hálóját... Amint a gondnoktól megtudtuk, 18 órától a Mezőgazdasági Technikum sportolói veszik birtokba a tágas. Jól berendezett ás kivilágított termet.
A város szívében először csalódás ért bennünket: a Zrínyi Miklós utcai általános Iskola tornatermében csend, sötétség honolt, igaz, hogy a hét középső rjíipjain és a hétvégeken az asz-tyli teniszezők „birodatmsi" ez a terem; az NVTE és az N. Vasas Itzó SK bérli.
MINTEGY SZÁZ méterre a ,.csendtől" a Kisegít« iskola Béke úti kis tornatermében nagy
volt a mozgás: az NVTE NB Il-es ökölvívói gyűjtöttek erőt a vasárnapi CSB-nyitányra, Sipos mester irányítása mellett. Tar-nóczai, Tóth és Pacsal hatalmas homokzsákokat „dögönyözött" szaporán, Muík kötelezett, Kilt-sün II. „árnyékolt", Baranyai ós Horváth F, pedig egymással technlkázott. A „bunyósokat" nemsokára a birkózók követték...
Aztán újabb „csend": zárt ajtók, sötétség a Rozgonyi utcai iskola tornatermében ...
A Vörös Hadsereg úton két középiakolai tornaterem következett. A Landler Gimnáziumban már takarítottak. Grédics Gyula testnevelőt a „tanáriban" találtuk. Tájékoztatása 6zerint ez iskola kosárlabdázóinak, majd a városi sportiskola labdarúgóinak tartott edzést, röviddel betoppan úsurik előtt.
Egy házzal odább, a Kőolaj bányászati és Mélyfúróipari Technikum tornatermében Mike József testnevelő tanár irányította a Kereskedelmi Szakközépiskola leány kosárlabdázóinak edzését. Az ifjabbak játszottál: éppen „kétkapura", a kis padokon tilö „nagyok" pedig már türelmetlenül várták a mérkőzés végét. A terem végében néhány N. Olajbányász atléta ezorgalmaskodott, akik közül Krémer Mária gimnasztikai gyakorlatokat végzett, o.i. utánpótlás válogatott Kandúr Tibor pedig egy súlyaóval erősítette izmait.
A KELETI VÁROSRÉSZBEN a dr. Mező Ferenc Gimnázium tágas termében is „kosarasokra" bukkantunk. Az N. Olajbányász megyei osztályú férfi csapatának tagjait „vezényelte" Szántó Zoltán edző. Radicstól, Pajzstól és a többiektől láthattunk néhány ügyes alakítást.
A város legfiatalabb tornaterme, az Andrejlca úti is „hű" maradt az általános iskolákhoz: sportnak, mozgásnak nyomát sem leltük... Ügy látszik, még nem fedezték fel a sportkörök!
Körsétánk utolsó állomásán — 19,30 óra tájban — találtuk • legnagyobb „nyüzsgést": a Kun Béla u. ált. iskola tornatermében vagy 40, fehér ruhás „lisztes molnár" (NVTE cselgáncsozó) edzése szinte jól esett a szemnek. Molnár József odző néhány versenyzővel külön is foglalkozott, hogy ne érje őket meglepetés a vasárnapi kaposvári meghívásos versenyen.
Tihanyi István
Zalai Hírlap 1969. február 20. 42. szám 4. oldal
„Kanizsa Kupa" teremkézilabda torna Nagykanizsán
A nagykanizsai VTS ós kosárlabda szakszövetség „Kanizsa Kupa" elnevezéssel a közelmúltban téli teremkézilabda vetélkedőt irt ki női és férfi csapatok részére. A mérkőzéseket a három soronkövetkező vasárnap, február 23-án, március 2-án és 9-én rendezik meg az FMT sportcsarnokban.
A nevezések alapján a férfiaknál két csoportot hoztak létre. Az I. csoportba karait a Keszthelyi Haladás, a Katona SE, a Gelsei TSZ SK és az N. Gazdász, a II. csoportba a La-tinka SE (Marcali), a Csurgói Spartacus, a ZTE, az NVTE és az N. Mezőgazdasági Technikum együtteseit sorolták be. A nők csoportjában küzd majd a Keszthelyi Haladás I. és II. csapata, az N. Spartacus és az N. Mezőgazdasági Technikum gárdája.
(10 perc szünettel) lesz. Reméljük, hogy a sportcsarnok ülőhelyes lelátója nem lesz üres —, tájékoztatott id. Pintér litván. az NVTE szakosztályvezetője, a szervezőbizottság egyik tagja.
A vasárnapi L forduló párosítása időrendben a következő: 9 óra: N. Gazdász—Gelse (férfi), 9,45: Csurgó—N. Mezőgazdasági Techn. (férfi), 10,30: N. Mező-gazd. Techn.—hatinka SE (férfi), 11.15: Csurgó—NVTE (férfi), 12.00: N. Spartacus—N. Mezö-gazd. Techn. (női), 12.45: NVTE —Latinka SE (férfi), 13.25: Latinka SE—Csurgó (férfi), 14.10: N. Mezögazd. Techn.—NVTE (férfi).
A Keszthelyi Haladás 3 csapata és a Katona SE egy héttel később, március 2-én kapcsolódik a küzdelembe.
Zalai Hírlap 1969. március 13. 60. szám 7. oldal
Sporthírek 3
Vasárnap délután a nagykanizsai járásban újabb két községben rendeztek jól sikerült, ősz-
szevont sport- és kulturális szellemi vetélkedőt. Galambokon mintegy 300 érdeklődő előtt — Karoly Kálmán tanár játékvezetése mellett — a következő végeredmény született: l_ Komárvá-ros 79, 2 Galambok 77, 3. Ktsko-márom 72,5, 4. Miháld 70 ponttal. Oelsén 250 néző jelenlétében, Horváth Dezső testnevelő tanár irányítása mellett ez a sorrend alakult ki: 1. Felsőraj k 7« 2. Gel-se 65, 3. Potréte 64. 4. Újudvar 58. 5. Kilimán 9 ponttal.
A mos; következő vasárnap Zalaszentbalázson tartanait hasonló vetélkedőt, ahol a helyi versenyzők mellett Hahót. Pölöekefő, Fűzvölgy, a Délzalai Erdőgazdaság és a Paltnl Gépállomás csapatai mérik össze erejüket
I *
megyéből
Nagyítani»» varos idd mezei futóbajnokságrát vasárnap » órai kezdettel rendezi meg a városi atlétikai szakszövetség az Olajbányász SE sporttelepe melletti réten, mindkét nemben, serdüld« ifjúsági és felnőtt korcsoportokban. A versenyen az iskolák Indulására is számítanak.
*
A nagykanizsai járásban a M
beiskolázott labdarúgó játékvezető közül a napokban nyolcan vizsgáztak eredményesen, illetve
szereztek képesítést.
*
Nagykanizsán március 39-én (szombatom) délután rendezik meg a „Ki mit tud a sportmozgalomról?" vetélkedő városi döntőit, előreláthatóan a Közgazdasági Technikumban. IS ótai kezdettel. A VTS nagy számban várja a sportkörök és üzemi KJSZ-szervezetek nevezését.
Zalai Hírlap 1969. augusztus 28. 198. szám 5. oldal 822 elsős és 462 érettségire készülő
Nyitás előtt a kanizsai középiskolákban
Kanizsa diákváros is — hat középiskolája és egy felsőfokú tanintézete van. Az iskolaév kezdetét mindig nagy felkészülés előzi meg.
Az iskola-rádió
köszönti az elsősöket
200 gyereket vettek fel a dr. Mező Ferenc gimnázium-és ipari szakközépiskola 5 első osztályába. Egy osztály finommechanikai- és műszeripari, egy pedig biológiai tagozatú lesz. A gimnáziumi osztályokban gyors- és gépírást, műszaki rajzot és elektrotechnikát tanulnak a gyerekek a politechnikai oktatáson.
— Érettségire 120 növendékünk készül ebben a tanévben — mondotta Debreczeni Attiláné igazgató. — Különösebb gondunk nincs, tantestületünk teljes.
Sokat jelent, hogy elkészült az új épületszárny. Itt Öt tantermet, szertárakat é?frajztermet állíthatnak az oktatás szolgálatába.
A tanévet ünnepélyesen hétfőn resgel 9 órakor nyitják. A kiszi?ták úsy határoztak. hogv az iskbla-ráHióban kü1K*- köszöntik az elsősöket.
Uj helv\'s»<">kh«z jutottak
A Landler Jenő gimnázium-és szakközépiskola idén induló 7 első osztályába 296 tanulót vettek fel. Közülük
t
234 lány és 64 fiú, ipari fizikai dolgozó gyermeke 130, mezőgazdasági dolgozóé pedig 33.
Egy osztály francia—orosz, egy fizika—kémia tagozatos lesz. Szerveztek egy egészségügyi és egy ügyviteli szakközépiskolai osztályt. Három gimnáziumi osztályban elektrotechnikai, fémmunkás, valamint gyors- és gépíró politechnikai képzés lesz.
Aminek az iskolában mindenki örül, két évtized után visszakapták azt az épületszárnyat, amelyben a Polai János ipari szakmunkásképző intézet működött. Itt 9 tanteremhez és egyéb más helyiségekhez jutottak. Az ipari szakmunkásképző intézet volt épületét a két szakközépiskolai osztály számára rendezik be — korszerű gyakorló laboratóriumokkal.
A tantestület létszáma télies, é-ettség<re 130 növendék készül, az idén.
Gyakorló olajipari telep — új kollégium
110 növendékkel — amelynek fele alföldi — indul a iZsigmondy Vilmos kőolajbá-ny ásza ti- és mélyfuróipari szakközépiskola három első osztálya. Itt a második, harmadik- és negyedik osztályokból még technikusok kerülnek ki — az újak viszont érettségiznek majd és bizonyos szakterületen működ-
hetnek, aztán az első gyakorlati év után a munkahely javaslatára, a második év múltán pedig egyéni kérelmükre tehetnek technikusi vizsgát. Az igazsághoz tartozik, hogy a szülők részéről nem túlságosan nagy a bizalom az új oktatási forma iránt, nincs kellően és megnyugtatóan tisztázva, mi az előnye az új szakközépiskoláknak a kedvelt technikumokkal szemben. Technikusi oklevél megszerzésére egyébként 50 növendék készül az új tanévben.
A Winkler Lajos vegyipari
szakközépiskola 3 első osztályába 110 gyereket vettek fel, közülük 54 lány. Technikusi oklevelet ebben az iskolában 72 növendék akar szerezni az új tanévben.
A két iskola új Adv Endre úti kollégiumában 140 tanuló kan malii helvet. A kollégium Ai»~rrp"ben 45n gyerek számára tudnak étkezést biztosítani kollégiumi, menza, extern átusi formában. Az új kollégium ióvoltából a Zrínyi Miklős közéniskolás kollégiumban 60 helv szabadult fel. ajneH\'et a város többi kfl-T^nicirnMi\'Pük pövenrlékei kö-tudtak szétosztani.
Tanévnyitó szentember elsején csak a vegyészeknek és az olaiipariak negyedik osztályának lesz. A többiek majd szeptember 15-én kezdik a tanulást — a késedelem oka, hogy elhúzódott az új kollégium étv\'tésének befejezése.
Újdonság: a két iskolában ¡Dari televíziós kamerákat és tv-készülékeket szereltek fel és ezeket felhasználják az oktatásban. Több automatikus rendszerű feleltetőgépet is szerkesztettek, amelveket a szak-kabinetekben alkalmaznak.
Az oktatás színvonalának növelését célozza a kőolajbá-nvászati- és mélvfuróipnrl g«nkorlóteler> kialakítása. Az iskola a köztemető mögötti Wilctpn kanott a városi tanácstól 3 katasztrális holdat, m pvni\'orló furó, termel\'®\', u-útkpzpln. leválasztó és egyéb olalinarí berendezéseket szerelnek fel.
3 milliós költséggel új épület
A Cserháti Sándor mezőgazdasági szakközépiskolában uj formában már a második évfolyam indul. Egy első osztályban 36 gyerek kezdi tanulmányait.
Az iskola közvetlen szomszédságában, az állami gazdaság irodaépületét 3 millió forintos költséggel átalakítják, s az épülethez még két új tantermet és szertárakat is csatolnak. Itt működik majd a szakközépiskola és így a régi épület teljesen a felsőfokú technikum birtokába kerül.
A felsőfokú technikumban az idén indul először harmadik évfolyam, 50 hallgatóval. Az eddigieken kívül marxizmus—leninizmus, növénytan-és növényélettan, valamint növényvédelmi új tanszékeket alapítottak. Igv összesen hét \'anszék gondoskodik majd a hallRatók megfelelő színvonalú oktatásáról.
A szakközépiskolában szentember elsején, míg a felsőfokú technikumban szeptember nyolcadikán lesz az ünnepélyes tanévnyitó.
Sokféle tanfolyam
A patinás, több mint 110 éves Thuri György kereskedelmi szakközépiskolában az idén érettségizik az utolsó közgazdasági évfolyam. A kereskedelmi tagozat két első osztályában 70 növendék kezdi tanulmányait. A gyerekek hetenként egyszer ruházati, élelmiszer, hús, vas- és műszaki, illatszer és egyéb szaküzletekben gyakorlati munkán vesznek részt.
Ezenkívül még gyors- és gépíró tanfolyam — mintegy 200 hallgatóval — leveieeS ipari közgazdasági tanfolyam, szakács. üzletvezető tanfolyam, valamint kereskedelmi és vendéglátó szakmunkás képzés lesz ebben az Iskolában.
T. «.
Zalai Hírlap 1969. szeptember 9. 208. szám 5. oldal
Ünnepélyes tanévnyitó a nagykanizsai Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumban
Tegnap a nagykanizsai Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumban ünnepélyesen megnyitották az 1969/1970-es tanévet. A tanévnyitó ünnepségen megjelent Kovács Sándor és Kiss Gyula, a megyei tanács vb elnökhelyettesei, Lendvay Miklós, a KISZ megyei bizottságának első titkára. Megnyitó beszédet dr. Petrányi István, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, a Felsőfokú Technikum igazgatója mondott.
Az igazgató elöljáróban arra szólt, hogy az idén 83 jelentkező közül válogattak ki 50 elsőéves hallgatót. Az új hallgatók 72 százaléka munkás és parasztszülők gyermeke. Ez az arány messze meg-
haladja az oktatási intézmények országos átlagát.
Az iskola eredményeiről szólva az igazgató elmondotta, hogy a sikeres tudományos kutató munkák nyomán az intézetet az idén áprilisban felvették a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium szaktanácsadó hálózatába. A nagykanizsai Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum 1962 óta működik, » ez idő alatt 191 hallgató szerzett diplomát. A végzettek közül 173-an termelőszövetkezetekben, 12-en állami gazdaságban dolgoznak, örvendetes tény, hogy a végzett hallgatókból 109-en Zala megyében tevékenykednek. A felsőfokú technikumban az oktatási időt a nappali tagozaton két évről háromra, a levelező tagozaton pedig három és fél esztendőre emelték. Nagykanizsán az idén indul első ízben harmadik évfolyam, összevonásokra is sor kerül. A korábbi húsz felsőfokú mezőgazdasági technikum közül 1970-re csak 10 intézmény
marad önálló. A továbbfejlesztésre kijelölt intézmények között szerepel a nagykanizsai Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum, amely növénytermesztő gépüzemelő szakon egyedüli az országban.
A beszéd után az elsőéves hallgatók esküt tettek, maid Kiss Gyula, a megyei tanács vb elnökhelyettese és Ferenczi Béla, a Felsőfokú Technikum KISZ szervezetének titkára szólalt fel.
Az ünnepélyes tanévnyitón köszöntötték az intézmény nyugdíjba vonuló igazgatóját, Hajdú Józsefet, aki több évtizedes mezőgazdasági szaktanári tevékenység után — 10 évig állt a nagykanizsai felső és középfokú mezőgazdasági technikum élén — kezdi el jól megérdemelt pihenőjét. Utóda és az intézmény tanári kara kifejezésre juttatta, hogy a jövőben is számítanak szakismereteire, gazdag tapasztalataira. Az ünnepélyes tanévnyitót műsorral fejezték be.
Zalai Hírlap 1969. szeptember 20. 218. szám 3. oldal
A megoldás: gépesítés
Bocskai tervek
— Szövetkezetünk legnagyobb gondja a munkaerőhiány — mondja Sejber János, a bocska—magyarszerdahelyi termelőszövetkezet elnöke. — A közeli város elszívja a fiatalokat, a régi tagok pedig öregednek, egyre kevesebbet számithatunk az erejükre.
A szövetkezet vezetői nemcsak beszélnek erről a gondról, hanem mindjárt az egyesülés után, az idei évben hozzáláttak keresni a megoldást. Abban látják a jövőt, hogy minél több területen gépesítik a munkát.
(Jj traktorok
— Sajnos, nagyon gyenge
gépparkkal rendelkezett mindkét szövetkezet az egyesüléskor — magyarázza az elnök. — Kevés és rendkívül rossz erőgépekkel kezdtük meg a munkát, s javításukra rengeteget költöttünk. Jutott azért erőnkből egy UE—28-as és egy UE—50-es traktor vásárlására, így tizenhárom munkaképes géppel rendelkezünk jelenleg, azonkívül még két UE—50-eset vásárolunk. Ezeket már az őszi vetéseknél hasznosítani akarjuk.
— Jól akarjuk elvégezni az öszi vetéseket — szól közbe Nith Ferenc főagronómus. — A talajelökészítésnél nyújtott műszakban dolgoznak a gépek, és nagy adagot, négy— hat mázsa műtrágyát szórunk ki holdanként a vetések alá. Éppen a napokban kaptunk pótlólag 60 mázsa szuperfosz-ifátot és kétszáz mázsa nitrogén műtrágyát. Háromszáznyolcvan hold búzát, 30 hold rozsot, 75 hold őszi árpát és 60 hold öszi takarmánykeveréket kell még elvetnünk.
Kaszálás csak géppel
A tsz két vezetője örömmel mondja, hogy a szénabetakarítás a végénél tart és ez az első év, amikor nem jelentett gondot az 500 hold rét kaszálása. A munkaerőhiányt figyelembe véve ugyanis gépesítették ezt a munkát. A régi két fűkasza mellé vettek még kettőt és az egész területet azzal kaszálták le. A tagok és a családtagok azután szívesen
takarították be negyedéből, a sarjút pedig harmadából. A közösnek és a háztájinak jutott elegendő szálastakarmány. Csak réti szénából 60 vagon áll a közös állatállomány rendelkezésére, ami fedezi az igényeket. Gondolnak a fűhozam növelésére is, 200 hold rét-legelő javítását akarják elvégezni.
— Ma délelőtt esügyben utasunk Kanizsára — mondja a főagronómus. — A felsőfokú mezőgazdasági technikumban készíttetjük el az ehhez szükséges terveket.
Az őszi munkákban is géppel akarnak segítséget nyújtani a tagoknak. Van 30 hold cukorrépájuk, s ennek betakarítása úgy történik, hogy géppel meglazítják és azután szedik a tagok. a szövetkezetben bátran alkalmazzák a különféle gyomtalanító vegyszereket is. A kukorica teljes területét vegyszerrel kezelték, a gabonákból is vegyszerrel pusztítják ki a gyomokat, s a réteket és legelőket ugyancsak ilyen módszerrel tisztítják. Van tíz hold, jövő évben termőre forduló szamócásuk, amelyet azután ugyancsak vegyszerrel védenek meg a gyomoktól.
— Sok ae elképzelésünk, csak a megvalósításhoz sok pénz kellene — mondja Sejber János elnök. — Igyekszünk gazdaságosan és célszerűen kihasználni a rendelkezésre álló anyagi eszközöket. Jövőre az összes pénzeszközöket gépekre költjük.
És sorolja. Feltétlenül kell a tavasszal egy új traktor a kiselejtezésre kerülő UE—28-as helyébe, a munkagépeket is szaporítják. Mindig nagy gond a silózás, ugyanis a kisteljesítményű Orkánokkal 150 —200 holdról nehézkes a takarmány betakarítása, ezért megfelelőbbet akarnak vásárolni. Trágyalészippantó beszerzése is szerepel a tervükben, azonkívül teherautót vesznek, amelynek különösen a szamócaszállításnál veszik majd hasznát. A kukoricabetakarítást is gépesíteni akarják, kukoricakombájnt, vagy csőtörőt szereznek be a jövő évben.
— Ezek lennének a legszükségesebbek — mondja az elnök. — Gépműhelyt az idén
építettünk, van megfelelő szerelőgárdánk is.
300 holdon gesztenyés
A bocskai dombokon sokhelyütt életveszélyes a gépi munka. A termelőszövetkezetben ezt is szem előtt tartják, amikor elképzeléseik megvalósításába kezdenek. Már úgy készítették el a jövő év vetéstervét, hogy domboldalakon keveset alkalmazzák a gépeket. Megszületett az elgondolás arra is, hogy ezeket a területeket hogyan tudják majd legjobban hasznosítani. Háromszáz holdon gesztenyét telepítenek, a legelőket pedig juhtenyésztéssel hasznosítják.
B. E.
Zalai Hírlap 1969. november 15. 265. szám 5. oldal
A gyakorlati oktatás problémái a mezőgazdasági középiskolákban
Mezőgazdasági nevelők tanácskozása Nagykanizsán
Nagykanizsán, a Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumban Dunántúl hét megyéjéből 24
mezőgazdásági technikum, szakközépiskola és szakmunkásképző intézet igazgatója és gyakorlati munkaközösségének vezetői tanácskoztak.
— Mi volt a tanácskozás célja? — kérdeztük dr. Petrányi Istvántól, a mezőgazdasági tudományok kandidátusától, a Nagykanizsai Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum igazgatójától.
— Hogy felrázzuk, a helyére tegyük és magasabb színvonalra emeljük a mezőgazdasági középiskolákban és szakmunkásképző intézetekben a növendékek gyakorlati oktatását.
— Milyen gondok, nehézségek mutatkoznak ezen a téren?
— A gyakorlati képzést két fázisban szükséges megoldani. Alapozó oktatás, kiképzés kell, amelynek során a növendékek elsajátítják a mezőgazdasági munkák alapvető és hagyományos fogásait — kapálás, kaszálás stb. —. megismerkednek a leggyakrabban használt szerszámokkal. Csak ezután kerülhet sor a gyakorlati oktatás második szakaszára, az üzemekben való munkára. Nos, az alapozó oktatással sok a gond. ehhez technikai gyakorlóterek kellenének, amelyek azonban a legtöbb iskolában sajnos nincsenek meg. Örömmel mondhatom, hogy a mi iskolánkban hamarosan megoldjuk ezt a kérdést. Iskolánk közvetlen szomszédsá. gában alakítunk ki technikai gyakorlóteret, a Vörös Csillag Tsz ad hozzá megfelelő területet.
Dr. Petrányi István a továbbiakban elmondotta, a tanácskozáson kialakult az a nézet, hogy az iskoláknak a mosta-
ninál sokkal szorosabb kapcsolatokat kell kiépíteniük az úgynevezett bázisüzemekkel. A gyakorló célokra kijelölt bázisüzemek és az iskolák távlati célja azonos: jól képzett szakemberek kerüljenek a mezőgazdaságba. Sajnos a napi kérdésekben ellentmondások mutatkoznak az iskolák és a bázisüzemek érdekei között. Az üzemekben a diákokat nem mindig fogadják szívesen, mivel azok nem tudják mindjárt azt a teljesítményt produkálni, amire a gazdaságoknak napi eredményes munkájukhoz szükség van. Ezt az ellentmondást kell ml. előbb felszámolni.
— Ehhez persze kölcsönös megértésre, s a jelentkező problémák azonnali megvitatására. a félreértések, nézetkülönbségek higgadt tisztázására van szükség — hangsúlyozta dr. Petrányi István igazgató. — El kell mondanom. hoffv nálunk az ellent-
mondásokat sikerült már felszámolni. A bázisüzemünkkel, a Nagykanizsai Állami Gazdasággal a lehető legjobbak a kpcsolataink. A gazdaság vezetői készségesen segítik, támogatják törekvéseinket, s természetesen mi is igyekszünk a számokra kedvezően cselekedni.
A tanácskozáson ezzel a fontos témával kapcsolatban szó esett arról, hogv a MÉM hamarosan rendeletet ad ki az iskolák és a bázisüzemek viszonyának, kapcsolatainak megfelelő rendezésére.
— Hasznos volt ez a tanácskozás — mondotta befejezésül dr. Petrányi István. — Az említettek mellett még számos gondot okozó kérdést tisztázott, s a jelenlévők sok jó tapasztalatot is kicseréltek egymással. örülünk és megtisztelőnek tartjuk, hogy ennek a tanácskozásnak megrendezé. sével a mi intézményünket bízták meg.
Zalai Hírlap 1971. július 3. 155. szám 5. oldal
Vizsgáznak a jövő mezőgazdászai — és akik már azok...
— Mi a szervestrágyázás jelentőjége? — hangzik a kérdés, és Gerlecz József frappáns, tömör mondatokkal felel. Államvizsgán vagyunk a nagykanizsai Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumban.
— Az idén először egyidő-ben vizsgáznak a nappali és levelező hallgatók — mondja dr. Petrányi István igazgató. — Az ötven végzett nappalisunk a vizsga után különböző tsz-ekbe, állami gazdaságokba kerül, a levelezők pedig természetesen már évek óta végzik munkájukat a mezőgazdaságban. Iskolánkban nemcsak zalaiak tanulnak. Mintegy 14 megyéből verbuválód-lak a hallgatók, sokan jöttek az Alföldről is.
Dr. Keserű Kálmánné, a tanulmányi osztály vezetője kedves mosollyal kalauzol az emeleti előtérbe. Néhány fiatal végzős ül itt, növénytermesztésből már „lementek". Kishalmi Vilma felsőrajki.
— Hol dolgozik az államvizsga után?
— A zalabaksai tsz-be megyek. Elég nagy terület, hat falu tartozik hozzá, lesz munkám bőven.
— Nem tart ettől a sok munkától, meg attól, hogy nem lesz szórakozási lehetőség?
— Erdekei a mezőgazdaság, magam is sokáig éltem falun. Szórakozni is lehet, már be is neveztem a népi tánccsoport-
ba. itt az iskolában szintén aépi táncos voltam.
pe már mennie kell vizsgázni a következő tárgyból, géptanból.
Egy magas fiatalember, Mi-szori Károly is dunántúli. A Fertőd melletti Mexikópusz-. tárói jött, és a fertődi ÁG-ban fog dolgozni.
— A mezőgazdaság melyik területe érdekli?
— A műtrágyázással szereinek foglalkozni. Szakdolgozatomat a szeszipari melléktermékek feldolgozásáról írtam.
A mellettem ülő kislány szemmel láthatóan izgul. Kide rül, hogy alföldi.
— Kecskeméti vagyok. Először Szarvason tanultam, de aztán eljöttem ide. mert ismerkedni akartam a Dunántúllal.
— Itt is marad?
— Nem. Visszamegyek Kecskemétre, kutatóintézet ben leszek szaktechnikus, a paradicsomtermesztéssel foglalkozom majd.
A földszinti folyosón mát" „felnőttebb" vizsgázók sétálgatnak. Tsz brigádvezetök. fő-állattenyésztők, kutatóintézetek munkatársai jöttek el ide tanulni, hogy a meglevő gyakorlati tapasztalataik mellé magasabb szintű elméleti tudást szerezzenek.
Kovács Ferenc felsőrajki brigádvezetővel és Lovász Lajossal, a Nehézvegyipari Ku-
tatóintézet .egyik munkatársával beszélgetünk.
— Milyen összefüggés van a vegyipari kutatómunka és a növénytermesztés között?
— A mi kutatócsoportunk azokkal a műanyagokkal, fóliákkal. vegyszerekkel foglalkozik, amelyeket a mezőgazdaság használ fel. A növénytermesztés kemizálásának nagy jövője van. Olyan anyagokkal foglalkozunk 42 holdas kísérleti telepünkön. amelyek eredményesek a termelésben, de az emberre, állatra nincsenek káros hatással.
Alkalmam nyílik búcsúzóul beszélni egy boldog és teljesen nyugodt emberrel. Benkő Dezső túl van minden izgalmon, már június 30-án befejezte tanulmányait.
— De nem végleg. Szeretném elvégezni az Agrártudományi Egyetemet. Egyelőre viszont Zalaszentbalázson fogok dolgozni a tsz-ben Velük kötöttem társadalmi ösztöndíj-szerződést.
És hogy miért boldog? Je-iesre áliamvizsgázott.
Turi Mária
Zalai HírJap 1973. március 21. 67. szám 6. oldal
Kézilabda
A kmfhehi Haladás férfi és az N. (»azdász SE nöi csapata nyeréc a Kanizsa Kupát
A nagykanizsai városi ts kézi- t labda szakszövetsége rendezése- i ben vasárnap játszottak az .utolsó fordulót a VI. teremkézilabda Kanizsa Kupában.
A mezpgazdasagi főiskola sportcsarnokában lebonyolított találko-zokon érdékes. változatos és izgalmas küzdelmeket, nagyszerű játékot láthatott a mintegy 300 Kinyi nézősereg. A tavalyi kupagyőztes, a Keszthelyi Haladás I. ezúttal is rászolgált a győzelemre, megérdemelten nyerte a Kanizsa Kupát, de most már lényegesen nehezebb dolga volt, mint a korábbi években.
E-REDMENYEK:
Férfi 1. osztály: KESZTHELYI HALADÁS I.—N. GAZDASZ SE I. \'20:11 (9:5). KESZTHELY I.: Kenyeres—Andarkó. Kujáki, seffer L, Csiszár 3.. Seffer J. Csere: Roksay, Fi, Scy, Héricz, Tffagy. N. GAZDASZ I.: Kovacsics—Szöllö-s»y, Taskó. Csalami, szűcs, Bugyi. Csere: Fercnczy, Fodor, Prókay. Egységesebb csapatjáték, biztos győzelem. Ld.: Seffer I. (8). Seí-fer J. (7). Héricz és Csiszár (2-2). illetve Tasko. Szöllő&v és Szűcs (3-3). Jók: Kenyeres. Seffer J. és Seffer I., illetve Ferenczv es Szűcs. N. GAZDASZ II.—KESZTHELY II. 23:12 (11:5). Ld.: Keré-nyi és Hrebik (6-6), Fülöp ás Seres (4-4), illetve Kántor (3). Raj-niss és Hanner (2-2). X. GAZDASZ I. — KESZTHELY n. 24:10 (10:7). Ld.: Csalami (12). S:öllősy (4). és Taskó (3). illetve, Rainiss (3). Vida és Kántor (2-3). KESZTHELY I.—X. GAZDASZ II. 17:14 (7:7). A nagyszerűen játszó gazdászok majdnem meglepetést okoztak. Lü.: Seffer 1. (5). Bok-say (4) és Buiaki (3). illetve Herényi (fi). Fülöp (4). és Hrebik (3). Jók: Kenyeres. Seffer 1. és Boksay. illetve Somogyi (a mezőny legjobbja). Kerényi. Kovács és Hrebik. A K . izthely II.— Barcsi SC mérkőzés elmaradt, a 2 pontot a Keszthely IC. csapata, kapta. íme a végeredmény: •
1. Keszth. I. 5 5 -- 124 - 82 10
2. N. Gazd. I. 5 4 — 1 122- 64 S
3. N. Gazd. II. 5 3 — 2 103- 70 8
4. Keszth. II. 3 2 — 3 64- 82 4
5. MAV NTE I. 5 1 — 4 80-137 2
6. Barcsi SC 5 -- 5 50-128 6
A férfi 11. osztályban a Thury
SS es az N. Cserháti KSK külön
nagy harcot vívott az első helyért. Végül is a győzelntet az erősen feljavult Thury SE biztosan szerezte meg az egyébként ió \'.benyomást keltő Cserháti KSK előtt.
Eredmények: N. CSERHÁTI KSK—LOVÁSZI OLAJBÁNYÁSZ 20:11 (9:6). Ld.-. Takács (6). Konkoly (4). és Horváth Gv. (3). illetve Antal és Fritz (4-4). ZALA-SZENTGRÖTI SPARTACUS—MAV NTE II. 17:13 (9:7). Ld.: Reznéky (9) Polgár Gy. (4) és Hardv (3). illetve Hóbár I. (6) és Kőszegi «).. Thury SE—Lo\\ászi 21:9 (9:1) Ld.: Horváth J. (10). Csorba és Vajo (4-4), illetve Bazsika és Antal (4-4). THvRY SE—ZALA-SZENTGRÖT 23:18 (11:8). Ld.: Horváth J. és Gömöry (6-6). Csorba és Vajó.. (4-4), illetve Reznéky és Polgár Gy. (6-6). N. CSERHÁTI KSK—ZALASZENT-GRÖT 25:19 (12:13). Ld.: Takács (12). Konkoly (5) és Borsos (3). illetve Horváth L. és Rezneky (6-6). Itt a végeredmény:
1. Thury SF 4 4 -- 92-55
2. V. Cserháti 4 3 — 1 88-7 ! f
3. Zszt.grót 4 1 — 3 67-77 2
4. MAV NTE II. 4 1 — 68-88 2
5. Lovászi 4 1 — 3 52-73 0
A nöi csoportban egy pillanatig sem volt vitás a -kitűnő N. Gazdász SE I. csapatanak kupa-győ-zelme. Nagy kár. hogy a tavalyi kupa-győztes Z. Vörös Lobogó másirányú elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a Kanizsa .Kupán.
A végeredmény egyébként a következő:
1. N. Gazd. I. 6 6--13?- 35 12
2. N. Gazd. II. 6 4 — 2 76- 62 8
3. N. Sparlac. 6 2 — 4 55- 74 4
4. N. Vasas Iz. 6 -- 6 31-123 0
A VTS tiszteletdíját ka^ta férfi I. osutály legeredményesebb góídoboja a 33 gólos Var«va József (MAv NTE 1.) a n. osztályban 31 gólt szerzett Horváth József (Thury SE), a női mezőnyben a 21 gólos Sneff Júlia (JST. Spartacus), valamint Kenyeres János, a legjobb férfi kapus (Keszthely I.). Borda Irén, a legjobb női kapus (N. Gazdász I.) és a két legsportszerübb csapat. az N. Gazdász H. nöi és a MAV NTE II. íéri\'i együttese.
Zalai Hírlap 1982. június 3. 137. szám 8. oldal
TÁJFUTÁS
A kanizsai versenyzők egy-egy bronzes ezüstérmet szereztek
Aballget körzetében került megrendezésre az országos tájékozódási lutó váltóbajnokság, amelyen részt vettek a megyei (budapesti) bajnokok, köztük az N. Gazdász SE és a ZTE legjobb ifjúsági versenyzői is.
Az országos bajnokságon remekül helyt álltak a kanizsai ifjúsági leányversenyzők (Újhegyi, Kai-ser, Kovács), akik az N 11—A kategóriában az előkelő 3. helyet szerezték meg. A ZTE ifjúsági fiúcsapata a mezőny második felében végzett.
Az egyesületi pontversenyen élcsoportjának jelenlegi állása: 1. Spartacus TE 32. 2. BEAC 27, 3. Egri Spartacus 26 pont. A zalai szakosztályok közül 12—14. az N. Gazdász 4, 15—16. a ZTE 2 ponttal.
*
Az első alkalommal rendezett középiskolások országos tájfutó bajnokságot Nyíregyháza (Nagyszállás) térségében rendezte meg az Oktatási Minisztérium, melyen Ifjúsági és serdülő korosztályban vetélkedtek a megyei (budapesti) egyéni- és váltóbajnokok.
A rekkenő hőség, a homokos talaj és a magas aljnövényzet, vagyis meglehetősen nehéz terepviszonyok közepette sorra került országos döntőben megyénket a nagykanizsai Cserháti Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskola leány és a zalaegerszegi Ságvári fiú versenyzői képviselték. Közülük nagyszerűen szerepelt az Orosz Sándor vezette N. Cserháti leányváltója (Kaiser Zsuzsanna, Újhelyi Magdolna, Kovács Márta), amely mindössze négy másodperccel szorult a 2. helyre. Az egyéni-Serdülő fiú: 7. Hajgató Miklós (N. Cserháti) és különcén a megyeszékhelyi Fgyed I\' zló, valamint a serdülő Hajgató Miklós (N. Cserháti).
A zalaiak jobb eredményei: EGYÉNIBEN. Ifjúsági leány: 9. Újhelyi Magdolna (N. Cserháti). Fiú: 6. Egyed László (Z. ságvári). Serdülő fiú: 7. Hajgató Miklós (N. Cserháti) •
VALTOBAJNOKSAG. Ifjúsági leány: 2. N. Cserháti SZKI (Kai-ser, Űjhelyi. Kovács) 1:44.34.
b. a.
Zalai Hírlap 1978. február 26. 49. szám 5. oldal
Üzemi támogatás az új tanintézethez
ősztől bővített képzés a kanizsai Cserháti-szakközépiskolában
Mint ismeretes, Kanizsán : jelentékenyen csökkenhetne megszűnik az agronómiai fő- ez az indokolatlanul magas iskola, helyét a Cserháti Sán- szám. dor Mezőgazdasági Szakközép- i j 1
iskola veszi át. amely ezzel Indul
mezőgazdasági és ipari szakközépiskolává válik. Tegyük hozzá: fokozatosan, ahogy az újtípusú képzés feltételeit sikerül kialakítani, ősszel már három első osztály indul itt a7. eddigi egv helvett. Átmenetileg továbbra is indul egy haevományos, növénvtermesz-tő-állattenyésztő képzést nyújtó osztály, mellette két, szakmunkáscélú szakközépiskolai osztály képviseli az újat.
Mind népszerűbb iskola
A köztudat szerint kevésbé népszerű egy mezőgazdasági középiskola, mint például egy egészégügvi. va-*v egy közgazdasági ismereteket nyújtó szakközépiskola. A tények azonban rácáfolnak erre az előítéletre: a Cserháti-szakközépiskolába évről évre mind többen jelentkeznek. Tavaly például csaknem 50 sza\'zalékos túljelentkezés volt a 38 fős elsőosztályba, talán, mert. a pályázók nyilván jól ismerik az: itt végzők kiváló elhelyezkedési lehetőségeit. Az iskola egyébként — a pályaválasztási tanácsadóval közösen — nemrég öt népszerűsítő programot rendezett a két város" nyolcadikosai körében, s így joggal bíznak abban, hogy az újtípusú osztályok iránt is megfelelő érdeklődés mutatkozik majd.
Annál is inkább, mert az egyik újdonság, a mezőgazda-sagi növénytermesztő-gépész osztály tanulói az érettségi mellé szakmunkásbizonyít-vanyt Is kapnak majd. sőt a tervek szerint tehergépkocsik és speciális mezőgazdasági járművek vezetéséhez szükséges jogosítvánnyal bocsátják útjukra a végzősöket. Az új szak beindítását a mezőgazdaság valós igényei sürgetik. \'Á termélSsi fehdszerek koráVél-jük: nőtt az agrár-üzémek gépparkja, s" mindirikább Szaporodnak a nagy teljesítményű érőgépek és az ezekhez kapcsolódó munkagépek. Üzemeltetésük. karbantartásuk és nem utolsósorban optimális kihasználásuk korszerűen képzett szakembereket igényel\'. Mezőgazdaságunkban- 14 forint értékű javítás esik évente "100 forintnyi gépértékre, ám ha megfelelő szakemberekre lenne bízva a géppark, nyilván
a tanműhely-program
A tanterv szerint olyan hatékony gyakorlati kiképzést kapnak az iskolában, hogy az érettségit követően rögvest a teljesítménybérben dolgozók közt is helytállhatnak. Ennek titka az. hogy több lesz az elméletinél a gyakorlati órák száma az újtípusú szakközépiskolában, s az előírások szerint jól felszerelt tanműhelyekben, majd pedig kint a mezőgazdasági üzemekben sa-játítiák el a szakma csínját-bínját. F,zek a jól felszerelt tanműhelyek azonban ma még csak részben állnak rendelkezésre.
A most szerveződő új szakközépiskola nevelői azonban pontos programot dolgoztak ki, amelyet támogat az egész város. A napokban — az IKV kivitelezésében — megkezdődött a főiskola volt gépműhelyének ioari-gépész tanmű-hellvé való átalakítása: az első évben — a tanterv előírásának megfelelően — a nö-vénvtermesztő-gépészek is itt sajátíthatják el a szakma alapjait, de másodévben már külön tanműhelvre lesz szükségük. Ha a születő új szakközépiskola megkaphatná a megszűnő főiskola MÉM-tu-lajdonban levő gépszínét, valamint annak gépeit, berendezéseit. jó feltételekkel indulhatna a gyakorlati oktatás, bár egy további tanműhelyt .is kell majd építeni.
4,5 milliót hozó felhívás
A megfelelő tanműhely a gépszerelő-karbantartó lakatos-képzéselindításánál ugyancsak alapfeltétel. A gépészeti szakkközépiskolai tagozat indításával azonban már nem ígért lehetett várni Kanizsán, a gyárak igényeit ugyanis nem elégíti ki a városban működő gépészeti levelező oktatás. Jelzi ezt, hogy az MSZMP nagykanizsai városi bizottsága felhívására sorra megmozdultak a helvi üzemek, s tavaly nyáron kilenc gyár 3,2 millió forint értékű eszközt, gépi berendezést ajánlott fel a majdani iskola tanműhelye részére. Jól. felfogott érdekeit követve azóta négy üzem újabb segítséget ígért felszerelések vásárlására, és tanműhely
[ építésére. Egyedül a DKG egymillió forintot ajánlott meg, : az Üveggyár, az Izzó és a Dél-zalai Víz- és Csatornamű ! Vállalat pedig összesen 300 ez-i ret. (A tanműhelyépítés többi kiadásait a megyei tanács vb művelődési osztálya tette lehetővé.)
1979 őszétől egyébként már négy első osztály indul majd, s annyi bizonyos, hogy a városbeli üzemek érdekeinek megfelelően két osztály gépszerelő-karbantartó lakatos lesz.
T. A.
Zalai Hírlap 1982. január 23. 19. szám 7. oldal
& a kanizsai
wmmmmmmmmmmmmmm
Az utóbbi években döntő változások korába lépett Nagykanizsa iskolahálózata. Az urbanizáció, a gyereklétszám robbanásszerű növekedése éi több öreg iskolaépület szinte egyszerre bekövetkezett megrokkanása rendkívül nehéz helyzet elé állította a várost. Tatarozni, felújítani (építkezni) és korszerűsíteni kellett és kell jónéhány helyi tanintézetet, s közben bevezetni a tantervi reformokat, sőt helyenként nagy feladat az új képzési célok feltételeinek megteremtése is. Az alábbiakban ezúttal a város szakközépiskoláinak életébe pillantottunk bele.
Önerőből ís lépnek a jobbért
Immár több mint három
évtizedes múltra tekint vissza a kőolaj bányászati és vegyipari szakközépiskola, amely két éve gázipari tagozattal is bővült. Jelentőségéről csak any-; nyit: hazánkban egyedül itt folyik kőolaj bányászati és gázipari képzés középfokon. E privilegizált helyzethez képest ez iskola súlyos körülmények közé került a 70-es évek végére. Hogy miről van szó? Főépülete — mely egykor a 48-as gyalogezred laktanyája, utóbb pedig piarista gimnázium volt — utoljára még valamikor a századforduló idején lett felújítva, s később, 1937-ben is csak arra futotta, hogy megtámogatták a födémszerkezetet ...
— Az életveszélyt az 1979— 81 közötti felújítás hárította el, de egyelőre csak az épület egy részét sikerült rendbehozni. ugyanis a második emeleti termek, előadók nagy része lezárva várja, hogy várhatóan \' 1984-től itt is sor kerüljön a felújításra. Visizont a teljes héjazatcsere jóvoltából az épület állagmegóvása szerencsére biztosított — ismertette a tényeket dr. Béli József igazgató. — Miután az iskola többi épületével is sok gondunk «volt, saját erőből siettünk ezeket oszlatni. 1981-ben palával fedettük be a tornatermet és a labor-épületet, és azóta sem ülünk ölbetett kézzel.
Az A-épületben például táT gas, szép iskolai könyvtárat és modern rajzgépekkel berendezett tantermet alakítottak ki, 6 hasonlóképp önerőből építik ki új fizika-
-szaktermüket és kémia-előadójukat, nemkülönben a régvárt gázipari labort. Hogy miből telik minderre? Diákjaik régtől közhasznú tevékenységet végeznek egyes gyakorlati foglalkozásokon, azaz olcsó iskolai berendezéseket gyártva és kapacitás-gondokkal küzdő cégek számára végzett bérmunka közben sajátítják el a szükséges vasipari, szerelési ismereteket. S hogy miért ez a lelkesedés? Az építkezések idején sem szeretnék már nélkülözni azokat az új pedagógiai feltételeket — így a fentemlített szaktermeket, műhelyeket —, amelyek napjainkban egyre inkább nélkülözhetetlenek a hatékony oktatáshoz. S mindehhez hathatós támogatást nyújt a város és a Kögáz, miközben a tanárok sokoldalú gazdasági szervezőmunkát végeznek, sőt a diákokkal együtt két kezük erejét is időről időre bevetik.
— Hallottuk, új műhelyeket is építenek.
— Elkerülhetetlen ez a lépés! Iskolánk munkabrigádjai hamarosan lebontják az egyik öreg udvari épületet, helyére tervezzük az új, 440 négyzetméter alapterületű műhelyrendszert. Számolgattunk, latolgattuk erőforrásainkat, s úgy döntöttünk, hogy az alapozást is saját magunk végezzük majd, sőt már beszereztünk vagy 400 ezer forint értékű építkezési anyagot is. Hiába, vállalkozni kell, hogy megtoldjuk a város forintjait és lépést tarthassunk a népgazdaság igényelte, mind magasabb képzési követelményekkel!
tél 1939—40-ig kiadott iskolai évkönyvekkel, illetve még az 1944—45-ös, valamint az 1948—49-es és 1949—50-es példányokkal, adja kölcsön ezeket a krónika szerkesztőinek
Ami a jelent illeti, az elöregedett és zsúfolt épület tíz tantermében 19 nappalis és felnőtt osztálycsoport tanul évről évre. ősztől, az ötnapos tanítási hét általánossá válásával azonban már aligha tartható tovább a váltott tanítás áldatlan gyakorlata, vagyis itt is iskolaközi átcsoportosítást kell majd végezni. Megoldás? Thuryék nem peti-cióznak új iskola építését kérve, megtenné — felújítva —e
majd száz éves épület is, ha egyszer a szomszédos Piért-raktár rég esedékes kiköltöztetésére sor kerülhetne és helyet kaphatnának ott. Az iskola történetének alkalmasint legszebb fejezete kezdődhetne ezzel az eseménnyel!
Iskola — társadalmi összefogásból
Éppen négy éve, hogy —
megyei döntéssel — a város megszűnt főiskolája helyén hozzáláttak egy_ új igényeket kielégítő, s nevében is megváltozott (Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskola) iskola létrehozásóhoz. Az egyik cél az volt, hogy áttérjenek az akkor bevezetett, szakmunkásképesítést is nyújtó szakközépiskolai képzésre. S az eredmény? Ma már két ilyen — állattartó--telepi és növénytermesztő-gépész —, megreformált típusú osztályuk végez, s jövőre érettségizik az első két laka-tos-profilú gépszerelő-karbantartó osztály is.
— Arról van szó, hogy nálunk és a többi szakmunkásképzést is folytató — tehát érettségizett szakmunkásokat képező — szakközépiskolában a szokásosnál jóval hatékonyabb gyakorlati felkészítést kell folytatni, hiszen a végzősökre igen rövid beilleszkedési idő után teljesértékű szakmunka vár az üzemekben — jellemezte feladataikat Janzsó Antal igazgató. —Magyarán : kész szakmunkásokat kell képezaiünk. A 70-es évek végén — a városi pártbizottság kezdeményezésére — Kanizsa hat ipari üzeme hárommilliós pénz- és eszközbeli támogatást nyújtott, hogy egy korszerű iparú tanműhellyel
szolgálhassuk e képzési célt Tavaly pedig — újabb városi döntés nyomán — hozzáláttunk a mezőgazdasági tanműhelyek kiépítéséhez is.
180 szülő és a tanárok-diákok, nemkülönben a kanizsai ÁG és az Alkotmány Tsz, sőt a miklósfai és az iharos-berényi közös gazdaság példás együttes erőfeszítéseinek eredményeként máris áll a 700 négyzetméternyi alapterületű új miűhelyrendszer. Az idén további társadalmi munkákat ígérnek az iskolaépítők, s a pártbizottság újabb felhívására a környékbeli mezőgazdasági üzemek is elhatározták, hogy maguk is tovább segítik a még hátralevő munkálatokat. Az iskola persze, nem csupán a közeli téeszekkel szeretne gyümölcsöző kapcsolatba kerülni, hanem az észak-zalai gazdaságokkal is jó együttműködésre törekszik. (Bár a keszthelyi járásban mintha még nem fedezték | volna fel a szakmunkás-után- ! pótlás e kanizsai lehetőségét!) i Főként azt szeretnék, ha mind : több tsz küldene ösztöndíjjal j fiatalokat Cserhátiba.
Egyelőre azonban az a leg- : fontosabb, hogy az állami--társadalmi összefogás révén hamarosan minden rendelkezésre állhat az új típusú képzés sikeréhez.
T. A.
Emlékeznek, dolgoznak, tervezgetnek
Az ország egyik legrégebbi szakiskolájának örökségét vette át annak idején a mai Thury György Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakmunkásképző; jogelődjét 1857-ben alapították a kereskedelme révén felvirágzó városban. Sőt, úgy hírlik — s ezt újabb levéltári kutatások erősítették meg —, hogy voltaképpen már az 1840-es években is folyt kereskedelmi jellegű képzés az 1831-ben létrehozott három osztályos, városi izraelita fiú-népiskolában ...
— Csakugyan, a hajdani Csengery-út tíz alatt 1843-ban kialakított, aziaz négy osztályossá fejlesztett tanintézetben már határozott módszerekkel oktattak kereskedelmi ismereteket — erősítette meg Varga Ferenc, a Thury Szakközépiskola igazgatóhelyettese. — Ezt onnét tudjuk, hogy pereskedésre került sor a kanizsaiak és a pest-budai kereskedelmi iskola között, miután hajdani tanártársaink állítólag a fővárosiak tankönyveit és kereskedelmi lantervét is
használták ... Bár e jogvitái megkérdőjelezhette volna az a tény, hogy a jelzett tanügyi dokumentumok nem igen különböztek az akkori német—• osztrák reáliskolákban használatos könyvektől.
A kanizsai iskola természetesen nem kívánja elperelni az ország első kereskedelmi iskolája címet az érintett budapesti társintézménytől, viszont szorgosan készül az alapítás 125. évfordulójának szerény, de méltó megünneplésére. S e tekintélyes műit csakugyan sok-sok felelevenítésre érdemes eseményt kínál. A múlt század 90-es éveiben például már érettségi vizsgákra is sor került, s 1946-ban az elsők között kezdték meg itt\' a felnőttoktatást. Az őszi ünnepségre szeretnék megírni az iskola történetét, ám miután — mint sokan emlékezhetnek erre — 1950 szilveszterén leégett a Thury levéltára és a jelzett dokumentumok másutt sem lelhetők fel, kérik, hogy aki rendelkezik az 1913—14-t,ől 1921—22-ig, továbbá 1929—30-
Zalai HMap 1982. február 25. 47. szám 6. oldal
Iskolai sport
Fedettpályás atlétikai csapatversenyt rendeztek Nagykanizsán, amelyen a városi középfokú iskolák versenyzői vettek részt. A Landler Jenő Gimnázium és a KBMSZ tornacsarnokában sorra került viadalon az I—II. osztályosok 3—3 fős csapatokkal versengtek (2o m sprint, nagylabda-dobás, magas, távol), s a következő sorrend alakult ki az élen:
Leány összevont csapat: 1. Landler Jenő Gimnázium, 2. KBMSZ. 3. dr. Mező Ferenc Gimnázium. Fiúk: 1. dr. Mező Ferenc Gimnázium, 2. KBMSZ, 3. Cserháti S. SZKI.
A nagykanizsai Cserháti Sándor SZKI tanulói körében nagy sikert aratott a „Fut a Cseri" mezei futóverseny. amelyet a városi séta-kertben bonyolítottak le, több mint 2M diák részvételével.
Az egyes évfolyamok győztesei. L osztály: Salamon Zoltán. II. osztály: Lovrek Ferenc. III. osztály : Budai Zoltán. IV. osztály: Knausz Ferenc.

Országos kispályás labdarúgó te. remtorjiát rendeztek Kiskunhalason, amelyen nyolc középiskolai csapat szerepelt, köztük Cserháti S. SZKI együttese Fekete Zoltán testnevelő tanár vezetésével. A zalaiak a színvonalas, háromnapos tornán a 3. helyet szerezték meg. .Takabfi, a kanizsai csapat tagja elnyerte a legeredményesebb játékosnak felajánlott tiszteletdíjat. •
Sorsoltak az Országos Középiskolás Kézilabda Kupában. A Cserháti SZKI fiú csapata a Tatai Rákóczi Gimnázium együttesével mérkőzik. A hazai és az idegenbeli találkozóra ls jövő hónapban kerül sor.
Zalai Hírlap 1982. április 10. 84. szám 6. oldal Tájfutás
Cserháti sikerek
A Vasvár—Gersekarát körzetében levő erdőségben rendezték meg az 1982. évi megyei bajnokságot.
Eredmények. Egyéni. F 17/B kategória: 1. Völgyi (Cserháti SZKI), 2. Büki (Cserháti SZKI), 3. Czeili (Cserháti SZKI). F 16—16/B kategória: Horváth (Cserháti SZKI), 2. Czuha (Cserháti SZKI), 3. Bróz (Cserháti SZKI). N 17/B kategória:
1. Devecz (N. Thury SZKI), 2. Kovács (Z. Ságvári G.). N. 15—16/B kategória: 1. Buni (N. Landler G.),
2. Fodor (N. Thury SZKI), 3. De-zse (N. Thury SZKI). Váltó, F 17/B kategória: 1. Cserháti SZKI (Völgyi—Czeili—Büki.). F. 15—1C/B kategória: Cserháti SZKI II. (Csuha. Horváth, Lovrek). N 17/B kategória: 1. Z. Ságvári G. (Kovács—
Kámán—Nagy), 2. N. Thury SZKI
(Fodor—Dezse—Devecz), 3. N. Thury B- (Tóth—Bakos—Nagy).
Zalai Hírlap 1982. május 14. 111. szám 6. oldal Magyar Ifjúsági Kupa
Két salai csapat ast országos döntőben
Nagyszemen szerepeltek a zalai csapatok a Magyar Ifjúság Kupa kispályás labdarúgó torna területi döntőjében Fonyódon. A felnőtt férfiak kategóriájában a zalaegerszegi Univerzál, az ifjúságiaknál a nagykanizsai Cserháti SZKl csapata lett az első, így bekerültek az országos döntőbe, amelyet a hét végén Csillebércen rendeznek meg. A női csa-
patok versenyén a zalai színeket képviselő MOM—Gyógyszertárközpont a második helyet szerezte meg.
Zalaegerszeg is otthont adott az egyik területi döntőnek. Itt a ■ következő csapatok vívták ki a döntőbe jutást.\' Felnőtt férfiak: Dunaújvárosi Papír. Ifjúságiak: Damjanich SZKl (Kaposvár). Nők: Székesfehérvári Postás.
Képünk a zalaegerszegi területi döntőn, a Dunaújvárosi Papír—Siófok mérkőzésen készült. A dunaújvárosiak (sötét mezben) biztosan nyertek 4—l-re, s a kategóriában megsz» rezték a végső győzelmet is.
(Décsy László felvétele)
Zalai Hírlap 1982. június 13. 137. szám 8. oldal
Cserháti napok Nagykanizsán
Tegnap — az ünnepélyes sennyel indult a nap műsora.
tanévzáró kapcsán — szervez- Ezzel egyidőben került sor a te meg hagyományos szóra- kispuskás lövészek, majd a koztató programját a „Cser- ping-pongozók, labdarúgók és háti napok 82" című rendez- kézilabdázók bajnokságának vényt, a nagykanizsai Cser- döntőire. Ez tulajdonképpen háti Sándor Mezőgazdasági és annak a két hónapja tartó Gépészeti Szakközépiskola ne- vetélkedésnek a fináléja volt, velő téstülete és diáktársadal- amelyet az osztályok között ma. Kismotoros ügyességi ver- rendeztek meg a házibajnokság keretében. S hogy a humor se hiányozzon: ismét volt tanárok—kövér diákok kispályás labdarúgó mérkőzés, melyen a nevelők tudásbeli túlsúlya érvényesült a kilókkal szemben — 5:1 lett a végeredmény. A folytatásban zsákbafutó és gombócevő verseny is volt. A tíz hatalmas knédli-vei legelőbb megbirkózott fiatalember egy egész tortat nyert, de természetesen nem tudta megenni. Jó hangulatban került sor a „csicseri ugrócsoport", az iskola tornászcsapatának bemutatójára és a Magyar Ifjúság Kupán ezüst, illetve bronzérmet szerzett labdarúgó együttesek, a házigazdák és a rendezvényen vendégként jelen levő kiskunhalasi mezőgazdasági szakközépiskola diákjainak mérkőzésére.
A napok zárását jelentő eredményhirdetésen és a tanévzáró ünnepségen az iskola KISZ bizottsága ajándéktárgyakkal és üdülői beutalókkal jutalmazta az együtteseket, illetve a mozgalmi munkában jeleskedő fiatalokat.
Zalai Hírlap 1982. június 24. 137. szám 8. oldal
Holnap már érettségizeti szakmunkásként
Kiröppentek ns első géplakaiftm-palánták a Cserháti szakközépiskolából
Hétfőn reggel harminc, jókötésű fiú sorakozott fel a nagykanizsai Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskola egyik termében. A IV. Cé, azaz a géplakatos osztály diákjai meghallgatták az érettségi vizsgabizottság tájékoztatóját, azután az első öt fiú rögvest nekiveselkedett a magyar szóbeli tételeknek. Mindenki tudta, hogy nem szokványos érettségiről van szó, sőt amolyan történelmi pillanat ez Kanizsa oktatásügyében. A négy éve rajtolt és a város első ízben helyi erőkre alapozott, szakmunkásképzési céiú gépészeti szakközépiskolai tagozata vizsgázott voltaképpen.
Éppen testhezálló iskolai
Felkészülés közben, két felelet között jutott idő visszapillantásra, az osztály bemutatására. Janzsó Antal igazgató felidézte, iskolájuk a volt főiskola helyét vette át és rögvest részese lett a szakközépiskolák nagy tanügyi-képzési reformjának. A négy évé beiskolázott növénytermesztő gépészek, illetőleg a IV. Cé géplakatos jelöltjei már olyan rend szerint tanultak, hogy az érettségi mellé dukál nekik a teljesértékű szakmunkás-bizo-nyítvány is.
— Ehhez alapfeltételként új műhelyrendszer épül ki az iskolában, főleg a jára^ mezőgazdasági üzemei és a városbeli gyárak sok milliós értékű segítsége jóvoltából — folytatta. — Kell a szakember, az üzemek várják az érettségizett szakmunkásokat, ezért is sorakoztak fel az újtípusú iskola létrehozása mellé. A IV. Cé-be annak idején zömmel kanizsai munkásszülők gyermekei í^\'entkeztek. Harmincan kezd .íí, ugyanennyien végeznek most. Nagyrészt helyi szakmunkásként dolgoznak hamarosan.
Ennek garanciája, hogy mindegyikük gyakorlati vizsgája eredményes volt. Egész sor kisebb gépi berendezést mutatnak, amit a jövő géplakatosai állítottak elő — kitűnő minőségben. (De az is jellemző megalapozottságára, hogy — a többi diákkal együtt — a Taurina-rendszer, illetve megyénkbeli üzemek részére rendre sok tízezer forint értékű alkatrészt állítanak elő bérmunkában, az így valóban közhasznú gyakorlati képzés keretében.) A műszaki pályán továbbtanulók mellett 13-an az izzóba, négyen a MÁV-hoz, öten a Kögázhoz és a KFV-hez, s többen a MAHART-hoz és más cégekhez készülnek.
már a megszokottnál magasabb szinten és az érettségi bizonyítvánnyal együtt. így a technikusi minősítés is, meg például a műszaki főiskola is elérhető, ha egyszer elhatározzuk magunkat a továbbtanulásra.
Ép testben ép lélek
Miközben peregnek a kétnapos érettségi eseményei, diákok és tanáraik sok-sok élményt felelevenítettek. Feltűnt például, hogy szint^ nyomát sem láttuk vizsgadrukknak, kiegyensúlyozott mederben folytak a vizsgák. Igaz, ezek a fiúk szinte kivétel nélkül szembetűnően izmosak, kisportoltak, szinte csaknem kész férfiak.
— A mi fiainkban nem is lel majd kivetnivalót semmi-féíe sorozóbizottság! — jegyezte meg nem titkolt büszkeséggel Mi ha Tamás osztályfőnök. — Legtöbbjük kitűnő sportoló. Hihetetlenül állóképesek! Egyszer egy kiránduláson, 15 kilométeres mátrai hegyi túra és kimerítő buszozás után még egy focimeccset is összeütöttek. Hadd áruljam el, hogy az osztály hat diákja játszott abban az iskolai csapatban, amelyik második lett a minap az országos középiskolás labdarúgó tornán.
— Ha játszhatott volna az osztályból a Mózsi Zoli. az Olajbányász NB II-es labdarúgója. most mi élvezhetnénk a Mundiált, mint tornagyőztesek... — sóhajtotta erre
Kozári Lajos, aki középpályásként tündökölt társai szerint a jeles sikert elért tizenegyben, bár igazából a kézilabda a kedvenc sportja. Leit-mann Jancsival.együtt ugyanis a város NB I B-s csapatának tagja.
— Olajbányász-sportolók vagyunk, ezért is a Kögáznál kívánunk elhelyezkedni géplakatosként — így Jancsi. — A foci? Az egy szép kikapcsolódás. Nálunk mindenféle sport dívik. Mi olyan családokban ; nőttünk fel, ahol a fizikai munka természetes, a sport pedig egy szükséges ráadás. Szakonyi Jóska például cserejátékos volt a focicsapatban, bár neki igazából a karate a kedvence.
■— Amíg az ember fiatal, próbálja ki a képességeit, s ebben az iskolában az is jó vcflt. hogy- tág teret kaptunk mindenhez — így a rtevezett. — Én például az irodalmi színpadot és a versmondast éppúgy kedvelem, mint a sportot. Ha igaz, lent a gépházban lesz az első munkahelyem a MAHART-nál, de ha majd a parancsnoki hídra kerülök, ott is hasznát veszem ennek a sokrétű alapozásnak.
Az osztályfőnök hozzáfűzte: a politikai vitakörben is éppúgy jeleskedtek a fiúk, akár | a sportpályán. Élő példái az j ép testben ép lélek igazságá-i nak.
Kapósak a géplakatosok
S ez mindvégig kitűnt a ezóbeli-feleletek során. Nem volt baki, a póttétel is fehér holló számba ment és a történelem-vizsga során az is kiderült, hogy az évszámok dzsungele mellett a napi politika eseményeiben is józanul eligazodtak a jelöltek. Nem holt ismerethalmaz volt számukra a tárgy, hanem — el-
érve célját — tanítása, s újra érettségi tárgyként való szerepeltetése élő és politikus felismerésekhez vezetett. A vizsgabizottság azt is megállapíthatta, »hogy méltán kapósak az első géplakatos-végzősök. Weisz Robit például a lakásán keresték fel a becsehelyi tsz | képviselői.
| — Meglepődtem volna, ha I nem tudnám, hogy szinte va-j iamennyien válogathatunk a | gyárak, az álláslehetőségek j között — idézte fel a történ-| teket a jóvágású fiú. — Én mindenképpen a iszakmában ! akartam elhelyezkedni, s mert \' ajánlatuk tetszett, városi létemre nem haboztam igent mondani. Ha kedvére való munkára lel az ember, bárhol boldogulhat manapság!
Kiderült viszont, hogy — bár ez a gyár volt a fél osztály szakmai gyakorlatának színtere — a DKG-ba egyetlen géplakatos-jelölt sem készül. A kérdésre az volt a válasz: mert akad ígéretesebb álláslehetőség. Hogy mi áll mind-emögött? Szerintük nem rosszabb a DKG-beli kezdőbér más ajánlatoknál, sőt! Sokuknak tetszett is volna a modern üzem, csakhát — mint valamennyi fiú leszögezte — itt bizony segédmunkát bíztak csak rájuk, amit bárki elvégezhetne, akár az utcáról hoznák is a gyárba. S ők — látszott: nem kérkedésről van szó, hanem szakmai önérzetről — nem kívánnak képességeik alatti szinten dolgozni. Bizony, amíg verseny folyik a munkaerő-piacon a magas képzettségű szakmunkásokért, addig a hivatásszeretet is épp annyit nyomhat a latban, mint a jó bér!
Márpedig ezek a géplakatosok valamennyien helytálltak a vizsgák során. S a szakemberek a soronkövetkező igazi, azaz a munkapad melletti — immár az élet rendje szerint szabott — próbatételből sem féltik egyiküket sem.
Török András
Zalai Hírlap 1982. június 27. 137. szám 8. oldal
Szakközépiskolás traktorosok
A fiúk, akik a szepetneki termelőszövetkezet határában dolgoznak, segítve az aratás kapcsolódó munkáit, a nagykanizsai Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskola tanulói. Negyedikesek lesznek, de mivel tavaly az iskolában jogosítványt szereztek traktorvezetésből, így néhány hétre munkát vállaltak a gazdaságban. Dicsérik őket a szövetkezetben: szorgalmas fiatalok valameny-nyien, délután ötkor még munkát kérnek, hogy legalább nyolc óráig dolgozhassanak. László. Ügyesen kezeli traktorát a termetes fiú.
dolgozik
UdlalCldltUTdl Plichta László. Ügyesen kezeli traktorát a termetes fiú.
— Szénávál kezdtem, aratásra már jól belejöttem a munkába — mondja.
Tegnap külön is\' rpegdicsér-ték, olyan szép kazlat rakott a bálákból. Szokatlan volt a tsz-ben, amikor ő és társai megkérdezték: szombaton dolJ gozhatunk? A kéréstől természetesen nem zárkóztak el a gazdaságban.
— Pénteken maradt még vagy hetven bála azon a táblán, hogy hétfőn új helyen kezdhessünk, ezért vállalkoztunk a szombati műszakra. A pénzért nekünk is meg kell dolgozni.
, — Mire kell a. forint?
— Már van helye. A Jawa motoromat kellett rendbetetetni, apám előlegezte hozzá a pénzt, most a keresetből visz-szaadhatom.
Nagykanizsai, tipikusan városi fiú. Ennek ellenére mezőgazdasági iskolát választott, most pedig mezőgazdasági üzemben dolgozik.
— Bíztattak, hogy jó iskola a Cserháti és a mezőgazdasági pályának van jövője. Most meg mint kötelező gyakorlaton levő diák is meggyőződhetek e munka szépségéről.

Szekeres Zsoltnak a bálagyűjtő-kocsi jutott. Rá is vonatkozik, hogy semmivel sem marad el teljesítményével a tsz régi traktorosaitól.
— Ma délután viszont gyűrűshengerrel folytatom a munkát — mondja a jó felépítésű legény. — Az se lesz már újdonság, hiszen a minap egy fél műszakon át dolgoztam a talajművelők között.
Plichta László, Szekeres Zsolt, Zámbó Zsolt
venni, kiegészítőnek jól jön ez a pénz.
kanizsai fiú a
k\'íllllru törékeny termetű Zámbó Zsolt. Eddig nem volt sok köze a mezőgazdasághoz, a nagyszülei voltak földművelők.
— Színes, változatos a mezőgazdaság technikája, ezért is választottam ezt az iskolát — mondja.
Ő már vetett is gépével, takarmánykeveréket. Mondják, hogy ki is kelt, jónak minősíthető a fiú munkája.
— El is megyék majd, megnézem — fogadja az elisme-
rést örömtől felcsillanó szemmel.
— Az elmélet után milyen a gyakorlat?
— Érdekes és változatos.
— Élethivatása lesz a mezőgazdaság?
— El tudnám képzelni, de nem biztos, hogy maradok. Ennél is jobban szeretném a fegyveres szolgálatot, talán leginkább a rendőri hivatást.
Rajtuk kívül a kombájnon segédvezetőként dolgozó nagykanizsai Gaál Karcsit és a bajcsai Sznopek Jóskát. a traktorost, szintén dicsérő jelzőkkel illetik a gazdaságban. Biztató utánpótlás hírek ezek...
N. F.
Zalai Hírlap 2000. szeptember 27. 227. szám 16. oldal
Újra technikus képzés nappali tagozaton
Ipari és mezőgazdasági gépész-technikus képzés Nagykanizsán a Cserháti Sándor Szakközépiskolában
Nagykanizsán a Cserháti mai elméleti és gyakorlati fiú — felvételére nyílik mócí. Sándor Szakközépiskolában alapozó képzést kapnak. Az elméleti képzés audiovi-1978. óta foltyik gépész képzés. A II. osztály befejezésével zuális eszközökkel és video-Az elmúlt évek személyi és zóróvizsgát tesznek, amely technikával felszerelt szaktantárgyi fejlesztése, a nevelő-ok- alapján III. osztálytól tanul- termekben folyik. A heti egy-tató munka eredményei tették mányaikat a technikus szakon napos gyakorlllat I—II. évfo-lehetővé, hogy a főhatóság további 3 évig, vagy a szak- lyamokon az intézmény szék-azon kiemelt középiskolák kö- munkás-célú szakközépiskolai helyén lévő tanműhelyekben, zé sorolt bennünket, melyek- szakon 2 évig folytathatják. A felsőbb évfolyamokon pedig a ben megindulhat nappali ta- IV. évfolyam végén a szak- DKG és a Tungsram tanmű-gozaton gépész-technikus kép- munkás ágon tanulók érettsé- helyeiben és termelő egysége-zés. gi és képesítő vizsgával befe- iben, valamint a Nagykanizsai
Mit kelll tudni a nappali ta- jezik tanulmányaikat, a tech- Állami Gazdaságban, a nagy-
gozaton újra induló technikus nikus ágon tanulók érettségi kanizsai-, miklósfai-, szepet-
képzésről? vizsgát tesznek magyar, tör- neki és fűzvölgyi termelő-
— a tanulmányi idő öt évére ténelem, matematika és fizika szövetkezetekben folyik. bővített és korszerűsített álta- tantárgyakból. Ök az V. év- Iskolánk bármelyik osz-lános és szakmai művelődési follyamon csak szakmai elmé- tályának elvégzése biztonsá-anyagot állítottak össze. leti és gyakorlati képzésben got ad:
— már első osztályban meg- részesülnek, majd a jelöltek — A mezőgazdasági gépéismerkednek a számítástech- technikus-minősítő vizsgával szek jogosítványt, az ipari nika alapjaival (iskolánkban zárják tanulmányaikat. gépészek pedig alapfokú he-10 számítógép működik), A technikusi ágon végzett gesztői bizonyítványt is sze-
— kötelező a második ide- tanulók rövid üzemi gyakorlat rezhetnek.
gen nyelv tanítása (mi az an- után minden olyan termelés- — A szakmai végzettség
gol és a német nyelv tanulása irányítói, középvezetői munka- birtokában széleskörű elhe-
feltételeit teremtettük meg). kört betölllthetnek amelyhez lyezkedési lehetőség nyílik az
— a tanulmányi idő utijísó középfokú műszaki végzettség irányítói és termelői munkákét évében jelentős óraszám- szükséges. Például művezető, körökben.
ban tanulnak automatizálást, üzemvezető, üzemi technoló- — A sikeres érettségi vizs-irányítástechnikát, üzem- és gus, műszaki koordinátor, üze- ga után lehetőség nyílik felsőmunkaszervezést, valamint ve- meltető technikus, szerkesztő fokú továbbtanulásra is. zetési ismereteket a hallgatók, rajzoló, műszaki programozó, 1986. január 11-én szomba-
A tanulók az I. II. osztály- stb. ton 8—13 óráig nyílt napot
ban egységes tartalmú általá- 1986. szeptemberében indu- szervezünk, amelyen szívesen
nos és műszaki képzést, továb- ló 4 első osztályunkban 120 látjuk az iskolánk iránt ér-
bá a szakközépiskolai szak- gépész-technikus jelölt — 60 deklődő szülőket és VIII. osz-
munkásképzés, valamint a mezőgazdasági gépész-techni- tályos tanulókat,
technikusképzés követeimé- kus jelölt fiú és 60 ipari gé- Janzsó Antal
nyeit egyaránt kielégítő szak- pész-technikus jelölt leány és igazgató
Zalai Hírlap 1987. január 9. 7. szám 4. oldal
Technikus-képzés Nagykanizsáit
Az idei év szeptemberétől újra beindul az ipari- és a mezőgazdasági gépész technikus-képzés a nagykanizsai Cserháti Sándor Szakközépiskolában.
Az ötéves tanulmányi idő alatt az általános művelődési anyag közelít a gimnáziumok követelményeihez, az oktatás szakmai része pedig a korábbinál bővebb és korszerűbb. Az iskola elvégzése után a kikerülő technikusok — rövid
üzemi gyakorlat után — minden olyan termelésirányítói és középvezetői munkakört be-tölthetnek, amelyhez középfokú műszaki végzettség kell.
A képzés audiovizuális eszközökkel és video-technikával felszerelt szaktantermekben és mérőtermekben folyik, s a jelentkező fiataloknak számos szociális kedvezményt is nyújt az iskola. Bővebb felvilágosítást az intézményben kaphatnak érdeklődőink.
Cseri-nap a kanizsai Cserháti szakközépiskolában
Zalai Hírlap 1982. június 6. 137. szám 8. oldal
A tanár úr zuhogó esőben, rikító színű, vízhatlan ove-rállban virágot szedett a Csónakázó-tó partján. Az esemény, mely tegnap kora délelőtt történt, része volt a kanizsai Cserháti Sándor Szakközépiskola diáknapi programjának, melyet immár hagyományosan, a tanév utolsó napján rendezett meg az iskolai KISZ-bizottság. A „mindenkit megmozgatni" jelszóval szervezett rendezvények sora a „leg"-ek keresésével indult: a tízfős csapatoknak a város utcáiról kellett az iskolába csalogatniuk — többek között — a legmagasabb járókelőt, a legmagasabb rangú katonát, a leg-márkásabb nyugati autót, ugyanekkor néhány tárgyból is be kellett szerezniük a legrégebbit, illetve legnagyobbat. A programok közül az eső miatt elmaradt a nagyon várt köcsögültetés, rönkhajítás, s a tábortűzön főzés, de megtartották a tejivó, illetve kötélhúzó versenyt, a
tanár—diák női focit, és sor került a több hete zajló iskolai labdarúgó kupa döntőjére is. A sport- és tréfás versenyek értékelését a szintén tegnap lezajlott tanévzáró ünnepélyen tartották, ahol oklevelet és tortát kaptak a cseri-nap legjobbjai.
Zalai HMap 1987. december 7. 288. szám 6. oldal
Diák-sport
Befejeződött a diákolimpia labdarúgó és kézilabda megyei döntője.
Végeredmény. Labdarúgás. 3. korcsoport: i. dr. Hamburger ÁH. Isk. (Zalaegerszeg), 2. Pacsa. 3. Tanácsköztársaság Téri Ált. Isk. (Nagykanizsa). 4. kcs.: !. Ganz SZKI (Zalaegerszeg), 2. Csány László SZKI (Zalaegerszeg), 3. 407. Sz. Ipari Szakmunkásképző (Zalaegerszeg). 5. kcs.: 1. Ságvári Gimnázium (Zalaegerszeg), 2. Ganz SZKI. 3. Vendéglátóipari SZKI (Keszthely).
Kézilabda. 4. kcs. Fiúk: 1. Vendéglátóipari SZKI, 2. Cserháti SZKI (Nagykanizsa), 3. Ganz SZKI. Leányok: 1. Landler Gimnázium (Nagykanizsa), 2. Báthory Szakmunkásképző (Zalaegerszeg). 3—4. Vendéglátóipar! SZKI és Ságvári Gimnázium. 5. kcs. Fiúk: 1. Ganz SZKI, 2. Kőolajbányászati és Mélyfúróipari SZKI (Nagykanizsa). 3. Vendéglátóipari SZKI. Leányok: 1. Ságvári Gimnázium. 2. Landler Gimn. 3—4. Báthory Szakmunkásképző Intézet és Vendéglátóipari SZKI.
Zalai Hírlap 1990. május 28. 123. szám 3. oldal
Í/l kanizsai Cserhátiban láttuk
Sokrétű elméleti és gyakorlati képzésben részesül Nagykanizsán a Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskola diáksága. Képriportunk a nevelök és a fiatalok napi munkájába kínál bepillantást.
1. A közelmúltban vehették birtokukba a fiatalok az iskola új rajztantermét. Képünkön: a Il/e osztály diákjai Németh Zoltán tanár vezetésével tanulmányozzák a vetületi ábrázolást, a videós oktatási rendszer segítségével.
2. A 4 b-sek az erőgépek elektromos hibáinak elhárításai gyakorolják.
3. A mezőgazdasági berendezések működtetését is alaposan el kell sajátítaniuk a diákoknak. Felvételünkön: Bocskai Albert arató-cséplőgépen gyakorolja a különféle munkafolyamatokat.
(Szakony Attila felvételei)
Zalai Hírlap 1990. május 28. 123. szám 5. oldal
Fejlődésre kötelező
évforduló
Múlt — jelen — jövő a kanizsai Cserháti-szakközépiskolában
Nagykanizsán fél évszázada kezdődött meg a Királyi Pál utcában a mezőgazdasági szakoktatás — a megyében elsőként — a Téli Gazdasági Iskolában. Akkoriban a tanulmányi idő két téli félév volt, míg a három másik évszakban a tanulók otthon, szüleik gazdaságában dolgoztak. Az oktatók ezt a munkát is ellenőrizték, bár látogatásaik fő célja a segítségadás volt. A két tanév „gazdanappal" egybekötött terménykiállítással ért véget, ahol bizottság birálta el a tanulók termelési eredményeit. 1942-ben az iskola új helyre költözött: az Ady utcában két tantermet, egy munkatermet, szertárakat és irodákat magában foglaló épületet emeltek. Itt már elfért egy ötven fős kollégium is, hiszen a tanítványok zöme nem a városban lakott. Ezzel egyidöben tanári lakások is épültek.
Újdonságnak számított, hogy a két év alatt minden „gazdanövendéknek" módjában állt megtanulnia a traktorok működését és vezetését. A háborút követően a földosztás, s a megváltozott viszonyok egyre nagyobb számban igényelték a jól képzett mezőgazdasági szakembereket: szakmunkásokat, technikusokat. Képzésük érdekében az iskola 1947 elejétől a következő év őszéig gazda-gazdaasszonyképző-intéz-ményként működött. 1948-tól kezdve a profil vegyessé vált: képeztek itt traktorosokat, mezőgazdászokat, sőt könyvelöket is.
1950-töl új fejezet kezdődött az iskola történetében: állattenyésztési szakon beindult a technikusképzés. A tanulmányi időt nem sokkal ezután háromról négy évre emelték, s a hallgatók száma is növekedett. Ez helyiség-problé-

A kollégium és a tanügyi épület egy része.
mákat okozott, ezért 1958-ban A mai Cserhátiban megpróbál-emeletet építettek a meglévő ják előteremteni a további fejlődés-
épületre. A négy év után a tanulók képesítő vizsgát tettek szakmai és közismereti tárgyakból, valamint szakmai gyakorlatból. Az így szerzett bizonyítvány középfokú szakmai végzettséget adott, s továbbtanulásra vagy középvezetői munkakör betöltésére jogosított. Az intézmény 1960 novemberében vette fel a Cserháti Sándor nevet, söt nem sokkal azután — az akkori oktatáspolitikai koncepciónak megfelelően — a tanügyi kormányzat létrehozta a felsőfokú mezőgazdasági technikumot. Ez természetesen együttjárt a tanári kar létszámának és képzettségi szintjének emelkedésével, s az oktatási épületek bővítésével. A felsőfokú technikum, majd főiskolai kar mellett természetesen tovább működött a középiskola is. A főiskolai kar megszüntetése után a középfokú képzés érthetőmód jobb körülmények közé került.
Korszerűen felszerelt laborokban tanulnak a cserh&tis diákok, részeként.
hez szükséges feltételeket. Ehhez keresik a külső és belső lehetőségeket. Amikor a szakmaváltás szükségessége felmerült, beindult 1983-banagépszerkesz-tő osztály, két évvel később az ipari gépésztechnikus képzés, 1988 szeptemberében pedig a számítástechnikai, gyártástechnológiai ágazat. A szakmai műveltség gyarapítása mellett gondot fordítottak a tanulók általános kulturális szintjének emelésére is. A diákok jelenleg angol, német, orosz és olasz nyelv között választhatnak és a képzés nyelvvizsgával zárul. Az utóbbi években az oktatás tárgyi feltételei is kedvezőenváltoztak. Számítástechnikai laboratóriummot alakítottak ki és sikerült beszerezniük a számítógéppel támogatott tervezéshez és gyártáshoz, a CNC és robottechnikához szükséges berendezéseket. Elhelyezés szempontjából is történt előrelépés, az udvari épületet felújították és 7 tanteremmel bővítették. Az idei tanévben végez az első ipari technikus osztály, 11 fővel.
S hogy mi mindent terveznek? Az iparigépész-képzés korszerűsítése során 1991. szeptemberében egy osztályt kívánnak indítani az elektronikai technikusi szak ipari ágazatán. Erre azért is szükség lenne, mert a megyénkben hiányzik az elektronikai képzés, az üzemek viszont igénylik az i-lyen szakembereket. További célként szerepel a mechatronikaiszakbeindítása, a gyártástechno-lógiai-szak korszerűsítésének
Z. T. I.
Zalai Hírlap 1982. június 79. 137. szám 8. oldal
..,. - ,,,
Jó ütemben folynak a nagykanizsai Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskola tanterembővítési munkálatai. Emeletráépítéssel és toldaléképítéssel 7 terem készül, mintegy 40 millió forint költséggel, a helyi Építőipari Szövetkezet kivitelezésében. A szeptemberi iskolakezdéskor már itt kapnak helyet a gyártástechnológiai és számítástechnikai szakos ötödéves hallgatók.
Magasból nézve a felújított és bőví- | tett épület. I—^
Keszler János és Gerencsér János a lépcsőház műkövének csiszolása közben.
Gerencsér József és Hiczfel-der László asztalosok az ablakszegélyek felszereléséhez készülődnek.
(Szakony Attila felvétele)
Zalai Hírlap 2000. szeptember 27. 227. szám 16. oldal
Szeptemberi örömök
Uj szárny a Cserhátiban
Uj épületszárnnyal bővül a Cserháti Sándor Mezögazda-
A Cserháti udvari épületének új homlokzata.
lehetőség van automatizálási, valamint számítógépes tervezés és gyártás bemutatására szolgáló termek létrehozására is.
Az idegennyelv oktatásának ma már nélkülözhetetlen színhelye: a nyelvi labor. (Cserháti)
sági és Gépészeti Szakközépiskola Nagykanizsán. A közel negyven millió forintos beruházás során felújítást és emeletráépítést kapott az iskola épülete. Az így kialakított hét tanterem a technikusképzés feltételeit javítja majd. A nyelvi labor kialakítása mellett így
Az idei tanévnyitó szeptember egy formás paradoxonnal köszöntött ránk. Rég nem nyüglődtünk ennyit az oktatás mostoha anyagi lehetőségei miatt, a kisközségek kisiskoláinak relatív szellemi és tárgyi el-nyomorodása, a maradékelv maradéktalan érvényesülése, az oktatás morális válsága felett. S ugyanakkor, Zalában isten tudja mikor adtak át egyszerre annyi új iskolát, falusi és városi tantermet, új létesítményt, mint idén...
Persze tudjuk, e látszólag szép előrelépés hátterében sokminden meghúzódik. Egyrészt a korábbi rossz döntések, az erőszakolt körzetesítés miatt vált több helyen tarthatatlanná a helyzet, s tán a csúszó, be nem tartott átadási határidők is közrejátszottak, hogy pont az idei őszön 45 új általános iskolai tantermet avattak, vagy avatnak napokon belül megyeszerte, s a középfokú oktatás színtere is 32 tanteremmel bővült.
S hogy hol is? Érdemes számbavenni... Söjtörön 3, Zalaszentivánon 4, Kisgörbőn 4, Zalakaroson 4, Zalaváron 4, Felsőrajkon 3, Teskándon 4, Letenyén 8 tanterem került átadásra, s heteken belül birtokba vehető Karmacson 2, Surdon 4, Pókaszepetken 2 és Zalaszentmihályon 3 tanterem. A fentiek közül új iskola a karosi, a zalavári és a teskándi. A középiskolák közül a kanizsai Zsigmondy bővült 3 tanteremmel, a Cserháti 7 teremmel, Keszthelyen új közgazdasági szakközépiskolát avattak, s létrejött Zalaegerszegen és Letenyén is egy-egy szakmunkásképző, tíz, illetve négy tanteremmel. Átadásra került egy tornaterem Nagyradán, s hamarosan e sorsra jut a gutorföldei, a salomvári és az alsópáhoki terem is.
Persze tudja mindenki, e gyarapodás önmagában nem old meg mindent. De hát próbáljunk meg ezúttal

egy kicsit örülni is...
Zalai Hírlap 1991. május 7. 105. 16. oldal
Tegnap délelőtt a nagykanizsai Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskolában új számítástechnikai szaktantermet avattak, a „Számitógéppel segített oktatás-alapítvány" közreműködésével, melyhez az iskola is csatlakozott. A beruházáshoz szükséges pénzt pályázat útján nyerte el az intézmény. A mostani 18 géppel közel ötvenre bővült a Cserhátiban a számítógépek köre, ezért az iskola segíteni kivánja számítógépeivel a vállalatok, intézmények át-,
illetve továbbképző programját.
Zalai Hírlap 1990. május 28. 123. szám 82. oldal
Ballagott...
A kanizsai Cserháti-szakközépiskola búcsúzó diákjai — akik péntek este lampionos autós-felvo-nulást tartottak a városban — szombat délelőtt, a tanintézet udvarán tartott ünnepség előtti percekben.
(Szakony Attila felvitele)
a vén diák...
Megyénk középiskoláiban a nek írásbeli vizsgái ma kezdődnek, hét végén tartották a ballagási ün- A matúrán kívül sokan főiskolai nepségeket. Az idén több mint vagy egyetemi felvételi előtt is áll-kétezer diák — 703 gimnáziumi nak, ami ugyancsak számottevő tanuló és 1425 szakközépisko- erőpróbát jelent a 18 éves fiúk és lás — vett búcsút az alma mater- lányok számára, tői. Képeink az örök emléket jelen-A végzősökre komoly próbaté- tő ballagás ünnepi pillanataiba kitel vár még az érettségin, amely- nálnak bepillantást.
Zalai Hírlap 1992. november 13. 268. szám 2. oidai
Nyílt nap a kanizsai Cserhátiban
A nagykanizsai Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskolában november 14-én 8 órától 12 óráig nyílt napot tartanak. A program keretében az iskola bemutatásán túl megismertetik a résztvevőket a világbanki és az új német kéttannyelvű szakképzés indításával.
Zalai Hírlap 1994. augusztus 31. 202. szám 1. oldal
1994. augusztus 31., SZERDA
Kiadja a Journalt
Kft.
Ara: 16,80 forint
„Ez a két nap timistábbá tett
Göncz Árpád Nagykanizsán
kólát vezetni, iskolába járni ma nem könnyű felét — mondta tegnap délelőtt Nagykanizsán mez Árpád köztársasági elnök a Cserháti Sán-lor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskola anévnyitó ünnepélyén, hozzátéve: Aki iskolát ve-:tl, annak meg kell éreznie — mert pontosan felírni nem tudja —, hogy mi lesz a XXL század kör-mla, mire kell felkészíteni a jövőt, amit a gyere-ú képviselnek.
:
, Reggel fél kilenc. A Cserháti-skola tornacsarnokában ünnepibe öltözött gyerekek, szülők, «dagógusok, a város gazdasági • Jetének vezetői. Valamennyien tanévnyitó ünnepély díszven-lígét, Göncz Árpád köztársasá-p elnököt várták, aki az ország ok száz iskolája közül egyedül »vett részt az 1994/95. tanév megnyitóján. Pontban kilenckor uifárok jelezték az iskolazász-í érkezését, s néhány perc múl-
va megérkeztek a vendégek is. A Batthyány-gimnázium kórusának rövid műsora és egy szavalat elhangzása után dr. Keres-kai István, Nagykanizsa polgármestere elevenítette fel a település múltját, s köszöntötte az elnökségben helyet foglaló köztársasági elnököt, továbbá Soós Károly Attilát, az Ipari Minisztérium államtitkárát, Göndör István országgyűlési képviselőt. Ezt követően Göncz Árpád szólt
a diákokhoz, pedagógusokhoz. Kiemelte:
— Nem tudjuk még, hogyan fog alakulni Magyarország gazdasági szerkezete, nem tudjuk pontosan, mi az a szaktudás, amire szükség van. Nagyon nehéz most meghatározni az optimális követelményeket és iskolaszerkezetet. A feladat azonban nem tűr halasztást, próbálkoznunk kell vele abban a hitben, hogy beletalálunk; a diákoknak pedig hinniük kell abban, hogy amit—részben az ösztöneik hatására—választanak, azzal a tevékenységgel megtalálják az életpályájukat, kiteljesítik az életüket, megtalálják saját magukat.
A Cserháti-szakközépiskolá-ról szólva elmondta: ezt a tanintézetet mindig az jellemezte, hogy elébe ment az időnek, az országban is egyedülálló szerke-(Folytatás a 2. oldalon.)
Göncz Árpád átvágja a nemzetiszín szalagot az új épületszárny bejáratánál.
Zalai Hírlap 1994. augusztus 31. 202. szám 2. oldal
Göncz Árpád Nagykanizsán
A gyárlátogatás egyik pillanata.
(Szakony Attila felvételei)
(Folytatás az 1. oldalról.) zettel működik. Olyan tudást adnak itt, ami többféle pálya felé nyitottá teszi a diákokat; nem várták meg, hogy mások kezdeményezzenek, hanem a világbanki kölcsönt igénybe véve bázisiskolává váltak.
Ezt követően Janzsó Antal, a Cserháti igazgatója az elmúlt év eredményeiről szólva hangsúlyozta: tavaly az iskola tanulmányi átlageredménye 3,51 volt; soha annyi cserhátis diák nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe, mint az idén. A tantestületre az egészséges önbizalom a jellemző, s igyekeznek megfelelni a követelményeknek.
A tanévnyitó keretében Göncz Árpád 30 évi kiemelkedő oktatómunkája elismeréseként dr. Tarjáni Gyulánénak átadta a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjét, többen miniszteri és iskolai kitüntetéseket vehettek át. Az ünnepség után az iskola udvarában emlékfát ültetett el a köztársasági elnök, majd felavatta az új épületrészt, amelyben a mechatronikai és elektronikai laboratóriumok kaptak helyet. A bővítés mintegy 25 millió forintba került, mely a város üzemeinek je-
lentős támogatásával valósulhatott meg.
* * *
A köztársasági elnök kanizsai látogatásának következő állomása a GE Tungsram Rt. nagykanizsai gyára volt, ahol dr. Rónék Ferenc, emberi erőforrás igazgató köszöntötte, majd Don McKenna alelnök, termelési igazgató tájékoztatta a világcég terveiről. Mint elmondta: a GE Németországban lámpagyárat vásárol, így mintegy 35 százalékra növeli részesedését a német piacon, s ezáltal a Tungsram exportlehetőségei 500 millió forinttal bővülhetnek.
Göncz Árpád a kutatásfejlesztésről érdeklődött; a szakemberek elmondták: amerikai, angol és magyar szakértők együttmunkálkodásának az eredménye az a világszínvonalú elektróda nélküli lámpa, amelyet Nagykanizsán gyártanak.
* * *
A köztársasági elnök záróprogramként felkereste a Hevesi Sándor Művelődési Központot, ahol megtekintette a népművészeti kiállítást.
* * *
A látogatás végén tapasztalatai összegzésére kértük
Göncz Árpádot, aki elmondta:
— Mélyen érintettek a Kanizsán látottak. A „Cseri" egy teljesen modern, rugalmas, alkal-mazkodóképes, konvertálható tudást adó iskola, s ezzel a gyerekeknek azt biztosítja, hogy nincs gondjuk a diákoknak sem az egyetemi felvételivel, sem az elhelyezkedéssel. Ez az oktatási forma és gondolkodás bebizonyította helytállóságát, s ahogy gazdaságunk szerkezete változik, úgy fog alkalmazkodni nemcsak a helyi, hanem az országos szükséglethez is.
A Tungsramban pedig pontosan ezt a gondolkodásmódot, mentalitást, technológiai ismeretet lehet hasznosítani. Mind a két helyen nagyon nagy örömöt okozott, a helyzet- és a valóságfelismerés, és a képesség arra, hogy átálljunk valami újra. Egy-egy napot töltöttem Vasban és Zalában, s ez a két nap lényegesen optimistábbá tett, mint voltam. Megerősítette az optimizmusomat, hogy van változás, hiszen ezt a társadalom, a hétköznap kikényszeríti. A politika — bár sokan másként hiszik — a társadalom hajóján úszik — hangoztatta a köztársasági elnök.
Marton Györgyi
Zalai Hírlap 1994. szeptember 30. 228. szám 14. oldal
Ganz—Cserháti sportrandevú
Immár hagyományos két középfokú zalai oktatási intézmény között, hogy közös sportnapot tartanak. így volt ez idén is, így hatodik alkalommal a zalaegerszegi Ganz műszaki középiskola és a nagykanizsai Cserháti gépészeti középiskola a hagyományos városok közötti váltóversennyel vette kezdetét a vetélkedés. A Kanizsáról startolt stafétát az eddigi legjobb időeredménnyel a ganzosok nyerték 2;47:34 órás időeredménnyel a cserhátisok előtt
(2;49:21). A 2 km-es szakaszokon a legjobb egyéni eredményt Molnár Balázs (Ganz) érte el 6:17 perccel.
Zalaegerszegen pedig labdajátékokkal folytatódott a sportrandevú, melyet a Zala Volán Rt. szponzorált.
Eredmények. Kosárlabda: Ganz—Cserháti 74-65. Kézilabda: Ganz—Cerháti 19-7 (képünkön ennek egyik jelenete). Labdarúgás: Ganz—Cserháti 9-0. Tanári foci: Ganz—Cserháti 9-6.
Zalai Hírlap 2000. szeptember 27. 227. szám 16. oldal
Cserháti: megfelelni a követelményeknek
Több lábon álló iskola
A kanizsai Cserháti Sándor Műszaki Szakközépiskola csatlakozott a Világbank által meghirdetett programhoz, melynek keretében öt év alatt 400 ezer dolláros fejlesztéshez jut; valamint a „több lábon állás" érdekében szeptembertől életre hívták a Számviteli Főiskola regionális beiskolázású nulladik évfolyamát.
— Mit jelent az iskola életé-1 ben a második éve folyó világ-! banki program? — tettük fel a I kérdést Janzsó Antal igazgató-I nak.
— Új fejezet kezdődött az iskola életében \'93 szeptemberében. A Cserháti szakközépiskola az ország azon 61 intézménye közé tartozik, melyeknek az ju-
| lott osztályrészéül, hogy korszerűsítsék az ezredfordulóra a magyar középfokú szakképzést. ; Ennek a tartalmi oldalát jelentik I az új tantervek, melyekhez eu-I rópai tanulmányútjaik tapasztalatait felhasználva írják, fordítják a tankönyveket a kollégáim. | Jelentős mértékű a fejlesztés is, | hiszen ennek keretében már ed-i dig mintegy 60 ezer dollárt kap-i lünk, ami egy informatikai labo-1 ratórium teljes felszereltségét jelenti. A 400 ezer dollár értékű i berendezésekhez — nagy teljesítményű másoló, fizikai, kémi-I ai laborfelszerelés— \'95 végéig I jutunk hozzá.
| —A képzési rendszer is—el-\' térően az eddigiektől — új elemekre épül.
— Fontos eleme, hogy a gye-
rekeket nem kényszeríti 14 éves korukban pályaválasztásra, hanem két, esetleg négy évvel kitolja a döntést. Ezzel párhuzamosan a képzés közelít a gimnáziumban folyóhoz, hiszen a közismereti tárgyak óraszáma, jelentősége megnő. így valósulhat meg, hogy az érettségi bizonyítványok egyenértékűvé válnak. Nem elhanyagolható a nyelvi képzés, hiszen a két tannyelvű képzést már negyedik éve érvényesítjük az elektronikai osztályunkban. Ez azt jelenti, hogy a tanulók 3., vagy 4. osztályban nyelvvizsgáznak, majd ezt követően, illetve az ötödik évfolyamon az egyik szakmai tárgyat angolul tanulják. A számítástechnika-gyártástechnológiát osztrák program alapján — szintén kéttannyelvű osztályban — németül tanítjuk. A számítógép egyre inkább a mindennapi oktatás részévé válik, hiszen lehetőséget nyújt a szimulációs oktatásra. Sok olyan szoftvert alkalmazunk, melyekkel egy-egy folyamatot modellezni tudnak a tanulóink, s ehhez nem kell nyersanyag, de nagyon
sok variációs lehetőséget kínál.
— Sokat a gond amiatt, hogy csökken a gyereklétszám, a végzett fiatalok nem tudnak elhelyezkedni. A Cserhátiban folyó képzési rendszer tud-e változtatni ezen?
— Beiskolázási gondunk soha nem volt, az idei tanévben indult négy első osztályunk 120 férőhelyére 189 diák jelentkezett. Vitathatatlan, hogy az érdeklődést a világbanki program is megnövelte. A kéttannyelvű osztályokba felvételi vizsgát kell tenni. Annak érdekében, hogy a jövőre középiskolát választók kellőképp tájékozódhassanak az intézmény életéről, november 3-án 14 órától 17 óráig és november 12-én 8-tól 12-ig nyílt napokat tartunk. A tantestület felkészült a megnövekedett feladatokra, hiszen a 71 pedagógus közül negyvenen vettek részt olyan nyugat-európai tanulmányúton, ahol megtapasztalhatták a korszerű oktatási módszereket és tananyagokat.
— Ez az oktatási rendszer is éppen elég feladatot ró az iskolára. Miért vállalkoztak mégis a Számviteli Főiskola nulladik évfolyamának a beindítására?
— Meggyőződésünk, hogy ebben a tájkörzetben is szükséges az iskolák szolgáltató funk-
ciójának az erősítése. Meg kell felelnünk a szülők, a gyerekek elvárásainak, s nem utolsósorban a főiskolák, egyetemek követelményeinek. Nem titkoltan az is a célunk, hogy az értelmiségivé nevelés nagyobb rangot kapjon. Bekapcsolódtunk a munkanélküliek át-, illetve továbbképzésébe. A „több lábon állást" szem előtt tartva természetesen nem utasítottuk vissza a Számviteli Főiskola megkeresését, hiszen több olyan kollégám van, aki a pedagógus végzettsége mellett közgazdasági képzettséggel is bír. A nulladik évfolyamnak 24 hallgatója van a régióból, napi 4-6 órás a tanítás. Az idejáró fiatalok—ha teljesítik a 80 százalékos követelményt — felvételi nélkül jutnak a főiskolára, akik ezt nem érik el, azoknak felvételizniük kell. Valamennyi résztvevő — vizsga után — megkapja a vállalkozói, ügyintézői végzettséget igazoló bizonyítványt. Ez a tanfolyam tehát nem zsákutca. Szándékunkban áll nyitni ezen kívül még a Kandó- és a Bánki-főis-kolák felé is, hogy az itteni képzésben — 5., 6. évfolyam — megszerzett tudást bevitt ponttá váltsák ők, s ha ez csak egy, vagy két vizsga alóli mentességetjelentene, az is előnyt jelente a hallgatóknak. — mgy —
Zalai Hírlap 1995. február 2. 29. szám 4. oidai
Csillagászok a Cserhátiban
A kanizsai Cserháti Sándor Műszaki Középiskola kollégiumában szerda esténként jön ösz-sze a „csillagász csapat" Fata László tanár úr irányításával. Előszedik a távcsövet, s elkezdik hosszasan kémlelni az eget, hátha valami semmihez nem hasonlítható felfedezést tesznek az univerzumban. S hogy néha a távcső egy-egy csillagképről a köles hatodik emeletére téved...? Az csak a rossz beállítással magyarázható — mondták cinkosán egymásra mosolyogva a fiúk, e „véletlennek" semmi köze ahhoz, hogy azon az emeleten laknak a lányok...
— A csillagász-szakkörnek hagyománya van a Cseriben — fordította komolyra a beszélgetést Fata László. —A nyugdíjba készülő Fülöp József tanár úr unszolásának engedve vettem át
a szakkör irányítását. Fizikaszakos vagyok, az egyetemen tanultam egy kevés csillagászatot, de akkor még nem gondoltam, hogy ezzel a területtel valaha is foglalkozom. Itt az iskolában történt, hogy egyik este már csak hárman maradtunk a távcsőnél, amikor valami fényes foltot vettünk észre az égen. Nem tudtuk eldönteni, mi lehet az a fehérség, soha nem láttunk még olyat. Alaposabb szemlélődés után megállapítottuk: üstökös került a látóterünkbe. Aztán, mint ilyenkor szokás, elneveztük magunkról. így lett az üstökösünk neve Klung-Fa-ta-Fiilöp. Persze később kiderült, hogy avatott szakemberek elvégezték már a „keresztelőt". Ettől függetlenül nagy élményt jelentett, s ez magával hozta azt is, hogy gyakrabban kémleltük kutakodva az eget.
— Vannak kedvenc égitestjeik?
— Szerintem a leglátványosabb a Hold — mondta Klung Norbert, az üstökös egyik névadója, a Cseri negyedikese, — de jó elidőzni a Jupiteren is.
— Hogyan lettetek a csilla-gász-szakkör tagjai?
— A Fülöp tanár úr javasolta, hogy járjunk a szakkörbe. Úgy gondoltuk, érdekes elfoglaltság lesz esténként csillagokat nézni, de hamar rá kellett jönnünk, hogy a foglalkozásoknak legalább a fele elmélet. Ennek ellenére maradtunk, mert sok izgalmas dolgot megtudtunk az égitestek keletkezéséről, az ezekkel kapcsolatos különféle elméletekről—vette át a szótD. Bárány Róbert.
—Fata tanár úrnál gyakorlatiasabb lett a szakkör, amit nem
bánunk. Élvezzük a saját „felfedezéseinket" , hogy egyik napról a másikra hogyan hízik meg, va\'gy fogy el a Hold, vagy a Jupiter holdjai miért állnak másképpen. A szükséges magyarázatokat persze megkapjuk, de utána is nézünk a különféle szakkönyvekben — így Rácz P. Róbert.
— Csillagdánk sajnos nincs, a 10 centi átmérőjű Newton távcsövet minden alkalommal magunk állítjuk fel. A Zempléniskolában lévő csillagdát — ha igényeljük — használhatjuk —vetette közbe Fata tanár úr.
Az eget kémlelő Cseris csillagászok.
— Mennyire egészíti ki a szakkör az iskolai tanulmányokat?
— Most már nem, hiszen a csillagászatról harmadikban tanultunk. Inkább szórakozás, meg hobbi az egész. Persze az sem elhanyagolható, hogy plusz ismereteket kapunk a világmin-
(Szakony Attila felvétele)
denségről — összegezte Hla-vács László.
A srácok egyetértenek abban, ha nem is lesznek a jövő nagy csillagászai, egy andalgós esti sétánál — amikor semmi más nem jut az eszükbe — csillagot is lehet választani a kislánnyal...
— mgy-
Zalai Hírlap 1996. február 3. 29. szám 16. oldal
Tegnap Nagykanizsán elsőként a Cserháti szakközépiskolában rendezték meg a szalagavató ünnepséget. Az öt negyedik osztály 119 diákja viselheti az érettségire figyelmeztető jelet.
(Szakony Attila felvétele)
Zalai Hírlap 1996. március 12. 61. szám 16. oldal
Zalai diákok sikerei
Az elmúlt héten rendezték meg Dunaújvárosban a Charles Babbage Országos AutoCAD Műszaki Rajzoló versenyt. Huszonkét középiskola 88 tanulója nevezett, közöttük a zalaegerszegi Ganz Ábrahám és a nagykanizsai Cserháti Sándor középiskola diákjai. Egyéniben a gan-zos Udvari Szilárd az 5., Udvari Tamás a 20., míg a cserhátis Kun Richárd a 17., Récsei Sándor a 26. helyet szérezte meg. Páros versenyben a kanizsai Mázsa Zoltán és Ombódi Gábor az 5., az egerszegi Dézsi Tamás és Durgó László a 7. helyen végeztek. Ezek az eredmények a gan-zos csapatnak az 5., míg a cser-hátisnak a 9-10. hely megszerzéséhez voltak elegendőek. (Kis üröm az örömben, hogy az eger-szegiek több ezer forintos nevezési díját felkészítő tanáruk fizette ki, tekintettel az iskola — önkormányzati elvonások miatti — sanyarú anyagi helyzeté-re.)
Zalai Hírlap 1996. március 30. 76. szám 3. oldal
Az IFOR és a sárga bugyi
Személyi kérdések is terítéken a Cserháti SZKI új igazgatójánál
Mától teljes erővel tombol a tavaszi szünet, melyet jó szokás szerint iskolanapok sora vezetett be tegnap. Nagykanizsán a Zsig-mondy—Winkler Szakközépiskola és Gimnázium, valamint a Cserháti szakközépiskola falai közt sem tartottak órákat, sulinap volt, előbbi kicsit komolyabb, utóbbi a féktelen jókedv jegyében.
A zsigmondysoknál több szálon futott a cselekmény. Játékos vetélkedőkkel kezdődött a nap, miközben az intézmény más pontján diákfórumot rendeztek. A kényes témák ideje volt ez, hisz a tanulók bármilyen kérdést intézhettek tanáraikhoz, igazgatójukhoz úgy, hogy az illető soha nem fogja megtudni, ki is volt a kíváncsi nebuló. A rendezvényen kizárólag az iskolához tartozók vehettek részt, a hírek szerint viszont rengeteg dolgot sikerült tisztázni az iskola és az oktatás jövőjét, a kollégiumi életet, vagy épp a legális dohányzást firtató felvetésekre.
Aztán amikor a sportkedvelők tanár—diák mérkőzésekben gyönyörködtek, más beállítottságú társaik előadásokon vettek
részt. Volt ezek közt multimé-dia-bemutató, zenei stílusokat elemző, párkapcsolatok rejtelmeiről szóló, az AIDS és a dohányzás veszélyeit taglaló diskurzus, s az IFOR-erők szakembereinek logisztikai előadása.
A nap fénypontja viszont egyértelműen az amerikai hadsereg — kizárólag színes bőrű katonákból álló — kosárcsapatának vendégszereplése volt, melynek alkalmával amúgy rendesen elpáholták az iskola együttesét. A tengeren túliak állítólag most vettek részt először hasonló mérkőzésen mióta Taszáron állomásoznak, ám gyaníthatóan nem ez volt az utolsó ilyen alkalom.
Nemsokára például a Cserhátiba várják őket, ahová már a tegnapi iskolanap programjába is beiktatták látogatásukat, ám más irányú elfoglaltságuk okán jönniük nem lehetett. Ám a program így is elég tartalmasra sikerült.
Korán reggel az iskola díszruhába öltöztetett sofőré hozta autóval a diákság által egynapos igazgatóvá választott — egyébként tapolcai és III. B-s — Veisz Gábort, aki miután rövid be-
szédben köszöntötte az üdvrivalgó tömeget, elfoglalta hivatalát. Jó pár hivatalos telefont, banki átutalást, illetve személyügyi átszervezést hajtott végre pünkösdi királysága idején, míg társai az iskola csarnokában élvezték a fordított nap nyújtotta lehetőségeket.
A hagyományos futballmeccseken kívül volt rögbicsata, nem beszélve a közönség feladatairól. Akadt, akinek egy tízfillérest kellett apróra váltani, ezért rohangált szélvészként a városban, más ismeretlen hölgyeket szólított meg, vajon nem sárga bugyit viselnek-e véletlenül. Végül mindkét feladat sikerrel zárult, öt lyukas kétfilléres, s több megfelelő alsóneműt viselő nő is akadt Kanizsán.
Ma már itt a szünet, mely vélhetően a Zsigmondy—Winkler vetélkedő-győztes évfolyamának indult a legjobban. A diadalmas évjárat ugyanis az igazgató nagylelkű ajándékaként szabadon választott időpontban felelés- és dolgozatírás-mentes napot „vehetett át" az eredményhirdetéskor.
— va —
Zalai Hírlap 2007. április 27. 98. szám 11. oldal
Elektronikai napok Kanizsán
A nagykanizsai Cserháti Sándor Mezőgazdasági es Gepeszeti Szakközépiskola második alkalommal rendezett Elektronikai Szakmai Napokat. Az április 25-26-án zajló színvonalas programsorozat fórumlehetőséget teremt a tervezőktől a beruházókivitelezőkön és szolgáltatókon át a leendő informatikai szakembereknek.
Csütörtök délelőtt tíz órakor Suhai Sándor polgármester nyitotta meg az „Informatika a gazdaságban" konferenciát, melynek plenáris ülésén országos intézmények (Mérnöki Akadémia, Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár) szakemberei adtak keresztmetszetet a vállalati információs folyamatokról és rendszerekről, továbbá az informatika fejlődéséről a 19. századtól napjainkig. Az Elektronikai Szakmai Napok egyúttal híven tükrözik a jelenlegi szintet, amikor az egymástól akár több száz kilométernyire lévő vállalkozások szinte egyetlen te-
lephellyé zsugorodnak össze a korszerű kommunikációs csatornák alkalmazásával. A változatos programok közül mindenképpen említést érdemel a Gazdálkodási Tudományos Társaság regionális szervezetének megalakulása: a tudományos és szakmai szervezetek között integrációs szerepet is felvállaló országos testület célkitűzéseiről dr.Tóth János főtitkár tartott bevezető előadást.
Két napon át gyakorlati bemutatókon kísérhetik figyelemmel az érdeklődő kanizsaiak az ISDN alkalmazását és Internetes irodai használatát. A kiállításon egyebek közt az adatgyűj-
téstől a folyamatfelügyeletig tartó hardware eszközök is láthatók, továbbá nagy hangsúlyt kap az elektronikus berendezések túlfeszültség-védelme. A rendezvény nyitónapján — a Cserháti SZKI képzésében első fecskéknek számító — 13 végzős elektronikai számítástechnikus növendék fát ültetett az iskolaparkban és emléktáblán örökítették meg nevüket. Délután a tizenévesek nagy élvezettel vettek részt a szimulációs „Csoki Tőzsdén" Dunai Attila játékmester irányításával és aki jól spekulált, megehette a játék végén a befektetett finom „tőkét". Az Elektronikai Szakmai Napok pénteken korszerű folyamatirányító rendszerek, gyenge- és erősáramú CAD szoftverek, valamint a mobil kommunikáció újdonságainak bemutatójával folytatódik.
— Gelencsér —
Zalai HMap 1996. szeptember 24. 223. szám 8. oldal
Gépészmérnöki, levelezőn
A Miskolci Egyetem gépész- matematika, fizika, ábrázoló mérnöki kara levelező tagozatos geometria, kémia. A pályázatévfolyamot indít Nagykanizsán, hoz szakmai önéletrajz és refe-Az oktatás hétvégenként (pén- rencia melléklését kérjük, tek, szombat, vasárnap) folyik a Bővebb felvilágosítást a mű-Cserháti Sándor Mezőgazdasá- velődési osztályon (93/313-gi és Gépészeti Szakközépisko- 080/184) lehet kérni, a pályáza-lában. Az alábbi tantárgyak ok- tot október l-ig lehet benyújta-tatására pályázatot hirdetünk: ni.
Zalai Hírlap 2007. április 27. 98. szám 11. oldal
Szakmai nap a Cserhátiban
Rugalmas iskolákra, rendszeres önképzésre van szükség
Suhai Sándor Nagykanizsa polgármestere nyitotta meg tegnap a Cserháti műszaki szakközépiskola immár sokadik szakmai napját.
Az egybegyűlt hallgatóságot az iskola oktatói és diákjai, valamint városi és vállalati vezetők alkották, akik a megnyitó és köszöntők után (melyekben a felszólalók tág teret szenteltek a kor követelményeinek megfelelő, rugalmas arculattal rendelkező Cserháti méltatásának), először „Innovációs kihívások és az integráció" címmel hallgathattak előadást.
A témáról dr. Nyíri Lajos, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke beszélt (képünkön), s mondanivalója kulcsaként bocsátotta előre: a lényeg az, hogy az ember a megszerzett tudásból miként tud piaci terméket csinálni? Az előadásából kiderült például,
hogy országunk a GDP kutatásra fordított százalékában elég rosszul áll, s ráadásul az a kevés is a fővárosban összpontosul. Különösen ijesztő, hogy a Budapest után legnagyobb gazdasági teljesítményt produkáló Fejér-, Győr-Sopron-, Vas- és Zala megyékében egyaránt nagyon kicsi a tudományra fordított pénz (mi például hátulról 4. helyen állunk...), s ez sajnos azt jelenti, hogy e szempontból jelenleg a tartalékokat éljük fel.
— Szakközépiskolában vagyunk, jobb helyen nem is mondhatnám tehát mennyire fontos az iskolák szerepe abban, hogy a szakembereink tudásukkal bekapcsolódhassanak a piac nemzetközi körforgásába. De a tanulás nem állhat meg az intézmények falainál, én is folyamatosan képzem magam az érettségim óta, s ennek szükségességét nem a rendszerváltás hozta, ha-
nem a kor. A nemzetközi integrációhoz nem elég idegen nyelvet beszélni, attól ugyanis, hogy tudunk angolul, még nem biztos, hogy értjük a partnert. A kommunikációhoz folyamatos lépéstartásra van szükség — mondta befejezésül dr. Nyíri.
A program további három előadással folytatódott (a Cserháti iskolaszékének elnöke, a GE Lighting Tungsram Rt. igazgatója, Horváth Miklós például a jövő szakembereivel szembeni elvárásokról beszélt), majd az elméletet követte a gyakorlat: a vendégek megtekintették azt a kiállítást, melyet az iskola 71 végzősének 39 mestermunkájából rendeztek. A programot délután a DKG-East és a Tungsram gyáraiban tett látogatással folytatták, a zárást pedig a napi tapasztalatok összegzése adta.
— va —
Zalai Hírlap 2000. szeptember 27. 227. szám 16. oldal
Felsőoktatás Nagykanizsán
A Cserhátiban adottak a képzés alapjai
Sokan talán nem is tudnak arról, hogy Nagykanizsának is van felsőoktatási intézmény, ha nem is nappali, csupán kihelyezett tagozatai. A Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskolában három, érettségire épített felsőfokú képzés folyik. A Gábor Dénes Műszaki Főiskola informatika és a Miskolci Műszaki Egyetem gépészkarának a kihelyezett szaka működik, a Zalaegerszegi Számviteli Főiskola 0. évfolyamos képzésével egy időben. Miért pont erre a középiskolára esett a választás? Erről kérdeztük Janzsó Antalt, a Cserháti-is-kola igazgatóját.
— 1995-ben kezdtük meg 73 hallgatóval a képzést, ami a táv-és a levelező oktatás előnyeit ötvözi. Kedvező, hogy a jelentkezőknek nem kell felvételi vizsgát tenniük, az érettségi bizonyítvány megléte és a tandíj befizetése automatikus bekerülést biztosít. A tandíj 50 százaléka az oktatási segédeszközök, számítógépes program, videokazetta árát foglalja magában. A tanítás mindkét műszaki iskolában 8 féléves, s a mai kor igényeihez igazodva magas színvonalon képzett modern informatikai és üzleti ismeretekkel rendelkező, jó munkaerőpiaci esélyekkel induló szakembereket bocsát ki — monda Janzsó Antal. — A konzultációk pénteken, szombaton és vasárnap vannak, így lehetővé teszik a munka melletti tanulást.
— A hallgatók miként vizsgáznak?
— A vizsgákat egyéni felkészülési ütem szerint lehet leten-\' ni, melyek meghatározott, egységes időpontokban zajlanak a ország minden pontján. Az első két év az alapozás időszaka, az ötödik szemesztertől kezdve a
választott szakiránynak megfelelő képzés folyik. A Miskolci Egyetem gépészkarán üzletvédelmi, mechatronikai, informatikai és logisztikai szakirányt választhatnak a hallgatók. A Gábor Dénes Főiskola által kínált szakosodás számítógép-alkalmazási, illetve műszaki menedzser irányban történhet.
— Kik tanítanak a kanizsai felsőoktatásban ?
— Az egyetemről és a főiskoláról is jönnek óraadó tanárok, de tanítják a hallgatókat a mi középiskolánkból is. Számukra is nagy kihívást jelent ez a feladat, hisz annak ellenére, hogy a képzettségük megvan az oktatáshoz, újra fel kellett frissíteniük a tudásukat, s akkreditáltatniuk kellett magukat az egyetem tanárai előtt. A vizsgát a konzultációt tartó tanár előtt kell letenniük. Az alacsony csoportlétszámok miatt közvetlen, családias légkör alakult ki, ami segíti az előrehaladást és a sikerek elérését.
— A számviteli főiskola hogyan kapcsolódik a műszaki képzéshez?
— A Zalaegerszegi Számviteli Főiskolára való bejutást elősegítő 0. évfolyam 1994. óta működik a középiskolában a főiskola előadóinak segítségével. Aki itt évközben megfelel a 80 százalékos követelménynek az automatikusan az intézmény nappali tagozatos hallgatója lesz, aki nem annak felvételi vizsgát kell tennie. Aki esetleg ezt az akadályt sem veszi sikeresen középfokú vállalkozói ügyintézői oklevelet kap. Erre a felkészítő szakra több megyéből is jönnek hallgatók, míg a műszaki szakokra inkább csak a zalaiak jelentkeznek.
Litter Tímea
Zalai Hírlap 2000. szeptember 27. 227. szám 16. oldal
Csúcs ez a technika!
A nagykanizsai Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskolában tegnap délelőtt emlékeztek meg az intézmény névadójának 145. születésnapjáról. Az ünnepség keretében adták át a művelődési, a munkaügyi, az ipari, valamint a földművelésügyi minisztériumok és a Nemzeti Szakképzési Intézet támogatásával létrehozott Internet-központot (felső képünkön), valamint a már működő, svájci csúcstechnológiát képviselő, a XXI. században is korszerű CIM (számítógéppel integrált gyártás) rendszerű oktatóbázist (alsó fotónk).
(Részletes beszámolónkat a 3. oldalon Csúcstechnika a Cserhátiban címmel olvashatják.)
Csúcstechnika a Cserhátiban
Zalai Hírlap 2000. szeptember 27. 227. szám 16. oldal
Ünneplőbe öltözött fiúk és lányok gyülekeztek tegnap délelőtt a nagykanizsai Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskola sportcsarnokában, hogy részesei legyenek az intézmény névadója 145. születésnapja előtt tisztelgő megemlékezésnek, melynek keretében új létesítmények átadására is sor került.
f A Cserhátiban az 1993 szep-i temberében indult „emberi erőforrás fejlesztése" elnevezésű világbanki program jelentősen dinamizálta a középfokú szakképzést. Négy év távlatából látható előnyei közül — mondta Janzsó Antal, az intézmény igazgatója — kiemelkedő a tananyagfejlesztés, a pedagógusok • szemléletváltása, melyet a nyu-gat-európai tanulmányutakon tapasztaltak váltottak ki, valamint az eszközfejlesztés. Ez utóbbi valamennyi szakmacsoportban, de különösen a gépészetben, az elektronikában és az informatikában jelentős mértékű. A más szakmacsoportokban
szerzett kedvező tapasztalatok alapján fogalmazódott meg az igény a Munkaügyi Minisztérium és a Nemzeti Szakképzési Intézet részéről, hogy külföldi segítséggel „gyakorló vállalat alapú" csúcstehnológiával felszerelt laborokat hozzanak létre a regionális központokban. Ehhez Svájc nyújtott segítséget, és 30 pályázó közül — a kedvező tárgyi és személyi feltételek miatt — Miskolcra, Szombathelyre és Nagykanizsára esett a választás, s ide telepítették a CIM-rendszert. Ez a modem technika szolgálja a régió ifjúsági- és felnőtt szakképzését, a svájci szakemberek biztosítják a gazdasá-
gos gyártáshoz szükséges műszaki dokumentációt is.
A Cserhátiban tegnap átadták azt az Internet-központot is, amely jelenleg öt, a világbanki programban résztvevő iskola számára nyújt szolgáltatást, de értékét növeli, hogy már az ősz folyamán ennek a bázisnak a segítségével teremtik meg a nagykanizsai és környékbeli iskolák nyolcadikosai részére az Inter-mettel való ismerkedés lehetőségét.
Az ünnepségen jelen lévő Tüttő István polgármester elmondta: az intézmény élenjáró volt a városban a világbanki kapcsolatok kialakításában, s olyan generáció nevelkedik a Cserhátiban, amelyik a legkorszerűbb tudással vérteződik fel, s azt kamatoztathatják majd a jelenlegi diákok későbbi életük során.
— mgy —
Zalai Hírlap 1998. január 14. 11. szám 8. oldal
Kanizsai tankönyvszerzők
A Cserháti SZKI újabb szakmai sikere a világbanki programban
A nagykanizsai Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskola pedagógusai közül hárman tankönyvszerzőként is letették névjegyüket, hiszen az újszerű világbanki képzési modellhez nélkülözhetetlen, hiánypótló tan-, illetve segédkönyveket készítettek.
Az Agrárszakoktatási Intézet (ASZI) gondozásában jelent meg Németh Zoltán „Műszaki és építészeti ábrázolás" című tankönyve, továbbá — a Világbanki Képzés Tankönyve, Mezőgazdasági Szakmacsoport sorozat másik önálló köteteként— Johanidesz István írt egy két részből álló korszerű tankönyvet „Műszaki Alapismeretek I-n." címmel. A Földművelésügyi Minisztérium Műszaki, Fejlesztési, Kutatási és Oktatási Főosztálya mindkét szerző munkájának tankönyvként való használatát engedélyezte. Fülöp József kémia—fizika szakos tanár pedig—mintegy hiánypótló segédkönyvként — „Rövid kémiai értelmező és etimológiai szótárt" állított össze, amely a magyar nyelvű szakirodalomban először adja közre könnyen fellapozható formában a kémiában előforduló idegen eredetű szavak etimológiáját.
Janzsó Antal igazgató az újabb szakmai sikerről úgy vélte: a három tankönyvszerző a szaklektorok által is nagyra értékelt munkájával nem csak önmaguknak szereztek erkölcsi elismerést, hanem az oktatási intézmény jó hírét is öregbítették. Az igazgató szerint a Világbanki Programba való bekapcsolódás előre nem látható lehetőségeket — egyebek közt a tankönyvíráspályázat elnyerését — teremtett a középfokú tanintézetnek. Janzsó Antal mindezzel azt is jelezte, hogy a Világbanki Program tovább folytatódik, ugyanis a szakközépiskolának a közeljövőben kell pályáznia az érettségit követő specializált képzés Világbanki Programmal történő támogatására.
Johanidesz István a két tankönyvvel.
Johanidesz István tankönyvének szintén rendkívül kedvező a fogadtatása a diákok részéről: a „Műszaki alapismeretek" első kötete a tantervi követelményeknek megfelelően általános anyagismeretet nyújt az elsőéveseknek, míg a másodévesek számára írt, „Gépelemek" alcímet viselő kötet — változatos ábraanyagával együtt— a jelenkor vívmányait és tudományos eredményeit is magában foglalja.
Most pedig ejtsünk néhány Fülöp József nyomdakész „Rö-
szót az új tan-, és segédköny- vid kémiai értelmező és etimo-
vekről: Németh Zoltán „Műsza- lógiai szótára" ezernél több cím-
ki és építészeti ábrázolás" mo- szót tartalmaz, s a szerző a

mösiaW ^ ^

k
Á
Új kanizsai tankönyvek a világbanki képzésért.
(Szakony Attila felvételei)
dulrendszerű alapozó tankönyvét a világbanki képzésben tanuló mezőgazdasági-gépészeti elsőéves diákok használják. A tankönyvpiacon eddig ilyen könyv nem állt rendelkezésre. Az ábrákkal gazdagon illusztrált fejezetek egyike — az építészeti ábrázolások bemutatása mezőgazdasági épületeken keresztül — kimondottan a mezőgazdasági szakmához kapcsolódik, akár egy kisebb farmgazdaság megtervezését is elősegítve.
szavak eredetét gondosan megválasztott források segítségével adja meg. A Fülöp József által igényesen összeállított szótárt kiválóan hasznosíthatják majd a kémiatanárok a tanítandó anyag érdekesebbé tétele érdekében, továbbá a maga nemében egyedülálló szógyűjtemény valóságos kincsesbánya lehet az érdeklődő középiskolások és akár egyetemi hallgatók számára.
Gelencsér Gábor
Zalai HMap 1998. május 6. 105. szám 8. oldal
Cserhátis sikerek
Az idei Országos Szakmai Tanulmányi Verseny keretében meghirdetett Charles Babbage AutoCAD rajzversenyen a nagykanizsai Cserháti SZKI tanulója, Kun Richárd 2. helyezést elérve megszerezte az egyetemi, főiskolai felvételi mentességi jogot, Szügyi Zoltán a versenyen 14. helyezést ért el. Mindkét diák megszerezte így a technikusi és a műszaki rajzolói végzettséget, valamint nemzetközi oklevelet kaptak az AutoCAD R12 szoftver üzemeltetői vizsgáról.
Zalai Hírlap 2000. szeptember 27. 227. szám 16. oldal
A XXI. század küszöbére léptek
A világbanki program újabb állomása a nagykanizsai Cserháti Sándor Szakközépiskolában
A kanizsai Cserháti-szakközépiskolában a világbanki program által finanszírozott képzés új fejezetéhez ért: az intézmény elnyert egy újabb pályázatot, melynek keretében 1998 szeptemberétől megvalósulhat a már érettségivel rendelkező fiatalok piacorientált szakképzése.
— A világbanki projekt első komponense — amely 1993-tól zajlott intézményünkben — a 14—18 éves korosztály számára nyújtott hasznos ismereteket, mely a magyar közoktatás korszerűsítését is szolgálta, hiszen az állam 36 millió dollárt fordított rá, s ennek mintegy 80 százalékát eszközfejlesztére, a többit pedig tananyagok kifejlesztésére költötték — tájékoztatott Janzsó Antal igazgató. —
; Ennek a képzésnek a továbbfolytatását jelenti 2000. december 31-éig az a megnyert pályázat, amely a piacorientált szak-I képzésre vonatkozik.
— Miért tartják a folytatást , meghatározó jelentőségűnek?
— Úgy ítéljük meg: azon túl, | hogy folytatja a megkezdett 1 programot, segíti a fiatalok
munkába állását, valamint az uniós törekvéseket is. Az egyez-jtetésekben több minisztérium 1 vett részt, s arról is megállapodás született a Világbankkal, hogy 2000. december 31-éig 10 milliárd(!) forintot kell erre a programra költeni. Ez pedig azt jelenti, hogy a programba pályázat útján bejutott iskolák 85-87 1 szakmában fejlesztenek ki új I tananyagot hazai és külföldi j szakértők segítségével, s a kol-i légák — így a Cserhátiban is —-megtanulják a kompetencia alapú tantervkészítést.
során egyébként nem pénzt kapunk, hanem a szakértők meghatározzák, hogy egy-egy adott szakma sikeres tanításához milyen eszközök kellenek, s a meglévő bázist felfejlesztik az optimális szintre.
— Ezek az évfolyamok kiváltják a technikusképzést?
— Nem. Az erre vonatkozó szerződésben az szerepel, hogy szakmánként legalább kétszer 25 főt beiskolázunk, melyet vállalni tudunk, hiszen a régió modernizálódó ipari háttere igényli ezeket a szakembereket.
— Ez a metodika a pedagógusoktól alapvetően új gondolkodásmódot követel. Képesek megbirkózni a feladattal?
— A magyar kormány és a Világbank által kiírt pályázatot egy ír cég nyerte meg, amely mögött ott áll a sikeres ír gazdaság. Nemrég Dublinban jártam egy, a képzéssel összefüggő továbbképzésen, egyik kollégám a napokban jött meg Brüsszelből, egy másik kanadai „fejtágítón" vesz részt. A világbanki programoknak köszönhetően a tantestület közel 60 százaléka járt már külföldi továbbképzésen, s &l nagymértékben hozzájárul a gondolkodásmódjuk változásához, amely alapvető feltétele az eredményes oktatásnak.
— mgy —
A modernizálódó ipari háttér igényli a szakembereket. Janzsó Antal: „Szakmánként legalább kétszer 25 fot beiskolázunk." (Erdei András felvételei)
— Mit jelent ez a kifejezés?
— Az egyes szakmákkal szemben támasztott elméleti és szakmai követelményeket egy magasan képzett team dolgozza ki, s ebből számolnak vissza, így határozzák meg a képzés különböző szintjein elsajátítandó tananyagot. Ehhez társul a remélhetően sikeresebb tanulási módszerek bevezetése, melyben döntő elem, hogy csökken a frontális foglalkozás, és megnő a csoportfoglalkozások aránya, melyben a hallgatókat a teamben történő feladatmegoldásra oktatjuk.
— Mindez nagyon szépen hangzik, de tudjuk, hogy érettsé-
gi után a jók egyetemen, főiskolán tanulnak tovább...
— Azt gondolom, ez a jövőben sem fog változni, de nincs is rá szükség. Az uniós csatlakozás alapfeltétele, hogy nagyobb legyen az érettségizettek és a felsőfokú végzettségűek aránya. A versenyképességünket azonban fokozni kell, melyet a személyiségjegyek fejlesztésével is elősegíthetünk. Mi már évek óta tanítunk az elsősöknek önismeretet, tanulásmódszertant, segítünk a diákok értékeinek feltárásában, s ez hozzájárul ahhoz, hogy versenyben maradhassunk.
—Említette, hogy az állam 10
milliárd forintot költ erre a programra. A Cserhátiban — úgy tartják—már minden megvan, mire költik hát e tetemes summa önökre eső részét?
— Szeretném leszögezni: nincs mindenünk. A robotunk nem „lát", ki kellene egészíteni, nincs lézertechnikánk, amely a jövő szempontjából -—akár az elektronikát, akár a gépészetet veszem alapul — elengedhetetlen. A program
Zalai Hírlap 2000. szeptember 27. 227. szám 16. oldal
Tegnap ünnepelték a kanizsai Cserháti Sándor Szakközépiskolában 1978-ban megkezdődött gépész képzés 20. évfordulóját. A jubileum alkalmából Tiittő István polgármester, Göndör István országgyűlési képviselő és neves szakemberek részvételével szakmai konferenciát is rendeztek, mellyel egy időben az iskola eredményeit, mindennapjait bemutató kiállítás is nyílt. (Szakony Attila felvétele)
Zalai Hírlap 1999. február 6. 31. szám 3. oldal
Kitettek magukért a vizsgázók
(Erdei András felvétele)
A jövő héttől dolgozhatnak
Tegnap a GE Lighting Tungsram nagykanizsai gyárának oktatási központjában a szóbeli vizsgákkal véget ért a Zala Megyei Munkaügyi Központ nagykanizsai kirendeltsége, a Cserhátiszakközépiskola és a gyár közösen szervezett alapfokú beállító-műszerész tanfolyama.
A három hónapos tanfolyamot sikeres vizsgával végzők számára a GE Lighting Tungsram kanizsai gyára azonnali munkalehetőséget kínál — jelentette ki Horváth Miklós igazgató a bizonyítványok átadásakor. A tanfolyamra egy új kanizsai gyárcsarnok telepítése jegyében került sor, a most végzettek az oda kerülő szakemberek jelenlegi munkaköreit töltik majd be. Összesen három tanfolyamot indítanak, tegnap az első kurzus 35 hallgatója adott szá-
mot tudásáról, szakmai felkészültségéről. A tanfolyamokon mintegy 100 új szakembert képeznek ki—korábbi munkanélkülieket, akik többsége a helyi Cserháti-szakközépiskolában már szerzett gépész ismereteket —, célirányosan a felszabaduló munkakörök feltöltésére, így azonnali munkalehetőséget tudnak számukra biztosítani.
A tananyag kemény és szigorú volt, így a vizsga is —jellemezte a tegnap zajlott tanfolyamzárást Vígh László, ugyan-
akkor örömmel tehette hozzá: ha a szóbeli vizsgán is megfelelő eredményt ér el, jövő héten már munkahellyel rendelkezik. A 480 órás tanfolyam alatt heti két alkalommal foglalkoztak elmélettel, a többi napokon a gyakorlatban sajátíthatták el a szükséges tudást. A vizsgázók szakmai felkészültségét jellemezte: a gyakorlati vizsgán a közepes lett a legrosszabb jegy, de sokan teljesítették kiválóan a kapott feladatot, s hasonlóan jól sikerültek az írásbeli vizsgák is. Horváth Miklós igazgató hangoztatta: nagyon fontos, hogy a sikeres vizsgát tevők már nem idegenként kerülnek új munkahelyükre.
— szat —
Zalai Hírlap 1999. március 26. 71. szám 1. oldal
Egyenértékű szakképzés
Tegnap a nagykanizsai Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskolában osztrák—magyar kormányközi találkozóra került sor.
Megállapodás született arról, hogy mind az osztrák, mind a magyar kormány képviselői kezdeményezik az osztrák—magyar ekvivalencia megállapodásba felvenni a honosított osztrák program alapján működő gyártástechnológia-számítástechnikai képzést.
(Az eseményről szóló tudósításunk azonos cím alatt a 4. oldalon olvasható.)
Nagykanizsán találkoztak az osztrák és a magyar minisztériumi képviselők
Zalai Hírlap 1999. március 26. 71. szám 4. oldal
Egyenértékű szakképzés
(Folytatás az 1. oldalról.)
Janzsó Antal, a Cserháti SZKI igazgatója elmondta: a \'90-es évek elején merült fel annak a lehetősége, hogy honosított osztrák program alapján műszaki képzés indítható Magyarországon. A folyamatot elősegítette, hogy szinte azonnal jelentkezett úgynevezett gesztor-iskolaként az eisenstadti, s magyar iskolák közöl elsőként Kaposvár és Nagykanizsa indította el a képzést. A téma fontosságára való tekintettel ezért Nagykanizsán adtak egymásnak randevút az osztrák és a magyar oktási minisztérium képviselői.
A megjelenteket Tüttő István polgármester köszöntötte, s kiemelte: Nagykanizsa számára nagyon fontos, hogy a képzés meghonosodott a dél-zalai városban, a két országban elismert végzettség kitűnő lehetőséget jelent a fiatalok boldogulása szempontjából. A kormányközi értekezlet emlékeztető elfogadásával zárult, melyen a tárgyaló felek a már említetten túl megállapodtak abban is, hogy az osztrák fel igyekszik feltárni minden olyan lehetőséget a saját jogrendszerében, amely tovább segíti a végzettség elismerését.
Zalai Hírlap 2007. április 27. 98. szám 11. oldal
Angol nyelvi verseny a Cserhátiban
A nagykanizsai Cserháti versenyen az angol nyelvet ta- Az I. kategóriában Balázs Ad-
Sándor Szakközépiskolában nuló diákok számot adhattak tu- rienn (10. C) győzött Krébesz
idén is megrendezték a már ha- dásukról, kommunikációs kész- Tamás (10. C) és Garai Lajos
gyományos angol nyelvi házi ségükről. A huszonkettő részt- (10. C) előtt. A II. kategóriában
versenyt. vevő felelete alapos felkészült- élen végzők sorrendje: Krimmel
A GE Lighting Tungsram se- ségről tanúskodott a közvetlen Gábor (11. C), Németh Tamás
gítségével megrendezett szóbeli hangulatú rendezvényen. (12. C), Göncz Gábor (11. B).
Zalai Hírlap 1999. május 7. 105. szám 6. oldal
Egyetemi felvétellel a Cserhátiból
Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen a gépipari szakmacsoportban 1. helyezett Domina András, 10. Kulcsár Gábor, 12. Anek Balázs, 13. Horváth Zoltán, s ezzel megszerezték gépésztechnikusi oklevelüket és egyetemi felvételi mentességüket. Az elektronikai szakmacsoportban Czukk Miklós szakmai alapozó tárgyból jeles érettségi minősítést szerzett. Gépészeti szakmacsoportban Lukács Attila anyagvizsgáló és minőségbiztosító technikus, az elektronikai szakmacsoportban Keszei Miklós műszaki számítástechnikai technikus végzettséget szerzett.
Az Országos Műszaki Tanulmányi Versenyen a gépgyártástechnológiai szakmacsoportban 1-2. Kulcsár Gábor, 3-4. Domina András, 6-7. Illyés Tamás, a gépészeti szakmacsoportban 6-7. Müller Csaba, 9. Csondor Zoltán, az elektronikai szakmacsoportban 9. Keszei Miklós. A gépész tanulók felkészítő tanárai: Borbás Sándor, György Gyula, Nagy László, Valu Gyula, Tóth László. Az elektronikai versenyzőké: Angyalosi András, Molnár János, Takács Attila.
A mezőgazdasági gépésztechnikusok országos versenyén Horváth Krisztián 8. helyezett lett, tanárai: Sárváry László és Somogyi András.
Zalai Hírlap 1999. június 18. 140. szám 4. oldal
Technikusok vizsgája
Az osztrák bizottság elvárásainak is megfeleltek kanizsai fiatalok
(Szakony Attila felvétele)
Az írásbeli feladatok teljesítése után a szóbelikkel folytatódtak a technikusi képesítő vizsgák. Kanizsán a Cserháti szakközépiskolában öt osztály 81 tanulója áll a nagy feladat előtt — tegnap a 13. D-be járó diákok osztrák és magyar vizsgabizottság előtt egyszerre adtak számot a tudásukról.
Ennek a vizsgának a különleges volta egyrészt a vizsgabizottság összetételében rejlett (az osztrák vizsgáztatók Eisenstadt-
ból érkeztek), másrészt a feleletekben, melyek jórészt német nyelven hangzottak el. A 13. D osztályba járó 17 fiatal ugyanis az eisenstadti technikum oklevelét is kiérdemli, mely feljogosítja őket arra: az Európai Unió területén is munkát vállalhatnak, illetve tovább tanulhatnak.
—A diákok jól felkészültek, s a német nyelvtudásuk is kielégíti az elvárásokat — vélte Nagy László tanár, a vizsgabizottság tagja. Az eisenstadti technikum igazgatója, RudolfBerghofer ál-
tal vezetett osztrák vizsgabizottság a 40 órás tervezési gyakorlat során korábban elkészített munkát, a jelöltek ismereteit Ausztria történetéből és jogrendszeréből, a német nyelvtudást és a gyártástechnológia-számítástechnikai felkészültséget értékelte.
Ugyanebben az időben Kanizsán, a Zsigmondy-Winkler Szakközépiskolában is zajlottak a technikus képesítő vizsgák, itt a héten 80 diák járult a bizottságok elé. — szat —
Zalai Hírlap 2000. szeptember 27. 227. szám 16. oldal
Az intézmény 90 éve elhunyt névadójára emlékezett tegnap a nagykanizsai Cserháti Sándor Szakközépiskola mintegy 500 tanulója a Hevesi Sándor Művelődési Központ színháztermében. Az ünnepségen első ízben adták át a Cserháti-díjat, melyet idén két személynek ítélt oda az iskola tantestülete.
Janzsó Antal igazgató megnyitóbeszédében az egykori tudós érdemeit méltatta, majd dr. Gránicz György, a Pannon Agrártudományi Egyetem adjunktusa köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően dr. Megyeri László, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium címzetes tanácsosa beszédében kifejtette:
— A magyar mezőgazdaság érdekében hozták létre a nagykanizsai iskolát, mely máig méltó maradt a névadójához. Tanítványai nemcsak a mezőgazdaság, hanem az élet szinte minden területén megállják a helyüket. Cserháti Sándor büszke lenne rá, hogy ilyen nívós intézmény viseli a nevét.
Hargitai Tibor tanár megemlékező beszédében a ma-
gyar növénytermesztés legnagyobb professzoraként említette Cserháti Sándort, s felhívta a figyelmet a tudós ama nézetére, amely szerint: „a termelést nem kell és nem is lehet könyvből megtanulni".
Az ünnepi beszédek után az iskola történetében először adtak át Cserháti-díjakat. Idén kimagasló innovációs és iskola-
fejlesztési munkájáért Janzsó Antal igazgató vehette át a pecsétgyűrűt Lengyel Sándortól, az Agrárszakképzési Intézet főigazgatójától, majd hasonló kitüntetést adhatott át Somogyi András pedagógusnak. Ezt követően diákokat jutalmaztak, a műsor végén a Dolce Musica quartett lépett fel.
— szat —
Janzsó Antal átadja a Cserháti-díjat Somogyi Andrásnak
Zalai Hírlap 1999. november 26. 276. szám 5. oldal
iiPlÉit
Nasykanizsa
RÉGIÓK KAPUJA
A szakképzésért
Újabb állomásához érkezett a Cserháti Sándor szakközépiskola és a GE Lighting Tungsram között, hosszú évek óta fennálló jó kapcsolat. Tegnap ennek keretében nyújtotta át a gyár két igazgatója — Horváth Miklós és Bogár Attila — azt a jelentős támogatást, melyet a szakképzési törvény is előír a termelő cégeknek.
Horváth Miklós és Bogár Attila a Tungsram részéről elmondták: 14.5 millió forintot kapnak idén Kanizsa középiskolái a szakképzési feltételeinek javítására, melyből a Cserháti jelentős pénzösszeggel részesül. A két igazgató azt is hangsúlyozta: nagy öröm számukra, hogy olyan, szakmailag és emberileg is jól felkészített fiatalokat kapnak az iskolából, akikkel könnyen tudnak együtt dolgozni. Szerintük azzal, hogy nem a központi költségvetésbe, hanem közvetlenül a szakképző iskoláknak utalják a támogatást, mindenképpen jobban járnak, hisz a szakembereket is ezek az iskolák biztosítják számukra.
Az átadást követően Janzsó Antal, a Cserhátiszakközépiskola igazgatója köszönte meg a támogatást, reményét fejezve ki, hogy együttműködésük a jövőben is virágozni fog.
Zalai Hírlap 2000. február 15. 38. szám 5. oldal
Oktatóközpontban az EU működéséről
A közelmúltban nyolcnapos ismeretterjesztő, s azon belül az Európai Unió működéséről szóló fórumon vettek részt a kanizsai Cserháti Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskola diákjai.
A Bonntól 50 kilométerre fekvő Bad Marienbergben található ugyanis az EU egyik oktatási központja, ahol rendszeresen tartanak előadásokat az unió működéséről, szervezeti felépítéséről, illetve a tagállamok jövőbeli elképzeléseiről.
— Kis szerencsével vehettünk részt az Bad Marienberg-i
Európa Ház oktatásán, hiszen a pályázatot nem a mi intézményünk, hanem a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskola nyerte —
Szerencsével vehettek részt a fórumon
kezdte Dobó István kísérőtanár. — A kiskunfélegyházi középiskolával kialakult jó kapcsolatnak köszönhetően a mi diákjainknak is lehetősége nyílt az utazásra. Az egy hét során számos előadáson és fórumon
vettek részt a tanulók, így az EU-val kapcsolatos ismereteiket bővíthették. Többek között a gazdasági helyzetről, s a társadalmi, politikai összetételről is tájékoztatást kaptak. Az egyik előadás keretében Zala megyét, Nagykanizsát és iskolájukat is bemutatták. A napi hat órában nem volt könnyű a német szöveget hallgatni és értelmezni, de remélem, sok hasznos információval lettek gazdagabbak.
Maguk a diákok is hasznosnak és érdekesnek ítélték meg a németországi oktatást, a szabadidős városnézéseket pedig különösen élvezték.
Az Európa Házat az Interneten is felkeresték a cserhátis diákok
Zalai Hírlap 2000. március 9. 58. szám 5. oldal
Cseri-show a javából
Telt ház fogadta a fellépő diákszereplőket a HSMK-ban
r
í^\'ii^iíl:


"pll^ppl
A 11. B osztályosok színpadi jelenete
A diszkók, a játéktermek és a különböző éjszakai szórakozóhelyek miliőjéhez képest merőben új, eddig talán ismeretlen helyzetet kellett „elviselnie" a nagykanizsai Cserháti Sándor Szakközépiskola növendékeinek tegnap dálután a Hevesi Sándor Művelődési Központban. Az iskola tanári kara ugyanis egy régi, lassan már feledésbe merülő hagyományt szeretett volna újjáéleszteni, amikor elhatározták, hogy a rég volt kulturális iskolai bemutatókat megpróbálják felidézni.
Mi ha Tamás tanár, a program egyik szervezője elárulta: elsősorban a diákok mérhetetlen kreativitása miatt döntött úgy az
iskola vezetése, hogy lehetőséget biztosít a szereplésre, illetve egy kellemesnek ígérkező délután eltöltésére. Másrészt az egymás iránti tolerancia megtanulása, illetve tanítása is szere-
A diákok kreativitása adta az alapötletet
pet játszott a kulturális bemutató szervezésekor.
— A diákoknak csak a lehetőséget kellett biztosítani a szereplésre, s máris tucatszám érkeztek a jobbnál jobb ötletek — újságolta Miha Tamás. — Mivel rengeteg produkció és ifjú elő-
(Szakony Attila felvétele)
adó jelentkezett a kulturális bemutatóra, ezért a hét elején előválogatást kellett tartanunk az iskola ebédlőjében. A mai műsorban ennek köszönhetően a legjobb, legkimunkáltabb produkciókat nézhetik meg az iskola tanulói. Többek között verseket, zenés irodalmi összeállítást, moderntáncot, ugróbemutatót és humoros jeleneteket is láthatnak majd a diákok.
A produkciókon valóban érződött, hogy szeretettel és nagy lelkesedéssel készítették a szereplők, ám a tolerancia jegyében megrendezett eseményen a közönség nem mindig tudott azonosulni a szereplők és a műsorszámok mondanivalójával.
Zalai Hírlap 2000. március 24. 70. szám 1. oldal
Sólyommadár, tiéd a világ!
Zsúfolásig megtelt tegnap a kanizsai HSMK színházterme, ahol a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ), s a helyi Cserháti-szakközépiskola közös szervezésében az ifjúság lehetőségeit taglaló konferenciát rendeztek.
Az „Ifjúság sólyommadár, tiéd a világ és teérted van a világ" című előadássorozat Tüttő István polgármester, dr. Tóth János GTTSZ-főtitkár és Janzsó Antal, a Cserháti SZKI igazgatója köszöntőjével kezdődött, majd dr. Fekete János közgazdász, a GTTSZ társelnöke a glo-balizációról szólt. (Más információk, Fiatalok lehetőségei címmel, az 5. oldalon.) Neves szakemberekkel cserélhettek eszmét tegnap a fiatalok
Zalai Hírlap 2000. március 24. 70. szám 5. oldal
Fiatalok lehetőségei
Több száz fiatal volt kíváncsi az előadásokra
(Folytatás az 1. oldalról.)
A globalizáció az előadó szerint előnyei mellett számos hátránnyal is jár. Dr. Fekete János a negatív jelenségek közé sorolta a munkanélküliséget és a megtermelt javak igazságtalan elosztását. A közgazdász szakemberrávilágított: a világ országaiban keletkező GDP mintegy 86 százaléka az emberiség alig 20 százalékánál csapódik le. Emiatt következnek be és terjednek el az előre nem látható válságok. A negatív jelenségek akár az egész világon veszélyeztethetik a gazdaság és az életkörülmények fejlesztéséhez nélkülözhetetlen reformokat.
Ezt követően dr. Meskó Attila, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkár-helyettese a tudomány és a gyakorlat kapcsolatáról szólt, majd dr. Gaál Zoltán, a Veszprémi Egyetem rektora a műszaki értelmiség aktuális problémáiról beszélt. Dr.
Benedek András, az Oktatási Minisztérium helyettes államtitkára a fiatalok karrierépítési lehetőségeit elemezve kifejtette: a minőségi oktatás és a jó szociális háttér meghatározhatja az életpálya alakulását.
A helyettes államtitkár azon véleményének adott hangot, miszerint a karrier és a magas jövedelem nem feltétlenül azonos fogalmak. Konkrét példaként egy fiatalemberről beszélt, aki hobbija keretén belül valósította meg az álmait. A társadalom változásai révén ugyanis egyre nagyobb távlatok nyílnak meg a fiatalok előtt.
Dr. Benedek András szót ejtett a magyar képzési rendszer átalakításáról is. A helyettes államtitkár szerint néhány évtizeddel korábban csak kevés fiatal képezhette felsőfokon önmagát, napjainkban azonban az érettségizettek mintegy 80 százaléka továbbtanul.
(Szakony Attila felvételei)
Ezt követően dr. Szabó Csaba, a nagykanizsai városi kórház főigazgatója egészségügyi problémákról beszélt, majd Tóth István, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára a szervezet lehetőségeiről tájékoztatta a megjelenteket. A főtitkár méltatta a kamara által szervezett EU-s felkészítő tanfolyamok jelentőségét, s beszélt a nemzetközi kapcsola-
Egyre nagyobb távlatok nyílnak meg előttük
tok működéséről is, hangsúlyozva: ezek révén diákcsereprogramok, külföldi szakmai gyakorlatok is megszervezhetők, melyek hozzájárulhatnak egy magas szinten képzett hazai szakembergárda kialakulásához.
— szat —
Zalai Hírlap 2007. április 27. 98. szám 11. oldal
Országos szakmai tanulmányi verseny kezdődött a Cserháti szakközépiskolában
Tegnap délután ünnepélyes külsőségek között vette kezdetét az idei Országos Szakmai Tanulmányi Verseny, amelynek rendezési jogát a 60. születésnapját ünneplő nagykanizsai Cserháti Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskola nyerte el.
Az Oktatási Minisztérium által meghirdetett versenyre 148 iskola nevezett az ország min-
den részéről. Az országos döntőbe csak a különböző szakmacsoportok legjobbjai kvalifikálhatták magukat, összesen 268-an. Ez a megmérettetés — többek között—azért is fontos a diákok számára, mert az öt szakmacsoportban — gépészet, villamosipar, vegyipar, könnyűipar, informatika — folyó verseny helyezettjei felvételi ked-
vezményben és a szakokra vonatkozó gyakorlati és szóbeli vizsgamentességben részesülnek.
A gyakorlati vizsgák ma reggel kezdődtek, délután pedig az írásbeli feladatok megoldása vár a diákokra. Az országos döntő eredményhirdetésére pénteken kerül sor a Cserháti SZKI-ban.
Zalai Hírlap 2007. április 27. 98. szám 11. oldal
A gépészek egész délelőtt fúrták-faragták a munkadarabokat
— Véleményem szerint a gyakorlati feladatok egyáltalán nem voltak nehezek — mondta magabiztosan Gyarmati Gergely, a győri Jedlik Ányos Gépészeti és Informatikai Középiskola tanulója. — Most éppen egy orsót készítek, amelybe egy menetet kell vágni, majd lelapolni.
— Hátravan még az írásbeli verseny, milyen helyezéssel lennél elégedett?
— Bevallom kicsit aggódom a délutáni írásbeli miatt, hiszen az elődöntő során is ez okozott nagyobb fejtörést. Remélem azért az első tíz helyezés egyikét megszerzem, s akkor itt is jó eredményt könyvelhetek el, ugyanúgy ahogy egy héttel ez-
előtt Szombathelyen, az Országos Műszaki Tanulmányi Versenyen. Ott ugyanis a 8. helyezést értem el.
— Nálunk egy áramkör teljes elkészítése volt a diákok feladata — mondta Urbán Kornél, az elektronikai szakmacsoport versenyfelügyelője. — Úgy vettem
észre, hogy az áramkört szinte minden diáknak sikerült elkészítenie, de a műszerrel való mérésekben már akadtak hibák. Persze az ellenőrzés és az értékelés még hátravan, amelynek során minden apró részletet közösen megvizsgálunk majd a kollégákkal.
— pásztor —
A szakmák „ördögei" versenyeznek
A nagykanizsai Cserháti Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskolában zajló Országos Szakmai Tanulmányi Verseny tegnap délelőtt már a gyakorlati vizsgafeladatokkal — anyagmérések, munkadarabok készítése — folytatódott.
Reggel 7 órától öt szakmacsoportban — gépészet, vegyipar villamosipar, könnyűipar, informatika — 268 diák veselkedett neki a munkának, s bizony sokan „megizzadtak" a különböző munkadarabok készítése során.
— Először különböző méréseket kellet végeznünk — kezdte Müller Csaba miközben a rábízott munkadarab utolsó simításait végezte. — A mé-
rések során összesen 120 perc állt rendelkezésre, hogy az anyagok keménységét megvizsgáljuk. Most pedig a műszaki rajzon is látható munkadarabon dolgozom, amelyen különböző feladatokat — méretrevágás, csiszolás, menetfúrás — kell végrehajtani, lehetőleg minél szebben és pontosabban.
— Milyennek ítéled a feladatok nehézségét?
— Bár a méréseim nem lettek a legtökéletesebbek, ennek ellenére úgy érzem megoldhatóak voltak a feladatok. A munkadarab elkészítése sem okozott különösebb gondot, de még mielőtt leadom, azért utoljára átnézem. Hátha találok rajta korrigálható hibát — mondta a kanizsai diák.
Az elektronikai feladatoknál a precizitás játszotta a főszerepet
Zalai Hírlap 2007. április 27. 98. szám 11. oldal
Befejeződött a Cserhátiban az országos szakmai verseny
Tegnap délelőtt már nem az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny feladataira koncentráltak a diákok, inkább
— a verőfényes napsütésben
— Kanizsával ismerkedtek.
rendező iskola tanulói is, hiszen több első, második, illetve harmadik díjat gyűjtöttek be.
Szabó Krisztiánnak — aki a gépipari szakmacsoport első helyezettje lett — már azon sem kell törnie a fejét, hogy a középiskola befejezése után hova jelentkezzen, hiszen az első díjnak köszönhetően már a budapesti Műszaki Tudományegyetem első éves hallgatójának érezheti magát. Hasonlóan irigylésre méltó helyzetben van
Déltájban pedig a Cserháti Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskola tornacsarnokában az idei megmérettetés ünnepélyes eredményhirdetésén vettek részt a fiatalok. Elsőként Janzsó Antal, a rendező iskola igazgatója köszöntötte az országos döntőbe jutott tanulókat, majd Soós László, az Oktatási Minisztérium munkatársa értékelte a diákok teljesítményét. Mint mondta, az idei döntő fényes bizonyítéka annak, hogy országszerte számos középiskolában kiváló a szakmai oktatás. Soós László ezzel együtt örömmel konstatálta a Cserháti-iskola remek felszereltségét, illetve a szervezés profizmusát.
Dr. Murányi Pál, a Nemzeti Szakkép- Izer András átveszi az oklevelet
zési Intézet képviseletében kifejtette: a munkaerőpiac folyamatos változása rákényszeríti az oktatási intézményeket az új ismeretek és technikák bevezetésére.
Az idei tanulmányi versenyen persze nemcsak a szervezők tettek ki magukért, hanem a
Müller Csaba is, aki az OKJ-s gépész szakmacsoport 2. helyezésével büszkélkedhet. Izer András sem panaszkodhat, hiszen annak ellenére, hogy még csak 12. osztályos, már felvételt nyert a Műszaki Egyetemre.
— pásztor —
Zalai Hírlap 1990. május 28. 123. szám 5. oldal
Kanizsán osztrák és magyar szakemberek vizsgáztattak
Idén immár harmadik alkalommal járulnak vizsgabizottság elé a nagykanizsai Cserháti Szakközépiskola és az eisens-tadti technikusképző közös programja keretében tanuló technikusjelöltek. A tanulók — sikeres vizsga esetén — nemcsak magyar, hanem osztrák képesítést is szerezhetnek.
Janzsó Antal, a Cserháti SZKI igazgatója elmondta: idén 14 diákjuk vágott neki a megmérettetésnek.
— Meglepett a magyar diákok kiváló felkészültsége —
társaiknál több ideig tanulnak szakrajzot, ennek ellenére itt nagyon jó tervrajzok készülnek. Idén a kiskunfélegyházi Pe-
Az Európai Unióban is munkát találnak
tőfi SZKI tanulói is Nagykanizsán vizsgáztak. Tóth Gyuláné, a kiskunfélegyházi iskola igazgatója szerint a diákok méltó körülmények között veselkedhettek neki a nagy feladatnak.
Stefan Wagner a kanizsai diákok munkáival ismerkedett
mondta a vizsgára Nagykanizsára érkezett Stefan Wagner, az eisenstadti iskola igazgatója — hiszen az osztrák diákok magyar
A technikusjelöltek a szóbeli vizsga után az Európai Unióban bárhol elhelyezkedhetnek — hangsúlyozta Janzsó Antal.
Zalai Hírlap 1990. május 28. 123. szám 1. oldal
Szép és könnyű témák
A magyar irodalom írásbelivel megkezdődött az érettségi
A zalaegerszegi Csány szakközépiskolában számos pótlapot használtak fel az érettségizők
Szombaton ünneplőbe öltöztek, s elköszöntek az alma matertől a végzős középiskolások. Akkor a négy év élményeitől, az iskolától, az osztálytól, a tanároktól s a társaiktól való búcsú érzelmes hangulatában telt a napjuk, tegnap pedig a megszer-
zett tudásukról adtak számot. Megyénkben összesen 2217 nappali tagozatos diák — 786 gimnazista és 1431 szakközépiskolás — fogott a magyar nyelv és irodalom érettségi dolgozat megírásához. Mint mindig, ezúttal is három téma közül vá-
laszthattak a végzősök. íme, az idei tételcímek: 1. A „haza és haladás" kérdései a XIX. század első felének magyar lírájában; 2. József Attila Óda című versének elemzése;
(Folytatás Minden diák találhatott... címmel a 4-5. oldalon.)
Zalai Hírlap 1990. május 28. 123. szám 119. oldal
Minden diák találhatott
dolgozatot, s ez azért fogós egy kicsit. József Attila Ódája nagyon szép téma, az irodalom iránt érzékeny, a verselemzésben jártas tanulók választhatták ezt. Móricz novellái közül a Barbárok vagy a Tragédia, illetve A hét krajcár jöhettek számításba.
A KESZTHELYI Vajda János Gimnázium érettségiző diákjai közt Zsakó Dániel a tételek közül Móricz Zsigmond novellaelemzését választotta.
— Megítélésem szerint egyik témakör sem volt túlságosan nehéz — mondta. _________
— Nekem nagy megkönnyebbülést hozott,
amikor kihir- _
dették a címe-
ket. A felkészülés időszakában beszélgetve egymásközt, számítottunk arra, hogy valamilyen múlt vagy jelen századbeli novella biztosan szerepelni fog, s ez így be is jött. Móricz elemzése számomra az egyik legideálisabb témakört jelentette. Olyan szempontból is jó volt, hogy az általánosan elvárt négy oldalnyi terjedelmet megfelelően ki lehetett tölteni. Bő három és fél
órát használtam fel a reggel nyolc órától délig rendelkezésre állt időből. Ez alatt jól össze tudtam szedni és rendszerbefoglalva leírni a gondolataimat. Bízom benne, hogy úgy sikerült ez az írásbeli, ahogy szándékomban volt a teljesítés.
Sági Annamária, ugyancsak vajdás diák is közepes nehézségi fokúnak minősítette a kínált témaköröket.
— A 19. század első felének lírája című feladvány volt nekem a legszimpatikusabb, azt
Nem okozott gondot a diákoknak a magyar írásbeli dolgozat
választottam — mondta. — Éppen négy oldalnyi terjedelmű lett. Az utolsó sort már úgy szorítottam oda a papír aljára, új lapot nem akartam kezdeni. Három óra alatt írtam meg. Az osztálytársaimmal egyébként sokat latolgattunk, hogy mire is lehet majd számítani a témaköröket illetően. Őszintén szólva a tippünk nem jött be. Számítottunk a Bánk bánra, mint a legnagyobb
magyar drámára, mert ilyen témakörű feladvány hosszú évek óta nem szerepelt az írásbeli érettségi tételek között. De most sem volt.
NAGYKANIZSÁN szinte örömujjongásba törtek ki az érettségizők, amikor meghallották az idei magyar tételeket. Az addig szorongó, nemegyszer erősen verítékező fiatalok egyszeriben felszabadultak, s a lehető legnagyobb nyugalommal álltak neki a választott téma kidolgozásának.
A Cserháti Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskolában már 11 óra körül több, jókedvű diákkal találkoztunk.
— Szerencsére nagyon köny-nyű tételeket kaptunk—mondta megkönnyebbült nevetéssel Horváth András a 12. A osztály tanulója. —Hatalmas kő esett le a szívemről, amikor kihirdették a tételeket, hiszen az utolsó irodalomórák egyikén éppen a XIX. századi lírával foglalkoztunk. Elsősorban Berzsenyi, Kölcsey és Vörösmarty líráját taglaltam a dolgozatban. A holnapi matek vizsgára nincs értelme készülni, hiszen a több ezer
Ezeken az izzasztó napokon kétségtelen, kellemesebb lenne a tengerparton
(Folytatás az 1. oldalról.)
3. Móricz Zsigmond egy szabadon választott novellájának elemző bemutatása.
A ZALAEGERSZEGI Csány László Közgazdasági Szakközépiskolában délhez közeledve is, még lázas munkában találtuk az írásbeliző diákokat. Úgy tűnt, a többség kihasználta a rendelkezésre álló négy órát. Az első kijövök közt szó-
lítottuk meg Németh Brigittát.
—Féltem, hogy nehéz tételek lesznek, de elég jókat kaptunk. Az elsőt választottam, annál is inkább, mert számítottunk ilyen témára, írtunk már hasonló dolgozatot. A mainál jobban már csak a holnapi matektól izgulok.
Társa, Rácz Viktória ugyancsak könnyűnek találta a kérdéseket és szintén a „haza és haladás" kérdéseiről fejtette ki gon-
dolatait. Úgy érzi, a próbaérettségin írt dolgozata ennél picit jobban sikerült.
Horváth Andrea viszont Móricz Zsigmond Barbárok című novelláját elemezte.
— Novellára készültem, szerencsém volt. A másik két téma sem okozott volna gondot, de ezt biztosabbnak éreztem. Majdnem öt oldalt írtam, remélem jól sikerült — mondja a közgazdásznak készülő leány.
Józwiak Ilona, az iskola magyartanára is elégedetten szólt a feladatokról.
—Jónak találjuk az érettségi tételeket, mind a három a törzsanyagra kérdez rá. Szerintem nem okozott különösebb nehézséget. Az első átfogó téma, sokat tudnak róla. Jól fel kell építeni a
Zalai Hírlap 1990. május 28. 123. szám 120. oldal
kedvére való
lehetséges feladatból bármelyi- Márta, a 12. A-ból. — Azért vá-
ket kijelölhetik. lasztottam a Móricz-novella
— Sokkal nehezebb tételsor- elemzését, mert év közben beha-
ra számítottam — így Szmodics tóan foglalkoztunk ezzel a témá-
témát
val. Egyébként a másik két tétel sem volt nehéz. Véleményem szerint, aki az elmúlt négy évben bejárt az irodalomórákra, az
akár játszva is megírta az érettségit.
— Sima volt! — válaszolt magabiztosan Mesztegnyei Krisztián, a 12. C-ből. — Természetesen volt bennem egy adag izgalom, de az a lényeg, hogy már túl vagyok rajta. Megígértem magamnak, ha „átvészelem" a magyar érettségit, ak-
kor csináltatok egy tetoválást a kezemre.
— Egyáltalán nem okozott gondot a magyar érettségi, hiszen rendkívül könnyű tételeket kaptunk—mondta az osztályból kifelé jövet Balogh Zsolt 12. D osztályos tanuló. — Egyelőre még nem megyek haza, inkább megvárom az osztálytársaimat, hogy megbeszéljük ki, miről írt. A holnapi matek érettségi miatt
Kihasználták a rendelkezésre álló időt
sem izgulok, mivel abból elég jó vagyok.
LENTIBEN, a Gönczi Ferenc Gimnáziumban két végzős osztály tanulóit várták a tételek, melyek kihirdetése után mindenki lázas munkába fogott. Az egyik osztály tanulói közül legtöbben — szám szerint 15 diák — az elsőként megjelölt, A haza és haladás kérdései a XIX. század első felének magyar lírájában című tételt választották, míg József Attila Ódája és Móricz szabadon választott novellája egyaránt 6-6 tanulónak nyerte meg tetszését. A másik osztályban az átfogó tételt 1 tanuló, József Attilát 9, Móriczot pedig 18 diák választotta.
— Számítottunk arra, hogy a
millennium kapcsán valamilyen hazafisággal kapcsolatos téma lesz a tételek között, ebből jól fel is készültünk—árulja el Bagladi Gergő. —De az igazat megvallva, a másik kettő sem volt túlzottan nehéz. Rudas Tamás hozzáteszi, az említett témakörben többen is a Bánk bánt várták, ami konkrétan ugyan nem „jött be", de nem kapizsgáltak nagyonrosszhelyen. Fehér Milán Móricz mellett döntött, mivel véleménye szerint egy versvagy novellaelemzést mindig könnyebb kidolgozni, mint az átfogó tételeket.
—Az sokkal rizikósabb, mert lényeges dolgok felejtődhetnek ki belőle. Azt sem tudjuk biztosan, egy-egy ilyen téma kidolgozásánál tanáraink mit várnak el tőlünk.
— Az sem utolsó szempont, hogy oz_elmúlt négy év során a dolgozatokat általában elemzésekből írtuk, így azokban már „nagyobb a rutinunk" — tette hozzá Németh Balázs, aki szintén Móricz-pártinak bizonyult.
Az összeállítást készítették: Gyuricza Ferenc, Horányi Árpád, Pásztor András, Pezzetta Umberto, Sinkovics Eta és Szakony Attila.
Megkönnyebbült pakolászás Kanizsán
A lenti érettségizők megbeszélik hogyan sikerült a dolgozat
Zalai Hírlap 1982. június 121. 137. szám 8. oldal
Tegnap délután ünnepélyes keretek közt rendezték meg a Cserháti SZKI-ban a technikus oklevél átadó ünnepségét. Janzsó Antal iskolaigazgató elmondta: idén hatodik alkalommal közel hetvenen vehették át a technikusi minősítést igazoló okiratot. Az ünnepség díszvendége dr. Jekkel Antal, a Nemzeti Szakképzési Intézet Főigazgatója volt.
Zalai Hírlap 2000. szeptember 27. 227. szám 16. oldal
Téli Gazdasági Iskola néven 1940-ben alapították meg Zala első mezőgazdasági szakiskoláját, a nagykanizsai Cserháti Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskola és Technikumot. Az alapítás 60. évfordulóját többnapos rendezvénysorozattal ünnepli az oktatási intézmény, melynek keretében iskolatörténeti kiállítás nyílt. A tárlat fényképek, írásos dokumentumok és különböző eszközök segítségével mutatja be az iskola fejlődését. (Szakony Attila felvétele)
Zalai Hírlap 2000. szeptember 30. 230. szám 4. oldal
Ünneplő kanizsai középiskola
Szakmai vetélkedőket tartottak az évforduló kapcsán
Szakmai vetélkedőkkel vette kezdetét tegnap a megalakulásának 60. évfordulóját ünneplő kanizsai Cserháti Sándor Mezőgazdasági. és Gépészeti Szakközépiskolában rendezett ünnepségsorozat. A diákok a mezőgazdasági vontató rutinvizsga feladatait végezték el, tesztet töltöttek, illetve termékfelisme-réses gyakorlatok során jeleskedtek.
Az ünnepségen Janzsó Antal igazgató köszöntötte a résztvevőket, köztük Göndör István és Zakó László országgyűlési képviselőt. Az igazgató beszédében hangsúlyozta: 60 év nem túl nagy idő a történelemben, azonban óriási jelentőséggel bír az iskola életében. Utalt arra, hogy nagyon sokat jelent az oktatási intézmény számára a nagykanizsai és környékbeli gazdák támogatása. Ezt követően meg-
emlékezett az iskola mindazon tanulóiról, akik már nem lehettek ott az ünnepségen.
Tüttő István, Nagykanizsa polgármestere kiemelte: a Cserháti-szakközépiskola a mezőgazdaság fellegvárává vált a térségben. Emlékeztetett az intézmény számos, országosan is kiemelkedő eredményére. A polgármester hangsúlyozta, hogy a „Cserháti" a történetével bizonyította életképességét, s diákjai messze földre elvitték Nagykanizsa jó hírét.
Dr. Tamás Károly, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkára Torgyán József miniszter nevében köszöntötte a jubileumi ünnepség résztvevőit.
Az ünnepséget követően agrárfórumra került sor szakemberek és mezőgazdasági vállalkozók részvételével.
Zalai Hírlap 2000. szeptember 27. 227. szám 16. oldal
Korszerű tudást kínál
A régió szakembereit szolgálja a referenciakönyvtár
■ Szalabán Attila
Nagykanizsa - A Műszaki Könyvkiadó Kft. és a Műszaki Oktatási Egyesület új, referenciakönyvtárat nyitott Kanizsán, a Cserháti Sándor Szakközépiskolában.
nyünk, hanem régiónk minden szakiskolájának az érdekét szolgálja — mondta Sárvári László. — Elsősorban a műszaki oktatásban hasznosítható tankönyvek találhatók meg itt, így a diákok részére biztosíthatók a korszerű ismeretek. Iskolánk tan-
Fotó: Szakony Attila
L
ik._
Sárvári László is várja az új bibliotéka iránt érdeklődőket
A dél-zalai város középfokú oktatási intézményében egyelőre mintegy 400 kötettel látták el az újonnan kialakított könyvtárat, mely arra kínál lehetőséget, hogy a régióban tevékenykedő mérnöktanárok, szakoktatók megismerkedjenek a Műszaki Könyvkiadó legújabb kiadványaival. A könyvek számát időnként 40-50 frissen megjelent kötettel gyarapítják. Az átadó ünnepségen Sárvári László, a középiskola igazgatóhelyettese köszöntötte a megjelenteket.
— A referenciakönyvtár létrehozása nemcsak intézmé-
testületének tagjai már közreműködtek különböző tankönyvek megalkotásában, s a Műszaki Könyvkiadóval kiala-
Szolgáltatásaikat bárki igénybe veheti
kult—és most tovább erősödött — együttműködésünk révén a jövőben újabb, a diákok oktatását és ismeretszerzését szolgáló művek születhetnek.
A referenciakönyvtár szolgáltatásait bárki igénybe veheti,
de elsősorban a régiónkban tanító szakemberek érdeklődésére számítanak a Cserháti Sándor Szakközépiskolában.
A megnyitó ünnepségen Kuj-bus Gábor, a Műszaki Könyvkiadó Kft. felelős szerkesztője úgy vélte: az új intézmény létrehozása a piacgazdaság körülményeihez való alkalmazkodás folyamatának fontos lépése.
A beszédeket követően a kanizsai középfokú oktatási intézmény területén kialakított szakkönyvtárat dr. Murányi Pál, a Műszaki Oktatási Egyesület elnöke adta át.
Zalai Hírlap 2000. szeptember 27. 227. szám 16. oldal
A szakértő elégedett
A Cserháti SZKI-ben a program minden feltétele adott
A kanadai szaktanácsadó bemutatja az új, nagy teljesítményű számítógépeket Fotó: Szakony Attila
Nagykanizsa (I. t.) - A Cserháti Sándor SZKI-ben a héten kanadai szaktanácsadó mérte fel az iskola műszaki felszereltségét és feltételeit.
Janzsó Antal igazgató elmondta: az iskola 1993 óta vesz részt a kétlépcsős világbanki programban, amely első lépcsője az érettségire való felkészítésre, a második pedig az érettségi utáni szakképzésre vonatkozik. A programban a gépészeti és az elektronikai szakos diákok vesznek részt, most ez utóbbi terület kanadai szakértője méri fel
az iskola szaktanárainak képzettségét, valamint a meglévő műszaki felszereltséget. Az elektronikai szakmacsoport elég széles, a cserhátis szaktanárok a több fejezetből álló mechatronikai tanügyi dokumentáció kifejlesztésében vettek részt. Dávid Heller, a termelésben és oktatásban is jártas szaktanácsadó elmondta: a képzési szisztéma elméleti és üzemi feltételeit is egyaránt rendben találta, emellett rendkívüli nyitott befogadóközönséggel büszkélkedhet az iskola. A szakértő véleménye szerint a helyi üzemek-
nek szükségük van az itt képzett szakemberekre, s a jó együttműködés alapvető feltételeként már a kiváló szakmai együttműködés is adott. Az iskola mechatronikai labora világbanki program keretein belül új számí-
Az üzemeknek szükségük van szakemberre
tógépekkel gazdagodott, amelyek segítségével a diákok már a legújabb technológia ismeretével helyezkedhetnek el.
kSH*
Zalai Hírlap 2000. szeptember 27. 227. szám 16. oldal
Hallgatnak a szülőkre
Európa bármely iskolájával összehasonlítható lesz
A számítástechnika oktatása során is komoly jelentőséget tulajdonítanak a szemléltetésnek
Nagykanizsa (sz. a.) - A Cserháti-középiskolában megkezdődött a minőségbiztosítási rendszer egyes részeinek a felülvizsgálata.
Pályázati siker révén kezdődött meg a nagykanizsai Cserháti-szakközépiskolában a European Fundation for Quality Management (EFQM - teljes körű minőségirányítás európai változata) megvalósítása. Eddig a helyzetfelméréssel végeztek, elkészültek az intézkedési tervek, valamint megalakult az előírt intézkedések végrehajtását segítő és felügyelő bizottság is.
- A rendszer lényege -mondta dr. Virágné Bálint Mária igazgatóhelyettes, EFQM szakértő - , hogy a vevők, azaz a tanulók és a szülők igényeit
mindenáron kielégítsük, ennek érdekében a munkánk során tudatosan végigvizsgáljuk az intézményt, a portástól a szülőn át a tantestületig.
A középiskolában különböző szempontok szerint felmérték az intézmény állapotát. Kimutatták többek között, hogy meg-
Jövőkép ■■■■■■■
Az információcsere élénkülését várják
felelő az intézmény menedzselése. Javítani kell azonban a folyamatok szabályozottságán, például pontosan ki kell dolgozni a hiányzások igazolási rendjét. Az intézkedési tervekben foglaltakat felelős szakemberek
irányításával hajtották végre, s egyes területeken megkezdődhettek a felülvizsgálatok.
- Gyakorlatilag megnézzük, hogy elértük-e a pedagógiai programunkba is beépített célokat. A szülők igényelték például a manuális tevékenységek fejlesztését. Ezért próbálkoztunk a szemléltető vagy kiscsoportos oktatási módszer erősítésével, s most felmérjük az eredményeket.
Az EFQM eredményeként a kanizsai középiskola összehasonlítható lesz Európa bármely, a rendszerben lévő iskolájával. Az intézmény vezetői a minőségbiztosítástól várják az iskolán belüli információcsere és szakmai vita megélénkülését, tehát az oktatási színvonal további emelkedését is.
Zalai Hírlap 2001. január 9. 7. szám 7. oldal
Kísérleti eszközökre
Zalai középiskolák az országos szertárpályázaton
seket lehet megvalósítani. A ké- tója arról is tájékoztatott, hogy a mia-biológia és a fizikai szertár közelmúltban saját erőforrásból
korszerűsítésére pályáztunk, a földrajz és történelem
Most, hogy megkaptuk az érte sí- szertáruk térkép-, illetve tabló-
tést, a közeljövőben eldöntjük, készletét újították meg.
A kanizsai Cserháti-szakközépiskola a fizikai szertárát fejleszti
■ Sinkovics Eta
Megyei összeállítás - Az
Oktatási Minisztérium a középiskolák részére szertárpályázatot írt ki, melynek eredményeként 155 intézmény nyert el különböző összegű támogatást. Zalában három középiskola fejlesztheti ezáltal szertárait.
A pályázat felső összeghatára eredetileg kétmillió forint volt, ám mivel a legtöbben ezt jelölték meg, a tárca a díjak nagyságának csökkentése mellett döntött. Zalában a megyeszékhelyi Zrínyi-gimnázium, a nagykanizsai Batthyány-gimnázium és a Cserháti-szakközépiskola javíthatja az elnyert támogatással az iskolai szemléltető- és kísérleti eszközei tárát.
Pályázat ■■HHm A kértnél kevesebbet nyertek, de örülnek
Arra a kérdésre, hogy mire fordítják az összeget Horváth Attila, a Zrínyi-gimnázium igazgatója elmondta, hogy a kémia és a fizikai szertár fejlesztésére pályáztak, lévén eszközeik régiek, elavultak.
- Elégedettek vagyunk a kapott hétszázötvenezer forinttal, s ha ebből nem is jut mindenre, a legszükségesebb eszközöket azért meg tudjuk venni. Jó dolog, hogy a minisztérium a szertárak korszerűsítésére a lehetőséget megadta, az viszont gond, hogy a helyi költségvetésnek nincs fejlesztésre fordítható tétele.
A nagykanizsai Batthyány-gimnázium igazgatója, Mayer Ferenc is arról számolt be, hogy a maximálisan elnyerhető ösz-szeg helyett ugyan csak 500 ezer forint pályázati pénzben részesültek, azonban hangsúlyozta: a félmillió forintnak is nagyon örülnek.
- Ebből az összegből már viszonylag tisztességes fejleszté-
milyen arányban használjuk fel az összeget. A kémia-biológia tantárgyak oktatásához elsősorban mikroszkópokra lenne szükségük, ezek beszerzése nem kis összeget jelent.
Balogh László igazgatóhelyettes, fizikatanár hozzátette, hogy szeretnék többféle, különböző kísérletekre alkalmas, jó minőségű felszerelésekkel ellátni a fizikai szertárat. Úgy véli, sok-sok pénzre lenne még szükség ahhoz, hogy az eszközjegyzékben előírt feltételeknek megfeleljenek, ám reméli, lesznek még e célra fordítható pályázati lehetőségek.
Egyébként az iskola igazga-
A másik kanizsai intézmény, a Cserháti-szakközépiskola igazgatóhelyettese, Sárváry László arról informált, hogy a biológia-kémia és a fizikai szertárak eszközfejlesztését célozták meg, az elnyert 500 ezer forint pályázati pénzt valószínűleg az utóbbi felszerelésének javítására fordítják. . - Több diákunk érettségizik fizikából, ezért a negyedikes tantervi programhoz kapcsolódó tanulói kísérleti eszközöket szeretnénk fejleszteni. Ennek érdekében a kapott összeget ki kell egészíteni, ám így azért köny-nyebb megoldani a beszerzést -vélekedett Sárváry László.
Zalai Hírlap 2001. március 2. 52. szám 5. oldal
Globális gondolkodás, helyi cselekvés...
A nevelési tervről és az EU-csatlakozásról vitáztak a középiskolák vezetői
Nagykanizsa (I. t.) - A
Cserháti-szakközépiskola adott otthont tegnap a megyei igazgatói munkaközösség soros értekezletének.
A szép számban összegyűlt középiskolai vezetőket elsőként az intézmény igazgatója, Janzsó Antal köszöntötté, majd átadta a szót dr. Bernáth Józsefnek, a Ja-nus Pannonius Tudományegyetem tanárának, aki a nevelési terv korrekciójának néhány el-
Fontos a taneszközök közös kiválasztása
méleti és gyakorlati kérdését taglalta. Előadásában kiemelte az iskola által biztosított érzelmi és akarati tényezők fontosságát, továbbá kitért arra is, hogy nem minden esetben vezethet jóra a szuverén, önálló gondolkodású tanulók nevelése. Hangsúlyozta
a szülők és az egész tanári kollektíva bevonását a taneszközök kiválasztásába, melyek közül szemléltetett is néhányat. Véleménye szerint az intézmények tantestületének elsődleges feladata egy olyan nevelési program kidolgozása, amely hozzásegíti az intézményeket egyéni arculatuk kialakításához.
Következő előadóként dr. Kovács István, a Külügyminisztérium főosztályvezető-helyet- -
tese kapott szót, aki A résztvevők számos kérdést tettek fel hazánk EU-csatla-
kozási felkészültségéről és a so- A délután folyamán a jelenle-ron következő feladatok megva- vők aktuális kérdéseiket vitatták lósításáról beszélt, melyben meg, illetve egy közeljövőben rendkívüli szerephez jut az ifjú- megvalósuló tanulmányút prog-ság. ramjait határozták meg.
Zalai Hírlap 1990. május 28. 123. szám 129. oldal
Ajándék érettségizőknek lapunktól
A nagykanizsai Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskola 12/D balról jobbra, 1. sor: Binger Attila, Tulipán Szilveszter, Szácsényi István, Auer Angelika, Cservég Dániel, Simoncsics Balázs, Horváth Csaba. 2. sor: Goór Balázs, Dézsi Zoltán, Balázs József, Tóth András, Csatos Balázs, Tóth Attila, Akác Gábor, Soós Sándor, Józsa János, Papp András. 3. sor: Sneff György, Kiss Arnold, Sárosi András, Szabó György, Ritecz József, Sonkoly József, Kőműves Roland, Horváth Gábor, Jakab László, Cseke Péter. Holnapi számunkban az iskola 12/G osztálya következik.
Zalai Hírlap 2001. május 5. 104. szám 5. oldal
Elismerés Nagykanizsa (I. t.) - A
Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskola diákjai már évek óta kiváló teljesítményt nyújtanak a megyei fizikaversenyen. Az idei évi megmérettetés eredményeit a Zala Megyei Pedagógiai Intézet is nyilvánosságra hozta, így jutottak az eredmények a város vezetőségének tudtára. Nagykanizsa polgármestere Tüttő István elismerését kifejező levelét az alpolgármester, Tarnóczky Attila juttatta el az érintett 7 diáknak és a 3 felkészítő tanárnak.
Zalai Hírlap 1982. június 131. 137. szám 8. oldal
A jövőt mutatták be
Az üzletágon belül teret hódított a feketegazdaság
Bordács Tamás gépészmérnök egy korszerű légpisztoly működési elvét mutatta be Fotó: Varga
Nagykanizsa (sz. a.) - Az Autószerelők Országos Egyesülete (AOE) tartott szakmai napot a Cserháti-szakközépiskolában .
A nagykanizsai oktatási intézményben már csütörtökön este fórumot tartottak a helybéli autószerelő vállalkozók és az AOE képviselői részvételével. A kötetlen hangulatú tanácskozáson a résztvevők meglehetősen rossznak értékelték a szakma helyzetét. Rámutattak: az autószerelő üzletágon belül meglehetősen nagy teret hódított a feketegazdaság. A negatív
jelenséget talán magyarázza, hogy sok vállalkozót nagyon nehéz helyzetbe hoztak a közelmúltban elfogadott szigorítások.
Tegnap a Cserháti SZKI tanulói ismerkedhettek az AOE
Az együttműködés mindkét félnek hasznos
szakmai napjának keretében a legmodernebb technológiákkal. A rendezvényen számos előadást hallhattak a diákok, melyeket kiegészítettek a kor-
szerű szerszámok bemutatójával.
- Az egyesületünk a cégeket kapcsolatba hozza a szakiskolákkal - mondta Spindler Tibor, az AOE elnöke -, így segít abban, hogy a modern eszközöket megismerhessék a diákok.
Az AOE ugyanis minden megyében kiválaszt egy iskolát, ahol igény esetén hasonló szakmai napokat rendez. Zalában a Cserháti SZKI-ra esett a választásuk. Spindler Tibor szerint az egyesület segítségével a kanizsai oktatási intézmény például kedvezményesen tudja lebonyolítani az eszközvásárlásait.
Zalai Hírlap 1982. június 15. 137. szám 8. oldal
Mestermunkák bírálata
Gyakorlati tudásukat bizonyították a cserhátis technikusok
Rudas Gábor és Török Bálint gitáreró\'sító\'t készített Fotó: Szakony
■ Litter Tímea
Nagykanizsa - A Cserháti Sándor szakközépiskola ötödéves számítógép-technikusai gyakorlati tudásukat bizonyító vizsgán projektmunkájuk eredményeként megszületett berendezéseket mutattak be.
A diákok különösebbnél különösebb berendezésekkel rukkoltak elő, amelyek megalkotásán konzulens szaktanárok felügyelete mellett már február óta dolgoztak. A bemutatásra váró munkadarabok skálája rendkívül széles volt: a házimozi rendszer erősítőjétől kezdve, a riasz-
Vizsgáztak ■■■■■■ Eredeti, egyedi berendezésekkel készültek
tóberendezésen, a beléptető-rendszeren keresztül, a PC-vei vezérelt diszkólámpáig számos érdekes berendezést bírált a szakmai zsűri. Az egyik legmeglepőbb alkotás a félbevágott bukósisakhoz hasonlító „Lökj meg" feliratú szerkezet volt, amelyből a kiálló kar digitális kijelzője kilendítésre megmutatta az időt.
- A tanulóink a gyakorlati vizsgát egy komoly csoportos projektmunkával váltották ki,
így ma már „csak" a szóbeli és a működés közbeni bemutatás vár rájuk - mondta Tulcacs Attila szaktanár. - Számomra ez a gitárerősítő a legmeglepőbb, hisz a reneszánszát élő csöves erősítőkkel ellátott rendszer igen sok bíbelődéssel járt.
- Nosztalgiából esett a választás erre a régi technikát fel-
elevenítő elektroncsöves erősítőre, amelyet basszusgitárhoz terveztünk - felelt Rudas Gábor és Török Bálint. - A beadási határidő előtti célegyenesben az éjszakáinkat is az utolsó simításokkal töltöttük. Reméljük a bemutatáskor már minden simán megy, s akkor már fellélegezve készülhetünk a szóbelire.
Zalai Hírlap 2000. szeptember 27. 227. szám 16. oldal
Kisujjukban van a mezőgazdaság
Féléves szakmai gyakorlaton vett részt a Cserháti-iskola diákja
Nagykanizsa (p. a.) - A közelmúltban féléves szakmai gyakorlatról érkezett haza Vajda Krisztián, a Cserháti Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskola tanulója.
A Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium gyakornoki programjára több mint 200-an pályáztak, de csak 17-en vehettek részt a féléves németországi gyakorlaton. Vajda Krisztián a különböző tesztek kitöltését követően a svájci határ közelébe, Lausheimbe került egy családi gazdasághoz, ahol több száz háziállat napi gondozását és közel 60 hektárnyi termőföld művelését végezte.
- Általában hajnalban keltünk és késő este feküdtünk, hiszen egy ekkora gazdaságban rengeteg munka akad - mondta Vajda Krisztián. - Mindig az éppen aktuális feladatokat - vetés, aratás, fakitermelés - kellett elvégezni, mégha az napi 20 órát vett is igénybe. Ezzel párhuzamosan - havonta egy hetet - iskolába is jártam, ahol a német gazdaságról, az új növényter-
Vajda Krisztián
mesztési és állattartási eljárásokról tanultam. A mezőgazdasági oktatás egyébként sokban különbözik a hazaitól, hiszen
Magas az állami támogatások mértéke
Németországban lényegesen nagyobb hangsúlyt fektetnek a gyakorlati képzésre. Persze a
gyakorlati oktatás feltételei is jobbak voltak, mint idehaza. Ha például esett az eső, akkor fedett csarnokokban gyakorolhattuk a szántást.
- Mennyire elterjedtek a családi gazdaságok Németországban?
- Ugyanúgy, mint Magyarországon, ott is vannak nagyüzemi gazdaságok, de rengeteg kis- és középvállalkozás is működik. Ráadásul ezen családi birtokok nagymértékű állami támogatásban is részesülnek, így a legmodernebb gépeket használhatják. A német gazdák szaktudása valóban irigylésre méltó, a mezőgazdaság a kisujjukban van, de azon kívül semmi máshoz nem értenek. Előszeretettel veszik igénybe a különböző bioeljárá-sokat - biodiesel, biofűtés -mivel azt a szaktárca is támogatja.
A cserhátis diák összességében hasznosnak ítélte a kint eltöltött fél évet, hiszen a jövő évtől már a Budapesti Könnyűipari Műszaki Főiskola környezetmérnöki szakán folytathatja tanulmányait.
Zalai Hírlap 2002. január 4. 3. szám 5. oldal
Gazdákat, szakembereket okítanak
A legújabb eljárásokkal ismerkednek a tanfolyamok résztvevői
Nagykanizsa (p. a.) - A közelmúltban két mezőgazdasági tanfolyamot is indított a Cserháti Sándor Szakközépiskola, amely intézmény a jövőben szeretné felvállalni a szakmai továbbképzéseket és az átképzéseket.
A közelmúltban meghirdetett növényvédelmi, illetve ezüstkalászos gazda tanfolyam hosszú szünet után került újra az iskola oktatási palettájára. A tanfolyamok megszervezését többek között az is indokolta, hogy az elmúlt időszakban megváltoztak a mezőgazdasági támogatások igénybevételével kapcsolatos rendeletek. Manapság csak azok a gazdák igényelhetnek hitelt, akik szakmai végzettséggel rendelkeznek. A növényegészségügy területén is hasonló a helyzet, hiszen az évről évre szigorodó előírások megkövetelik a piacképes szakmai tudást. A két tanfolyamra több mint 60 helyi és környező településeken élő gazda, gazdajelölt jelentkezett, akik a szántóföldi növénytermesztéstől kezdve, az állattartási ismereteken át, üzemvezetési tapasztalatokat is szereznek a 400, illetve 550 órás kurzusok során. Mindkét képzés OKJ-s végzettséget nyújt a tanfolyamot elvégzők számára.
A tanfolyam résztvevői az ada
- A képzés központilag meghatározott tananyag szerint zajlik, amelynek 70 százaléka
Fontossá vált a piacképes szakmai tudás
elméleti, 30 százaléka gyakorlati oktatást jelent - mondta Jan-zsó Antal, az iskola igazgatója.
Dióval is megismerkedtek
- Hasonló tanfolyamokat egyébként a továbbiakban is szeretnénk indítani, hiszen az európai uniós előírások megkövetelik, hogy a magyar gazdák és szakemberek is felzárkózzanak, megismerjék a legújabb növénytermesztési és állattartási eljárásokat. Éppen ezért a jövőben is felvállaljuk a továbbképzéseket és a folyamatos szaktanácsadást.
Zalai Hírlap 2002. március 6. 55. szám 5. oldal
Tánc, ének, vers Nagykanizsa (I. t.)
- Kulturális bemutatót tartott tegnap a HSMK-ban a Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskola. A rendezvényen közel félszáz tanuló mutatkozott be. A produkciók közt az utcai break-tánctól kezdve, versmondáson és televíziós show-paródiákon át, ének és gitárszólóig jó pár művészeti ág képviseltette magát.
Zalai Hírlap 2002. március 19. 65. szám 5. oldal
Tisztelet és alázat"
Nagykanizsa (I. t.) - Oktatói és vezetői tevékenységéért, a megye szakképzésének fejlesztésében és a középiskolai igazgatói munkaközösségben végzett kiemelkedő munkásságáért Zalai Pedagógus Díjat adományozott a Zala Megyei Közgyűlés a Cserháti SZKI-t 25 éve igazgató Janzsó Antalnak.
Országosan is ritkaság, hogy valaki huszonöt évig vezessen egy oktatási intézményt, főképp úgy, hogy időközben folyamatosan képes megújulni, a tanintézet tevékenységét a meglehetősen gyakran változó gazdasági, társadalmi igényekhez alakítani.
- Szerencsés vagyok, mert a szüleim megtanítottak tisztessé-
Egyre mélyebb és hidegebb vízben kell úsznunk
gesen dolgozni, emellett pedig kiváló iskoláim és nagyszerű tanítóim voltak - kezdi a bemutatkozást Janzsó Antal. - A debreceni egyetem történelem-föld-rajz szakának elvégzése után kerültem „a Cseribe", ahol kiváló kollégák segítik a munkámat. Ez a díj valójában nemcsak a személyemnek szól - hiszen egy iskola működtetése nem egyszemélyes produkció hanem a csapatunk munkáját ismerték el. Büszkék lehetünk, hogy évről
évre jobb „gyerekállománnyal" dolgozhatunk, s ez nemcsak az érettségi és a technikusi vizsga eredményein, hanem az országos versenyeken elért teljesítményeken, valamint a felsőfokú intézménybe felvett diákok számán is megmutatkozik. Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy a tárgyi feltételek fejlesztésével, a diákoknak nyújtott piacképes szakmai ismeretanyaggal országosan elismert iskolává váltunk.
Az igazgató elárulja: az iskola a szolgálatot, az egymás iránti tiszteletet, szeretetet és alázatot tűzte ki lobogójára, ettől lett a Cserháti SZKI egy kicsit más, egy kissé egyéni.
- Akkor tesszük jól a dolgunkat, ha egy példás család értékrendjét hozzuk be az iskolába, miközben szeretetteljes légkör veszi körül a diákokat - folytatja. - Ezzel egy időben - mivel egyre mélyebb és hidegebb vízben kell úszniuk - a versenycentrikus világ elvárásaira is fel kell készítenünk a gyerekeket.
Janzsó Antal az igazgatói munkaközösségben a szakmai programok szervezését vállalta. Elismert szakembereket kért fel, mutassanak utat a vezetéstechnikában, s az Európa Házzal való együttműködésben hazai és külföldi tanulmányutak tapasztalataival gazdagította kollégáit. Mindig fontosnak tartotta a változások érzékelését, azokra való reagálást - a pedagógiai kitüntetéssel ezt is elismerték.
Zalai Hírlap 2007. április 27. 98. szám 11. oldal
Ajándék érettségizőknek lapunktól
A nagykanizsai Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskola 12. B osztálya 1. sor: Simon Balázs, Mikó Zsolt, Németh József, Nagy Roland, Tiszainé Dolmányos Teréz osztályfőnök, Purger Zsuzsanna, Erdődi Balázs, Lünk József, 2. sor: Nunkovics Péter, Béli Zoltán, Pap András, Csík Richárd, Boros Dániel, Brunner Tamás, Hoffer Csaba, Hass Milán, Haág N. Attila, 3. sor: Kósa László, Pintér Zsolt, Tóth Ervin, Véber Roland, Kovávs T. Péter, Gyertgyák Ákos, Berke Árpád, 4. sor: Szabó Csaba, Sinkovics Ádám, Cse-ke László, Márkus Zsolt, Kulcsár Ferenc. Hétfői számunkban a zalaegerszegi Csány László Közgazdasági Szakközépiskola 12. A osztálya következik.
Zalai Hírlap 2007. április 27. 98. szám 11. oldal
Gólyalábon a cserisek a legjobbak
Komoly izgalmakat hozott az árkádok alatt rendezett verseny
Nagykanizsa (sz. a.) - Óriási izgalmakat és cserhátis csapatgyőzelmet hozott az idén már „világjátékokként" hirdetett gólyalábas megmérettetés, melyet a városnapi programsorozat keretében rendeztek.
A gólyalábazás egykoron a rossz időjárás miatt vált szinte népszokássá Nagykanizsán. A dél-zalai város földútjai esők során sártengerré változtak, amelyen a fából készült „segédeszközökkel" lehetett átjutni a lábbeli összekoszolása nélkül.
Célszalag helyett idén a stopperóra döntött
Ezen hagyomány felújítása volt a céljuk a szombaton megrendezett gólyalábas versenyek szervezőinek. A megmérettetést eredetileg a Fő utcán rendezték volna, ám az eső elől és a vizesen csillogó aszfalt balesetveszélyessége miatt a Vasemberház árkádsorába menekültek a csapatok.
Itt először a csapatok legjobbjai mérték össze tudásukat gyorsaságban, hármas ugrásban és egylábon járásban. A legkiválóbb gólya-lábazónak a Batthyány-gimnázium színeiben induló Czupi Dániel bizonyult, maga mögé utasítva a Cserháti SZKI színeit képviselő René Trulsent és a miklósfaiak vezéregyéniségét, ifj. Vörös Miklóst.
Az árkádok A versenyzőknek jelképes homoktengeren is alatt rendezett át kellett bukdácsolniuk Fotó: Szakony Attila
csapatverseny
során a helyszűke miatt nem vihették haza a kupát-elnyerve egyszerre indították a beneve- az önkormányzat által felaján-zett 5 csapatot, hanem 2 turnus- lott 1 millió forintos fődíjat is -, ban, köztük a stopperóra tett kü- megelőzve a második helyezett lönbséget. A nagy küzdelem so- Saubermachert, és a bronzérmes rán végül a Cserháti SZKI-sok Miklósfát.
Zalai Hírlap 2003. április 4. 79. szám 5. oldal
Mikrovezérlő-programozók
Nagykanizsa (k. v.) - A
Cserháti Sándor Szakközépiskola elektronika szakos, 13. évfolyamos tanítványai meghívást kaptak a IV. Országos mikrovezér-lő-programozó versenyre. A győri megmérettetésen három kanizsai diák került a legjobb húsz közé: Pe-resztegi Gábor II., Puskás Zsolt VII., Bakcsa Zoltán pedig XVII. helyezést ért el. A kiválóan teljesítő diákokat Tukacs Attila készítette fel a versenyre.
Zalai Hírlap 2007. április 27. 98. szám 11. oldal
Nekik már nem keli készülni
A legjobbak technikus vizsga alóli felmentést kaptak
Nagykanizsa (k. v.) - A
Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola diákjai sikeresen szerepeltek a Kiskunfélegyházán megrendezett Országos Műszaki Tanulmányi Versenyen (OMTV).
A gépipari szakmacsoport döntőjén az országból összesen hatvanhárom diák vett részt, s a kanizsaiak közül Péter András (12.B) a hatodik, Szfóvecz/ártoí (12.B) a nyolcadik helyen végzett, amiért a technikus vizsga alóli felmentést és egyetemi felvételi kedvezményt kaptak. A legjobb húsz közé került még
Németh József (13.B), Horváth Szabolcs (12.B) és Szabó Csaba (13.B). A diákokat György Gyula, Nagy László és Valu Gyula mérnök-tanárok készítették fel a versenyre.
Az OMTV legjobb cserhátis eredménye az elektronika szakmacsoportban született meg, ahol Kreiczinger Tamás (13.D) nem adta alább az 1. helynél, Tóth András (13.D) pedig 9. lett. Nekik sem kell már készülni technikus vizsgára, ráadásul felvételt nyertek a Budapesti Műszaki Egyetemre. Utóbbi diákokat Molnár János, Angyalosi András, Tu-kacs Attila és Horváth Lajos mérnök-tanárok készítették fel.
Zalai Hírlap 2003. május 8. 106. szám 4. oldal
Kirabolták az iskolát
Nagykanizsa (p. a.)
— Mintegy 1,2 millió forintot vitt magával az a rabló, aki kedden este betört a Cserháti Sándor Szakközépiskola kollégiumába. Az elkövető az ablakrácsot szétvágva jutott az épületbe, ahol felfeszítette a páncélszekrényt, majd a pénzt magához véve távozott. A helyszínre érkező rendőrök a nyomrögzítést követően megkezdték a nyomozást, az eddig ismeretlen tettest lopás bűntette miatt keresik.
Zalai Hírlap 1990. május 28. 123. szám 9. oldal
A középiskola muníciójával
A Cserhátiban szerzett tudás gyümölcse most ért be
■ Kelemen Valéria
Nagykanizsa - Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) műszaki tudományi szekciójában a BME hallgatójaként I. helyezést ért el a kanizsai Czmerk András.
A Debrecenben megrendezett, XXVI. OTDK-n a szilikon mint szerkezeti anyag megismerésére irányuló kutatásával érte el az első helyezést, ami mellé még rektori különdíj is dukált.
A nagykanizsai fiatalember jelenleg a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) ötödéves, mechatronika szakos hallgatója, aki szívesen emlékszik vissza középiskolás éveire, mert -mint állítja - a Cserháti Sándor Szakközépiskolában szerzett tudással alapozta meg a jövőjét.
- Szülővárosom középiskolájában számítástechnika és gyártástechnika szakon érettségiztem - meséli. - Az osztrák tanterv szerinti, magas szintű kép-
zésben vettem részt, majd az ötödik évfolyam technikus minősítője után jelentkeztem a műegyetem gépészmérnöki karára, ahol eddig gond nélkül megálltam a helyem. A BME-n német
Czmerk András komolyan vette
képzésben vettem részt, ami annyit tesz, hogy két éven át az összes szakmai tantárgyat németül tanultam, sfél évig egy németországi egyetem hallgatója voltam.
Andrástól megtudtuk: Hidraulikus elzáró készítése nagyrugalmas anyagból címmel írja a diplomadolgozatát, szeretne doktorálni, s ha lehetősége adódik, a tanszéken maradna.
- Ha valaki a középiskolát veszi, az előtt a továbbtanulás szempontjából is megnyílnak a lehetőségek - vallja. - Szerencsésnek mondhatom magam, már a Cserhátiban fejlődésre determinált közösségbe csöppentem, s ezt a vonalat a műszaki egyetemen is tovább vittem.
Zalai Hírlap 2003. június 7. 132. szám 1. oldal
Terelgették a nyájat
Az európai gondolkodás jegyében fogadták a vendégeket
Nagykanizsa (I. t.) - A Cserháti SZKI diákjai osztrák vendégeikkel együtt tegnap nemcsak íjászversenyen és erőt próbáló fafűrészelésen mérhették össze tudásukat, de magyar specialitásként egy birkaterelő versenyen is kipróbálhatták magukat. (Tudósításunk az 5. oldalon.) Fotó: Szakony
Az európai gondolkodás jegyében fogadták az osztrák diákokat
Zalai Hírlap 1982. június 144. 137. szám 8. oldal
íjászat, fafűrészelés és birkaterelés
Nagykanizsa (I. t.) - A Cserháti SZKI tanulói az európai gondolkodás jegyében látták vendégül osztrák testvériskolájuk diákjait. A kétnapos ta-lákozó programjait hagyományokkal fűszerezett rendezvények is tarkították.
A kanizsaiak ünnepélyes zászlófelvonással tisztelegtek osztrák vendégeiknek, akikre később angol nyelvű szellemi vetélkedő várt, tudtuk meg a rendezvény egyik főszervezőjétől, dr. Márton Alfrédtól. A magyarok elsőként Ausztria, majd a Stájer tartomány, végül az annak egyik központjaként funk-
cionáló Wiez-ből készültek fel, míg az osztrákok hazánk, megyénk és Nagykanizsa történelmét, gazdaságát, művészetét, híres embereit nézték át.
Miután mindkét ország képviselője tanúbizonyságot tett felkészültségéről, jöhetett a városnézés, mely során a tanultakat meg is tekinthették az osztrákok. A programokat este ügyességi versenyek zárták, a betonra festett magyar-osztrák határ mentén kötelet húzók erőpróbáján a vendégek bizonyultak jobbnak. Eztán a weiziek specialitásukkal, a gumicsizma-dobálással rukkoltak elő, míg a kanizsaiak a gólyalábazás forté-
lyaiba vezették be a német ajkú társaikat.
A tegnapi nap az osztrák-ma-gyar „örökrangadóval" vette kezdetét, mely 3:3-as döntetlennel végződött. A sportot újabb kihívás követte, a helyszín azonban változott. Pacsára utaztak a diákok, ahol nem kisebb megmérettetés várt rájuk, mint az íjászverseny, a fafűrészelés és bir-kanyájterelés. Az íjászversenyen mindkét náció jól vette az akadályt, hiszen előzőleg kiváló „kiképzést" kaptak a Pacsai íjász-egyesület tagjaitól. A favágáshoz nem szokott fiatalok közül volt, aki rájött: nem a gyorsaságon és az erőn, sokkal inkább a technikán múlik a siker.
így volt ez a kerecsenyi Beke István tulajdonában lévő Anna major-beli birkaterelésnél is,
Megismerni egymás szokásait, kultúráját
mely során, az osztrákok szerint, a birkák és terelőik közti nyelvi nehézségek mellett a vérünkben lévő ösztönök döntöttek a javunkra.
A vendég diákok osztályfőnöke, Leo Krobath végezetül elmondta: nemcsak a közelgő uniós tagság miatt kell megismernünk egymást, de a szakiskolák közös projektjei miatt is.
Az íjjal, a magyarok ősi fegyverével is megismerkedhettek a Cserháti SZKI diákjai által vendégül látott osztrákok
Zalai Hírlap 2004. május 6. 105. szám 5. oldal
Diákok sikerei
Nagykanizsa (k. v.)
— Idén is jól szerepeltek az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen a Cserháti SZKI diákjai. A mezőgazdasági technikusok között 7. lett Tkálecz Balázs (felkészítői: Antal Jenő, Hargitai Tibor, Johanidesz István, Sárváry László, Szikora Pál), a gépészeti világbanki szakmacsoportban 4. Kiss Balázs Bence (Nagy László, Valu Gyula, Borbás Sándor), az elektrotechnika-elektronikavilágbankiban 10. Boncföldi Márton (Angyalosi András, Tukacs Attila), a világbanki informatika szakmacsoportban 4. helyezést ért el Gerencsér Tamás (Hermán József), míg az Autocad versenyen 4. Rajkó Péter, 7. Kiss Balázs Bence (Pálfi Tamás).
Zalai Hírlap 2007. április 27. 98. szám 11. oldal
Az ismereteket bővítve
Informatikai és elektronikai szakmai nap a Cserhátiban
Nagykanizsa (kv) - Szakmai napot tartott tegnap a Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium, ahol az informatika és az elektronika került ezúttal a középpontba.
A Cserháti SZKI idén is megszervezte a már hagyományos informatikai és elektronikai szakmai napot, melyen a színvonalas előadások mellett a diákok munkáiból is rendeztek kiállítást.
A szakmai előadások sorában Miklós Melhardt (Dynaic Csurgó) elektronikai produkcióval lepte meg a hallgatóságot, dr. Holczinger Tibor (Veszprémi Egyetem) pedig az ipari termelőrendszerek ütemezéséről adott szakszerű tájékoztatót.
A folytatásban Tomka Gergely (LME) kitért a Linuxrendszer hálózatos alkalmazásaira, míg Horváth Zsolt (Ipari Elektronikai Projekt Kft.) a mikrokontrollerek alkalmazásairól szólt.
Tomka Gergely a Linux-rendszer alkalmazásáról tartott előadást
Zalai Hírlap 2007. május 8. 106. szám 13. oldal
Cserhátis sikerek
Nagykanizsa (kv) - Idén
is szép eredményeket értek el a Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola tanulói országos szakmai versenyeken.
Az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) gyengeáramú szakmacsoportjának döntőjében Kelemen Miklós műszaki számítástechnikai technikusjelölt 11. helyezett lett, s jeles minősítést kapott a szakmai írásbeli és gyakorlati vizsgájára (felkészítő tanárai: Angyalosi András, Molnár János, Szabó Attila, Tukacs Attila).
Az OSZTV-n „Charles Babbage AUTOCAD" tantárgyi versenycsoportban Kovács Csaba a 15. helyével szerzett műszaki rajzolói végzettséget (tanára: Pálfi Tamás). A Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tantárgyak Versenye országos döntőjében gépészeti alapismeretekből Rózsás Roland a 9. helyével, míg elektronikai alapismeretekben Fülöp Krisztián a 12. helyezésével kapott emeltszintű 100 százalékos érettségi minősítést (felkészítői: György Gyula, Angyalosi András, Szabó Attila).
Zalai Hírlap 2007. június 7. 131. szám 11. oldal
Észak-ír tanárok vizitje
Nagykanizsa (kv) - A
Comenius 1. Iskolai Együttműködés keretében megismert észak-ír tanárok látogattak a Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskolába. S bár a több országot érintő projekt idén lezárult, a kanizsaiak és az omagh-iak a jövőben is ápolni kívánják kapcsolatukat. A látogatás is azt célozta, hogy az észak-ír tanárok bepillantást nyerjenek a Cserháti mindennapjaiba, kicseréljék tapasztalataikat többek közt az informatika és az elektronika területén. Vincent Taggart és Peter McGlinchey elmondták: testvériskolai kapcsolatot, s további közös projekteket terveznek.
Zalai Hírlap 2000. szeptember 27. 227. szám 16. oldal
A csapatot építve
A 11. B osztály diákjai, ha tehetnék, rögtön visszamennének
A cseris diákok a fonyódi üdülőben játékos körülmények között tudhatták meg: mennyire tudnak például közös célokért összefogni

Kelemen Valéria
kelemen.valeria@zh.plt.hu
Nagykanizsa - Az Élet iskolája program keretében, a GE Hungary fonyódi üdülőjének vendégszeretetét évezve vett részt csoportépítő tréningen a Cserháti Sándor Szakképző Iskola 11. B osztálya.
A középiskola már hosszú évek óta jó kapcsolatot ápol a kanizsai GE Hungary vállalattal, s ez a kontaktus nem csak a gyárlátogatásokban merül ki.
- Már tavaly óta a GE által támogatott Élet iskolája porg-ram résztvevői vagyunk, melynek lényege, hogy a fiatalok felkészüljenek saját jövőjük tudatos tervezésére, s arra, hogy az iskola befejezése után sikerrel alakítsák az életüket - mondta a fonyódi
csapatépítő napokat követően Godena Ildikó osztályfőnök. - A fonyódi kiruccanás célja tulajdonképpen a csapatépítés volt, szakképzett tréner segítségével. Jó volt látni, hogy bár a diákok már két éve járnak egy osztályba, mégis tudnak újat mondani egymásnak, és persze nekünk, tanároknak is. Még inkább körvo- __ nalazódott, hogy közülük ki tud a legjobban érvelni a saját véleménye mellett, ki a szervező, ki az irányító, ki a csendes, a visszahú-dódó, de ugyanakkor nagyon jó „munka-
fogok. Szerintem szükség van az ilyen jellegű együttlétekre, mert a diákoknak és a tanároknak egyaránt fontosak. Jó kiszakadni a megszokott környezetből - ahol merev szabályok vannak-, kicsit lazítani, s figyelni, amint osztályból közösséggé szerveződik egy csapat fiú.
A diákok számára csupán játéknak tűnt, de annál jóval többet ért a program
- A fonyódi kirándulás mindenkinek hasznos volt -vette át a szót Kálovicsné Korsós Edit szabadidő-szervező, aki kísérőként volt jelen a programon. - Olyan játékos feladatokat lestem el, melyeket munkám során használni
A kellemes pillanatok felidézése után a 11. B-s Takács Zoltán elmondta: bár nekik az egész csak játéknak tűnt, azért annál sokkal több volt. Egyre jobban megismerték egymást és a tanáraikat, s kipróbálhatták, mennyire tudnak közös célokért összefogni.
- A sportjátékokban tapasztalhattuk, hogy a tisztességes munka jobb eredményt hoz, mint a szabálytalankodás - vélekedett Zoli. - Sikerült némán kommunikálni, papírtornyot építeni, s azt is megtanulhattuk, mire van szükségünk például egy hajótörés után. Kiderült, hogy ki az közülünk, akire a legtöbben hallgatnak - naná, hogy az osztályfőnök! -, ki az osztály központi embere, és egyáltalán, mennyire tudunk együttműködni. Nem győzzük elégszer megköszönni a szervezőktől kapott lehetőséget, s az osztály nevében mondhatom: szuper kirándulás volt!
A Cserháti Sándor Szakképző Iskola 11. B osztályos diákjai egybehangzóan állítják: ha lehetne, azonnal visz-szamennének Fonyódra csapatot építeni.
Zalai Hírlap 2008. március 3. 53. szám 13. oldal
A szakképzésért
Ezúttal is korszerű oktatási eszközöket helyeztek üzembe

A diagnosztikai műhelyben a minden igényt kielégítő világítástechnikai oktatófallal ismerkednek a közlekedésgépész technikusok
Kelemen Valéria
kelemen.valeria@zh.plt.hu
Nagykanizsa - Pályázati támogatás jóvoltából csaknem tizenkétmillió forint értékben bővült új oktatási eszközökkel a Cserháti Sándor Műszaki Szakközépiskola diagnosztikai műhelye.
A Decentralizált Szakképzési Alap pályázatán elnyert eszközök a diagnosztikai műhelyben a múlt héten kerültek üzembe helyezése, aminek különösen az ott gyakorlatozó autószerelők (idén huszonha-tan vannak), a közlekedésgépész technikusok (tizenkilencen), valamint az idei tanévben tizenegy fővel indított járműelektronikai műszerész képzés diákjai örültek.
- A legújabb technikákkal is megismerkedhetünk az iskolában, s a szakma mind
magasabb szintű elsajátítása szempontjából azt sem tartom mellékesnek, hogy a diagnosztikai műhely ezúttal is a csúcstechnológiát jelentő oktatási eszközökkel gyarapodott - vélekedett a 15. A-s közlekedésgépész technikus Talabér Attila, aki az érettségi után két évig tanulta ^^ az autószerelő szakmát, idén pedig közlekedésgépészeti technikus végzettséget is szerez, azzal a nem is titkolt céllal, hogy még könnyebben tudjon elhelyezkedni.
A felszereltségét tekintve elsőrangú diagnosztikai műhelyben Balassa József gyakorlati oktatásvezető mutatta be a legújabb oktatási eszközöket, melyek közül - első ránézésre is - a VW Golf 5-ös világítástechnikai oktatófal viszi el a pálmát.
A szemre is tetszetős „műszer" eredeti VW alkatrészekből van összeépítve, s rajta minden paraméter mérhető -akárcsak egy igazi gépkocsin -, s remekül szimulálja annak világítástechnikai eszközeit, valamint hibakeresési lehetőségeit.
A diagnosztikai műhelyben modern eszközökkel gyakorolhatnak a diákok
- Manapság a közforgalomban ilyen járművek vesznek részt, természetesen a szervizekben is ilyeneket javítanak a dolgozók, ezért fontos, hogy a tanulóink a legkorszerűbb eszközökkel gyakoroljanak - hangsúlyozta Balassa József, aki szerint nem árt, ha a tőlük kikerülő diákok
a futószalagról frissen lekerülő modelleket is tudják javítani és diagnosztizálni. - Ez a fejlesztés országos szinten is ritka, s természetesen iskolánk életében nagy jelentőséggel bír.
A cserhátis diagnosztikai műhelyben még egy Citroen 5-ös oktatófal és egy Nissan oktatómotor is bemutatásra került, de jobban körülnézve láthattuk az alternatív járműhajtás modelljét, valamint egy dízel befecskendező oktatófalat, melyek a tavalyi év pályázati sikereként kerültek oda.
A Cserháti Sándor Műszaki Szakközépiskolában egyébként további fejlesztéseket terveznek: jövőre egy dízelmotor, egy ABS-oktató-fal, valamint egy diagnosztikai teszter szerepel a beszerzési listán.
Zalai Hírlap 2008. március 14. 63. szám 18. oldal
Változás, tenniakarás - a színpadon
Pásztor András
pasztor.andras@zh.plt.hu
Nem hősökre, hanem közös célokra lenne szükség manapság. A mondatnem politikusoktól származik, hanem a nagykanizsai Cserháti-szakközépiskola diákjaitól.
Kanizsán már évek óta hagyomány, hogy a városi ünnepségen egy-egy középiskola állítja színpadra az emlékműsort. Idén a Cserháti Sándor SZKI tanulóira vár ez a feladat. Az utolsó próbák egyikén mi is részt vettünk, hogy megtudjuk mit gondolnak a fiatalok a 160 éve történt eseményekről.
A próba első percei fegyelmez éssel telnek, Godena Ildikó, a műsor összeállítója mindenki számára világossá teszi: nem tűri a nyegleséget a színpadon. Két végzős mégis próbára teszi a tanárnő türelmét, nem is maradnak sokáig a teremben. Aztán lassan elindul a zene, s a fiatalok megtöltik a színpadot.
- Hát azt nem mondhatom, hogy könnyű helyzetben voltunk, egy műszaki szakközépiskolában, ahol a diákok zöme fiú, nem egyszerű feladat színpadra állítani egy ze-
nés, táncos irodalmi műsort -árulta el Godena Ildikó. - Ennek ellenére kizárólag olyan
fiatalok szerepelnek, akik önként vállalták a feladatot. A műsor alapvetően a korabeli ifjúság hangulatát idézi, a változásra, a tenniakarásra épít. Talán ez utóbbival sikerült inspirálni a diákokat is, a színpadi próbák előtt ugyanis elmondtam nekik, mit gondolok az ifjúságról, arról, hogy mindig is ez a korosztály generálta a változásokat. Azt hiszem, ezzel sikerült közel hozni a műsort, s talán a forradalom és szabadságharc eszmeiségéről is van már fogalmuk a szereplőknek.
A próba szünetében a diákokkal is szóba elegyedtünk, arra voltunk kíváncsiak, hogy mit gondolnak a színpadi szereplésről, a 160 évvel ezelőtti forradalomról, s miként látják saját generációjukat.
- Önként vállaltam a műsorban való résztvételt, s egyáltalán nem bántam meg -mondta a 17 éves Bucskó József. - Az iskolában többször is szavaltam és soha nem éreztem cikinek. Persze biztosan vannak olyanok is, akik nem állnának színpadra, de én nem közéjük tartozom. A márciusi
A városi ünnepségen egy-egy középiskola állítja színpadra az emlékmű-sort. Idén a Cserháti Sándor SZKI tanulóira vár ez a feladat. A műsor alapvetően a korabeli ifjúság hangulatát idézi, a változásra, a tenniakarásra épít
Fotó: Szakony Attila
ifjakat amúgy csodálom, szerintem nagyon nagy dolgot vittek véghez 160 évvel ezelőtt. Közel sem vagyok biztos benne, hogy a mai fiatalság képes lenne-e valami iránt ennyire lelkesedni, manapság mindenki a saját problémáival van elfoglalva, a közösségi szellem csak ritkán mutatkozik meg.
Hasonló véleményen volt Antal Gergő is, aki az idén végez. Mint mondta: a mostani Magyarországot, s a jelenlegi viszonyokat nem lehet összehasonlítanai az 1848-49-es időszakkal. Akkor az ország szabadsága volt a tét, manapság meg mindenben a kényelmi szempontok határozzák meg a hozzáállást.
- Igen, Petőfiék hősök voltak a maguk idejében, ám közel sem biztos, hogy ma is azok tudnának lenni - válaszolt ismét Bucskó József. -Szerintem ma az országnak nem hősökre, inkább közös célokra lenne szüksége, például arra, hogy lefaragjuk az államadósságot, s növeljük a gazdasági teljesítőképességet.
A mai fiatalokról általában azt mondják: egyre kevésbé tudnak lelkesedni, s csak a mának élnek. Nos, lehet, hogy a hétvégi buli fontosabb számukra, mint az ország sorsa, ám véleményük attól még ez utóbbiról is van, s ha megkérdezik őket, el is mondják.
Zalai Hírlap 2007. április 27. 98. szám 11. oldal
Elektronikai szakmai nap
Nagykanizsa (sza) - A legújabb elektronikai fejlesztésekről, a számítástechnika és az autóipar kapcsolódási pontjairól esett szó a Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskolában rendezett szakmai napon.
Mint azt Sárvári László igazgatóhelyettestől megtud-
tuk, a rendezvény célja az volt, hogy ezúttal nem tanároktól, hanem külső szakemberektől - köztük egy volt cserhátis diáktól, Kollár Szabolcstól - hallhassanak előadásokat az iskola tanulói.
Ennek jegyében három budapesti és egy helyi előadót
hívtak meg, akik többek közt a Linux használatáról, a hálózaton keresztüli vezérlési módszerekről, az autóelektronikában használható chip-tu-ningról, valamint az autóiparral kapcsolatos áramkörtervezési feladatokról beszéltek az érdeklődőknek.
Zalai Hírlap 2009. március 6. 55. szám 3. oldal
Követve a változó technikát
Nagykanizsa (kv) - Az
Autószerelők Országos Egyesülete (AOE) szervezésében tegnap előadásokkal kísért autós szakmai napot rendeztek a Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskolában.
Az AOE immár hagyományos programjára ezúttal is a szakmában élenjáró cégek képviselőit hívták meg előadóknak.
- Tanulóink figyelmét ilyen úton is szeretnénk ráirányítani a gyorsan fejlődő, változó technikára - fogalmazott Balassa József gyakorlati oktatásvezető, kiemelve a járműelektronika, komfortelektronika témakörét, melyben a jármű ellenőrzési rendszere, az áramellátás, a jármű biztonsági rendszerek, a beavatkozó alkatrészek és a világításvezérlés éppúgy szóba került, mint például a hibrid rendszerek.
A főként diákokból álló hallgatóság körében nagy sikert aratott Spindler Tibor AOE-elnök járműátalakítással és járműtuninggal foglalkozó előadása is, melyet délután a Nagykanizsán és környékén, továbbá a szomszédos régiókban működő meghívott szakemberek számára megrendezett szakmai továbbképzés követett.
Zalai Hírlap 2000. szeptember 27. 227. szám 16. oldal
Nemzetközi kapcsolat
KÖZÖSEN Partneriskolái projekt keretében munkálkodnak együtt a diákok
Nagykanizsa (kv) - A németországi Weinheim-ből egy uniós projekt keretében tizenkét diák és két tanár érkezett hétfőn partneriskolái látogatásra a Cserháti Sándor Műszaki SZKI-ba
A weinheimi diákok egy, a Tempus Közalapítvány által támogatott európai uniós projekt keretében munkálkodnak közösen a kanizsai műszaki szakképző diákjaival, öt napon át élvezve a cserhátisok vendégszeretetét.
Mint Johanidesz Istvántól, a Cserháti SZKI igazgatójától megtudtuk, iskolájuk 2009. szeptember l-jétől vesz részt abban a két évig tartó nemzetközi projektben, melynek keretében három partnerintézmény - a kanizsaiak mellett egy német és és egy cseh középiskola - munkálkodik együtt, elsősorban egy autó-diagnisztikai vetélkedőre alapozva, közös szakmai feladatokat is megoldva a közlekedésgépészet és az autószerelés terén. Ezenkívül természetesen mind a résztvevő diákoknak, mind pedig a tanároknak lehetőségük nyílik a nyelvgyakorlásra, idegen kultúrák megismerésére, illetve külföldiekkel való kapcsolatépítésre.
A projekt kapcsán szervezték meg az október 12-től 16-
A németországi vendégek nem érkeztek üres kézzel, oktatási célokra szánt ajándékot adtak át a gépjármű diagnosztikai laborban
áig tartó nagykanizsai találkozót, tizenkét diákot és két tanárt látva vendégül a németországi Weinheimből.
Nagykanizsán zárul 2011-ben a projekt
A projekt folytatásaként, a folyamatos kapcsolattartás mellett, a második félévben a cserhátis diákok és kísérő tanáraik látogatnak el Csehországba, majd a következő tanévben Németországba. A Tempus Közalapítvány
által támogatott európai uniós projekt zárása 201 l-ben Magyarországon, egész pontosan a nagykanizsai Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskolában lesz, részletes értékeléssel és persze a díjátadással együtt.
- A kanizsai találkozó során többféle módon próbáljuk bemutatni intézményünket, országunkat és kultúránkat -fogalmazott a német-angol szakos cserhátis tanár, Markó Eszter, a projekt nagykanizsai koordinátora. - így például vendégeink részt vehetnek a cserhátis tanórákon, kisfilmet láthatnak a diákok, illetve Nagykanizsa mindennapjairól, igény szerint tanulhatnak magyarul, megkóstolhatják a magyar konyha specialitásait, élvezhetik változatos zenénk dallamait a diákjaink előadásában. S mivel nem csak a városunkat kívánjuk bemutatni.
egy budapesti és egy veszprémi kirándulás során a fővárosunk és a Balaton-part nevezetességeivel is megismerkedhetnek.
Keddi látogatásunkkor a cserhátisok korszerű gépjármű diagnosztikai laborjában találkozhattunk a vendégekkel, akik nem érkeztek üres kézzel: delegációjuk oktatási célokra átadott egy Audi A8-as automata sebességváltót és egy elektronikai vezéslésű szervokormányt a nagykanizsaiaknak.
- Egy ilyen projekt mindenképpen hasznos nemzetközi tapasztalattal szolgál a
diákok számára, ugyanakkor az iskolák közötti kapcsolatok kialakítása szempontjából is kiemelkedő jelentőségű -mondta érdeklődésünkre Torsten Schmidt, a 630 fős weinheimi Hans-Freuden-berg-Schule tanára, aki szerint hazánk az egyik legszebb európai ország. - Intézményünkben autószerelést, gépészetet és elektrotechnikát is tanulhatnak a diákok, s erre a látogatásra a teljesítmény és a viselkedés alapján választottuk ki az érdeklődő tanulókat.
A németországi diákok és tanárok ma utaznak haza Nagykanizsáról.
Zalai Hírlap 2000. szeptember 27. 227. szám 16. oldal
Férőhelygondok ellen...
Apartmanszobák a felnőttképzésben részt vevők számára
Tágas, kétágyas szobákat alakítottak ki a hatodik emeleten
Nagykanizsa (pa) - Pénteken adták át a Cserháti Sándor SZKI kollégium 6. emeletén kialakított új férőhelyeket, melyek elsősorban a nagykanizsai TISZK felnőttképzési programjára jelentkezők szálláshelygondjait lesz hivatott megoldani.
Mint elhangzott: a beruházás több mint 60 millió forintba került, melynek jelentős részét európai uniós pályázati támogatásként, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében nyerte el a TISZK. A fejlesztés eredményeként a Cserháti-iskola kollégiumának 6. emeletén 12 szobát - ebből kettő apartman jellegű - sikerült kialakítani. A beruházás keretében a szobák nyílászáróit és bútorzatát is megújították, valamint kialakításra került egy társalgó is. Mindezek mellett egy tíz munkaállomásból álló számítógépterem is rendelkezésre áll a pályázatnak köszönhető-
en. A kollégiumi épület egyes részei is megújultak, elkészült a bejárat akadálymentesítése, illetve egy lift is beszerelésre került.
- Ez a beruházás abban segít, hogy kulturált környezetben tudjuk elszállásolni azokat, akik részt vesznek az általunk szervezett felnőttképzési programokban - hangsúlyoz-
3

ta Merksz Andor, a kanizsai TISZK igazgatója.
Az átadáson Marton István polgármester is részt vett, aki köszöntőjében ama örömének is hangot adott, hogy rövidesen felépül a TISZK Erdész utcai telephelyén a központi képzőhely, ahol korszerű eszközökkel folyik majd a felnőttek oktatása.
Zalai Hírlap 2010. március 13. 61. szám 1. oldal
Megelevenített történelem
MÚLTUNK A Cserháti SZKI diákjai korhű jelmezekben idézték a rendi gyűlést
szalabán Attila
szalaban.attila@zaiaihirlap,hu
Nagykanizsa - Megszokott kép a március 15-i iskolai ünnepélyekről: ünneplős gyerekek mondanak verseket, majd a hangszórókból 48-as dalok csendülnek fel. Ettől eltérőt, teljesen újat akartak a nagykanizsai Cserháti Sándor SZKI-ban.
A megszokottól alaposan eltérő március 15-i ünnepséget rendezett tegnap a nagykanizsai Cserháti Sándor SZKI: a középiskola tornacsarnokában összegyűlt diáksereg előtt a 10/C osztály tanulói korhű jelmezekben elevenítették fel az 1847-ben, Szent András havának 7. napján Pozsonyban megrendezett utolsó magyar rendi országgyűlés emlékezetes beszédeit.
(Folytatása hasonló címmel a 3. oldalon, ünnepi mellékletünk a 11-13. oldalon olvasható.)
SMS-véleményvonal
SZÓLJON HOZZÁ ÍRÁSUNKHOZ!
ISMS-számunk: ZV 06-91-33-10-33
_Üzenetét ZV (szóköz) jellel kezdje!_
Rendhagyó módon ünnepelte március 15-ét a nagykanizsai Cserháti Sándor SZKI tegnap, az utolsó rendi országgyűlést idézték meg
Zalai Hírlap 2010. március 13. 61. szám 3. oldal
Megelevenítették
TÖRTÉNELEM A Cserháti SZKI diákjai alkották az országgyűlést
A konzervatív követi „frakció" a Cserháti tornatermében életre keltett rendi országgyűlésben. A jelmezeket kölcsönözték
(Folytatás az 1. oldalról)
Felidézték a rendi országgyűlés főbb vitáit, az ősiség eltörlése, a kötelező örökváltság, a közteherviselés, a hazai gazdaság kérdései, a felelős magyar kormány, valamint a magyar nyelv és kultúra tárgyában. S elhangzott József nádor összegzése, valamint V. berciinánd király végszava is.
- Március tizenötödike olyan nemzeti ünnepünk, melynek történetét, a forradalomhoz vezető eseményeket nem csak tankönyvekből kell megismernünk — magyarázta Johannidesz István, a Cserháti SZKI igazgatója. - Büszke vagyok pedagógus kollégáim és a diákjaink kreativitására, melynek eredményeként ezen a rendhagyó módon emlékez-
hettünk meg a 162 évvel ezelőtt történtekről. Amikor megkerestek az ötlettel, első gondolatom az volt, hogy ez nagyon jó, végre csináljunk valami teljesen újat, a megszokottól abszolút eltérőt.
Az iskola vezetése vállalta a jelmezek beszedéséhez szükséges anyagi forrás előteremtései"" Szerencsére- megvenniük nem kellett a kellékeket, kölcsönözték a díszes, korhű ruhákat.
- Általában ezt a napot versekkel, énekekkel ünneplik az intézmények Magyarországon - mutatott rá Némethné Gyöngy Gabriella szabadidőszervező, aki Fuksz Csaba történelemtanárral közösen segítette a vállalkozó szellemű diákokat. - A könyvtárban és az interneten kutattunk anya-
1848 ÓTA NÉPKÉPVISELETI
A magyar országgyűlés két kamarája a 16. századtól alakult ki: a felsőtáblán az arisztokraták és főpapok, | az alsótáblán pedig a nemesi vármegyék választott képviselői, illetve a Szábad királyi városok küldöttei kaptak helyet. Az ország három részre szakadása
után a királyi Magyarország országgyűléseit a legtöbb esetben Pozsonyban tartották. A rendi országgyűlést 1848"ban váltotta fel a népképviseJeten alapuló parlament, mely az 1867. évi kiegyezés után két kamarából: a főrendiházból és a képviselőházból állt.
gok után, azokból állítottuk össze a műsort.
- Valamilyen szinten bizony még ma is aktuálisak az 1847-ben elhangzott gondolatok, a magyar ipar és közlekedés fejlesztését például nyugodtan napirendjére tűzheti
most is az országgyűlés - jelezte a műsorban Kossuth Lajos szerepét vállaló Kovács Kristóf. - És azt sem mondhatnánk, hogy mára megszűnt volna az utolsó rendi országgyűlésen is érezhető hangos vita, éppen ellenkezőleg.
Zalai Hírlap 2010. április 29. 99. szám 13. oldal
Diákok digitális műszerfala
FEJLESZTÉS Kibővítették az ötletüket, hogy technikusi munkának is jó legyen
Nagykanizsa (kv) - Eredetileg egy Opel Astrába tervezték a Cserháti Sándor Műszaki Szakközépiskola diákjai a digitális műszerfalat, amely iránt azóta is nagy érdeklődés mutatkozik.
S hogy milyen ötlet vezetett a digitális műszerfal megalkotásához, arról az egyik készítő, Fehér Zsolt közölt részleteket.
- Ötödévesek voltunk a Cseriben, amikor osztálytársam, Cserti Imre szólt, hogy szeretne az autójába egy műszerfalat - idézte a kezdeteket Zsolt, hozzátéve: eredetileg egy egyszerűbb konstrukciót
A konstrukció megvalósítása órán kívüli projekt is volt
találtak ki, de aztán kibővítették az ötletet, hogy technikusi munkának is alkalmas legyen. - Akkoriban elsőben fakultációs keretek között tanultuk az elektronikát, aztán még három évig mint szakmai tárgyat, így utána egy év technikusival megszerezhettük a technikusi végzettséget.
A technikusi projektté avanzsált digitális műszerfalhoz Fehér Zsolt készítette az elvi kapcsolási rajz első változatát (azóta több továbbfej-1 lesztés is történt rajta), és mindkét processzorba ő írta a programot, Gerencsér Tamás rajzolta a nyomtatott áramkö-
gyönyörűen működött és világított, aztán kivittük, s kiderült, hogy a napfényben nehezen olvashatók le az értékek. Ezért egy meghajtó fokozatot terveztünk a kijelzőkhöz, s így olyan lett, aminek a fényereje nappali fényviszonyok mellett is szuperál. A műszerfalban két mikrokontrollerben fut program, az egyik a jármű paramétereit méri, a
A 12. C-s elektronika osztály diákjai is nagy érdeklődéssel kísérték a bemutatót, miután Takács Bencétől hallhattuk: a minapi országos programozó versenyen ugyanezzel a processzorral programoztak. Bence második helyezést ért el, és sikerének fényét nagyban növeli, hogy ez technikusi tanagyag, így az övében nem is szerepelt. Mivel érdeklődött a téma iránt, a 12.-es tananyagot befejezve, pluszként vállalta be, s Szabó Attila tanár úr négy hónapos felkészítésének köszönheti a szép sikert.
másik pedig a kijelzőket kezeli, s két processzor között speciális kommunikációs protokollal kerülnek átküldésre a megjeleníthető adatok.
Az elkészült darab bemutatója egy komplett diplomavédésnek is beillett, némelyik főiskolán diploma munkaként is megállta volna a helyét.
A cseris diákok érdeklődéssel figyelik az elődeik által kifejlesztett konstrukciót. Szemben Szabó Attila és az egyik alkotó. Fehér Zsolt
ri tervet, a munkát menedzselő Cserti Imre pedig összeállította az egész kapcsolást. A szerkezethez tartozik egy programozó panel, így egy laptopot is hozzá lehet kapcsolni, miáltal az autóban ülve is fejleszthető a szoftver.
Az Opel Astra Classic típusú gépjárműbe készített műszerfal megjeleníti a sebességet, a futott kilométereket, a fordulatszámot, a benzinszintet és a hűtővíz hőmérsékletét.
Utóbbi hármat LED-sor is mutatja, s számértékekkel, hétszegmenses kijelzőkön is ki van írva minden érték.
- A szaktanteremben tápegységekkel és függvénygenerátorokkal helyettesítjük azokat a jeleket, amelyek a járműből kijönnek, de be volt építve Imi autójába is, ahol élesben teszteltük - folytatta Zsolt, aki januárban államvizsgázott a veszprémi Pannon Egyetem programozó
matematikus szakán. - A rendőrségen azt mondták: őket nem érdekli, hogy a sofőr milyen kijelzőt néz, csak legyen hitelesítve (saját érdekében), mert egy esetleges sebességkorlátozás túllépésekor a büntetés nem kerülhető el.
- A diákok két példányt készítettek, s egy harmadikhoz megvannak az alkatrészek, így bármikor össze lehet állítani egy újabbat, ha ezzel valami probléma lenne - vette át
a szót a Cserháti SZKI elektronika munkaközösségét vezető tanár, Szabó Attila. - Ez a projekt valódi áramkör, nemcsak az asztalon működik, hanem egy igazi autóban is. A tényleges érzékelők jeleit ugyanúgy meg tudja mérni, miként itt, a szimulált jeleket. A diákok azért is élvezték a dolgot, mert a fejlesztés során az autóban is teszteltük a kapcsolás működését. A nulladik verzió például itt a teremben
Zalai HírJap 2010. május 27. 121. szám 13. oidai
Jeles a mestermunka
KREATÍVAN Digitális csengetésvezérlőt készítettek a technikusok
Nagykanizsa (kv) - A diákok által kifejlesztett, s mestermunkaként elkészített digitális csengetésvezérlő remekül működik a Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskolábanjelezve: a tanulók nemcsak elméletben, de a gyakorlatban is megállják a helyüket.
- Az igazgató úrtól kaptunk egy felkérést, hogy a régi csengetésvezérlőt újítsuk meg, mivel gondok voltak a működésével - idézte a mestermunka előzményeit a sandi illetőségű Varga László, aki a Cserháti Sándor Műszaki Szakközépiskolában érettségizett, majd ugyanott kétéves műszaki számítástechnikai technikusképzésen vett részt.
„Okos" készülék: egyszerű áramkör, kevés alkatrésszel
- Aztán az elektronika szaktanteremben arra gondoltunk: ha lehetőségünk van a technikusi gyakorlati vizsgát kiváltani egy ilyen mestermunkával, akkor miért is ne?
Tulajdonképpen így történt, hogy Varga László és osztálytársa, Kovács Imre a mestermunka keretében-kivitelezték azt az iskolai.csenge-tőrendszert, pontosabban digitális csengetésvezérlő kapcsolóórát, ami már második esztendeje remekül működik a Cseriben.
A technikusi képzésben résztvevő fiúk először kigondolták a kapcsolást az elektronikai munkaközösséget vezető Szabó Attila tanár úrral kö-
zösen, majd magát a nyomtatott áramkört teljes mértékben Imre tervezte, aki a dobozmegmunkálást is többnyire egyedül végezte. A készülék lelke, azaz a programozás elkészítése egyes egyedül Laci reszortja volt. S nehogy valaki most azt gondolja, hogy mindez csak úgy, ripsz-ropsz elkészült! A kreatív diákoknak- s persze az őket mindenben segítő tanáruknak - ez mintegy négy hónapos kemény munkát jelentett, egykét esti és éjszakai programmal is megspékelve.
- Manapság elengedhetetlen, hogy egy iskola korszerű, mikrokontrolleren alapuló csengető-automatika rendszerrel legyen felszerelve, mely felhasználóbarát módon, billentyűzet és kijelző segítségével tetszőleges csengetési rendre átprogramozható - fogalmazott Szabó Attila. - A komplett csengőrendszer tartalmazza a vezérlő elektronikát, valamint az iskola falain lévő, jelzésre szolgáló csengőket. Jelzéskor a vezérlőkészülék jeleinek hatására szólalnak meg a csengők.
- Mestermunkánk alapgondolata egy kapcsolóóra volt, amit programozni lehet. Először egy hétszegmenses kijelzővel akartuk megcsinálni, egyszerűen két gombbal léptetve az időbeállítást, aztán szép lassan beleraktunk több dolgot. Például ezt a 3x4-es gombsort, majd egy LCD-ki-jelzőt, mert a XXI. században azért ez mégis jobban néz ki -mutatta mosolyogva Laci, aki most a Pannon Egyetem mű-szaki-informatika szakán elsőéves hallgató. - Felmerültek olyan igények, mint ami-
kor rövidített órákat kell tartani, ezért beletettünk egy rövidített üzemmódot. Ez any-nyit tesz, hogy be lehet írni az órakezdések időpontját, amit elment a készülék. Benne vannak a normál órakezdések időpontjai, be lehet adni a 45 perces órahosszt, s a rövidítettet is. A készülék kiszámolja, mi-
A projektfeladat tárgyát képező csengetésvezérlő egység PIC mikrokontrollerrel működik. így egy egyszerű áramkör, kevés alkatrésszel, a rátöltött szoftver alapján, bonyolult feladatokat képes végrehajtani. A készüléket egyszer kell beállítani, ezután automatikusan jelez, így nem kell egy külön embernek felelnie a pontos be-, ki-, illetve jelzőcsengetésekért.
kor van szünet, mikor kell csengetni, illetve jelzőt csengetni, mert a szünet vége előtt és az óra vége előtt is vannak hármas jelzőcsengetések.
A cseris diákok konstrukciójával igény esetén bármikor lehet váltani a rövidített, illetve a teljes üzemmód között, csupán be kell lépni a menübe. A készülékben van tűzjelző üzemmód, ami tűz esetén egy szaggatott jelzést ad - mintegy szirénázva -, s igény szerint lehet vele gombnyomással is csengetni, kézzel.
- A gyakorlati vizsgát is kiváltó mestermunkára jeles minősítést kaptunk - folytatta Laci, aki továbbtanulva, azóta nem foglalkozott a mikrove-zérléssel, bár még tervezi a visszatérést ezen témakörhöz.
Zalai Hírlap 2000. szeptember 27. 227. szám 16. oldal
Hetven esztendő
Ünnepségsorozatra készül az intézmény
Nagykanizsa (pa) - Megalapításának 70. évfordulóját ünnepli idén a Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium. A jubileum alkalmából a jövő héten négynapos ünnepségsorozatot tart az iskola.
Mint azt a minap Farkas Tünde, a középiskola igazgatója elmondta: az 70. évfordulóhoz kapcsolódva november 17-20. között Cserháti Napokat rendeznek. Az ünnepet egy emlékkönyv kiadásával szeretnék emlékezetessé tenni, melyben többek között a jelenlegi tanítványok és tanárok írják majd le élményeiket,
gondolataikat az iskoláról. A Cserháti Napok fontos eseménye lesz a jövő hét pénteki ünnepi megemlékezés is, illetve az azt megelőző informatikai,
Az intézmény egy emlékkönyvet is kiad a jubileumra
illetve az eletronikai és gépészeti szakmai nap, melynek keretében azt is bemutatja az intézmény, hogy milyen modern eszközökkel, berendezésekkel folyik a magas szintű szakmai oktatás.
A jubileumon
70 éves a Cserháti Sándor középiskola
Zalai Hírlap 2000. szeptember 27. 227. szám 16. oldal
Nagykanizsa (kv) - A múlt
héten négynapos rendezvénysorozattal ünnepelte fennállásának 70 éves évfordulóját a Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium.
A Cserháti-napok szerdán kiállítással indult, ahol Czupi Gyula, a Hal is István Városi Könyvtár igazgatója ajánlotta az érdeklődők figyelmébe a diákok munkáit és iskolatörténeti fotóit bemutató tárlatot.
Délután városi szavalóversenyre került sor, melyre általános és középiskolásokat is meghívtak. Farkas Tünde igazgatónő köszöntője után a mezős diákok mutatták be Örkény Egyperces novelláiból
összeállított műsorukat, majd dr. Márton Alfréd méltatta az írót és műveit. A versenyen egyébként Örkény István Budapest című egypercese volt a kötelező, a szabadon választott pedig egy kortárs mű.
Három kategóriában hirdetett eredményt a zsűri, s az általános iskolásoknál 1. Németh Zalán (Zrínyi), 2. Kása Dániel (Bolyai), 3. Szekeres Anett (Bolyai), a 9-10. évfolyamosok közt 1. Kupó Márton, 2. Roósz Péter, 3. Cseszkó Délinké (mindhárom BLG), míg a 11-12. évfolyamosoknál 1. Czupi Aron (BLG), 2. Vörös Richárd (Zsigmondy SZKI) sorrend alakult ki.
Idegen nyelvi délutánt, szakmai napokat s ünnepi megemlékezést is tartottak.
Zalai Hírlap 2011. február 12. 36. szám 12. oldal
Mentik a „négyhuszonnégyest"
Vasútmodellezők, vasutasok, civilek és iskolások összefogása révén újulhat meg Nagykanizsán Nurmi, Vitéz avagy Bivaly, kinek hogy tetszik. Nos, játékos kedvű olvasóink, lehet találgatni, miket vagy mit takarnak a nevek...
tef b
A
Horváth-
Balogh
Attila
horvath.balogh.attila@zalaihirlap.hu
De ha vetnek egy pillantást fényképeinkre, máris oszlik a homály: a magyar mozdonygyártás legjobban sikerült típusát, a legendás 424-est. A „mozdonykirály" egy példánya más vasúttörténeti emlékekkel együtt a délzalai város vasútállomása közelében, a Bécsi korzó parkjában áll. Utoljára egy évtizede újították fel, ezért aztán mára sok helyütt szétette a rozsda. Bőven ráfér hát a „tatarozás", amire a tervek szerint március-áprilisban kerülhet sor. A gőzös a Budapest-Nagykanizsa közti Déli Vasútvonal megnyitása 150. jubileumának ünnepi rendezvényeire már újra régi fényében pompázhat.
De miért is annyira fontos a 424-es típus? A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum szakértője, Soltész József válasza:
- A nagykanizsai mozdony a 424-esek egyik késői példánya, 1956-ban gyártotta a Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak
(MAVAG). A MAV leginkább bevált 424-es típusú univerzális gőzmozdonyából 1924 és 1958 között összesen 514 darab gumit ki a szerelőcsarnokból. Ebből 365 került a MÁV-hoz, a többi külföldre, Szovjetunióba, Jugoszláviába, Szlovákiába, sőt, Észak-Koreába is.
A típus közkedveltségét, sikerességét többek közt az adta, hogy 1600 lóerős maximális teljesítményével igazi igavonó volt.
- Ez voltaképpen a magyarországi gőzkorszak 1984-es végéig elegendő volt a szerelvények továbbításához - jelezte a szakember. -Olyan vonatot még nem állítottak össze, amit ne bírt volna elvontatni.
Mint kiderült, az új mozdonyoknak a vasutasok becenevet adtak. A Dunántúlon, így Nagykanizsán (ahol a „mi" 424-esünk szolgált 1982-ig) Paavo Nurmiról, a fáradhatatlan finn csodafutóról Nurmi-nak, az Alföldön Bivalynak, a környező országokban pedig Vitéznek nevezték el, valószínűleg Vitéz Nagybányai Horthy Istvánról (a típus akkor készült nagy sorozatban, amikor ő állt a MÁV és a MÁVAG élén).
- 1982-ben múzeumunk lett a kanizsai 424-es tulajdonosa (a típusból országszerte
14 darabot őrzünk), ami a kis vasúttörténetig park _ legfrek-ventáltabb darabja lett - magyarázta Soltész József. - Ez nem véletlen, hiszen végig itt dolgozott. Nagykanizsa volt az első és utolsó állomáshelye, próbaútját pedig a Pest-Vác vonalon futotta.
A 29 éve Csipkerózsika-ál-mát alvó monstrum ma hajléktalanok pihenőhelye. Kazánjában priccs jelzi: az egykoron parázsló szenet ölelő kazán nyugalmat ad valakinek hideg éjszakákon.
Kanizsai vasútbarátok figyeltek fel az egykoron büsz-
Farkas Tünde, Zsoldos Tamás, Zsoldos Ákos és Balogh István a legendás 424-es mozdony előtt A monstrum ma is tekintélyt parancsoló látványt nyújt Ez a kerék bizony, sok millió kilométert futott Magyarország vasúti pályáin
Fotó: Szakony Attila
kén pöfögő gőzös magányára.
- Ok kerestek meg minket ötletükkel, majd a\'kaposvári vasútbarátok és a Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium diákjaitanárai, továbbá helyi vasutas dolgozók is csatlakoztak hozzánk - tudtuk meg Balogh Ist-
ürügy arra, hogy megszépítsük a mozdonyt és környezetét, illetve a többi vasúttörténeti jelentőségű eszközt. Azt valljuk, ezek szervesen hozzátartoznak Nagykanizsához, elég csak ha a „Megy a gőzös Kanizsára" közkedvelt dallamot említem - így Zsoldos Tamás, az iskola informatikusa, aki fiával, Ákossal együtt a civil kerekasztal kebelében működő, a mozdony .rendbetételét kezdeményező Nagykanizsai Vasútbarátok és Vasútmodellezők Köre egyik alapítója. - Nagykanizsa a Déli Vasút legfontosabb csomópontja volt, a székesfehérvári állomás^is csak utána épült meg. Azt gondoljuk, hogy városunk és a vonal jelentősége, illetve közlekedésben betöltött szerepe újra a régi lehet, ha Horvátország is csatlakozik az Európai Unióhoz.
vántól, a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület tiszteletbeli elnökétől, aki aktív korában maga is vasúti-műszaki ember volt. - Hamarosan elkezdődik az anyagszükséglet felmérése, azaz hogy mennyi lemez és festék kell, illetve egyáltalán, milyen munkálatokjönnek szóba - felvetődött például a mozdonytest ho-mokfúvásos megtisztítása.
- A történet két szálon fut -jelezte Farkas Tünde, a mozdony szomszédságában, egészen pontosan azzal szemben működő Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója. - Az egyik a felújítás, amiben gépészeti tanulóink és oktatóink tudnak segíteni. A másik maga a park rendbetétele, ehhez pályázati forrást remélünk, összesen 300 ezer forintot.
- A jubileum tényleg jó
Zalai Hírlap 2011. április 19. 91. szám 3. oldal
Zavarkeltő
mozgatja?
Nagykanizsa (pa) - Tegnap a Zsigmondy-Széche-nyi SZKI közalkalmazotti tanácsa is véleményt mondott a tervezett iskolaösz-szevonásokról; az iskola tanári kara nem ért egyet a Cserháti Sándor SZKI által szervezett mai tüntetéssel.
Marosi Attila, a Zsig-mondy-Széchenyi SZKI közalkalmazotti tanácsának képviseletében elmondta: ők maguk sem örülnek a két intézmény összevonásának, ám tudomásul veszik, hogy a csökkenő gyereklétszám, s a működési költségek miatt kényszerű lépésre szánta el magát a fenntartó. Az intézmény tanárai és diákjai ugyanakkor bántónak és igaztalannak tartják azokat a vádakat, miszerint miattuk csökkenni fog a Cserháti Sándor SZKI szakmai és tanulmányi nívója az összevonás után. Az iskola pedagógus szakszervezete szerint a cserhátis tantestületnek joga van a véleménynyilvánításhoz, akár kritika megfogalmazásához, ám ehhez nem szabadna felhasználni eszközként a diákokat.
A Cserháti SZKI által ma 16.30-ra meghirdetett Deák téri demonstrációval kapcsolatban az önkormányzat is közleményt adott ki. E szerint, ha az önkormányzat iskolákat záratna be, akkor érthető lenne a felháborodás, ám erről szó sincs. Éppen ezért felesleges és hangulatkeltő a tervezett tüntetés. Kanizsán ugyanis nem lesz iskolabezárás, pedagógus-elbocsátás, az ésszerűsítés csak az igazgatói szintet érinti, a diákok ősztől is ugyanabba az intézménybe járhatnak majd, amelyikben eddig is tanultak. A sajtóközlemény szerint nem véletlen, hogy az összevonásra kerülő intézmények közül csak a Cserháti SZKI tervez tüntetést, máshol ugyanis nem a rosszindulatú politikai érdek, s nem a zavarkeltés szándéka mozgatja a szálakat.
Zalai Hírlap 2007. április 27. 98. szám 11. oldal
Az összevonás ellen tüntettek
Nagykanizsa (sza) - Több száz fős tömeg tüntetett tegnap a Deák téren, az önkormányzat iskolaösszevonásokkal kapcsolatos elképzelései ellen.
„Nagy úr a törvény, ám a muszáj nagyobb!", „Cserháti én így szeretlek!", „Nem, nem, soha!" - néhány azon transzparensek közül, melyek tegnap a Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium közalkalmazotti tanácsa által a városvezetés intézményösszevonási tervei ellen meghirdetett demonstráción feltűntek. A Cserháti SZKI-t a Széchenyi SZKI-val vonnák össze. (Folytatása Megőriznék... címmel a 3. oldalon.)
A tüntetők transzparensekkel nyomatékosították követelésüket, a Cserháti önállóságának megőrzését
Zalai Hírlap 2007. április 27. 98. szám 11. oldal
Megőriznék önállónak
ISKOLA Több százan tüntettek a városvezetés összevonási tervei ellen
Több száz fős tömeg tüntetett tegnap a városvezetés iskolaösszevonási tervei ellen tiltakozva
(Folytatás az 1. oldalról)
A városvezetés tervei szerint a Széchenyi igazgatóját, Bene Csabát - akiről később elhangzott: a Fidesz frakcióvezetőjeként saját sorsáról dönt a közgyűlésben - bíznák meg a 2 ezret meghaladó létszámúvá duzzadó iskola irányításával.
A délután fél ötkor kezdődött tüntetés eseményeit egyre többen kísérték figyelemmel, fél órával a kezdés után a helyszínre kivezényelt rendőrök 500 fősre becsülték a tömeget.
A Deák téri Turul-szobor előtt felállított alkalmi színpadon elsőként a szervező közalkalmazotti tanács képviseletében Horváth Zsolt elnök szólt az egybegyűltekhez:
- Azért vagyunk itt, hogy tiltakozzunk a nagyarányú iskolaösszevonások ellen - szögezte le. - A város vezetésének ez irányú tervei nem megalapozottak, és nem szolgálják Nagykanizsa jövőjét.
A szónok hangsúlyozta: a Cserháti nagy családjához tartozók egy emberként hisznek abban, hogy nem a mamutiskola létrehozása, hanem az intézmények önállóságának, egyéni arculatának megtartása az egyetlen helyes út.
A tömeget többségében jelenlegi és volt cserhátis diákok, valamint szüleik alkották. Körbejárva azonban szép számmal találkoztunk a város
többi oktatási intézményeit képviselő emberekkel is.
- Megalapozatlan az összevonás - osztotta meg velünk véleményét Varga Zoltán közgazdász, egykori „cseris" diák. - Azonban ha az eddigi politikai darálót nézzük, köny-nyen megjósolható, hogy ez az egy tüntetés nem lesz elég
a döntés megváltoztatásához.
- Nem értek egyet az összevonással, ezért is jöttem el: kifejezni a szolidaritásomat a tiltakozókkal - ezt már Cseke Zoltántól, a Thúry SZKI volt vezetőjétől, címzetes igazgatótól hallottuk, akivel szintén a tüntetők között futottunk ösz-sze. - A középiskolák esetében
semmi nem indokolja ezt a döntést, melynek hátrányos következményei lehetnek a volt iskolámra is. Reális elképzelés az lett volna, ha az egymás mellett lévő Rozgonyi általános iskolát és a Batthyány SZKI-t, valamint a Mező-gimnáziumot és a Péterffy általános iskolát vonják össze.
A színpadon és azelőtt eközben egymást váltották a fiatalok kulturális csoportjai, valamint az összevonások ellen tiltakozó szónokok. A tömegben két önkormányzati képviselővel találkoztunk: Gábris Jácint (Jobbik) és Etler Ottó (Civil Összefogás Nagykanizsáért Egyesület) is figyelemmel követte az amúgy pártpolitikától mentesnek hirdetett, és így is lezajlott tüntetés eseményeit.
A városvezetés nem érti, hogy miért vagy mi ellen
A nagykanizsai önkormányzat a demonstráció vége után sajtóközleményt adott ki, melyben úgy foglalt állást: a Cserháti-tüntetést politikai érdek, a zavarkeltés szándéka motiválta. Az írás szerint érthetetlen, hogy miért vagy mi ellen hívták utcára az SZKI dolgozói az embereket. A közlemény szerint a vezetői szintű ésszerűsítés a diákok szempontjából semmifajta érdeksérelemmel nem jár.
további képek, információk
zalaihírlap ^
Zalai Hírlap 2011. május 31. 126. szám 11. oldal
E-mailben leveleztek, s versengtek
A cserhátis diákok német és cseh középiskolásokkal dolgoztak együtt
Nagykanizsa (pa) - A közelmúltban a Cserháti Sándor Műszaki SZKI cseh és német középiskolásokat látott vendégül. A találkozó egyben egy-két éves uniós projekt befejezését, illetve értékelését is jelentette.
A Cserháti Sándor Műszaki SZKI 2009-től vett részt a Tempus Közalapítvány által támogatott európai uniós projektben. A nagykanizsai intézmény két partneriskolával - a cseh Stredni Skola Auto-mobili és a német Hans-Freu-denburg-Schule Weinheim -közösen levelező autódiagnosztikai versenyt szervezett. A szakmai vetélkedő keretében a partnerek e-mailben küldtek egymásnak feladatokat, majd a második év végén, most a hetekben a végső értékelésre is sor került.
A preparált autón különféle hibákat generáltak a tanulóknak
A cseh és német diákokra, a cserisekkel egyetemben Kanizsán egy vidám, vicces verseny is várt, az iskola udvarán felállított akadálypályán úgy kellett manőverezni egy autóval, hogy a motorháztetőn lévő alma ne essen a földre. A
tanulók ezt követően a Cser-háti-iskola autódiagnosztikai műhelyébe látogattak, ahol a preparált autón generált hibákra kellett megoldást találniuk. Végül pedig kerékcserélésben is összemérték gyorsaságukat a fiatalok.
Zalai Hírlap 2011. december 2. 282. szám 3. oldal
Agycsavaró vetélkedő
i
A hat feladat megoldására másfél órát kaptak a versenyzők
Nagykanizsa (pa) - A városi és környékbeli iskolák végzős tanulóinak rendeztek logikai vetélkedőt tegnap délután a Cserháti Sándor tagintézményben.
Az „Agycsavaróra" keresztelt versenyen főként matematikai, fizikai és informatikai kérdések szerepeltek. A hat feladatból álló tesztlapot,
melynek helyes kitöltésére másfél óra állt rendelkezésre, az intézmény pedagógusai állították össze. A közel 70 részt vevő diák közül a versenyt végül a zalaszentbalázsi Petőfiiskola tanulója, Horváth Patrícia nyerte meg, megelőzve a Kőrösi-iskola tanulóját, Horváth Ákost és a szintén kőrösis Dobó Istvánt.
Zalai HMap 2012. február 25. 48. szám 4. oldal
Nagykanizsa (pa)- A Cserháti-iskola egykori dolgozóját, a századik születésnapját ünneplő Hadas Józsefnét köszöntötték tegnap az intézményben. Mint kiderült: Mária néni fontos szerepet töltött be az iskola életében, szinte egymaga vezényelte le a kollégiumi szárny berendezését. Tegnap nem csak az igazgató. Farkas Márta, de a város polgármestere, Cseresnyés Péter (balról) is köszöntötte az ünnepeltet
Zalai Hírlap 1982. június 15. 137. szám 8. oldal
Bizonyítványosztás
TECHNIKUSOK A végzettség minden szempontból pluszt jelent
A bal oldali kép a Cserháti tanműhelyében készült, jobbról Horváth József autótechnikus veszi át bizonyítványát. Irány a munka világa
3 t
z
o ^
S
u-i •ö ¡5
Steyer Edina
szerk.nk@zalaihirlap.hu
Nagykanizsa - Egy híján 100 diák kapta kézhez tegnap technikusi, illetve szakmunkásképzős bizonyítványát a Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola Cserháti-tagintézményében. A fiatalok többsége egyelőre még nem tudja, hogyan tovább...
Az ünnepélyes aktus előtt megkérdeztünk néhány frissen végzett technikust, miként képzelik jövőjüket.
- A technikusi képzés előtt nem jelentkeztem felsőoktatási intézménybe, mert őszintén szólva fogalmam sem volt, mit akarok kezdeni magammal - vallotta a 21 éves marcali Tomor Endre, aki elektronikai technikusként végzett. - Idén viszont az Óbudai Egyetem villamosmérnöki karára jelentkeztem.
Felvételi esélyei nem rosz-szak: pontjai alapján két évvel ezelőtt felvették volna - ha jelentkezik. Mint mondta, további életét a fővárosban vagy külföldön képzeli el.
- Ha a továbbtanulás esetleg nem sikerül, akkor sem ke-seredek el, mert ezenfelül is van egy szakmám: édesapám mellett pirotechnikusként dolgozom - tette hozzá.
Osztálytársa, Simon Róber t szintén sikerrel vette volna az akadályokat 2 éve a felvételin, ám ő sem jelentkezett a felsőoktatásba. Célja most a győri Széchenyi István Egyetem villamosmérnöki kara.
A végzettek ötöde továbbtanul, de sokan terveznek külföldi munkavállalást is
- Akkor nem gondoltam volna, hogy meglesznek a pontjaim, de nem bántam meg,
CÉGEK IS JÁRNAK AZ ISKOLÁBA
A Cserháti-tagintézmény-ben kizárólag olyan szakmákat oktatnak, melyekre a munkaerőpiacon valóban szükség van - hangsúlyozta Farkas Tünde. Hogy melyek ezek, arról a régiós képzési bizottság rendszeresen tájékoztatja a szakiskolákat. A Cserhá-
tit évente több vállalkozás is felkeresi olyan kéréssel, hogy ajánljanak eredményesen végzett technikusokat, szakmunkásokat számukra. Az iskola ilyenkor „összehozza" a céget és a fiatalokat, remélve, ezzel elindul tanulóik szakmai karrierje.
hogy elvégeztem a technikusit. Egyrészt plusz pontokat jelent a felvételin, másrészt ___ többlettudást adott -mondta Róbert. - Ha idén valamiért mégsem sikerülne a felvételi, terveim között szerepel a külföldi munkavállalás is.
Farkas Tünde tagin-tézmény-vezető kérdésünkre elmondta: a legjobb tanulók már az érettségi után egyetemre mennek, de a tech-
nikusi bizonyítvány megszerzése után is a diákok közel 20 százaléka tanul tovább.
Tegnap a Cserháti-tagintéz-ményben rendezett ünnepségen a gépgyártás-technológiai, az elektronikai, illetve az autótechnikus, valamint gépi forgácsoló, géplakatos és autószerelő szakmunkások kapták meg bizonyítványukat.
további képek, információk
zalaihírlap
Zalai Hírlap 2013. március 1. 51. szám 4. oldal
Vörösek és aranyló sz

Nagykanizsa (hba) - Vörösek és aranyló szőkék versenyeztek tegnap az öt tagú zsűri kegyeiért a Cserháti Sándor Szakképző Iskolában.
De ne gondoljon senki iskolai szépségversenyre, az egyenlőtlen küzdelem (lévén kevesebben voltak a vörösek) az intézmény hagyományos boros seregszemléje keretében zajlott. Borbás Sándor gyakorlati oktatásvezető, az egyik szervező elmondta: az immár 24. borversenyt a kezdetekkor a tanárkollektíva szőlőben, pincében serénykedő tagjainak rendezték meg,
mára azonban szélesebb körűvé vált. Jönnek olt diákok, szülők, pedagógusok hozzátartozói, technikai dolgozók, és így tovább. Idén 45 minta (9 vörös-, és 36 fehérbor) került a Hegedűs Miklós, Kovács Ottó, Nink Károly, Horváth Miklós és Kielmayer Kristian alkotta zsűri asztalára. Utóbbi, az iskola volt tanulója, egy borászati szakportál tulajdonos-vezetője, nemzetközi borakadémikus és bornagykövet volt a grémium elnöke, aki rendszeres vendége az eseménynek. A számos résztvevővel zajló borbírálat eredményhirdetésére lapzártánk után került sor.
őkék a poharakban
Munkában a borverseny zsűri három tagja. Balról Kielmayer Kristian, mellette Nink Károly, valamint Horváth Miklós
Vasárnapi Zalai Hírlap 2014. augusztus 3. 29. szám 5. oldal
Telefonnal irányítható a harckocsi
Kristóf a telefonjával könnyedén képes irányítani a szerkezetet. Csak az elem bírja...
Nagykanizsa - Az Országos Elektronikai Konstrukciós Versenyen 4. helyezést ért el Koszorú Kristóf, a Cserháti iskola idén végzett elektronika szakos tanulója, aki egymaga készítette játék harckocsival nevezett a megmérettetésre.
Horváth-Balogh Attila
Ez még önmagában talán nem olyan nagy kunszt, az viszont már igen, hogy programot is írt hozzá, aminek köszönhetően a mobiltelefonjáról is tudja irányítani a szerkentyűt.
- Az volt a feladat, hogy olyan távirányítós játékot ké-
szítsünk, ami mobiltelefonról vezérelhető - mondta el a ka-corlaki fiatalember, akit felvettek a Budapesti Műszaki Egyetemre, ahol szeptembertől villamosmérnöknek tanul majd. - Ahogy megkaptam a kiírást, rögtön hozzáláttam az interneten különböző megoldási lehetőségeket felkutatni, de nagyon sokat segítettek a Cserháti suli pedagógusai, a tanáraim is, főleg a „harckocsi" belső részei, az áramkör elkészítésében. A programozást azonban teljesen önállóan, csak a saját tudásomra alapozva végeztem el úgy a tankban lévő mikro-vezérlőre, mint a mobilomra. Ez nem volt merőben új dolog, hiszen az iskolában sok mindent megtanultunk ezzel
kapcsolatban. Csupán össze kellett illeszteni a különböző rendszereket, tehát az androi-dos telefon és a mikrovezérlő programját. A két egység egyébként bluetooth-on keresztül kommunikál. A vezérlő két motort tud irányítani külön-külön, és lenne mód arra, hogy akár ötöt is vezéreljen, de már nem volt rá idő, éppenhogy elkészült a tank a versenyre. Koszorú Kristóf elárulta: a tank irányítójának e két vagy adott esetben több motor munkáját kell összehangolnia. Ez a mobiltelefonra megírt alkalmazás grafikus felületén keresztül oldható meg, két csúszka mozgatásával. A mozgatás sebességének megfelelően változik a harckocsi
haladási sebessége. Ha a csúszkákat egyszerre húzzuk, akkor a lánctalpak kerekei is egy ütemben gördülnek. És ez még nem minden: a Kristóf által írt alkalmazásnak köszönhetően a mobiltelefon egyszerű forgatásával is irányítható a szerkezet, mert a szoftver képes feldolgozni, összesíteni a telefon giroszkópjából érkező adatokat.
Kristóf hozzátette: több hónapos munkája nyugszik a projektben, ahogy fogalmazott, folyamatosan ért el félsikereket, de sok fáradságot követelt tőle, mire minden úgy működött, ahogy akarta és összeállt a rendszer. A fiatalembernek amúgy nem ez az egyetlen sikere, hi-
szen a középiskolában végig kitűnő tanuló volt. Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elektronika szakmacsoportból országos 3. helyezett, az Országos Középisko-
3
I >
7.
lai Tanulmányi Versenyen matematika tantárgyból országos 3., az OMTV-n, tehát az Országos Műszaki Tanulmányi Versenyen pedig első helyezést érdemelt ki.
Zalai Hírlap 2014. augusztus 18. 192. szám 4. oldal
A csángóknál
Máig működnek az asszimilációs törekvések
Nagykanizsa(hba) - Csángóföldön jártak tanulmányúton kanizsai pedagógusok nemrég. Vegyesek voltak a tapasztalataik, mert habár magyar nyelvet lehet tanulni az iskolában, a misék románul zajlanak.
A szakmai kirándulásról a szervező, Farkas Tünde, a Cserháti Sándor Szakközépiskola történelemtanára mesélt.
- Eljutottunk többek közt a moldvai Lészpedre, ahol a csángó magyarok anyanyelvi oktatását koordináló központ működik. Itt találkozhattunk a magyarul tanuló gyerekekkel, s az ő szüleikkel - mesélte. -Családoknál laktunk, így egészen közelről láthattuk, hogyan élnek, és ez néha megrá-
Farkas Tünde úgy tapasztalta: azért még a magyar nyelvoktatás ellenére is léteznek kormányzati asszimilációs törekvések, ugyanis a moldvai csángóknál szolgáló papok nem misézhetnek magyarul, akkor sem, ha ők maguk azok, vagy egyszerűen csak bírják a nyelvet.
A szülő viszont az iskolá-
Az apa csak akkor térhet haza, ha a gyerekek felnőnek
ban kérheti a magyar nyelv, kultúra és irodalom oktatását gyermeke számára. Negyven tanító foglalkozik a csángó
A csángó gyerekek finom kaláccsal fogadták a vendégeket
zó volt. Nos, ott is sok férfi külföldön vállal munkát. A mi családunk esetében 15 éve dolgozott kint a családfő és évente kétszer (!) jött haza. Két gyermeket nevelt fel a ház asszonya lényegében egyedül...
gyerekek tanításával Moldva-szerte, van, aki furulyázni, más táncolni tanítja őket.
Videó:
si zaolty
"—""*>« Zalai Hírlap Online
Zalai Hírlap 2000. szeptember 27. 227. szám 16. oldal
Húsz éve indult az elektronikai szakképzés
A Cserháti-napok sokrétű ismeretanyag megszerzésének lehetőségét kínálja a diákság számára
Nagykanizsa (hba) - A
keddi „0. nap" után tegnap hivatalosan is kezdetét vette a Cserháti-iskolában a pénteken záruló hagyományos Cserhátinapok programja.
Az ezúttal az elektronikai szakképzés elindításának 20. évfordulóját ünneplő rendezvénysorozatot Marton László, az intézmény igazgatója nyitotta meg, aki hangsúlyozta, a
Marton László igazgató adta át a díjat Tuleziné Kondricz Bernadettnek
program célja négyes: emlékezés a névadóra, Cserháti Sándorra, az iskola történetének felidézése, illetve hogy a tanulók megismerjék társaik szakmai munkáit, és az általuk tanult szakmákban kínált munkalehetőségeket.
A megnyitó keretében adta át az igazgató a Cserháti Sándor Díjat munkája elismeréséül Tuleziné Kondricz Bernadettnek, a szülői munkaközösség elnökének.
Zalai Hírlap 2007. április 27. 98. szám 11. oldal
Verseny a veszélyekről
HAGYOMÁNY Huszonkettedik alkalommal rendezték meg
Zalaegerszeg (ag) - Nyúlgátat építettek, elsősegélyt nyújtottak, tűzoltó gépjárműfecskendőhöz alapcsövet szereltek azok a fiatalok, akik kedden délelőtt a megyeszékhelyi Dísz téren versenyeztek.
A 22. alkalommal megrendezett ifjúsági katasztrófavédelmi verseny megyei döntőjére hat járás tizenegy általános és középiskolás csapata, 44 diákja jött el. A résztvevők elméletben és gyakorlatban, játékos formában adtak számot a veszélyhelyzeti ismereteikről, a mentésében való jártasságukról. (Egyebek hasonló címmel a 3. oldalon.)
Munkában a megyeszékhelyi Mindszenty-iskola csapatából Helle Richárd (balról) és Fülöp Sándor. Tűzoltó fecskendőt szereltek
Zalai Hírlap 2015. április 22. 94. szám 3. oldal
A veszélyekről szólt a megyei ifjúsági verseny
(Folytatás az 1. oldalról.)
A bevezetőben említett feladatok mellett menekülési utak kiválasztása és tájékozódás, iparbiztonsági activity, valamint veszélyes anyagok ismerete és környezetvédelmi tudnivalók szerepeltek a megyei polgári védelmi szövetség által összeállított tucatnyi állomást felsoroló versenytematikában. A keddi megméretésen a legjobbnak a nagykanizsai diákok bizonyultak: a Péterfy Sándor általános iskola és Cserháti Sándor szakközépiskola csapata végzett az élen. Ok képviselik Zalát az április 24-25-én a budapesti a tűzoltó- és rendőrnapon megtartandó országos versenyen, közölte érdeklődésünkre Cseresznyés Dániel a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtószóvivője.
Vasárnapi Zalai Hírlap 2015. október 4. 37. szám 5. oldal
Marcell hobbija az elektronika
NAGYKANIZSA Zenélő Tesla-teker-cset, azaz amplitúdómodulált Tesla-tekercset készített a nagykanizsai Pál Marcell, amivel első helyen végzett a Hobbim az elektrotechnika idei pályázaton.
Korosa Titanilla
Több éve hirdeti meg sikeresen a Hobbim az Elektrotechnika elnevezésű pályázatot a Magyar Elektrotechnikai Egyesület. A kiírás fő célja, hogy a villamosipar területén érdekelt vállalatok figyelmét felhívja a tehetséges fiatal szakemberekre, valamint lehetőséget és alkalmat biztosítson a jelenleg középiskolai tanulmányukat folytató fiatal tehetségek számára, hogy betekintést nyerjenek jövőbeni, potenciális munkáltatóik tevékenységébe. A Hobbim az Elektrotechnika pályázat résztvevői az elektrotechnikában alkalmazott villamos jelenséget demonstráló eszközt hoznak létre. Az idei Hobbim az Elektrotechnika pályázatra 12 pályamunkát küldtek 10 iskolából. Pál Marcell az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának elsős hallhatója, középiskolásként a nagykanizsai Cserháti szakközépiskolába járt.
- Régóta terveztem már, hogy készítek egy Tesla-tekercset, foglalkoztatott a téma, és az egyesület pályázati kiírására el is készítettem -mondta Pál Marcell érdeklődésünkre. - Maga a tekercs nagyfeszültséget és nagy frekvenciás váltóáramot állít elő, amihez hozzá lehet érni, vagyis áramütés nélkül megúszható az érzékszervi tapasztalás, maximum égési sérülést szenved tőle az ember (tette hozzá viccesen). De azt is csak kis mértékben. A pályázatra néhányoldalas összefoglalót is kellett írni a főbb szempontokkal, mi is ennek a tekercsnek a lényege. Eredendően oktatási eszköznek készült, a jövőben a tervek szerint iskoláknak forgal-
mazzák majd bemutatóeszközként.
Közelebbről - laikusoknak is felfogható módon - Marcell így magyarázta a tekercs működését:
- Van benne egy sima hálózati transzformátor, ami a 230 voltos hálózati feszültségből állít elő 50 voltos hálózati feszültséget, hogy ne szenvedjünk áramütést a tekercs primer, elsődleges részén. A vezérlő elektronika egyenáramból újra váltakozó, nagy frekvenciás feszültséget állít elő. Ez - a képet megnézve - a nagy tekercsben a hosszúkás, rézszínű tekercs, ami egy csőnek néz ki, van rajta 1200 menet. Ez állítja elő a kimenetén az 50 kilovoltos feszültséget az 50 voltból, ami 5 centiméteres ívnek, kisülésnek, szikrának képzelhető. Ezt a vezérlő elektronikát egészítettem ki egy úgynevezett amplitúdómoduláló áramkörrel, vagyis gyakorlatilag hangfrekvenciás jelet, például mobiltelefont vagy laptopot rákapcsolva és zenét rákötve ez a kisülés kiadja a zenének a hangját. Hasonló elven működik, mint egy hangszóró. Itt a térfogat változása adja ki a hangot. Mint ahogy hangszórónál a membrán megrezgeti a hangot, csak itt a kisülés - aminek térfogata van és változik - berezegteti a levegőt.
Na de mire jó ez? - kérdezhetnénk. Mint Marcelltől megtudtuk, a gyakorlatban is alkalmazzák a tekercset, például fénycsöveket teszteltek vele, mivel, ha azokat a tekercs mágneses teréhez közelítik, akkor felvillan a fénycső, az energiatakarékos és a neon is. Alkalmazzák emellett a kozmetikában is bőrfertőtlenítőnek, valamint a nagyfeszültség, illetve látványos fizikai kísérletek bemutatásához.
- Ez nem új találmány, illetve csak az elektronikája egyedi, saját tervezés - folytatta. - Az interneten sok minden olvasható. Tanulmányoztam a tekercs működési
elvét, aztán megterveztem és összeraktam egy áramkört. Három hónapig készült, az idő fele kísérletezéssel telt, a többi számolással. A zsűri értékeléskor is figyelembe vette, hogy milyen kísérleteket lehet vele bemutatni, másrészt figyelték a küllemet, a működést, a biztonságot, érintésvédelmet, illetve a bele fektetett munkát is. Az eszköz előállításához anyagi támogatást is nyújtott a MA-VIRT. Az oklevél mellé pénzjutalom is járt.
Marcellnek nem ez volt az első „találmánya", amivel nevezett a pályázatra, korábban egy csöves gitárerősítőt készített, ami jól szerepelt, de nem volt látványos. A másik
próbálkozás pedig egy mágnesen lebegtetés volt, ami olyan elven működik, mint a mágnesvasút. Ez utóbbi 4. lett három éve ugyanezen a pályázaton, vagyis a fiatalembert már régóta foglalkoztatja a téma.
- A fizika, a villamosság sok embernek idegen, kevesen vetik bele magukat, speciális érdeklődés kell hozzá. Neten sok videót néztem fizikai kísérletekről, amik nagyon megfogtak, de a valóságban nem láttam ilyeneket, ezért kezdtem el építeni -magyarázta az indíttatást. -Jó lenne, ha az iskolákban minél több látványos fizikai kísérletet mutatnának be, és nem csak a száraz tananyag-
ra meg a számolásra jutna idő. Többeknek ez a téma azért idegen, fehér folt, mert a gyakorlatban nem látnak ilyeneket, pedig a fizika körülvesz minket. A háztartásban is megfigyelhető, például a víz áttöltése palackból, vagy a bor a hordóból, ott a vákuum és a gravitáció van a központban.
Marcell azt mondja, nem sokan kísérleteznek a diákok közül, viszonylag kevés a hozzá hasonló csodabogár. Aki érdeklődik az effélék iránt, azoknak azt javasolja, keressenek rá az interneten a Tesla-.tekercsre, propellerórá-ra vagy a plazmahangszóróra, és érdekes dolgokkal találkozhatnak.
Gyakorlatban alkalmazzák a tekercset, fénycsöveket teszteltek